Északkelet, 1911. március (3. évfolyam, 29–54. szám)

1911-03-01 / 29. szám

FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP. J3ZATMÁRVÁRMEGYE ÉS SZATMÁR VÁROS FÜGGETLENSÉGI PÁRTJAINAK HIVATALOS LAPJA. ^ _________________________________________________________________________________________________________ Az onos dátumok. i. D— 1910. julius 2. Kedves Dezső! Talán első pillanatban el sem tudja képzelni, mi lehet az oka annak, hogy leve­lemből elébe hull ez a kis karikagyűrű, mely­nek párja a maga ujján van s melyre ha reánéz, mindig eszébe juthatnak forró, sze­relmes szavaim, talán azt hiszi, elhervadt szerelemről, elfelejtett esküről regél ez a csillogó-villogó kis ércdarab... nem tudom, mit gbndol, midőn meglátja a visszaküldött jegygyűrűt, de aligha sejti, a lelki fájdalmak­nak mily rettenetes kálváriáját állottam ki, mily irtóztató harcot vívtam saját magam­mal, mig szerelmemet és szivemet elhallgat­tatva képes voltam hozzáfogni e levél meg­írásához, mely számomra a szenvedések ki­fogyhatatlan forrását nyitja ugyan meg, de1 talán oly szégyentől ment meg, melyet nem lennék képes elviselni. Higyje el, hogy nincs borzasztóbb helyzet a világon, mint az enyém, mert nem óriási csapása az a sorsnak, ha egy leány szép is, gazdag is ? Aki felületesen vizsgálja ezt a mondást, őrültségnek, istenkáromlásnak minősítheti, de aki mélyen gondolkozik felette, mint én, akinek sok álmatlan éjszakát okozott a miatta való lelkifájdalom, mint nekem, azt föltét­lenül igaznak fogja találni, hogy ritkán szá­míthat boldogságra az a leány, akiről ellen­ségei is kénytelenek elismerni, hogy szép is, gazdag is. Tudja, hogy mindig nagy hajlamom volt a filozofálásra, a reflexiókra; mond­hatom, elmélkedéseim semmiről sem tártak elém tisztább képet, mint saját sorsomról, mint arról, hogy én arra vagyok kárhoztatva, ne tudhassam meg sohasem, ki az, ki ben­nem lelte föl a női ideált, kinek szive do­bogott hevesebben, mikor tekintete találko-1 zott az én szemem sugaraival, mert nem tudhatom senkiről, aki szerelmemért s kezem­ért eseng; vájjon mikor szemeim fényét dicsőíti, nem gondoi-e arra, hogy még csil­logóbbak aranyaim? Elhatároztam, hogy sohase megyek férjhez, igy megtréfáloin a sorsot, amely azt akarta, hogy a házasság birodalmába lépjek be, mint valami ismeretlen országba; nem tudva szerelmet fogok-e ott látni, vagy csak egy oly embert, aki pénzemre vágyik. , Ez elhatározásom soha egy pillanatra sem ingott meg, mindaddig, mig magát meg nem is­mertem, de akkor . . . akkor szinte szebb színben tűnt fel előttem az egész világ, egy addig nem ismert érzés lett ur felettem, el­felejtettem egy időre elhatározásomat, el minden gondolatomat, kivéve azt az egyet, hogy a magáé akarok lenni s mikor meg­kérte a kezemet, boldogan mondtam igent. Meg voltam róla győződve, hogy magának magamért kellek, nem a vagyonomért; azt hittem, semmit sem kockáztatok, midőn ma­„Divat udvar" Szatmármegye legnagyobb és legfényesebb f S • külföldi mintára berendezve äBfifllliSIPVSI megnyílik 1911. márc. havában OPUnUZŰ Kazinczy-u. 4. KLvét legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk : Berikő Sándor kávékereskedőnél Szatmár, Kazinczy-u. 16. sz. keverék“ cégem különlegessége 1 kg. 4'40 : : : villany erővel pörkölve. „M ka korona, Udvari ebéd. (B.) Vasárnap este néhány ma­gyarok felgyülekezének a várpalotába és illő megrökönyödéssel végigették a kimondhatatlan nevű ételek hosszú sorát. Élénk gond fordítódott arra is, hogy a címeres evőeszközök ne csö­römpöljenek és néhányan — a nagy­úri szokásokban járatosabbak — óva­tosan figyelmeztették a szomszédai­kat, hogy a szájöblögető vizet nem kell meginni. Azután a király szerklet tartott. Puhultak a magyar gerincek és ritka egyértelműséggel hajladoztak a földig a derék becsületes osztrák sógorokkal együtt. Szóval derűs volt a hangulat és olyik magyar ur — akit a sors a delegátusi tisztségre méltatott — karbafüzve távozott egy-egy újonnan szerzett osztrák baráttal. Hétfőn egy kis komédia játszó­dott le a két delegációban. A tegnap este még jóbarátok harcra kelének egymással. Kormánypárti újságok sze­rint azért, mert a magyarok kurucul kivivták a magyar iparnak a tengeré­szeti építkezéseknél kvóta szerinti ré­szesedését. Ezek a magyarok ugyanis, — akik a sors egy véletlen szeszélyé­nél fogva ma a nemzet sorsát intézik — olyan jó hazafiak es úgy a sarkukra tudnak állani, hogy az osztrák-magyar tengerészeti hadvezetőség csak úgy szívességképpen megígérte nekik, hogy megadja a magyar iparnak, ami a ma­gyar iparé. Hogy részesíteni fogja a ke­vésszámú magyar iparűzők közül azo­kat, akik a kormányt támogatják, né­minemű megrendelésekben. Hát ezt a diadalt nem sokáig élvezték a kuruc magyarok. Mert az újonnan szerzett osztrák barátság ezúttal sem tagadta meg magát. Az osztrák delegáció ülé­sén felállóit az egyik osztrák ur és méltatlankodva kelt ki a tengerészeti főparancsnokság ellen, amely az oszt­rák ipar ősi jogait elsinkófálja. Az osztrák sógorok ugyanis sérelmesnek tartják magukra nézve, hogy a ma­gyar iparnak egy régi sérelme állító­lag orvosoltatott. Dühös szavak hang­zottak el az indokolatlan méltatlanko­dás ismét elfelejtette az osztrák urak­kal az illendőséget. A magyar dele­gáció aztán, — miután úgy sem ke-

Next

/
Oldalképek
Tartalom