Északkelet, 1911. október (3. évfolyam, 203–228. szám)

1911-10-01 / 203. szám

Ili, évfolyam. 203-ik szám. POLinSll XTAPHiAP. Vasárnap. 'SS Szatmárnémeti, 1911. október mm Előfizetési árak: Htfytxn; Egész évre 12 UL Vidéken: t6 K. Egy szám ára : 4 tűiét. aL. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Északkelet: Könyvnyocitda Szatmári« -mel-i Kaaocxy-o. Jíl. i'eier.:»«~szám^ 2&4. 5HÜJB Miadeoaeiuä díjak a kiadrtowataib.» M! Nyftttér sora 28 filSér. I Hirdetések a hssjiitá*mtt»*Ót> ár éri, kfögOkei^ Nagy intelmek. A nekigördült nagy viiágbom odaírnak melyek a belsőleg nyugodt államok figyel­mét az utóbbi időban lekötötték, vérontása­ikon keresztül fognak átrobogni. Mig Ma­rokkó vizein farkas szemet néz az egymás­nak irányított ágyucsöveken keresztül a fran­cia és német gazdasági érdek, lent a földközi tenger déli partjainak közepén az olasz és török fegyverek keresik egymást, hogy le­számoljanak velük a rivális gazdasági ér­dekek. Milyen nagyszerű ez a világkép. Ugyan az az alapszinezete, mint a bécsi drágasági forroda,lomnak. Kenyérkérdés ez. Szürke, po- ézis nélkül való. Érdek küzd az érdekkel. A birodalomnak határvonalait csak azért fes­tik jó vastagon vörösre — embervérrel, hogy azokon belül egy egészséges gazdasági fej­lődés tenyésztődjék. Mindenki a kenyérért, a létért küzd. A modern katona más tűzzel veszi kezébe fegyverét, más gondolat erő­sít ilelkét, mjnt elődeit: küzd, meghal, hogy millió honfitársainak olcsóbb legyen a ke­nyere. Értsük meg: az olcsóbb kenyér! Ez>: a hadviselés célja. A birodalmak koronás fe­jei, a sima nyelvű diplomaták kíméletlenül ultimátumot küldenek egy más. államnak, ha a kenyér érdek így kívánja. Njncs tovább simaság, kímélet. A nép jóléte parancsol ki­rálynak, diplamatáknak és katonáknak. íme a jövö törtévemé. A tripoliszi vi­zeken eldördülő első ágyulövés ennek a over- türjel esz. Most ehhez a világfejlődési kerethez szó kott szemmel nézzük végig a mi mai politi­kai helyzetünket. Mig más szerencsésebb né- pek az olcsóbb kenyérért harcba küldik fiai­kat, a mi államgépészeink jobban megfeszí­tik a csavart, hevesebben mozgásba hozzák* 1 a szivattyú működését, melylyel a milliók" apró koronáit szivják fel. Nálunk drágul a kenyér. Nálunk király, diplomaták és minisz­terek a kis államtartó egzisztenciák millióit még nagyobb áldozatra szorítják, figyelmen kívül hagyva a gazdasági manóméiért, mely, B túlfeszültség jeleit mutatja. Nálunk a köz­nyomor ijesztően terjed, mint a vizáradás. Csák azért nem figyelünk reá, mert mindnyá­jan — yiszunk. Még a harangokat sem húz­unk meg, hogy jeleznek a nemzeti veszedel­met, mert olyan régi s olyan lassan fokozódó Enyészet. Hallgat az erdő... pihen csendesen, Bus álomjárás van a lelkemen; Almokat szövök rezgő lomb alatt, S szabad lantomon siló dal fakad. Búgó dal fakad. . . Hallgat az erdő, — enyészik minden, S mig szivemhez szól az örök Isten: Lázpirban iüzdik redős homlokom, Halálfejt látok fűn, fán, bokrokon, Hajló lombokon... Hallgat az erdő,... s amig álmodom, S tűnődöm régi, kihalt vágyakon: Miként a hulló, sárga leveiek, -— Az enyészetbe én is elmegyek, Halkan elmegyek... Sirám. Elment előttem, utána néztem, Szivem és lelkem reszketett; Egy sóhaj rebbent az őszi szélben. __Ez a. nő engem szeretett! Elmen t előttem, — utána menteni1, — Könny fátyol fedte szememet__ S amint követtem, sirattam csendben: .... Ez a nő engem feledett! Követtem iopva, s nagy lázban égve Nem tudtam végre: hol vagyok— Csillagos éjben vettem csak észre, Hogy ablakánál zokogok__ sa si Nagy Lajos. Modern szatmárhegyi szüret. (A pár száz tőke tulajdonosa, akinek ez a kis szőlőhegy inkább keret a nyaraló­jához mint üzleti válialkozás, egy jóizü em­ber, a régi fajtából, behivja szodájáda a fe­leségét egy kis konferenciára:) Az asszony: Mit akarsz papuskám ? A jó izü régi fajta: Még nem tudom, «le valamit. Tudod, itt az ősz, jön a sziio retelés és én szeretnék itt valami jót, valami újat produkálni. Az asszony: Mit lehet itt produkálni? A szobaleány leszedi a fürtöket és szépen1 felkötözzük őket a padlásra, hogy legyem- télire gyümölcs. A jóizü stb: Nem, nem, én nem ezt akarom. Valami újat valami zarntos má­CrtcK egyTeljesei m kap tBtodts jobb U wüanar pár ápá sámfát, amely a cipő formája'. Szolid áiakí — Dús választéki t ■ L ILJP O « & T ft i tJF á «

Next

/
Oldalképek
Tartalom