Északkelet, 1911. december (3. évfolyam, 254–277. szám)

1911-11-01 / 254. szám

Qőfeetési árak: Egéss-éwíe £2 IC Vidéken-' 16 K. Egy szám, ára: 4 frlfe­Szerkesztőség és kradoiiivaíal: Északkeleti Könyvnyomda Szatmárnémeti ____Kazinczy-u. 18. Tetefoe-száa*: 284. Mím ieimeiaíí díjak a sora 20 mér. ^ fcfeüatéseka teg.jutá&yusaóp wéet je&: Az automobil. A múltkor alkonyaikor egy szürke auto­mobil robogott a piski-h.id felé. Mint a szél­vész nyargalt át a 'történelmi mezon, ha­talmas nagy alkotmány volt., őt ven is ké­nyelmesen, elterpeszkedve ülletek rajta és élvezték a nyilsebes rohanás gyönyörüséét. Közvetlenül a történelmi nevezetességű hid előtt egyet zökkent a kocsi. A pneumatik? riadnak föl a kocsiban ülők. De a soffőr int, hogy nincsen baj és az automobil kettő­zött gyorsaságai vág neki az országú űr aki Már egy kilométernél is messzebb fut, amikor a hídfőiéi nyöszörög és megmozdul egy alaktalan husgombolyog, hogy azután egy rándulással elnyúljon és soha se mozduljon meg többet. Egy földmivesember, akit elütött ae automobil. Az ő csontjait Toppantotta ös­sze, amikor egyet zökkent a gépkocsi. Ő volt az, akit a sofför egy Rézlegyintéssel intézne el: semmi baj! Egy pneumatik miatt Midii meg kellett volna állani. Egy ember miatt nem szükséges, sőt nern is tanácsos, inkább gyorsabb, eszeveszett nyargalásra kell haj­tani az ördög szekereit, mert különben kel­lemetlen vegzaturák következnek, vallatá­sok, letartóztatások, büntetések. Tehát inkább hajrá! Lehet, hogya megállna az az auto­mobil, még kötszerrel, gyors orvosi beavat­kozással lehetne segíteni egy szerencsétlen de mintegy, előre és a szürke automobil j Öt kéjkocsikázo személy ly el messze nyargal j már s eltűnik a nyomában kerekedett por- j felhőben. A múltkor egy úriember, aki gyakori ki­rándulásokat. szokott tenni automobilon a vi­dékre, igy panaszkodott nekünk: Valósággal életveszedeimes ma már jegy túra. Ahol az ember falukon robog ke- 'resztüi, úgy kopog az automobil háta, mint-' ha jégeső vemé, a parasztok megkövezik a gépkocsikat. A minap ökölnyi kő találka És lépten-nyomon kipattan a pneumatik: az emberék vasszöggei szórják tele az utat lelőtte. Hallottam már olyat is, egy bará­tommal törteit, hogy éjjel, egy falu szé­lén rálőttek az automobiljára. Hát kérem, tez disznóság, igaz á Ázsia. A kirgizsjvata- gok kellős közepén nem lehet veszedelme­sebb és gonoszabb utazás, mint Magyaror­szág szivében a fővárostól tiz-husz kilo­méternyire. Ez igaz: jogállamban tarthatatlanok az ilyen állapotok. Am az éremek a másikn ol­dala a piski— és a hasonló eset, az au­tomobilok örökös kártevése, gyilkos gázo­Kellemetlen kirándulás. (Folytatás.) Megérkezve Nyilassyékhoz, rohantam e- gyenesen a konyha felé. üres volt. A tűzhe­lyen tyy nagy fazékban viz volt, de tűz nem égett alatta. Szép vendéglátás, gondoltam' magamban. Benyitok az ebédlőbe: üres!.. Bemegyek a hálószobába és — ott már volt valaki. A Nyulassy felesége betegen fe­küdt az ágyban. Erősen bétát#!) ebédelni s ez megártok mint mondotta. Én kop­lalok huszonnégy óráig más meg megterheli a gyomrát! Hát nem borzasztó ez!... Most már várhatok egy darabig míg a malomba órni való kerül. Kifutottam1 ^ szobából. Egy ajtó volt a folyosó végében. Benyitok: élés kamra volt. Pillantásom a polcon levő edénybe e­sett. Benyúlok s anélkül, hogy megnéztem volna, hogy mit rejteget magában. — hisz önkivületi állapotban voltam már szinte — egymásután kanalaztam az öt ágú villámmal be a tartalmából. Méz volt. Hát mondják, kérem, nem borzaszstó ez?! Még most is érzem a gyomromban azt a sok éhes jbistóriáat. (Biztosan, azért, hogy ne érezze: egy pohár gyöngyösit bek- vártélyozott s méz helyére.) Találtam még kenyeret is s a fejem fe­lett lógó szakmából végre-valahára meg­menthettem malmoMat a küszöbön levő cső töl. Bementem a két jó pipához, akik már javában borozgattak. Nem szóltam semmit a lakmározásróL Velük tartottam a mennyei nedű élvezésében. Késő éjjel volt már mikor hazafelé in­dultunk. A Miska gyereket is abnormális ál­! lapotba sodorta Nyilassy,,,, épen úgy, mint | a szállásadó gazdámat. A kocsi, úgy repült velünk mint a szél. Bor adta kedvünkben tűzzel daloltuk a szép magyar nótákat. Egjj fordulón ál a miska gyerek belekanyaritott bennünket egy utszéli árokba. Szekerestől, lovastól, fácánostól, nyúlás­tól, madarastól, szóval mindenestől. Való­ságos állatkertet teremtett egy pillanat alaljr az árokban. Elősször azt hittfém, hogy a menybe repülünk, már épen keresztet adar- tam vetni magamra. Akkor tértem csak ész­hez, mikor a fehér, illetve már szürkévé változott nadrágom átázott s egy béka ké­nyelmesen átkozódótt ziháló mellemen. Nagy nehezen felpakottam a kirakatot a kocsira s most már kevésbé jó kedvvel folytattok az utunkat. A jegyző szerencsés volt most is, mert a gyepre esett. Hiába Crick & Comp egyedüli elárusitőja. gs«r Teljesen ingyen. kap minden jobb vevő, ki nálam cipőt vesz, egy pár cipő sámfát, amely a cipő formáját megtartja — Yalödijamerikai cipők! — Szolid árak! — Dús választéki KIM T8LBFON: 302. TELEFON: 252

Next

/
Oldalképek
Tartalom