Északkelet, 1911. szeptember (3. évfolyam, 178–202. szám)

1911-09-30 / 202. szám

Szatmárnémeti, 1911 5. ofdal. ÉSZAKKELET roiy csizmadia, Sáfrány Lajos csizmadia, Márcsicsek Ferenc kádársegéd, Tóth Bálint szijguártó Mátészalka, Tatár Miklós cipész, Weisz Mór és társa szabók Mátészalka, Vá- lek és Rajz cipészek, Weisz Mór aranymü- müves, Csepey Jenő kocsigyártósegéd, Szász Jözse; kárpitos, Herczka, Halász és Berger butorggá osok Budapest, képviselte Krámer. Díszoklevelet kaptak: Debreceni patkógyár, j Magyar Eternit müvek, Harácsek Vilmos utó da, Nagybánya, Bóni gyártelep Nirbátor, | Grünbaum Ede Újpest, M. kir. vasgyári hi- | vatal, — Köszönő oklevelet kaptak: Gro- | nkh Nándor Budapest, Burger Frigyes Ko- j lozsvár, Valuka Károly Nagykároly, Zemp- | lény Árpád Budapest. — Elismerő oklevelet j kaptak: Agyó Géza, Almási Gusztáv, Bo- . rovszky Károly Budapest, Braun József, Barna Mór, Estók Károly Nyíregyháza, Hol- ! ló Sándor, Koron Viktor Sárköz, Kis János Nagysomkut, Kun Ignác Mátészalka, B. Nagy Rudolf Budapest, Pázmány-sajtó, Ragróczr Sándor, Rubin Kornél Nagyszőlős, Vecser­nyés testvérek Szeged, Háziipari csoport kitüntetései. Állami ezüstéremmel: Révész Ferencné Nagytapolya. Állami bronzéremmel: Magyarbikali háziipari szövetkezet, Önálló gazdasági népiskola Krasznabéltek, Hercz Emma Budapest, Ál­lami nagybányai gazdasági népiskola, Szat­mári gazdasági népiskola, Tatay Bertalan és társa kosárfonoda Szatmár. — Kamarai ezüstéremmel: Szatmári gazd. egyesület házi­ipari tanfolyam Csenger. — Egyesületi ezüst­éremmel: Jenkovszky Ágoston gr. kath. es-; peres Száldobos, Magyar háziipar fejlesztő vállalat Déva, Nagykárolyi önáiló gazdasági népiskola, Nagybányai veresvizi m. kir. áll. elemi népiskola (Alexi Kornél igazgató fiú kézimunka tanfolyama. — Díszoklevéléi: Pásztor Árpád, Szatmárnémetii képző- és iparművészeti tanfolyam, Nagybányai jóté­kony nőegylet. — Köszönő oklevéléi: Bányai né Almássy Adél, Böszörményi Zsigmondné, Aranyosmegyes, Dombrádi Piroska Vetés, Farkas Lászlóné Szamosujlak, Illés Mik- lösné Kölese, Jósika Amália, Komáromy Ist­vánná Szaniszló, Nagy Gyula Erdöszáda, Osváth Ilona, Sepsy Mórné, Steiger Erzsé­bet Nagykároly, Sztojka Béla, Takács Aranka Penészlak, Bodor Ida Sárköz, Kádas József^ Krausz Rózsika, Rozsos István, Nagybánya, dr. Reizer György, Schvarcz Sárika és Ilon­ka Fehérgyarmat, ifj. Uray Károly, Urai End re Géza, Virágh Cella, Pethő Károly, Kon- stántonovks Istvánná Kölese, Tuma Mária Porcsalma ,özv. Ujialussy Margit Nagykároly, dr. Böszörményi Emil. — Elismerő oklevél- fel: Csizma Klára Krasznaszentmiklós, Szé­kely Dániel Ombod, Galka István Erdőd. A világhírű AU TI LOP cipőket legolcsóbban ŰRUIFELIIIÉL lehet beszerezni Deák-tér 9. EGYHÁZ és ISKOLA. & Istentisztelet. A szatmári ref. templomban vasárnap délelőtt Takaró Géza bpesti Kő­bányai lelkész, délután Boros Jenő s.-lelkész prédikál. A németi-i ref. templomban a vasárna­pi istentiszteletet délelőtt és délután Kovács Lajos lelkész végzi. Vasárnapi-iskola. A ref. tanitónöképző kebelében működő vasárnapi iskola első ösz- szejövetele okt. 1-én, vasárnap délelőtt 9 órakor lesz, amelyen Davidson János lelkész ß scót vasárnapi-iskola szövetség titkára is részt fog venni, a Vasárnapi-iskolai Világ Szövetség megbízásából. Ugyancsak ő a iemp lomi istentisztelet végeztével a ref. felsőbb leányiskola tornatermében ismertető előadást fog tartani a vasárnapi-iskola világszövet­ségének hatalmas munkájából, mely előadás­ra az érdeklődőket szeretettel meghívjuk. Hétköznapi istentiszteletek változása a helybeli kiét ref. Egyházban. A németi rej. egyház istentisztelete tegnaptól kezdve d. e. 8 délután 2 órakor kezdődik. Szatmáron ok­tóber 2-ától kezdődőleg ugyanezen órákban tartatnak az istentiszteletek. NAPI HÍREK. as A helybeli függetlenségi és 48-as párt értekezlete. A Csomay Imre emlékezetére tar­tandó sirkőleleplezési ünnepélyen a függet­lenségi párt tegnapelőtt este tartott értekez­letén dr. Kelemen Samu országgyűlési kép­viselőt kérte fel az emlékbeszéd megtartására s egyszersmind az emlékkőre koszorú helye­zését határozta el. A koszorút közadakozás utján óhajtják beszerezni. A pénz gyűjtésére Zabary Ferencet bizta meg az értekesiet. A párt tagjai az Iparos Olvasókor Csokonay- utcai helyiségéből indulnak az ünnepélyre, melynek napját, miután az még végleg' nincs megállapítva, annak idején közöljük, miért is lapunk hírrovatának megfigyelésére hív­juk fel a párt tagjait. Tanácsülés. Tegnap d. e. a városi ta­nács ülést tartott, melyen Vajay Károly dr. polgármester elnökölt. Az ülés folyó ügye­ket intézett el. Temetés. Tegnap délután tették örök nyu galomra a városi tisztviselők egyik munkás tagját. A gyászban résztvevők serege egé­szen megtöltőbe a keskeny Arany János-ut- cát, testületileg jelent meg a városi tisztvi­selői kar. A holttetemet diszruhás hajdúk kisérték végső utján. A halottas háznál Ko­vács Lajos lelkész mondott megható gyász­beszédet, mig kün a temetőben Hajdú Ká­roly beszélt. A kartársaktól pedig Maruska János szivrehatóan búcsúztatta el. Figyelmeztető. A szatmárnémeti II. sz. temetkezési társulat közgyűlése okt. hó t-én fél 11 órakor lesz a németi ref. egyház ta­nácstermében. Az ügyvédi kamara fegyelmi bírósága ma délután 3 órakor ülést tart. Kukorica fosztogatók. Nagy Károly, Bu- lyaki Károly, Nagy Dániel, Buláki Zsiga, 8u- lyáki Lajos, Torma Sándor nagyecsedi le-: gények az est sötétségében szekérrel men­tek a határon levő kukorica földre kuko­ricát fosztani, azonban a fosztogatást nerp a saját, hanem a más tulajdonát képező ku­koricában kezdték meg. Ezen kevteleseket huzzamosabb időn keresztül folytatták, mig végre a tulajdonosok feljelentésére a csen­dőrség megakadályozta őket a kukorica fősz élvezetébben. Tolvaj vasúti alkalmazott Gécsi Sándor királyházai lakos állam vasúti fékező ellopott a II. osztályú kocsik berendezéséhez tar­tozó 3 rufia fogast. Megindítottak ellene az eljárást. Felelős szerkesztő: Dr. Veréczy Ernő. Társszerkesztő. Dúszik Lajos. Laptulajdonos: Északkeleti Könyvnyomda. aitritai cIpiüniepssÉgel! Kardosnál Kazinczy-utca 4. sz. Minden hölgynek és leány leánynak nélkülözhetetlen a HERTA egészségügyi havi-kötő 6 drb. mosható betétei, ami még eddig nem .•. ,\ .•. létezet kellemes és könnyű viselést nyújt. .’. Nagy választék mindenféle kötszerekben és betegápolási cikkekben u. m. Haskö­tőkben, gumi harisnyákban, egyenestartókban, sérvkötőkben,irigátorokban, vala­mint mindenféle női óvszerekben. ügyek figyelmébe! Vidéki megrendeléseket szi­gorú titoktartás mellett pon­tosan eszközöl. Hercz Sár dór Szatmár, Deák-tér 2. sz. (Városháza mellett.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom