Északkelet, 1911. szeptember (3. évfolyam, 178–202. szám)

1911-09-01 / 178. szám

Hl. évfolyam. 178-ik szám. Szatmárnémeti, ISII. szeptember 1 1 I 1 Péntek. Előfizetési árak: Helyben: Egész évre: 12 K. Vidéken: 16 K. Egy szám ára: 4 fillér. Szerkesztőseg és kiadóhivatal: Északkeleti Könyvnyomda Szatmár-Németi Kazinczy-u. 18. Teleron-szám: 284. Mindennemű dijak a kiadóhivatalba küldendők Nyíl ttér sora 20 fillér. Hirdetések a legjutányosabb árért közöltéinek toptakri ninjf. ískolanyitás szeptember elseje. Sóhajt­va köszöntlek __Egy dátum csupán és benne anny i várás annyi aggódás. Egy dátum és benne olyan erős intelem... Mintha külön lelke volna, mely gondol­kozásra kényszerít. Uj szemhatár tárul elénk. Uj felfogásra emelkedni kényszerít. A materializmus nászának idején, mi­kor minden nemzeti, társadalmi és egyéni életnyilvánulásnak végső gyikérszálait a gaz­dasági berendeződésben keressük, ma ide­alistákká finomodunk. Szemlélődünk. Áhítat­tal hajtunk fejet és térdét a Kultúra előtt, jóleső melegséggel látjuk, hogy vannak kér­dések, melyek tiszták az anyagiaság sarától és mégis vezérkérdések, nálunk történelmi szerepüek. Hozsanázva ismerjük fel a törté­nelmünk viharaiban is meggyökeresedett kul- tura-palántákat s a kiábrándulás fájó beis­merésével valljuk be, hogy a nagy zivata­roktól megcsapdosott magyar nemzet egyet­len utravalója a második évezred útvesztő­in a kultúra. Volt egy csodá a népek történelmében. A zsidó nemzet. Midőn a brutális, pogány egy fi ríVözitő gondolatra emelkedik. Nincs országa, vége a nagy nemzeti törekvésnek, nagyhatalmak vaslábai letiporták önállóságát kardját összetöri, nincs miért élnie... De van! Él hitének! Haldokló izmai visszanyerik ru- gékonyságukat, felkél, lerázza a sirí rögöket. Van hivatása. A hit. Az egyetlen, a Jehova hite. És a lerongyolt, letiport kis nemuettö­redék akkor érzi leikét legerősÉsebnek — még a vad, pogány hódítót is meggyőzőnek — midőn az apró nemzeti vereségek során eljut a véghez. Álljunk meg, feleim!... Látjátok szeme­itekkel: mik vagyunk? Mateiralista arcvo- násu a mi politikai ideálkészietünk. Önálló bank, vámterület, nemzeti hadsereg __ Ho-1 vá tűntek? Materialista politikánk romba I dőlt. Miért ? Mert — s ez a kiáltó ellentmon- ' dás ráfogták, hogy túlzó idealizmus te­remtette, mely nem tudott számot vetni a le-! hetőségékkel. Valóban sokkal gyöngébb, té-1 továzöbb a lelkünk, mintsem küzdeni tud- j tunk volna érte... A bennünket pusztító ha- j taloin feltarthatlanul marsol előre, végig raj- j tunk. Letiporva fekszik nemzeti ideálunk. Úgy | hogy gúnyos, kétkedő vigyorgás mered arra j is, aki még hívén feltámadásában, olykor egy | sirí mécset gyújt hullája felett. Hátha nekünk is azt a sorsot irta elő az i Ur, a hadak Ura, hogy most értsük meg igazi hivatásunkat? Hátha a mi felébredésünk, ma j gunkhoz térésünk most jön el a nemzeti ide- \ álok gyászos sírja felett? Hátha a véres kar- : dokkal segített materiális politika kijátszott kártyái még nem a gyászjelentések nemzeti önállóságunk kimuitáról? ... Hátha jön még egy ordulat, midőn belátjuk, hogy a mi igazi hivatásunk, a —- kultúra. Nem alkalomszerű holdkóros képzelgés ez? Hátha most érünk meg arra a felfogásra, hogy kultúrái fejlettséggel, kultúrái általá­nossággal termeljük ki azt az uj, tiszta elméjű és nyílt szemiü, erkölcseiben erősebb, akara­tában állhatatosabb és hitében fanatikusabb magyar nemzetet, a melyik az eljátszott kár­tyákat kezébe vegye, a melyik perújítással ’ éljen az osztrák politikával szemben elsik- ; kasztott önállóságáért? ... Mert gonosz lágyság, gyilkos önzés, számításra tehetetlenségÉ, vak tudatlanság a mi politikai verességeink okai. Most várunk egy Messiást. A hazájukat vesztett zsidók is azt várták. Várjuk a ma­gyar Messiást, azt az uj, tisztább szivü, ne­mesebb vérű, nagyobb szemhatáru magyar nemzetet, amelyik képes lenne a lehetetlenre, az első ezredévben elvesztett, önálló Ma­gyarországot újra megépíteni! Magyar tanítók! Melegszik-e ezért a telketek? Gondolkoztatok-e már erről? Egye­temi professzorok, nagy tudósok, kik célta­lanul — vagy passzióból vagy kenyérszer­zésből — 'tök a katedrákon, kerestétek-e ezt a nagy missiót; amely lelket leheli jen a szavatokba, leiket vigyen a hallgatókba s szikrákat gyújtson, melyekből egy uj generá­ció komoly idealizmusa fog kíragyogni. Mert ez kell a gyermeknek, kinek min­den kulturális szerszáma egy ábécés köny­vecske, ez kell a tanítónak — legyen a ka­tedrája a falusi iskolák tapasztott földjén, vagy az egyetem tölgyfaparkettjén — ez kell a tanítványoknak. Cél, missió, mely széle­sebb tegyen a kis önző kenyérkereseti cé­loknál, magasabb is legyen, mert csak magas célok tudnak melegíteni. Íme, itt eg yfcél. Az egyetlen, a mi me­legíthet. a mi elég magas, hogy mindenki felé haladhasson A zsidók között támadtak telkek, kiket nem tudunk ma sem érteni, valami tüzes, ki- józanithatatlan szerelemmel teljesedtek meg egy eljövendő szép ko rképzelet ragyogása iránt. Fanatikusok, őrültek voltak — kor­társaik szemében; de az idő nekik adott iga­zat. Addig próféltáltak, addig jövendőitek, míg eljött a — Messiás! Hinni, hinni! Ezt tanítsátok! Hinni, hogy VJ BOX, SCHEVRAUZ, valódi AUTÓK LAK férfi, női és gyermek cipők minden színben és legújabb kivitelben iegna- : ; : g-yobb választékban kapható : : : GRÜMFELD SÁMUEL Deák-tér 9. TELEFON 252. TELEFON 252. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom