Északkelet, 1910. december (2. évfolyam, 49–52. szám)

1910-12-04 / 49. szám

II. évfolyam. 49-ik szám. Szatmárnémeti, 1910. december 4. Északkelet FÜGGETLEN POLITIKAI LAP. A SZATMÁR-NÉMETII FÜGGETLENSÉGI ÉS 48-as PÁRT HIVATALOS KÖZLÖN VE. Előfizetési árak: Egész évre 4 korona. Negyed évre 1 korona. Fél évre . . 2 korona. ■ Egy szám ára: 10 fillér. Kiadóhivatal: Északkeleti Könyvnyomda, Szatmár- Néineti (Zárdával szemben). Telefon-szám: 284. Szerkesztőség: Hám J.-u. 1. sz. Telefon-szám: 173. Felelős szerkesztő: Dr. VERÉCZY ERNŐ. Társszerkesztők : Dr. BARTHA JÓZSEF. Dr. GLATZ JÓZSEF. Laptulajdonos és kiadó : az „ÉSZAKKELETI KÖNYVNYOMDA“. Megjelenik minden vasárnap. Hirdetések a legmérsékeltebb árért közöltetnek. Nyiittér sora 20 fillér. Előfizetési és hirdetési dijak e lap kiadóhivatalába (Szatmárnémeti, Kazinczy-utca 18. sz.) küldendők. A választás. Irta: dr. Veréczy Ernő. Meg volt a bizottsági tagok vá­lasztása. Minden választás felzavarja a kedélyeket, minden választás sala­kot, szennyet választ ki, hiszen a vá­lasztás az egymással való sűrűbb érintkezésből áll és sajnos, ma már a választó polgárokkal való sűrűbb érint­kezésnek, tisztelet a kivételeknek, kö­vetkezménye, rendesen a politikai er­kölcstelenség megszületése. S mit lá­tunk ? Hogy áz erkölcstelenség évről évre erősödik. Nem olyan régen még pólyás gyermek volt, a múltkori bi­zottsági tagok választásánál szaladgáló gyermekké erősödött, a képviselő vá­lasztásoknál már hatalmas ifjú volt, a mostani választásoknál pedig már férfi korának teljében állott előttünk, meg­kenve minden hájjal, küzdelemre híva fel a jó ízlést, a tisztességet s nem is erős küzdelem után porba tiport mindent, amit tisztességesnek nevez­nek, teljes diadalt aratott a jó er­kölcsön ! Láttuk máskor is elfajulni a vá­lasztásokat, láttuk a szenvedélyek ki­törését, láttuk máskor is a küzdelem hevében átlépni a jó erkölcs, a tisz­tesség határait, de mig régebben ez olyan ritka madár volt, mint a fehér holló, ma már egyik másik kerület­ben mást sem láttunk, mint tisztes­ségtelen, erkölcstelen küzdelmet s a politikai erkölcstelenség utolsó fokára való sülyedést. Mintha a pokolnak ezer és ezer ördöge kapott volna Va­sárnapra szabadságot s ült volna úgy a választók, de különösen a felhajtok, a kortesek leikébe s a pokolnak min­den csúnya eszközével vívta volna meg a választási küzdelmet! Lélekvásárlás nyíltan és titokban, etetés, itatás, ámítás, ígérgetés, hiva­tali nyomás, erőszak stb. játszotta a választásoknál a főszerepet. Valami rémes látvány volt az az erőszakos­kodás ami a választási helyiségek előtt lejátszódott. Tele volt az udvar, az utca kortesekkel s ha aztán jött egy szavazó polgár, harminc-negyven kor­tes rohanta meg, húzta ráncigálta jobbra-balra, elvették céduláját, ez is húzott rajta egy nevet, a másik is irt hozzá egy nevet, úgyhogy amikor a szegény választó a kortesek karmai közül kikerült s végre-valahára a vá­lasztási urna elé juthatott, egyetlen egy név sem volt céduláján azok kö­zül, akikre ő eredetileg szavazni akart. Ez volt a választás s ezt nevezik a polgárok szabad vélemény nyilvání­tásnak ! Láttunk máskor is már olyat, hogy a választásoknál egy-egy jelölt, aki különben arravaló volt, kibukott azért, mert népszerűtlen lett, de hogy egy választásnál majdnem minden olyan jelölt, aki évtizedek óta részt vett, sőt irányító szerepet vitt a város ügyei­ben, aki az időt és fáradságot nem kímélvén, legjobb tudását vitte bele a város ügyeinek szolgálatába kibukjék csak azért, mert a bizottsági tagság­gal, jellemével és egyéni tisztségével nem találta összeegyeztethetőnek a házalást, kéregetést, etetést-itatást, esetleg a lélekvásárlást, — az erkölcsi sülyedésnek olyan foka, ami már egye­nesen kétségbeejtő s előbb-utóbb azt a kétségtelenül szomorú és kiszámít­hatatlan következményeket maga után vonó tényt hozza magával, hogy min­den tisztességesen gondolkozó egyén \a közéletben viselt nehéz, de hálátlan állásait odahagyja, a helyét átadja azoknak, akik a közéletet más oldal­ról ismerik, akik közéleti működésük­kel a befektetett tőkének kamatait fog­ják kikeresni. Le kell szegeznünk még egy ha­tározottan káros tényét a választások­nak. Ugyanis a kérők, könyörgők, az erőszakoskodók között láttunk városi tisztviselőket is! A törvény is tiltja, de a közhivatali jelleg, a működési tér, la közhivatali tisztesség egyenesen ki- Í zárja azt, hogy a közhivatalnok kortes i szerepre vállalkozzék. Ha ezt egyik­másik közhivatalnok mégis megtette, a törvény egész szigorával kell az il­letőt megtanítani arra, hogy a közhi­vatalnoknak mi szabad és mi nem szabad. Klánicza László polgári, katona és orthopäd cipész­mester modern cipész-műhelyében Szatmár, Kinizsi-utca 32. a leg­szolidabb árban a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig készülnek úgy francia valamint angol cipők és csiámák, dísz-, lovagló stb. csizmák. (Orthopäd) Fájós lábakra kiváló gondot fordít. Vidéki megrendeléseket és javításokat gyorsan és pontosan eszközöl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom