Északkelet, 1911. február (3. évfolyam, 6–28. szám)

1911-02-01 / 6. szám

Ili. évfolyam. 6-ik szám. Szatmárnémeti, 1911. február K_________________ Szerda. SZATMÁRVÁRMEGYE ÉS SZATMÁR VÁROS FÜGGETLENSÉGI PÁRTJAINAK HIVATALOS LAPJA. Előfizetési árak: Helyben: Egész évre 12 K, fél évre 6 K, negyed évre 3 K Vidéken: „ „ 16 „ „ „ 8 „ „ „ 4 „ Egy szám ára 4 fillér. Mindennemű dijak e lap kiadóhivatalába küldendők. Felelős szerkesztő : Dr. V E R É C Z Y ERNŐ. Főmunkatársak: Dr. BARTHA JÓZSEF. Dr. B1KY ANDOR. Laptulajdonos és kiadó: az ÉSZAKKELETI KÖNYVNYOMDA. TSzerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár-Némefi, Kazinczy-u. 18. (Zárdával szemben). Telefon-sz.: 284. Nyilttér sora 20 fillér. Hirdetések a legjutányosabb árért közöltéinek A mi programmunk. Irta: Dr. Veréczy Ernő. Ismét egy nagy, egy hatalmas lépést tettünk előre. A lépés fontos, majdnem életkérdés, mert hiszen min­den nagy alkotás bizonytalan, a bizonyta­lanságnak pedig egész súlyát, a vállalko­zásnak minden terhét nekünk kell vi­selni. S mégis játszi könnyedséggel vállalkozunk feladatunk minden ne­hézségének leküzdésére. Mert a be­csületes, a tisztességes munkának az eredménye, a gyümölcse sem marad­hat el! Már pedig mi becsületes mun­kára vállalkoztunk. Célunk a függet­lenségi eszmék becsületes ápolása, nevelése, terjesztése, erősítése! E célt szolgáltuk a múltban, vállalkozásunk gyermekkorában, majd erősebben igye­keztünk szolgálni e célt, vállalkozá­sunk ifjú korában s e célt akarjuk szolgálni a jövőben is még erősebb munkával. De amint a múltban min­dég tisztességesen munkálkodtunk, úgy a jövőben is küzdelmünk mindég becsületes és tisztességes lesz! Feladatunk épen azért nem lesz nehéz s célunk elérésében számítunk a város és a vidék független gondol- kozásu polgárainak támogatására. S ezt joggal tehetjük, mert hiszen ha a függetlenségi eszmék most szunnyad­nak is, de ki nem haltak a polgárság lelkületéből. E mécsesek pislognak, fel kell tehát rázni a tespedésből a polgárokat, a kialudni készülő mé­csesekre olajat kell önteni! S mi erre akarunk válalkozni, ezt a célt akarjuk elérni! Éhez a munkához kérünk tá­mogatást ! Programmunk a megalkuvást nem ismerő, tiszta, minden önérdektől, min­den salaktól ment függetlenségi! Nem leszünk szolgáivá senkinek, egyik pártnak sem. A függetlenségi eszmé­ket fogjuk szolgálni a maguk tiszta, ideális voltában, de minden párt ár­nyalat politikájától függetlenül. Nem lesz más vezérünk, csak egy zászló, amelyre 1848 van felírva tündöklő betűkkel! — Épen ezért nem csatla­kozunk a függetlenségi párt egyik ár­nyalatához sem. Ami rosszat, ami hátrányost fo­gunk tapasztalni, ütni fogjuk bárki is kövesse el azt, legyen az akár a függetlenségi párt, akár a kormányon lévő munkapárt, viszont azonban azt sem tartjuk összeegyeztethetőnek a függetlenségi eszmék igaz szolgálatá­val, hogy ha a munkapárt alkot va­lami jót, támadjuk csak azért, mert azt a munkapárt csinálta. Ami jó, ami üdvös, ami hasznos, örömmel fogjuk üdvözölni bárki alkossa is azt! Mint a függetlenségi Zászló igaz katonái feltétlen hivei, vagyunk Ma­gyarország teljes gazdasági független­ségének önállóságának. Hivei vagyunk az önálló banknak és az önálló vám­területnek, mert meg vagyunk győződve arról, hogy szeretett hazánk nagygyá, hatalmassá csak gazdasági független­ség mellett lehet! A választási jog terén ma már nem lehet vitatkozni a felett, hogy a mi sajátos viszonyaink mellett helyes-e a választási jog kiterjesztése? Ez a követelmény ma már annyira benne él a nép hangulatában, hogy ez elől ki­térni nem lehet. Ki kell tehát terjesz­teni a választási jogot úgy azonban, hogy a magyarság szuppremáciája fel­tétlen biztosítva legyen. Ezt pedig úgy gondoljuk elérni, ha a választói jogot magyarul irás-olvasáshoz kötjük. A nemzetiségi kérdést illetőleg hivei vagyunk a jóviszony ápolásának, de ha a nemzetiségek a jóviszonyt nem ápolják, a mérséklet politikáját támadják, eszméjünk lévén a nemzeti állam kiépítése, hívéi vagyunk az erős kéz politikájának is. Zászlónkban rajta van a feleke­zeti béke és küzdelem. Mindenki imád­ja az Istent úgy ahogy akarja. Vallásá­ért senkit mellőzni vagy bántani nem szabad! Ami már most városi politikán­kat illeti, jelszavunk az hogy a város­nak az ügyei elintézésénél függetle­níteni kell magát minden politikai irányzatból. Nem vagyunk hivei s épen ezért s teljes erővel fogunk síkra szállani minden olyan irányzattal szemben, mely a város ügyeinek elin­tézésénél politikai kérdéstakar előtolní. A város ügyeinek intézésénél csak egy célnak szabad szem előtt lebegni s ez az, hogy hatalmas arányban fej­lődő városunk minél hatalmasabbá minél nagyobbá lehessen. Mi igye­kezni fogunk e célt bessületesen szolgálni s előre vinni. Szűk keretekben ezek azok a szempontok, amelyek programmunkat Divat Udvar“ Szatmármegye legnagyobb és legfényesebb-------— ár uháza Külföldi mintára berendezve megnyílik 1911. márc. havában Kazinczy-u. 4. sz. Kávét legolcsóbban Benkő Sándor beszerezhetünk : kávékereskedőnél Szatmár, Kazinczy-u. 16. sz. „Mokka keverék“ cégem különlegessége 1 kg. 4*40 korona, : :: villany erővel pörkölve. :::

Next

/
Oldalképek
Tartalom