Északkelet, 1912. január (4. évfolyam, 1–24. szám)

1912-01-03 / 1. szám

7 IV. évfolyam. 1 ső szám. —W : 3 $f\ ih Szatmárnémeti, 5912. január 3. ff MM­Szerda. északkelet FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP. Előfizetési árak: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Mindennemű dijak a kiadóhivatalba küldendők Helyben: Egész évre 12 K. Vidéken: 16 K. Északkeleti Könyvnyomda Szatmárnémeti j Nyilttér sora 20 fillér. ' ______Egy szám ára : 4 fiHér.____ Kazinezy-u. 18. lelefon-száin : 284. Hirdetések a legjutányosabb árért közöltéinek. A magyar kereskedők a választójogért. A magyar kereskedők országos egye­sülete. egyhangúlag az általános, egyenlő és, titkos választójog álláspontjára helyezkedett .Ugyancsak az általános, egyenlő és titkos választójog mellett foglat| álást a Kisipa­rosok Országos Szövetsége, valamint a Kis­birtokosok és Kisiparasok Országos Egye­sülete is. A magyar kereskedők, iparasck és ki: birtokosok határozott állásfoglalása ftefíe vcrttíetes esemény és »agy salylya’ cbb. a küzdelemben, amelyet ar nj .dagyaror száy a régi ellen folytat őlnsi má; .íz /diasztojog ellenségei nem jmondhatják azt, amit nehány év előtt még tele tüdővel fújtak, hogy választójogot csak a szocialisták akarják, az intelligencia a- zonban teljesen elzárkózik előle, mert a de­mokratikus választójog meg valósítása esetén a demagógia uralma következnék 'be. Ez a gyatra és silány érv etesíiik, mert a ma­gyar intelligencia bámulatosan rövid idő alatt jutott annak a beletására, hogy az álta­lános választójog nem veszedelem, hanem az egyetlen eszköz arra, hogy az osztályu- ralmat megdöntse és hogy az ezerholdas bőrkabátosok Magyarországból létrehozottal egy szabad megekgedeir es boldog Mayaror ' l- .. • -*■»- ö . -*.~U... « vziís... nkb.y • re..» v, ' odik korlátlanul a miliők felett, hanem a milliók öntudatosan határoznak a sorsukról. A mai Magyarországybany a cenzusos és nyűt választójog folytán a megyegyülésen a képviselőházban és a főrendiházban egy­aránt a nagy földbirtok uralkodik önző mó­don és ridegen.. Az általános választójog megvalósítása megdönti az osztály uralmat és megteremti az igazi népparlamentárizmust. Az országnak úgyszólván minden osz­tálya az általános választójog zászaja alá állott. Tanítók, tanárok, iparosok, kisbirtoko­sok jelentős osztálya mind-mind a választó jog harcossal és a kormánytól leginkább függő államttsztviselők köréten is egyre több n bátor, erélyes és harcias hang. A vá­lasztójog tábora mindig erősebb lesz a » -<j, I ..., .1 J ‘ 1 ., J ó ~ r. t 1 ff Ma mrár csak azok nem1 hívei az ál- talásós, egyenlő és titkos választói jogiak, akiknek van okuk tartani egy becsületes, e­A szabadságharc öreg kalóriái. Hányán élnek még? — Akik egykor, fiatalon, lelkesedéstől lán­goló arccal térdig gázoltak vérben és ba­bérban, megroskadva, meggörnyedve, száz és száz ránccal arcukon, mint reszkető aggas­tyánná vonszolják közöttünk fáradt tagjiaikaí De ha a legendás múltról, a dicsőség har­cairól szólanak, szürke szemükben még most is kigyul a régi mámor tüze, amely egykor csataxászló alá gyűjtötte őke£, hogy harcol-1 janak minden emberi jogok közt a legszen­tebbért: a szabadságért. Hanem a tél, amelybe a múlandó idő sodorta őket, sűrűn szedegeti ez elaggott hő­söket az életpályáról. A halál niegkimélfei ! őket a csatamezőn és most az idő marokkal tépdesi le a fogatlan oroszlánokat. Hová letj az a százhatvanezer hős, aki a dicsőség­ből egy-egy babererdőt hasdtott a nemzet számára? Eltűntek, elhullottak lassankint az élet harcában és poraik fölött az enyészet sírja tompa gyászénekét. Most mái- a cüák- honvédek is nyolcvan körül járnak, akik pe­dig mint életerős ifjak, pályájuk megszakí­tásával téptek a honvéd-zászló alá, azok tnind túl vannak a nyolvanon. A legöregebb honvéd az egész országban a világtalan Hor váih Ignác Kossuth-huszár alezredes, aki ki- lerrcvenhét éves. Kolozsváron lakik s min­denki a legnagyobb tisztelettel veszi kö­rül az egykor oly vitéz daliát, akinek csak ja szemevilága borult el, de az elméje ma is ........................................................ tiszta s vissza tud emlékezni a nagy idők dicsőséges eseményeire. Utána mindjárt Görgey Arthur fővezér született ősnemes családból, akinek ősei kö- következik: ő a szepesmegyei Toporcon : zott több szepesi gróf volt. Thököti és Rá- kóczy szabadságharcaiban is találkozunk a Görgey-ek nevével. A fővezér 1818-ban szü­letett. Most januárban tölti te 93-ik eszfen- dejét. Nyolcvan éves korában tanult meg an­golul, szelleme most is friss, termete is egye­nes, csak szemevilága gyöngült meg. Ö az egyetlen élő tábornoka a szabadságharcnak. Az utolsóelőtti volt Czecz jános, aki Buenos- : Ayresten holt meg. De ezredes is csak egy él már Debrecenben: Horváth Pál. őrnagy még van vagy fiz. köztük Kovács Emő, akinek | áradván fogoly életéből rendkívül érdekes fel­Crick & Comp egyedüli elárusítója. E®T Teljesen ingyen líáp minden jobb vevő, ki nálam cipőt vissz, ejfy psr cipő Síim rút, amely a cipő tonnáját megtartja. - Valódi amerikai cipők! - Szolid árak! - Dús választék! Grünfeld Sámuel Deák-tér 9­TELEFON: 262. TELEFON: 252.

Next

/
Oldalképek
Tartalom