Északkelet, 1911. szeptember (3. évfolyam, 178–202. szám)

1911-09-01 / 178. szám

Szatmárnémeti, 1911. ÉSZAKKELET 5. oldal. ‘M? rK Minden hölgynek *és leány leánynak'nélkülözhetetlen a HERTA egészségügyi havi-kötő 6 jdrb. mosható betétei, ami még eddig nem létezet kellemes és könnyít viselést nyújt. Nagy választék mindenféle kötszerekben és betegápolási cikkekben u. m. Haskö­tőkben, gumi harisnyákban, egyenestartókban, sérvkötőkben,irigátorokban, va!a> misaí mindenféle női owsxereklíen, / Vidéki megrendeléseket szi­gorú titoktartás mellett pon­tosan eszközöl. Hersz Sándor Szatmár, Deák-tér 2. sz. (Városháza mellett.) Beiratás. Az állami el. iskolákban a nö­vendékek felvétele szeptember 1, 2, 4. 5. és 6. napjain történik d. e. 8—12 óráig; a ta­nítás kezdődik szeptember 7. napján. Felhi­vatnak azért a szülék és gyámok, hogy tan- i köteles gyermekeiket a jelzett idő alatt a meg lelelő iskoláknál Írassák be. A beírás alkal­mával minden tanköteles egy koronát fizet, ennek ellenében azonban az iskolában el lesz nek látva a növendékek Íróeszközökkel. — Szatmár, 1911. augusztus 26. Az Igazgató­ság. f^if1 jj |n j ^ ■ 6 Van szerencsém a nagyérdemű hölgy kö i zönség becses tudomására hozni, hogy EÖTVÖS-UTCH 2. szám (a Heinrik-íéle ház) i alatt Hz iparos t Iskola osztályaiba a növen­dékeit felvétele szeptembe Hl—13. napjain trténiök és pedig köznapokon esti 5—7, va­sárnap d. e. 9—12 óráig; a tanitás kezdődik szeptember 14. napján. Felhívom azért az illető iparosokat, hogy tanulóikat a jelzett i idő alatt a Kinizsy-utcai iskolánál Írassák be, | és ne halaszszák azt arra az időre, mikor már a tanulóknak tanulni kellene. A kedvezőbb 1 elhelyezés vagy beosztás céljából kívánatos, j hogy azok, kik több tanulót tartanak, ezeket j egyszerre küldjék fel beiratkozásra. A felvétel alkalmával az esetleg hátralékos isk. költsé- j get is fizetni kell. — Szatmár, 1911. aug. 26-án. Kótai Lajos igazgató. ELITE mozgófénykép előadások Hz igen tiszteit iskolaszék! Elnök urak Js iskolai tanító urak becses figyelmébe ajánlom TINTAVÉDŐ BUROK JÄIMÄT üveggel darabja 60 í: vérbe kerül, üveg nélkül 50 fillérbe. E védőtok megóvja az iskolás gyermekek könyveit a betintázástól, mivel légmentes benne a tinta tovább és tisztán elátt. A tiniás üveg pedig amivel hozzáférhetetlen, nem törik könnyen, ha eltörik, a tinta a védő burokba ömlik és nem a pad fiókjába, hol jösszeöntözné 'a gyer­mek könyveit. Megrendelhető a feltalálónál Szatmárhe­ggen Kovács József áll. el. Igazgató-tanítónál. női divat-termet nyitottam. Nagyob fővárosi tapasztalataim után elértem azt, hogy mérsékelt árak melett kifogástalan remek szép toileteket készitek, miután énis mint minden fővárosi szolid ke­reskedő azon alapra helyezkedve akarok célt érni kevés haszon nagg forgalom! Divat lapjaim a legutolsó párisi és lon­doni divat, melyeket az igen tisztelt hölgy közönség óhajára, kívánságára a lakásra küldök. Dús választék szép kosztüm kelme ko’ekciókban, amelyeket bármikor megtekint­hetők. Hogy meggyőződést szerezzenek a hölgyek ez elvről alant egy pár árt közlök: Remek szép kompiét kosztüm selyem bélései bármely színben mérték szerint 35 fr. Kosztüm fazon már 14 frtól kezdve Angol ajak már 5 frtól kezdve. Köpenyegek már 10 frtól kezdve. Blazok már 2.50 frtól kezdve Varó és tanuló leányok felvétetnek. Magamat a nagyérdemű hőlgyközönség szives jó indulatába ajánlva, maradok kiváló tisztelettel Mihálka Ferenc női-szabó. A Gróf Károlyi-sejtben. ™ ^ $■* "w m Előadás mindennap este 9 ^ tó lu JLm Műsor hetenként 3-szor változik, u. m.: hét­fő, szerda és péntek. A filmeket egy elsőrendű vállalattól ka­pom. A szemet nem rongálja, a kép rezgés­könyvkötö ajántja 25 év óta fennálló modern gépekkel felszerelt könyvkötészetét. Elvállal minden e szakmához tartozó munka tetszés szerniti ki­vitelét. Nőd kézimunka alakítását, dobozok, képrámák, irómappákra. Paspartou-k készi­mentes. Szinre kerülnek: természetes, humo­ros dráma és világtörténelmi képek. Bemutatásra kerül a következő műsor: 1. Birkózók 2. A vízesés kihasználása, természetes 3. Nem menti meg dráima 4. Megbocsájthatatlan bűn, természetes 5. Izabella asszony, dráma 6. Kellemetlen levelek, humoros 6. Tontolino szamárhust evett, humoros 8. Őfelsége I-ső Ferenc József színes Senki ne mulassza el ezen remek műsort megtekinteni. Belépti-díj nincs. A nagyérdemű közönség pártfogását kéri Heisz Déliéi vendéglős. tését. Szaliagok nyomtatását arany vagy ezüst betű felírásokkal. Reklámtáblákat naptárral vagy a nélkül arany, fekete vagy fehér nyo­mással. Készít: Tankönyveket félkemény kötésbe 20 f Tankönyveket vaskötésbe 36 f Tankönyveket fűzve fekete kötésbe 40 f Tankönyveket egész vászonba 40 f Aranyozott könyveket félvászon 60—70 és 90 fillér. Késztáblás könyveket 80—120 fill. Az elmúlt évek száma n. b. megrende­lőim számos volta bizonyság arra, hogy jó és jutányos munkámmal mindenki megelége­dését kiérdemelni a jövőben is főtörekvésem leend. Szives pártfogásért esedez AGYÓ GÉZA könyvkötő. Deák-tér 16. Bejárat Petőfi-utca felől. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom