Északkelet, 1911. március (3. évfolyam, 29–54. szám)

1911-03-22 / 47. szám

Szatmárnémeti 1911. ÉSZAKKELET 3. oldal. TÁJÉKOZTATÓ : Megjegyzem az összes áruk legújabb fazonban gyönyörű festéssel és aranyozással. 6 db kávés-teás vagy mókás csak 6 K — f 16 drb sörös, vizes, vagy boros- vizes pohár kristály üveg csak 72 fill. 6 „ étkező csak — — 16 „ — f készlet csak — — — 5 K — f boros pohár kristály üveg csak 54 „ 6 pár kávés vagy teás csésze csak 2 „ 40 f 1 db likőr vagy konyak készlét csak 1 „ 50 f j Vidéki postacsomagolás 50 „ Tisztelettel Győry Károly. Bámulatos az a sok újdonság, ami Győry üveg-üzletébe érkezett. Az árak feltűnően olcsók. A pénzügyminiszter Bécsben. Budapest, márc, 21. j A német császári pár bécsi látogatá-; sára Khuen-Héderváry Károly gróf minisz­terelnök készült a magyar kormány képvi­seletére. A miniszterelnök utazását megaka­dályozták sürgős természetű belpolitikai ügyek. A tegnap tartott minisztertanácson a magyar'kormány képviseletét Lukács Lász­lóra bízták, aki e hó 23-án Bécsbe utazik. A SZÍNHÁZ. Tiszt urak a zárdában mulattatták tegnap este a szépen meggyűlt közönséget, illetve csak az egyik tiszt ur, Szende (nar- cisse de Brissae), aki nem is sejtett humo­ros vénáról tett e szerepében tanúságot. Kívüle sokat mulattunk Mátray abbéján. A hölgyek közül Dénes Ellát, Komáromit és Pongráczot említjük meg. A bérlők helyét a ;péntek és vasárnapi előadásokra csütörtök délelőttig tartja fenn a színházi elővételi pénztára s mindhárom vendégjátékra már ma kedden délelőtt 9 órától ’ válthatók a“jegyek a színházi iro­dában. Heti műsor : Szerdán „A medikus“ (A) Csütörtökön „A medikus“ (B) Pénteken „Az ördög“ Ált. bérletszünet 50 százalékkal felemelt helyárak Hegedűs Gyula vendégjátéka. Szombaton d. u. „Luxemburg grófja“, este „Taifun“ Bsz. Felemelt helyárak Hege­dűs Gyula vendégjátéka. Vasárnap d. u. „Aranylakadalom“ este „A kis cukros“ Bsz. felemelt helyárak Hege­dűs Gyula vendégjátéka. HÍREK. Naptár. Április 16. A vas- és fémmunkások táncvigalma a Pannóniában. A Sándor-nap vértanúi. Mátészalkán esett az eset, mint tudó­sítónk jelenti. Balázsi Sándor nagy rumlit rendezett annak az örömére, hogy e nyomo­rúságos életben a Sándor nevet adták szülei vigasztaló kíséretül melléje. Mert mindenki elhagyhatja az embert az életben: szülő, testvér és jóbarát, de a Sándor név az ki­tart mellette mindörökké és megköveteli esz- tendente a maga ünnepét. Az ünnepnek nincs is sikere, ha nem általános berugással vég­ződik. Ez pedig egy igen sikerült ünnep j volt. Mindenki be volt rúgva. Az ittas állapot sok évődést, civódást enged meg, de már sokszor úgy elfajul, hogy a médiumnak igazán nincs is ideje azt meg­bocsátani az ellene vétkezőknek. Most is úgy történt, amint alább ki fog derülni. Balázsi Sándornál nagyban mulattak, főként pedig öccse, a 32 éves Ferenc uralta a murit. Egyszer csak beállít 5 darab legény és odaszól az egyik a cincogó füstösöknek: mondtam már, hogy ne húzd! Zavar lett, amely szinleg elcsendesült. Magyar legények­ről szól a hir, de azért kisért a cine-mintye! Mulatság végén az ötök egyike: Váradi Jó­zsef kiráncigálta Balázsi Ferencet az utcára és Szabó Károly nevű társával fokossal és késsel helybenhagyták a szerencsétlen, ka­patos legényt. Talán a helyszínén kivégzik a kegyetlen bosszúállók Balázsit, ha mulató társaik ki nem szabadítják. — Sérülései igy is életveszélyesek. Valószínű, hogy a már említett két legényen kívül mások is ludasok az állati kegyetlenségü merényletben. Ezirányban nyo­moz is a csendőrség. Balázsi Ferencet a vizsgálóbíró eskü alatt kihallgatta. Az eljárás folyik. Öngyilkosság. Zsukán Jánosné szül. Mikulás Mária szaniszlói lakos f. hó 17-én felakasztotta magát. Mire hozzátartozói észre­vették, a segítség fölöslegessé vált. Tettének oka a még mindig gyógyíthatatlan tüdővész, amely már évek óta erőt vett rajta. Az ügyész­ség a temetési engedély — boncolás mellő­zésével — kiadta. Tűz a Toldi utcában. Tegnap délelőtt a Toldi utcában kigyuladt Kiss József gaz­dálkodó lakóháza. A száraz tetőben a tűz gyorsan harapózott tovább, úgy hogy mire a tűzoltók kivonultak, az egész ház a lángokban állott sőt a szomszédos istállóra is átterjedt. A tűzoltóság egy órai megfeszített munka után a tüzet lokalizáta. Kiss József csak a napokban vette házát s miután a ház biz­tosítva volt s a bútorokat kimenteni sikerült tetemes kár nem érte. A tűz valószínűleg vigyázatlanságból származott amennyiben a lakók gyermekei a tűz keletkezési helyén az istállóbán — gyufával játszottak. A tűzrendé­szeit vizsgálat a mai napon megtörténik. Felhívás. Felkérem a szatmári Lö­vészegyesület. t. tagjait, hogy felejthetetlen elnökünk Uray Géza temetésén teljes szám­ban megjelenni szíveskedjenek. Gyülekezés fél három órakor a városházán, honnan tes- tüleletileg fognak a gyászházhoz vonulni. Tisztelettel Demkő Sándor titkár.! Árverés az állomáson. A visszamaradt úti árak árverése a szatmári vasúti állomáson március hó 24-én lesz. Az eladó cikkek részletes jegyzéke megtekinthető a kereskedő társulatnál. A kutyatolvaj esete. Rusz Jakob bu- jánházai napszámos ellopta Zele György lakos társától, annak nagy, fehér, juhőrző kutyáját. A kutya a beavatottak szerint sok pénzt ért. Megért — mit mondjunk, — 300 koronát. Mi nem hisszük, de azt mondják. Egyszóval drága kutya volt. De akármennyit is ért, Rusz Jánosnak megér egy pár hóna­pot. Á tolvaj a már igen sokszor emlitett állatot eladta 3 koronáért. Vagyis Rusz na­gyon „rusz“ vásárt?csinált. A fenyegető ve­szedelem elől azonban ki akart szökni a határon, de nyakoncsipték. Most itt ül Szat- máron az ügyészség fogházában és várja kutya sorsának elintézését. A végtelen affér. A Sipos—Csáki * affér' hullámot még mindig nem simultak el. Újabban Csáki Gusztáv, mint főmagánvádló feljelentést tett Sipos Zoltán, színtársulatunk szimpatikus tagja ellen, a „Szamos“ cimü napilap nyílttéri rovatában közétett cikke miatt, amelyben Sipos őt „éretlen tacskódnak ne­vezte s egyben elárulta azt is, hogy őt már „megpofozta és megvagdalta.“ Az ügyészség a vádat átvette s igy a vizsgálóbíró nyom­tatás utján elkövetett becsületsértés vétsége miatt a vizsgálatot elrendelte. Nyilttér. Nyilatkozat) Alantirottak ezennel kinyilatkoz­tatjuk, hogy az „Északkelet“ folyó hó 7. és 19-én megjelent számaiban sze­mélyünkkel tévesen kapcsolatba hozott közleményeket egymásnak megmagya­ráztuk, azokat megértettük s a köztünk fennforgó ügyet békességes és barát­*) Tegnapi számunkra későn érkezett J és helyszűke miatt kimaradt. •»■a«» *3 ' • < ® a. \ t i Valódi teveszőr felsőkabátok, gummi eső köpenye­iig doxisag'ok úri divatcikkekből! gek, fekérnemük. Selyem és cérna zsebkendő kü­lönlegességek, antilop és gassella keztyük, angol nyakkendő, kalap, mellény, sétabot és kézelőgomb újdonságok, francia illatszerek, finom bőráruk, zsebkések — — — — — — Deáktér 8. Gillyén-ház. Telephon 296. ez. irancia illatszerek, unom Dorarux, zseDKeseK — Ragályinál C

Next

/
Oldalképek
Tartalom