Északkelet, 1911. április (3. évfolyam, 55–78. szám)

1911-04-01 / 55. szám

III. évfolyam. 55-ik szám. Szatmárnémeti, 1911. április 1. Szombat. FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP. . SZATMÁRVÁRMEGYE ÉS SZATMAR VÁROS FÜGGETLENSÉGI PÁRTJAINAK HIVATALOS LAPJA. E­Előfizetési árak: Hj?y ben: Egész évre 12 K, fél évre 6 K, negyed évre 3 K Sülien: „ „8„ „ »4 „ Egy szám ára 4 fillér. Mindennemű dijak e lap kiadóhivatalába küldendők, j Felelős szerkesztő: Dr. V E R É C Z Y ERNŐ. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár-Németi, Főmunkatársak : I Kazinczy-u. 18. (Zárdával szemben). Telefon-sz.: 284. Dr. BARTHA JÓZSEF. Dr. BIKY ANDOR. llt4. — Laptulajdonos és kiadó: : Nyllttér sora 20 fillér. az ÉSZAKKELETI KÖNYVNYOMDA. Hirdetések a legjutányosabb árért közöltetnek. Az ünneplő Olaszország. A népek története a lélektanuk. Épp úgy, mint az egyeseké. Merész akaratnyilvánulások vagy alacsony- röptü vágyakozások, kitartó törekvé­sek, vagy puha beletörődések, erélyes és erős talpra-állások, vagy fegyver- Jetevő hátrálások: ezek egy-egy nem­zet történelmének sarkai. Ezeken for­dul a kockájuk és ezek a bizonyít­ványai lelkének erejéről, egészségéről. De ezek a jövő ujjai is, melyek át­nyúlnak egyes eseményeken és rámu­tatnak a nyomokra. Vagy felfelé, előre, vagy — lefelelé, a halálba. Egy bámulatos, történelmet átélt nép ünnepi hozsánnáit, ágyudörejeit és zugó eviváit csapdossa felénk a déli szél. Az unita ítalia — az egye­sült Olaszország — lelkes, meleg és általános ünnepéhez fordul a világ figyelme. Ötven éve, hogy egy nép belecsömörlött a kiskirályok orgiáiba, megelégelte a züllött nagyságok szi­polyozásait, a Borgiák mérgét s a kis hercegek vérszagu udvarait és önálló egységes állammá tömörülve állott az európai hatalmak sorába. Egy királyságot alkotott ez a nép, mely a földkerekség legérdekesebbike. Köztársaság a népek konvencionális ideája. Az olaszé nem. Múltja, saját­ságos viszonyai és kiábrándulása á köztársaság olasz specialitásaiból egy népével lélekben, célban testvérlelkü dinasztia jogara alá vezették. És ennél a dinasztiánál rokon­szenvesebb, boldogabb, de irigyeltebb sincs a világon. Egy beszédben — a Finali szenátor királyüdvözlő beszé­dében — foglalt nyilatkozat teszi irigyelt boldoggá. „A dinasztia fel­bonthatatlan egységbe kapcsolódott az olasz néppel.“ Nem talpnyaló delegá- ciós beszéd tónusa ez, hanem a bi­zakodó honfiúi hit és kényszerűség nélküli alattvalói hűség bizonysága. De az ünneplő népnél sincs bol­dogabb. Ott ujjong királya körül, ki­nek ajkáról hallja saját vágyát meg­szólalni, hogy Olaszország mind sza­badabbá, boldogabbá, a világon tisz­teltebbé legyen. Nem szól ez a be­széd önző dinasztikus érdekekről, mi­dőn a jövőre irányítja népe figyelmét, nem más az, mint a legfőbb vezéri ajakról elhangzó „előre“ kiáltás; előre a teljesebb szabadság felé ! . .. És a mi legimponálóbb, legfel­ségesebb ebben az ünnepben, hogy nincsenek benne álnok farizeusok, ge­rinctelen kényszerünneplők: aki ott van, az igaz barát. „A ki nincs ve­lem, ellenem van az.“ Ez a krisztusi mondás fejezi ki az ötvenéves jubileu­mát ülő szabad és egységes olasz nemzet gondolatát. A Vatikán és Kri- vinál — ez a két farkas szemet néző palota — most nem tud közeledni egymáshoz, mint nem fog soha. Non possumus! Az ünneplő olasz nemzet és a világ között ott van egy sötét árny, amely nem engedi, hogy az iri­gyelt néppel kezet szorítsanak a föld nemzetei. Nem engedi, hogy a világ hódolata kézzel férjen a nagy Viktor 1 Emánuel unokájához. Róma utcáin hullámzik a tömeg, fényárban ragyog az örök város, mintha a régen porladó költők álma válnék valóra, ragyog, mosolyog a Krivinál — a királyi palota, — s a városból fel­törő fény visszaverődik a gyászoló ha­lottas ház — a Vatikán — sötét ab- lakairól. Egy történet mélységes árja mosta a szakadékot e két palota közé. Hiába kiált a nép — evviva la patria — onnan nincs válasz! Halotti csönd a tiltakozás. Ez a jövő képe. A haladó olasz Kávét ,egiobba‘és legolcsóbban beszerezhetünk : Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár, Kazinczy-u. 16. sz. „MoKka keverék“ cégem különlegessége 1 kg. 4*40 korona, ::: villany erővel pörkölve. :::

Next

/
Oldalképek
Tartalom