Északkelet, 1911. május (3. évfolyam, 79–103. szám)

1911-05-02 / 79. szám

' *1 '■ III. évfolyam. 79-ik szám. Szatmárnémeti, 1911. május 2. ((edd. északkelet ^^EiblmnbiEi I FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP. !!1L” I'ÜIL !L! ' .!■'! Előfizetési árak: j Szerkesztőség és kiadóhivatal: Helyben: Egész évre 12 K, fél évre 6 K, negyed évre 3 K Északkeleti Könyvnyomda Szatmár-Németi Egy szám ára 4 fillér. Kazinczy-u. Zardaval szemben. bti^sLü irr " I " ......................... ...... .................................. ............—............... Mi ndennemű dijak e lap kiadóhivatalába küldendők. Nyilttér sora 20 fillér. Hirdetések;! leg jutányosabb árért közőltetnek. W 4 A munkások ünnepe. (V.) Örömtől dobogó szívvel, tá­guló kebellel üdvözöljük a május el­sejét, vagyis mint a tavasz tulajdon- képeni hirnökét, úgyis mint a munká­sok ünnepét. Szinte érezzük a lágy tavaszi szél fuvalmában azt az édes üzenetet, hogy a természet a tél rab­bilincseit összetörte, a természet ujra- ébredt, itt a tavasz! Érezzük magunk is a megujjulást, érezzük magunk is az újjászületést, mintha a természet ujjáébredésével mi is uj erővel kez­denénk hozzá napi munkának végzé­séhez, mintha uj, friss vér csergedezne ereinkben, mert itt a Tavasz! A természet újjászületéseinek örömnapja ünnepe a munkásoknak is! A minden jog nélkül élő s csak az igát iiuzó munkásosztály e napon szintén újjá akar születni. Miliió és millió ajakról hallatszik e napon, hogy „jogot a népnek !“ A szociálista esz­mék öröm napja a május elseje. Mi is ünnepelünk a munkásokkal. Mi is |szivvel lélekkel csatlakozunk: a mai mozgalomhoz, amelynek célja a jogszerzés. Mindenki egyenlő jo­gokkal születik s ha egyenlők vagyunk egyenlő jogok is illetnek meg mind­jogtalanságainak, úgy nem lehetünk támogatói a jogrendet felforgató anarchiának ! A munkásosztály jogok megszer­zéséért folytatott küzdelmének legerő­sebb fegyvere a sztrájk. Miszerintünk a sztrájk, mint fegyver elfogadható, mint végső erőd. De határozottan el­ítélendő, ha a küzdelem mindjárt a sztrájkkal kezdődik, Mert ha igaz az, hogy méltánytalanság pl. az, hogy egy butorgyáros egy szoba berendezés ké­szítésénél csak a tervezésért 400 K,-t keres, mig a munkásai csak 100 K.-t keresnek akkor, amikor a tervezett munkát tulajdonképen ők hajtják végre, igazságtalan és méltánytalan viszont az is, hogy azért, mert pl. egy munkaadó egy munkását figyel­meztetni meri azért, mert nem jól dolgozik, a szakszervezet mindjárt sztrájkot kiált. Ez már nem küzdelem hanem jogok kicsikarása, ami pedig legalább is alkalmas arra, hogy a munkásosztály küzdelme unsinpatikussá legyen. Joga van a munkásoknak ahoz, logy ember, embertársához hasonló ogokat élvezzen, joga van a munka nyájunkat, ha testvérek vagyunk, nem lehet az egyik osztály jognélküli, a másik, csak azért, mert ő más szülőktől származott, minden jogokkal felfegy­verkezve! A munkásosztálynak tehát feltétlen megkell adni az őt megillető jogot. Sajnos azonban nálunk a szocí- álista eszmék nem a modern irányzat hatása alatt születtek. Nálunk az u. n. nemzetközi szociálista eszmék let­tek mintegy átplántálva a munkásosz­tály szivébe! S ez az a körülmény, ami miatt a mi ünnepünk nem igazi ünnep. Mert a nemzetközi szociálista ta­nok abban culminálnak, hogy a mun­kásosztály mindenféle jogainak a má­sok jogainak rovására is kell érvénye­sülni. Mi pedig azt tartjuk, hogy a munkásosztály jogainak a mások jo­gai mellett kell érvényesülnie, mert hiszen ha a munkásoszlály jogait a mások jogainak a rovására, azokkal mintegy szembeszállva akarja érvénye­síteni, az már nem a jogokért való küzdelem, hanem valóságos anarchia! Már pedig amint nem lehetünk hívei és nem is vagyunk a munkásosztály Hagy panama valamint japán, risz, gyöngy­szalma és giradi kalapkülde­mények érkeztek a — KARDOS-féle DEvatudvarba. FELTŰNŐ OLCSÓ ÁRAK. Kávét legolcsóbban Benkő Sándor beszerezhetünk : kavékereskedönél Szatmár, Kazinczy-u. 16. sz. ka keverék“ cégem különlegessége 1 kg. 4'4U korona, ::: villany erővel pörkölve. :::

Next

/
Oldalképek
Tartalom