Északkelet, 1911. július (3. évfolyam, 127–152. szám)

1911-07-11 / 135. szám

ÉSZAKKELET 3. oldal. Szatmárnémeti, 1911. BARMIÉT DIVATSZINHE. &^J VEGYILEG SZARAZ UTÓN! üzletek: Kossuth Lajos-utca 1*1. szára, Kazinczy utca 17., AtlUa-utca 2. b. és Nagykároly Szécheayt-utca 43 szám. Alapítva 1886-ban. »ODERN RUHAFESTÉS LEGSZEBB RUHÄTISZTITAS Orgona avatás. Julius 9-én, vasárnap dél- j előtt avatta föl a fehérgyarmati reí. gyüleke- | zet hatodfélezer koronáért készült szép uj orgonáját. A1 éiekemelö ünnepségre sereglő sokaság zsúfolásig megtöltötte a templomot. 1 A fölavató imát Fábián Károly fehérgyarmati lelkész mondotta. Utána megszólalt a ' rü hangú orgona. Nemes Károly igazgató- taniíó és kántor művészi prelúdiuma után az egész gyülekezet elénekelte a XXXIIÍ. Zsoltárt. Ariaj ddr. Kováts István szatmári | lelkész 1 épeit a szószékre és tartóit a II. Kor. 2. 14. alapján gyönyörű alkalmi prédikációt., Az orgonával egyidejűleg avatiák föl az ér­tékes uj, ezüst keresztelő edényeket. Öt gyer- méket kereszteltek meg az ünnepélyes alka­lommal. Az uj orgona történeténetének föl-1 olvasása után a Himnusz elénéklésével ért | véget az cn. el ezeies istenitisztelet. Halálozás. Makay Antal köz- és váltó­ügyvéd városunk közszeretetben és köztisz­teletben álló polgára 86 éves korában tegnap jobb létre szén derüli. Temetése ma délután 4 órakor lesz a reí. egyház szertartása sze­rint. 'Az elhunytban Makay Sándor városi tb. alkapitány édesatyját gyászolja. Béke le­gyen hamvai felelt ? Pályázat. A szamoskrassoi ref. egyház a lemondás folytán megüresedett Il-od tani tói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: 1. Törvény­szerű lakás, udvarral és kerttel. 2. 1000 ko­rona készpénz, havi eiőleges részletekben. Ezenkívül van 8 m. tűzifa, melynek értéke 64 korona. Pályázati kérvények 1911. évi július hó 29-ig Oláh Sándor ref. lelkész is­kolaszéki elnökhöz Szamoskrassó küldendő, j Nagy tűz Nyírbátorban, óriási fűz pusz-; titott a minap Nyírbátorban. A Pollacsék Fü-1 lop és fia cég üzlete teljesen leégett és most csak füstös romok, leomlott falak mutatják j a virágzó üzlet helyét. Hz utca halottja. Szomorú látványban volt részük a minap a mátészalkaiaknak. Hal­dokló leányát, a 16 éves Szondi Erzsébetet vitte hazafelé jajgató édesanyja egy párnák­kal kirakott szekéren. Az orvoshoz jövel még ült a lány, az orvos azonban már lemondott életéről és hazamenet az utcán kiszenvedett j a szegény teremtés. Az összeseregteti, részt- | vevő emberek fogták le az utca halottja sze­mét. Elhalt fegyenc. Még 1909. év végén tör­téni, hogy Papp György 18 éves szobafestő tanuló Máramarosszigetről több tolvajlás el­követése után Szatmárra szökve, meglopta Korai Ármin kereskedőt. A szatmárnémeti kir. törvényszéknek ugyanaz évnek decz. hó 4-ik napján tartott tárgyalásán két évi íegy- házra Ítéltetvén, a büntetés foganatosítása cél jábói a szamosujvári fegyintézetbe helyezte­tett el, ahol azonban f. hó 7-én elhalálozott s igy egy kevés büntetéssel adós maradt. Hiitien kocsis. Turczi János szamosdobi gazdálkodó igen bizalmas viszonyban állott Nyiczás György kocsisával. Ugyanegy szek­rényben tartotta a cseléd a holmiját a gazda lommal. Ugyanis gazdája pénzéből elcsent pedig pénzét. A kocsis rutul visszaélt a biza- 70 koronát. A nyomozás megindelt a hűtlen kocsis ellen. Méregkeverő mostoha. Pócspetriben hol­tan találták az egész Drey-esaládot: a gaz­dát, feleségét és két gyermekét. A szomszé­dok mindjárt tisztában voltak vele, hogy Dreyné megmérgezte a férjét és mostoha gyér mekeit. Házukban örökös volt a perpatvar, mert a gazda nem akarta eltávolítani hazul­ról két felnőtt leányát, akik gyűlölték fiatal mostohájukat. Leesett az eperfáról. Ujfehértón Moldván János 5 éves Miklós nevű fia az udvaron levő eperfára f elmászott eprezni, eprezés köz­ben az egyensúlyt elveszítve, a földre zuhant s szörnyet halt. A férfi Borsa ja nő.iOrosz György földmi­vest elhagyta a felesége .Az asszony Sch- vartz Antal berencsí bérlőhöz állott szolgá­latba és ott élt nyugodtan pár napig, amikor váratlanul betoppant hozzá elhagyott férje és kérlelte, hogy menjen vissza hozzá. Mivel pedig az asszony erre nem volt hajlandó, Orosz kiment az udvarra és olt pisztolylyal mellbe lőtte magát. Eszméletlenül szállították a kórházba. Hit vesgyi’koss ággal gyanúsított férj. Rö­viden említettük volt, hogy Miklós Prikopné sz. Pálffy Anna barlafalusi lakos hirtelen el­halálozott. A halál körülményei — laikus szemmel vizsgálva a dolgot — alkohol mér­gezésre engedtek következtetni. A bíróság közben jöttével azonban a hulla felboncoltaí- ván, azon halát okozható sérülések találtat­tak, ennek nyomán a nyomozás haladéktala­nul folyamatba tétetett, melynek rendjén az elhalltnak férje Miklós Prikop barlafalusi la­kos ellen oly számos terhelő adat merült fel, hogy elfogatása szükségesnek mutatkozotf. ■ Miklóst tegnap az erdőszádai csendőrség el­fogta és bekísérte a szatmárnémeti törvény­szék fogházába. Cigány verekedés. Valóságos cigány vásár volt a minap a vetési cigány tanyán, ahol Bán dula György sármunkás éppen gyakorlatilag mutatta be »az asszony verve jó« alkalmazá­sának üdvös voltát. Persze az asszony sem hagyta magát egy könnyen és igy lassanként az egész cigánytábor verekedett. Meze i Ká­roly kisbiró, aki éppen arra járt, áz épületes jelenetre a cigányok közé ment, de vesztére, mert Tóth László nevű dgány alaposan el­verte az öreget. . Akik gavallérosan fizetnek. Vig Sándor, Vig József és Zabó Sándor szaniszlói lako­sok néhány lábelit adtak igazítás céljából Kovács Sándor szanisziói cipésznek. Ami­dőn azonban a kijavított cipőért elmentek íj mesterhez, a végzett munkáért nem o értékű pénzzel, hanem pofonok és mellbeütésekkel' fizették ki a szegény cipészt. A cipészmester a számlának ilymódön való kiegyenlitésébe nincs belenyugodva, amiért is nem annyira bő, mint gyorskezü munkaadóit feljelentette. Hűséges élettárs. Megírtuk vasárnapi szá munkban, hogy Flórián Kosztén kőváskápol- noki napszámost amidőn feleségével mun­kaszerzés céljából Nagybányára menve, út­közben meghaltak kint a mezőn; valaki é- letveszélyesen megsebesítette. Azon véle­ményt is megkockáztattuk, a nyert hűséges és megbízható informatiónk alapján, hogy a b üntettet alighanem hitvestársa: Bilcz Ma­riska követte el. A vizsgálat legújabb adatai feltevésünk helyességét igazolták. Ä nyomo­zás kiderítette ugyanis, hogy a gaztettet tény­leg a hűséges élettárs követte el. Akit letar­tóztattak és a szatmárnémetii ügyészségnek adtak át. A sötétleikü asszony tettét töredel­kész aklatok, épüket üvegezés, hífcés^ílílífCk ujbó^f^csorozeisa jegcicsóbban szerezhető be E|ify Üircíy ÖiEgfeEFESMBlbin a ll gf | r 1 ne mulassza el szükségletét nálam beszerezni, f|} „ _ , jp ^ ___ ■« *» j ffti || I f | II || fc [fl P mert üzleláthelyezés miatt, dúsan felszerelt ||| íf fi l| fi in |J| |T| || R I SÍI &§ 1 w y KB M fii ÄS ■ raktáromat mélyen leszállított árakban árusi- Ml U II II M ™ M W I fásáról ni| tóm. Dús választék ing, kalap, nyakkendőkben. Deák-tér 7 szám. (Halmi ház.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom