Északkelet, 1911. május (3. évfolyam, 79–103. szám)

1911-05-14 / 90. szám

5-ik oldal. Szatmárnémeti, 1911. ÉSZAKKELET a dinnyét áruló Mózes Salamon szekeréről égy dinnyét( 1 korona 20 fillér értékben) azzal a fenyegetéssel vett el fizetés nélkül, hogyha tulajdonos nem engedi azt át neki, késével leszúrja. Pap a dinnyét el is vitte ingyen. — Ugyanaz nap Mózes Sándortól 3 darab din­nyét zsarolt Pap fenti módon. A dinnye ügy tegnap került a bíróság elé, ahol Tyutyi 1 havi fogházra ítéltetett zsarolás büntette mi­att. Äz ítélet jogerős. Elfogták a mérki cinkosokat. Megírtuk a minap, hogy a Mérken átutazó Bujáki Dáni­elt Szolomájer Kálmán és társai agyonverték. Szolomájer azóta fogságban van. Legutóbb a többi tetes is hurokra került. A csedőrség elfogta Albecz István és Rost Antal mérki legényeket is, mint cinkos-társakat és tegnap reggel a helybeli ügyészség fogházába bekí­sérte. Mindhárom tetes ellen halált okozott súlyos testi sértés büntette miatt a vizsgálat elrendeltetett. Tömeges lopások. Folyó hó 4-ikére vir­radó éjjel Ambrus János szaniszlói lakos elő­szobáját ismeretlen tettesek feltörték s az ott lévő létrán a padlásra felmentek és mintegy 30 kg. füstölt szalonnát, 50 kg. kenyérlisztet és 3 házi vászonzsákot összesen 78 korona értékben elloptak. A szaniszlói csendőrség e- rélyes nyomozás után a tetteseket id. Lakatos József és 6 társa, vályogvetó cigányok sze­mélyében kinyomozta. Tettesek a lopott tár­gyakon a szaniszlói temetőben osztozkodtak meg. Letartóztatták őket. Két napig felakasztva. Hajdusámsonban felakasztva találták Vince János munkást. Ki­két napig volt távol a családjától. Kiment a sötét erdő tanyára s ott egy istállóban fel­akasztotta magát. A fia, Vincze Károly ap­ja keresésére ment, sőt egy éjszakát töltött abban az istállóban, ahol apja felakasztva lógott. Lázálomból a háláiba. Debrecenben bor­zalmas módon vetett véget életének Tóth György rendőrségi hivatalnok. Napok óta tí­fuszban feküdt, eleinte a kórházban, majd a lakásán. Tegnap délután Tóth György ti- fuszos lázában dühöngeni kezdett, majd hir­telen leugrott az ágyról és a szekrényéből elővette éles borotváját, rnelylyel elmetszet­te a nyakát. A mentők a kórházba szállí­tották, de útközben meghalt. Felhívjuk olvasóink szives figyelmé Schönberger Jakab és Fia divatáru kereskedő cég mai hirdetésére. Elgázolt! vasúti őr. E hó 11-én este 9 órakor a Nagykároly­ból SZatmár felé haladó gyorsvonat az 58. sz. őrháznál Csográd János 25 éves vasúti mozgóőrt elgázolta, ki azonnal meghalt. A szerencsétlenül járt mozgóőrt mintegy 240 méter távolságra vonszolta a vonat, A mozdonyvezető úgy vette észre a sze­rencsétlenséget, hogy a mozdony elején le­vő tömlőfej letört és a mozdony megállott. A vonatszemélyzet rémülten ugrott le a vonatról és megállapította, hogy az első kocsi alján egy vasrúdon csüng egy emberi hulla. Az áldozat feje, jobb lába és karja ösz- szevolt zúzva. Valószínűleg a vonat akkor üthette el, mikor a sínpár egyik oldaláról a másákra akart átmenni. Felelős szerkesztő: Dr. Veréczy Ernő. Társszerkesztő: Duszik Lajos. Laptulajdonos: Északkeleti Könyvnyomda. Lapunk mai száma 5 ezer példányban Jelent meg. ■ ■ Önkéntes árverés. A Demjén Sándor ur tulajdonát képező s SZatmárhegy Csillaghegyen lévő 2 hold te­rületű szőlő és gyümölcsös teljesen jókarban lévő urilakással és melléképületekkel, nemkü­lönben a Szigetlankán lévő szép nyaraló fo­lyó hó 24-én délután 3 órakor irodámban (Rákóczy-utca 26. sz. II. emelet) önkéntes ár­verés alá fog bocsáttatni. AZ érdeklődőknek addig is szívesen szol­gálok bővebb felvilágosítással. Dr. Veréczy Ernő ügyvéd. ,Északkeletc hirdetések közhírré tételére igen alkalmas. ■agamnMHHMi Az összes fertőző betegségek, mint Kolera, Typhus, stb. ellen a legjobb óvszer az orvos szaktekintélyek által ajánlott baktériummentes és szénsavdus M U SCHON G • B UZIftSFUBDO mm® phonix ásvány VÍS Főraktár a „Szatmári Kereskedelmi részvénytár­saságinál. Továbbá kapható minden jobb fűszer- és csemege­kereskedésben. Miért szenved sok ember kötszerével ? Mert nem tudja, hogy Szatmáron e szakmában van egy specialista, aki több évi, a fővárosban szerzett tapasztalat szerint mérték után készít és'alkalmazza a jelenkor legmegbízhatóbb kötszereit u. m. sérv­kötőket, haskötőket, köldökkötőket és egyenfartókat. Nagy raktár az összes betegápolási cikkekben. Eredeti francia gummi külön­legességek diserét postai szétküldése tucatonkint 2, 4 és 5 korona. — Elvem lelkiismeretes kiszolgálás-. §§[]í!0F -ez^ü és műkötszertára Szives pártfogást kér Deák-tér 2., a városház mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom