Északkelet, 1911. augusztus (3. évfolyam, 153–177. szám)

1911-08-01 / 153. szám

f ííL évfolyam. 153-tk szám. Szatmárnémeti, 1911. Augusztus í. . í TI X í h> A ; Üli *> Kedd. FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP. Előfizetési árak: Szerkesztőség és kiadóhivatal: j Mindennemű dijak a kiadóhivataiba küldendők Helyben: Egész évre. 12 K. Vidéken: 16 K. Északkeleti Köíiyvnyormla Szatmái-Németi Ngilttér sora 20 fillér. Egy szám ára: 4 fillér. Kazinczy-u. 18. Telefon-szám. 284. | Hirdetések a legjutányosabb árért közöltetnek Tisza István tervbe vette, hogy majd politikai körútra indul az országban a kor­mány s különösen a dicső véderőjavaslatok mellett és természetesen az ellenzék ellen. Közbejött azonban a kutya meleg s meglépett a körút elől Pöstyénbe. Nagy kár, mert ezzel roppant szolgálatot tett volna az ellenzéknek s még inkább az országnak. Hadd mondta volna el a romlatlan ma­gyar nép előtt is, amit az országházában el­mondott. Minden ellenzéki beszédnél többet ért volna nz. mert belátta volna a magyar nép egy fömungó őszinte vallomásából, hogy a Khuen-kormány valóban ebek harmincadjára akarja juttatni az országot. Milyen szép lett volna, ha a vidéken is elmondta volna azt a históriai abszurdumot, hogy a magyar nép mindig kitartott a német uralom mellett s ma sincs kedvesebb feladata, mint hogy továbbra is kitartson mellette; en­nélfogva a magyar vezényszóra nincs semmi j szükség, hanem a németért lelkesedni haza- j fias kötelesség. Rögtön megmozdultak és lendületbe jöt- j tek volna a hagyományos záptojások, mert alaposan megtanulta a köznép gyermeke is, hiszen azt már a vidéki elemi iskolákban is hogy Bocskai!, Bethlen és Rákóczuak idejé­ben milyen szépen kitartott a nemzet a német uralom mellett s különösen az ónodi ország­gyűlésen milyen német szimpáthia fogta el a rendeket. Bizonyára újra elmondta volna Tisza [ azt is, hogy a magyar nemzet úgy ahogy csak j megtudott állani a maga lábán a mohácsi vé- j szig, de akkor dicső, fordulópont következett, | ÍT"“*" ' ■ \ mert a nemeihez csatlakoztunk s rögtön nagy hatalommá avanzsiroztunk, amik addig nem voltunk. És ez a dicső állapot már négyszáz év óta tartott. A nép egyszerű gyermekei körülbelül megadták volna rá a méltó feleletet egy má­sodik tojászáporral, ami azt jeientette volna, hogy ^1 inc lácsi vész jpiőtt vb iívvel (még nagy hatalom vo Magyarország, amidőn t. i. Hol­lós Mátyás Bécsben székelt, kivervén onnan a Habsburg Frigyest, ami igazán dicső álla­pot volt. Azt is alkalmasint nagy áhítattal hallgat­ták volna a nép gyermekei, hogy a magyar nemzet a létszámemeléssel járó sok százmil­liós ujagg és évenkint ismétlődő terheket meg- birja, mert hiszen a pénzügyminiszter ügye­sen gondoskodott a ti «tikáruk és egyéb köz­vetett adók felemelésével az állam bevétele­inek szaporitásáróöl. Erre már valószínűleg pipazápor követ­kezett volna, mert a bús magyarok stante pede megfosztották volna ajkaikat a makra készségektől örökre, hogy a szónokot bol- dogoísák velők. Elmondta volna' a nagy István azt is, hogy nem illik a magyar királytól ellenszol­gáltatást követelni a létszámfeiemelésért, plá­ne holmi magyar vezényszófélét, mert hiszen a nemei sszeliemben, német nyelven kiíanitott aikotmánygyülöletre szuggerált, kétfejüsasos (sárgafekete zászlós hadsereget magunknak ad juk. Ebből mindjárt látta volna a magyar nép hogy Tisza Istvánnak az ő negyvenezer hold; ja megvédésére az ilyen hadsereg is jó, de a! rremze i becsület megvédésére nem alkalmas. Elmondta volna a többit is. Kár, hogy nem mondja most mindjárt. No de azt igerte hogy mégis csak megteszi majd a fürdőzés után. Ha beváltja az ígéretét, őszintén örülhe­tünk neki. Minthogy pedig az ellenzék is politikai körútra készül, célszerű lenne, ha együtt men­nének. Tisza Istvánt vezérszónokul kellene beállitani mindenütt. Rendkívül megkönnyí­tené ez az ellenzéki szónokok helyzmetét, mert ők akár ne is mondanának egyebet, mint azt, hogy: »Hallottátok atyámfiai, hogy ; miket mondott a nemes gró?? Ahhoz képest I cselekedjetek!« És az atyánkfiái ahhoz képest cseleked1- j nének. j Ami mungófutásban és a Khuenkormány »mielőbbi pusztulásában mutatna fel a nemzet számára értékes eredményt. Nomis. ORSZÁGGYŰLÉS. Ä KÉPVISELŐHÖZ ÜLÉSE A tegnapi választói népgyülés foglal­koztatja a folyosón egybegyült képviselőket. Az ellenzék természetesen iparkodik fokozni a gyűlés jelentőségét, a munkapárton ellen­ben azzal igyekeznek kisebbíteni a gyűlés sikerét, hogy a vidék teljes távolmaradását emelik ki. Ma délelőtt megjelent a Ház fo­lyosóján Polónyi Géza is, akit tüntető éljen­zéssel fogadtak. Polónyi egyelőre még tartózkodó maga­tartást tanusit. ő, aki ellensége a szociális- táknak és nem barátja a választójognak, kissé furcsán érezte magát, mikor a szo- ciálisták barátai és a választójog hívei él­jenezték a folyosón, ügy látszik azonban választójogellenes hangulata felett ellenzéki temperamentuma fog diadalmaskodni és csak­Bejegyzett kereskedők kinleirőségét könyvkivonatok alapján leszámítoljuk. Kétes követelések behajtását elvállaljuk. Ingatlan hitelforgalmi iroda Beer Ferenc és Márkás leni. PDiiiÉi Untok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom