Északkelet, 1912. január (4. évfolyam, 1–24. szám)

1912-01-24 / 18. szám

SzatmánfémetL 1911. ÉSZAKKELET 5. oldal Elgázoll assaony. Girod tótfaluban Du­ma János udvarára Brebán György behajtott szekerével, hogy egy cseresznyefatörzset el- szállítson s' ott a lovakat kifogva a széna kazalhoz állította s ott etette. Duma jánosné azonban tiltakozóit ez ellen s a lovakat elvonta a szénakazaltól. Brebén György e- zen felháborodva, a szekeret megfordította és a lovakkal a szemben álló Brebánéra hajtott s azt elgázolta, miáltal Brenáné 2 hétig feküdt sérüléseivel. Duna Jánost a sér­tett férje az esetet feljelentette s mos! az eljárást folyamaiba tétetett Bredán ellen. A javíthatatlan Balogh. Balogh András 20 éves szaniszlói lakos, sármunkás, ki már lopásért két ízben volt büntetve, Szaniszló községben nem régiben Gál Józsefnétöl 1 rostát és 1 pár női cipőt összesen 7 kor. 20 fi 11. értékben, Nagy Józsefnétöl pedig 5 tyúkot 9 kor. értékben ellopott. A kir. tör­vényszék 6 havi börtön büntetésre Ítélte a javithatlan Balogot. Akikk kalapácscsal verekednek. A múlt j november hó 4-én Nagy Pintye és Nagy László nagynyiresi lakosok a Nagysomkut Nagynyires között fekvő országúton Bálint János nagynyiresi- lakost kalapácscsal fejbe veríék úgy, hogy hetekig nyomta az ágyat Ezen ügyben tegnap tartotta meg a kir. törvényszék a főtángyalést és ennek alap­ján Nagy Pintyét 8 havi, Nagy Lászlót pe­dig 6 havi fogházra ítélte; az ítélet jog­erős. Ä böszönbintp. rejiéjzs gyilkossági kí­sérlet. A debreceni ügyészség fogházába, mint debrecenből jelentik, beszállította adö- szörményi rendőrség Kiss Syulánét, akit az­zal gyanúsítanak, hogy egy héttel ezelőtt fej­belőtte alvó férjét. Kissné 27 éves, igen csi­nos asszony s a böszörményi rendőrség a-^ datokat szerzett ellene, hogy szívesen vette 8 férfiak udvarlását. Különösen kitüntette ke gyeivel a kocsisát, Konyán Antalt, akinek* az asszonyhoz való viszonyáról oly sokat, Jbeszéltek, hogy végre is a férj. Kiss Gyula kénytelen volt őt házától elbocsátani. A ren­dőrség valamint a vizsgáló biró előtt Kissné Ragadja, hogy ő vagy Konyádi lőtte voln.i lejbe az alvó férjet. Kiss Gyula malamtulaj- donos egy debreceni szanatóriumban fek­szik, ahol megoperálták. Mikor hírül hozták neld. hogy a feleségét letartóztatták, eze­ket mondta: V •—Hát sajnálom a szegény jó asszonyt de ha bűnös, hadd szenvedjen ő is, meg a kedvesse is. Egy orvos megkérdezte Kisstól, hogy elválik-e az asszonytól? — Még nem tudom. Bajos dolog nekem (válni mert szeretem; aztán meg hat élő gyér Éneikkel mit csinálok? Nagyon meg kel! gon* dolnom a dolgot. Kiss rokonai azt állítják, hogy a letar­tóztatott aszony igen nagy szerelmet mu­tatott férje iránt, de nem érzett, mert kél év- vel ezelőtt már kísérletet tett egy Ízben arra, hogy férjét eltegye iáb alól. Mérget kevert az ételbe, de a méreg gyenge volt s nem Ölte meg Kiss Gyulát. Vidéki esetek. Az egyik legutóbbi vidéki bünperben egy nagy mondásairól ismeretes vidéki ügyész mondotta a következőket: — Igen, mélyen tisztelt esküdt uraim! Ép*» a bizonyitékok hiánya mutatja, hogy a vádlott micsoda egy előrelátó, raffinált go­nosz bűnös... * A szabadkai vonalon van egy kisebb ál­domás, ahol öt percig állanak a vonatok. Van az állomásnak egy kis vasúti vendég­lője, ahol kitűnő pörköltet lehet kapni. ' A múltkoriban leugrott egy utas a vo­natról és megrendelt egy pörköltet. Sietve tették az asztalára. — Mi ez? Micsoda kis porció ez! Ez még egy gyermeknek is kevés I — mondja az utas. — Ja, kérem, az utasok érdekében nem adok nagyobb adagot I — feleld a vendég lős. jának d. e. 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak rneg, hogy az érin­tett ingóságok az 1881 évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mel­lett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingósá­gokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értel­mében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Szatmáron 1912 január 21. Wohl Henrik kir. bir. végrehajtó. — Miért? — kérdi az utas. — Mert, ha nagy adaggal szolgálnék, az urak inkább el hagynák menni a vona-, tot, még 'se hagynák itt az én finom főztem et.; felelős szerkesztő: Dr. Veréczy Ernő. Laptuiajdonos: Északkeleti Könyvnyomda TERMÉNY-ARAK. Termény neve *• rendű 11. rendű K f K | f II |l 1 Tiszta búza 23--1 22 — Kétszeres — — — — R < *s 17 16 — Árpa 17 _1 16 1 6 Zab 16 40! 16 — Tengeri — —1 _ — Ten geri uj 17 —j \_ 16 Ká sa | — — — Paszuly fehér — — — — Paszuly tarka — — — — Szilva — — — — Krumpli zsákja 3 80 3 20 Szalonna ó (kg.) 2 08 1 96 Szalonna uj (kg.) 1 56 1 36 Marha hús (kg.) 1 76 1 60 Sertés hús (kg.) 1 76 — Tűzifa — S7. ek ér Széna — SZ ek ér Szalma — SZ ek ér 71 — 1912. végrh. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bir. végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti V. kér. kir. jbiróságnak 1911. évi Sp. IX. 2278—2 számú végzése következtében Dr. Kele­men Samu ügyvéd által képviselt Nay és Róna budapesti cég javára 275 K. 64 f. s jár. erejéig 1911 évi dec. 29-én foganatosí­tott kielégítési végrehajtás utján le és fe­lülfoglalt és 605 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: bútorzat nyilvános árve­résen eladatnak. Mely árverésnek a Szatmárnémeti kir. jbiróság 1911-ik évi V. 2202 számú vég­zése folytán 275 K és 64 fill. tőkekövetelés, ennek 1911 évi február hó 15 napjától járó 5o/» kamatai VV° váltódij és eddig összesen 70 korona 30 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig Szatmáron I szatmári gőztéglagyár telepen leendő meg- I tartására 1912 évi Február hó 7-ik nap- | Telefon. Hattól Hattól Halló! — Ki beszél? — A »KIS PIPA« vendéglő Mozija. felhívja összes vendégeit az uj és nagyo» érdekes műsor meglátogatására, melyet csak a párisi nagy elgé gépen lehet leadni rezgé*- mentesen. Puskás Gyula gépész gondoskodik arról, hogy igentisztelt vendégeim meg legyenek elégedve a műsor leadásával. BELÉPT I-DIJNINCSI Teljesen uj műsor: Találkozás a KIS PÍPA vendéglőben, ahol kitűnő ételek- és Italokról gondoskodva ván. A mozgófénykép színház minden este látható A n. é. Vözönség pártfogását kéri tisztelettel POPOVICS SÁNDOR, a Kispipa vendéglőse Mindnyájunknak el kell menni az Alkalmi Áruházba Mül/Blta Deáktér 29. (Káptalan ház.) Mert ez az egye­düli üzlet hol bámulatos olcsó árak melleit lehet vásárolni. CSODÄ OLCSÓ ABAK: Tiszta selyem nyakkendő (Regatta) 19 kf. Finom csokor nyakkendő (masnyi) 14 kr. Gallér védő tiszta selyem 65 kr. Férfi vasalt ing (puha) 1.— kr. 1 pár kézellő fehér vagy színes 20 kr 1 pár kézellő gond) H kr. 1 salkendő tiszta gyapjú (Plaid) 1.45 kr. 1 flanel takaró tiszta gyapjú 88 kr. 1 fehér tftll sál 88 kr. 1 selyem sál 1-10 k*­1 pár flanelt (50.006 brd. raktáron) 16 kr. 1 pór plké parchet 27 kr. 6 drb. rurnburgi zsebkendő 68 kr. 1 pár férfi |zoknyi 14 kr. Gyermek ruhácsköt 65. 72. 88 kr. Gyermek kötények 1.2. és 5. évesnek 21. 25. 32. kr. 1 női ayur harisnya finom 45 kr. Férfi vagy női ernyő 99 ki. Gummi övök 39 kr. Gott alsó szoknya 1.32 kr Egy próba vásárlás önt és családját bá­mulatba ejti. MAYER ANTAL Deáktér 29. (Káptalan ház. Alkalmi áruház tulajdonossá

Next

/
Oldalképek
Tartalom