Északkelet, 1911. szeptember (3. évfolyam, 178–202. szám)

1911-09-01 / 178. szám

Szatmárnémeti, 1911. ÉSZAKKELET 4. oldal. : Modern ruhafestés: UAi4AiD1. 13/1 Legszebbruhatisztitás bármily divatszinre. llcijtíljjci f dl Vegyileg száraz utón! Üzletek: Kossuth Lajos-u. 10. sz., Kazinczy-u. 17., Atilla-a. 2. b. és Nagykároly Széchenyj-u. 43. Alap.: 1.886 NAPI HÍREK. 36» Beildinar tanár magánkckéi. Bendiner tanár, a városi zeneiskola tanára az uj zene­iskolai tanév megkezdésével egyidejűleg egy öt hónapra szóló magán lecke cyklust hirdet zongorára és magánénekre. Ä zongora ma­gán leckék ára heti 1 órában havi 30 korona, heti 2 órában havi 60 korona. A magánének privát leckéi pedig heti 2 fél órában havi 30 korona. A leckékre jelentkezhetni szeptem-. bér 1—10-ig bezárólag Bendiner tanárnál, a zeneiskolában (Rákóczy-u. 14.) vagy lakásán Vefbőczi-u. 4. A zeneiskolában való nagy lekötöttségére tekintettel csak igen mérsékelt számban vállal Bendiner tanár magán lec­két, melyekre a kötelezettség, mint az elmúlt szezonban, a növendék részéről 5 hóra szól, miből legalább 3 havi leckedij előre fizetendő. Hintázásért aranygyűrű. Goldenberg Mó­zesáé halmii lakos siró gyermekét csititni ó- hajtván, jegygyűrűjét adta oda a gyermek­nek, aki erre el is hallgatott ugyan, dé a gyűrű szőrin-szálán elveszett. Kidérült, hogy a gyűrűt Katin Irén 16 éves cselédleány lel­te meg, ak iazt újára húzván, elment az épp- pen a városban felállított körhintához, hogy lő is hintáztassa magát, dfe mert pénze nem volt, titokban megegyezett a hintatulajdo­nosnál szolgáló Ari Mihály 21 éves szatmár­németi lakossal, hogy őt az aranygyűrű el­lenértékéül meghintáztassa. Természetes, do­log, hogy Ari szívesen tett eleget a leány óha jának és a gyűrű ily mód1 birtokába jutva, azt mihamar el is zálogosította. Az eljárás megindult minkdet tőjük ellen. Házi szarka. Lévi Adblf komorzáni korcs maros hosszabb idő óta tapasztalta, hogy á házából különféle holmik el-el tünedéznek. Gyanúja a szolgálatában álló Goidé Mária 15 éves komorzán illetőségű cselédleányra irányult. Feljelentés folytán megindult a nyo- mozat, melynek folyamán a leány töredél- mesen bevallotta, hogy a lopásokat ő kö­vette el. Azonban csakis a Dobje Flóráné és Bura Juonné komorzáni lakosok biztatására, akik a lopott holmikat megvásárolták tőle. fl kijavított rédia. Vrázsa Gergely n.- tarnai lakos lovat vásárolt, dé mert a mar­hajáraton a lónak különös ismertető jelenem volt feltűntetve, tehát azt önkezűleg irta be a megfelő rovatba. Mivel pedig már benne volt a corrigálásban, tehát javított, a ló ko­rán is, amit úgy kell érteni, hogy a 8-ból hatost csinált. E csekélységért azonban meg­gyűlt a baja, mert közokirat hamisítás miatt indult meg ellene az eljárás. Rabló csemete. Bikszádon fürdőzöit Ein­horn Eszter terebesfejérpatski 50 éves korú beteges nő, alti a fürdőorvos javallatára hosz szabb sétát szokatt tenni. Egy ily sétája alkal­mával messzire talált elmenni a fürdőtől és eltévedt. Sehogysem volt képes tájékozódni, hogy miként térjen vissza. Megpillantott a kő zelben egy fiút, aki juhart legeltette. Felkérte tehát őt, hogy kalauzolná őt vissza a fürdő- telepre, szívesen megfizeti fáradságát. A fiú el is indült a nővel, de nem a fürdő felé, ha­nem éppen ellenkező irányban vezette. Egy tisztáson megállván, kijelentette, hogy ő to­vább egy tapodtat sem megy és követelte dijjazását. Hasztalan volt a szegény, téve­désbe ejtett nő kérése, aki miután látta, hogy nem boldbgul a fiúval, kivette pénzeserszé­nyt,é hogy fizessen. A fiatal gonosztevő csak éppen erre várt. Nyakáb aiugrott a gyengél­kedő nőnek, földre húzta és elrabolta pénz­tárcáját, amelynek tartalmával elszökött. A szegény holtraijedt nő végre valahogy visz- szakerült a fürdötelepre, hol első dolga volt kalandját feljelenteni. Az ennek folytán meg­indított, körültekintéssel végzett nyomozás ki­derítette, hogy a rablást Finta Demeter 14 éves fiú követte el. A rab lőtt pénzből 23 ko­ronát bocskorában elrejtve találtak. A szép- reményű csemete letartóztatás után bekisér- tetett a szatmárnémeti kir. ügyészséghez. Ismét megvertek egy község; rendőrt. Papp János Túrán nagygérci községi rendőr egy eugedélynélküii bál megtartásának be­tiltása céljából állított be a Nemes István pajtaépületébe. Hotka Gergely, a bálozni ké­szülő legények egyike karót fogott és azzal könynyebb testi sérüléseket okozott a rend éber őrének fején, aki fel is jelentette táma­dóját. Szerelem-e vagy bosszú? Ez körülbelül lernesnek nevezhető mondás: »hogy kerül a úgy kvadrál, mint annak a nem éppen szel- csizma a spájzba?« Papp Juon erdőaranyosi lakos felfeszitette özv. Kondor Szimjonné aj­taját éjféltájt és annak lakásába belépett. A jó Ég csak a tudója annak, mit akart ő ottan akkortájt, mikor minden igaz hivő és jámbor lélek az igazak álmát alussza... Özv. Kondor- né kiutasította hivatlan éjféli látogatóját, aki erre néki esett az asszonynak, földhözvágta és össze vissza verte. Emiatt az özvegy fel­jelentéssel élt. Felelős szerkesztő; Dr. Veréczy Ernő. Társszerkesztő: Dúszik Lajos. Laptuiajdonos: Északkeleti Könyvnyomda. Schönberger és Fia Deáktér 14. sz. Úri- és női divatáruházába megérkeztek a legizléseseb kivitelben női francia és angol kelmék blúz és bélés selymek, valamint az ezekhez illő a legkényesebb Ízlésnek is megfelelő ruha díszek; mélyen leszállitott árban beszerezhetők a nyári idényből visszamaradt francia grenatin, etamin, gyapjú delain és minden­nemű mosóáruk. Nagy választék rumburgi cérna vásznak, damasztok, ágy garniturok, paplanok, függönyök, sztrórok, melyeket szintén versenyen kí­vüli árakban bocsátunk m. t. vevőink rendelkezésére. Kiváló tisztelettel SCHÖNBERGER JAKAB és FIA. Bejegyzett kereskedők kiniewőségét könyvkivonatok alapján leszámítoljuk. §0r Kétes követelések behajtását elvállaljuk. Ingatlan hiíelforgalmi Ma. Bear Ferenc és Márkus lenő

Next

/
Oldalképek
Tartalom