Északkelet, 1911. július (3. évfolyam, 127–152. szám)

1911-07-13 / 137. szám

Szatmárnémeti, 1911 ÉSZAKKELET 3. oldal. MODERN RUHAFESTÉS » * S|«L 1 LEGSZEBB R U H Ä TIS ZT IT A S BÁRMILY DIV ATSZINRE. ^ ^ ÖB $ fSÉ ® VEGYILEG SZÁRAZ UTÓN! üzletek: Kossuth Lajos-utca 10. szám, Kaziuczy-utea 17., Atilla-utca 2. b. és Nagykároly Szécheagi-utca 43. szám. Alapítva 1886-ban. Kecskemét pusztulása. A város népe me­nekül. Kecskemétről a város pusztulásáról egy j re érkeznek az elszomorító jelentések. Ezek j szerint ma holnap a lakosság fele elhagyja a várost, mert mindenki fél, hogy a föld­rengések oly mértékben fognak ismétlődni, hogy nemcsak a lakosság vagyona, de az élete is elvész a pusztulásban. A vonatok zsúfolva vannak menekülő kecskemétiekkel. Különösen a hivatalnokok hagyták ei nagy seregekben a várost. Már egész utcák nép- telenekké váltak. Időközönként ismét kisebb- szerű rengések és földi morajlások voltak. E rengések miatt a megrongált házak be­dőltek. — A részvét mindenfelé nagy Kecs­kemét iránt. Református pap zsidó temetésén. Enyin- gen 41 éves korában hirtelen meghalt Pel- gár Sándor nyomdatulajdonos. A megboido- | gult, aki népszerű polgára volt Enyinyriek, zsidó rítus szerint temették. A gyászszertar­tásnak különös érdekességet adott, hogy Pol­gár Szűcs Zoltán enyingi református lelkész búcsúztatta. A református pap szavai köny- nyekig megindították a gyászoló közönséget. A vasárnapi koicsffláaás ellen. Lassan- kint országossá válik az a mozgalom, amely a test és lélekpusztitó korcsmiázást vasárna­pokon megszüntetni akarja. Szatmármegyé- ben Csengerbagos után most Méhtelek hatá­rozta el, hogy a községben szombat este 8 órától hétfő reggel 6 óráig az italmérések zárva tartandók. Megmérgezte magát. Bányay Károly a Szentháromság gyógyszertár laboránsát za­varos családi élete annyira elkeserítette, hogy tegnap délelőtt egy őrizetlen pillanatban még- get ivott. Nagy adag mérget vehetett be, mert állapota igen súlyos. A pletyka áldozata. A pletyka nemcsak nemcsak városi specialitás. Terem, sőt ugy- látszik, legjobban virágzik az falun is. Csu­pán az okozat vagyis a pletyka folyománya más a városban és más faluhelyen is. Utóbbi helyen a legkisebb pletykáért ütlegeléssel vé­szén magának elégtételt a meghurcolt, míg városban csak tisztességes (?) távolból kese­rítik meg a pletykázó és a pletykába vett e-. gyérien egymás életét. Szaniszló községben történt, hogy Komlódi László 43 éves atyafi azt hiresztelte a vele egy udvaron lakó Sza- I lozsán Ignácz 25 éves fiatal házasról, hogy féltékenyen őrzi menyecske feleségét az ide­gen szemék elől. E hir Szalozsán füleibe jutott, amin az annyira feldühödt, hogy Kom­lóéit a lakásában kereste fel és se szó, sem beszéd, alaposan elagyabugyálta. így fizette meg árát a pletykának Komlóki uram. Ki a legény a csárdában? — Opolicsuk György 48 éves láposbányai lakos betért a faluban levő korcsmába egy kis pálinkára. Bemenetelkor célzatosan-e, vagy véletlenül, de tény hogy sáros botjával hozzáért az éppen ott söröző Kotyecz György, Sebestyén j Antal, Szlávik Henrik és Duri Lajos láposbá- j nyai lakosokból álló társaság valamely tag­ért bosszút esküdtek és a szegény Opolicsu- jának a ruhájához. A legények e csekélység­kot az utcára dobva agyba-főbe verték. — A szerencsétlenül járt Opolicsunak sérülése oly súlyos, hogy eszméletlen állapotban szál­líttatott be a nagybányai kórházba. Lélekkufár. Vissza a börtönbe! Vesze­delmes keritőt tartóztatott le tegnapi napon fezfa személyében. Mindig csalogatta az ut- a rendőrség Papp Mihályné szüi. Fehér Te- zákba. Pappné csak nem rég szabadult ki jába kerülő leányokat nyilvános mulató há- a szatmárnémeti törvényszék fogházából, a hol lopás bűntettéért reá kiszabott büntetését töltötte. Mint megrögzött bűnös, már a fog­házban megkötött ismeretségét is bűnös cél­ja kivitelére óhajtotta felhasználni és így ar­ra birta Hordon Szeréna és Papp Anna nevű fogoly társnőit, hogy a börtönből való sza­badulásuk után lépjenek szolgálatba nyilvá­nos házba .Káprázatos csábításainak a leá­nyok felültek és Papp Anna éppen megtaka­rított pénzéből akart át adni 60 koronát az eredményes közvetítés jó reményében. A rendőrség valahogy neszét vette a dolognak és a veszedelmes némbert letartóztatva, á,tki- sértette a szatmárnémeti kir. ügyészség fog­házába. A veszeti macska áldozatai. Resicabá- nyán egy veszett macska berontott Kerner Lipót munkás udvarára és Kerner feleségét négy gyermekét megharapta. A szülők ele­inte nem tulajdonítottak fontosságot a do­lognak, csak akkor ijjedtek meg, amikor úgy az asszonyon, mint a gyermeken kitört a víziszony. Orvosi rendeletre azonnal beszál­lították az egész családot az államvasutak resicabányai kórházába, hol a legidősebb — gyermeken a kilenc éves Péteren, már ki­tört a veszettség és nagy kínok között meg­halt. Az anyát és három gyermekét a buda­pesti Pasteur-intézetbe szállították. Megölte a nagynéniét. Nagy becskereken Argyelán Joco földmives hirtelen haragjában agyonszurta hatvanhét éves nagynénjét. — Cvetkov Mátát. Argyelán feleségével együtt nagynéniénél lakott, de ez feleségét folyton üljdözte. Az öreg legutóbb is szidta Argyelán feleségét, sőt kést is fogott rá, mire Argye­lán rátámadt nagynénjére és megölte. A török házasságok. Konstantinápolyban | a képviselői kamara uj büntető íörvényjavas- j latot tárgyalt és ennek során a házasságtö­rések kérdése is szóba került. Valóban érdé- ! mes leszögezni, hogy milyen törvényjavasla­tot fogadott el a török képviselők kamarája i »Ha a törvényes férj a feleségét vagy asszonyai egyikét akár a saját házában, akár másutt házasságtörésen tetten éri és felindu­lásában vagy a házasságtörő nőt, vagy a csábítót, vagy pedig mindkettőjüket megöli, az ilyen természetű gyilkosság elkövetése mir­at! felelősségre nem! vonható.« Ezt a javaslatot óriási többséggel fogad­ta el a kamara .Ellenben visszautasította az egyik aleppói képviselőnek arra vonatkozó pótinditványát, hogy méltányossági okokból a nők részére ugyanilyen jogok biztosíttas­sanak. A török leány (ezek jután Jh a (férjhez fanegy joggal kölcsönkérheti azt a magyar közmon­dást: »Fogtam törököt — de visz«. És jog­gal fölhábÉorod|hat azon, hogy az ifjutörökök milyen kényelmes megoldást találtak a házas­ságtörés problémáira azzal a módszerrel,— hogy mindig Csak a nőket szabadjon megölnie — Miért Csák engem? — tűnődhetik a török asszony a fátyoia alatt. Miért nem sza­badjon a férjet is egyszer-kétszer megölni? És miért szabadjon egyáltalán mindjárt ölni egy kis házasságtÉörésért? Hol van itt az ifjú-törökök modertn szelleme? Az ifju-törökök modernek és újítók ott, ahoi nékik nem kényelmetlen, de nem enged­nék az izlamból semmit, ahol arról lehet szó, hogy róluk is leszedik a turbánt fejes- | tői együtt. kész aklakok; épBief üvegezés? üfe fEfegcit iijb(^fcncÍirozása kgolcsófcban szeretető be , N _JH \ ,n, <in HP J * I ■ ■ m H .|._H ne mulassza cl szükségletét nálam beszerezni, fl| __ — m bs tn I Vilii wliJufeii <m Ilii 1 raktáromat mélyen leszállított árakban árusi- “ ■ fel Ha iii wl H 1 fJtfST vásárolni, tóm. Dús választék ing, kalap, nyakkendőkben. Deák-tér 7 szám. (Halmi ház.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom