Északkelet, 1912. február (4. évfolyam, 25–48. szám)

1912-02-01 / 25. szám

‘V évfolyam 25. c-7ám. Szatmárnémeti, 1912. február 1, Csütörtök. KELET 1 I I vT1 tv e»rsf I* (<vT omeirrrtT?: ifizsfigi '■ PMh. f f ' FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP. n Előfizetési árak: Helyben: Egész évre 12 K. Vidéken : 16 K. Egy szám ára: 4 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Mindennemű dijak a kiadóhivatalba küldendők Északkeleti Könyvnyomda Szatmárnémeti Nyilttér sora 20 fillér. Kazinczy-u. 18. Telefon-szám: 284. Hirdetések a legjutányosahh árért közöltéinek. A leánykereskedelem ellen A képviselőház két törvényjavaslatot fo­gadott el, mint a két törvényjavaslat be­csületbeli tartozása Magyarországnak a kül­földéi szemben. A törvény javaslaton az 1902 évi párisi nemzetközi konferenciának a le­ánykereskedők elleni jnternacionális védeke­zés érdekében hozott megállapodásait iktat­ják törvénybe. Az egyik törvényjavaslat svól a hatóságok nemzetközi szervezéséről, a le­ánykereskedők figyelemmel kiséréséről. A má­sik törvényjavaslat a leánykereskcdök hat­hatósabb üldözésére szükséges büntetőjogi re formokat foglalja magában. Ezzel végre Magyarország is belcijlesz- kedet abba a hajtógyürübe, mely a lány- ikereskedtik üldözését és lehetetlenné tételét tűzte ki célul. A mjkor a müveit államok •teljes mértékben kezdték ennek a veszedel­mes és gyűlöletes bfinszövéü&gnek a mé­reteit fölismerni s hozzálátták a leányku- fárok üldözéséhez, két tapasztalatot! kellett elsősorban szerezniöK. Az egyik a2, hogy a büntető törvénykönyvek, nem adták meg- a hatóságoknak az üldözéshez szükséges esz­közöket, mert a kódexekben a leánykeres­kedéssel kapcsolatos bűncselekmények közül egyed ii! a kerítésre volt paragrafus, az is enyhe, irgalmas szakasz, amelyiken nevet­tek a 'busás haszonra dolgozó léleakuiarok. A máski tapasztalatuk az volkt, hogy egyes államuk minden jóakaratuk mellett sem elég erősek arra, hogy a leánykereskedők titokzatos nemzetközi szervezésével fölvegyék a versenyt. A leánykereskedők a világ min den országában otthon vannak, segítőtársuk­ra találnak, maga a bűncselekmény sem o- lyan, hogy egy ország területére szorítkoz­nék, hanem éppen ellenkezőleg, a legtöbb­ször egyik országból a másikba irányul. Ezek a tapasztalatok vehettek fői egy nemzetközi akvció és nemzetközi szervezke­dés szükségét, Így jutottunk el a párisi kon­ferenciáig, ahol az egyes államok képviselői összegyűlve pontokba foglalták, hogy mi len ne a közös egyöntetű teendő? A megál­lapodás két csoportra oszlott,: az első cso­portba tartozók közigazgatási rendszabályok amelyek a leánykereskedők hatósági üldö­késére és a hatósági üldözésére és a ha­lósági védekezés egyöntetű szervezésére vo­natkoznak, a másik csoportba tratoznak a zok kik bizonyos minimumot állapítanak meg a büntető kodexde fölveendő d'iintefB in­tézkedések tekíntejében. Ezzé! most már Magyarország is teljes vértezcttel léphej be abba a harcba, mé­lyet a müveit világ a fehér rabszolgáké- ' reskedelem eien folytat. A nagy hajlóvadá­szat javában folyik és szégyenünk, hoyy ed- tlig is késleked ünk, mert ebben a hnjtóva- d ászaiban miránk is szomorú és fontos sze­rep vár. A mi szomorú dicsőségünk az, hogy a leánykereskedelem terén egyik leg­nagyobb as legjelentősebb exportáljam va­gyunk és pedig azokra a piacokra a me­lyek a legolcsóbbak s a kivitt »áru« leg­biztosabb züllését és fönkremenéséí okozzák. A mii exportpiacunk Jí = let; .az egész Balkán aztán Malta, Egyiptom, az egész északatri- kai partvidék és végű’ Argentína. A magyar leány testét a bűn börzéjén a lego’csóbban ■boldogabb nyugat iorszügok, ahol nagyobb Vi jólét és a műveltség s e miatt keveseb kurzussal szerepelnek. Legdrágább az angol >es francia lány, aztán jön a német, mi va­lahol leghátrább vagyunk a statisztikában, Olaszország után Oroszo szaggal, Romániá­val egy sorban. A nyomorúság a megélhetési viszonyok nehézsége a mi lányainkat dobja oda leg­olcsóbban prédául a lélekkufárok piacára s hosszú időn Keresztül a -mj rendöli hatósá­gaink lanyhasága és lelkiismeretlc.asége Ma­gyarország földjét avatta a Icgveszélytele- /nebb vadászterületté az emberhusvadászok ! számára. így nőtt Magyarország Európa legna­gyobb exportpiacává s csak a legutolsó évek eré'yes hatósági föllépésének köszönhető az, hogy ebből a hírességünkből ma már valamit elveszítettünk. A büntető törvény­könyv novellája már szigorú büntetéssel já­ró bűntetté minősiti a kerítést s a bi:ósá­gok judikaíurájábó! nagyon heylesen — azt lehet megállapítani, hogy a bírák in­kább szigorúan, mint enyhén alkalmazzák ezt a paragrafust. Egy néhány nagy drá­kói, több esztendei börtön^ s óriási pénz­bírságot kiszabó Ítélet tanúsítása szerint a- jpoik a tréfás idők, árnykor a leánykeres­kedő néhány hónapi fogsággal szabadult, már elmúltak Most az uj törvény uj fegyver­eket és uj eszközöket ad a hatóságok kezé­be. Remélhető, hogy azok élni fognak vele. ingatlant akar venni vagy eladni.. jeizálog kölcsönt keres, mielőtt bármiféle gazdasági cikke beszerezne. vagy a gazdasági élei bármely ágába vágó szükséglété-van. forduljon bizalommal: Poszusíi Nándor!a2d' SMki,od®"ül jjjjj Szátmár, Kazinczy-u. •NORTH BRITISH« biztosító társaság főilgynökfeége Országgyűlés. ) A képviselőhöz tegnap nem valami nagy éidéKtörléssel folytatta az elővett Igazságügyi javaslat részletes tárgyalásé . Az ülésre Szé­kely Ferenc igazságügymjmszter Térfy Gyu­la miniszteri tanácsost is magával hozíjb, hogy: szükség esetén sz ak fölvi lágcs f tások a t adjon a Háznak. A javaslat tárgyalása iránt szintje Hcsah a Jirsth-párt tanusitptt érdeklődést, mig a Kossuth-pártból csak három-négy képviselő jelent meg. Az ülés féltizenegy órakor kezdődött. N.ivay Lajos elnökölt. Nagyobb vita volt a. kilencedik szakasznál, amely arról szól, hogy a fegyelmi bit óság az elitéit bírót áthelyezés­sel is büntetheti. Győriig Gyula ezt az újítást alkotmány- jogi ve&zedelemnék és a birói függetlenség megcsonkításának tartja, mert rést tör azon az elven, hogy biró saját akarata nélkül át nem! helyezhető. A szakasz teljes törlésé^ kí­vánja. (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) Sóghy Gyula azt a módosítást ajánlja, hogy a fegyelmi bíróság fegyelmi vétség megállapítása nélkül is elrendelhesse az át­helyezést, h' fi‘\ fegyelmi eljárás szabályait teljesen betartja. 4£3rT3^rK''irr-sv\ .xrr- awr; xisswsrr» Ifié „AP, cilinder és sapka újdonságok, divat nyakkendők, angol börkeztyük, úti takarók, szivar, szivarka és pénz­tárca garnitúrák, frack ingek és divat harisnyák stb.. — — érkeztek Somijai állatára Telefon 238« Gyönyörű választék pongyolákban S ZÍNHÁZI blousok, sálak, arany és hímzett táskák, Francia bőr­és selyem keztyük, Szőrme karmantyúk és boák, kötött sap­kák és kabátok, csinos gyermek és serdült teányruháeskák és divat harisnyák érkeztek ^eák-tór IQ. biousokban. Ktüan ppöbatere'ít Telefon S?38

Next

/
Oldalképek
Tartalom