Északkelet, 1910. november (2. évfolyam, 45–48. szám)

1910-11-27 / 48. szám

Szatmárnémeti 1910 ÉSZAKKELET 5. oldal. Különfélék. Lódijazások vármegyénkben. Szatmárvármegye lótenyésztési bizottsága, egyesületünkkel karöltve, folyó hó 22.-én és 24.-én tartotta az idei lódijazását Szatmár­németiben és Nagykárolyban. A díjazásokon 300—300 korona államdij került kiosztás alá. Mindkét. helyen az érdeklődés kielégítőnek mondható, a mi pedig az elővezetett anyag minőségét illeti, az különösen Nagy­károlyban határozottan jó volt. Elővezettetett: Szatmár­németiben 35 csikós kanca, 30 három éves kanca csi­kó, mig Nagykárolyban 40 csikós kanca és 34 kanca csikó. A zsűri elnöke volt Szatmárnémetiben: beren- cei Kovács Jenő vármegyei lótenyésztési bizottság el­nöke, tagjai Kölcsey Gabor, bér. Kovács Miklós lovar egyl. elnök, Kovásznay Zsigmond, Stőgermayer Alajos méntelepi százados, Tichy Gyula m. kir. gazd. felügye­lő, Világossy Gáspár gazd. egyl. titkár és Hesz Adolf méntelepi állatorvos. Nagykárolyban: elnök: Domahidy István, tagok: Czilii György, Lutz György, Stögermayer Alajos, Tichy Gyula, Világossy Gáspár. Dijakat nyertek Szatmár-Németiben : Csikós kan­cák után: I. Szász Pál Géres 50 kor. II. Balogh Ignác Csenger 35 kor. III. Barkász Gedeon Csenger 25, IV. Csirák János Nagymajtény 20 kor., V. Osváth Sándor Csenger 20 koronát. 3 éves kanca csikók után: I. Asztalos József Szatmár. 60 kor. II. Katona József Amac 40 kor. III. Ecsedy Ferenc Csenger 30 kor. IV. Tukacs Antal Majtis 20 koronát. Ezenkívül Vajnay Lajos szat­mári építész és Pál! Endre atyai földbirtokos 3 éves csikói egyesületi díszoklevéllel lettek kitüntetve. Dijakat nyertek Nagykárolyban. Csikós kancák után: I. Fézer János Nagykároly 50 K., II. Winkler Károly Csanálos 35 K., 113. Biró Sándor Érkörtvélyes 25 K., IV. Hagen József Nagykároly 20 K , V. Csizmár János Kaplony 20 koronát; 3 éves kanca csikók után: Bicsi János 60 K., II, Botiinger Pál Csanálos 40 K., III. Szolomayer Jakab Kálmánd 30 K., IV. Len József Nagykároly 20 koronát. Egyesületi díszoklevelet kapott Biró Sándor érkörtvélyesi gazdálkodó. A dijak a helyszínén azonnal kilettek fizetve a nyertesek kezeihez. Vármegyénk állategészsége. A száj- és köröm­fájás rohamosan terjed még hazánkban, múlt heti ki­mutatásunkkal szemben, a minisztérium által kiadott hivatalos értesítés szerint újabb 820 község s igy ma már összesen 4 ezer község van fertőzve. Vásárok or­szágszerte bezárva a mi úgy a gazdákra, de különösen a fogyasztó közönségre nagyon is káros. Itt is megje­gyezhetjük, hogy a piacok, vásárok megnyitására be- láthatlan időn belül még gondolni sem lehet. Bizony­bizony egy néhány lelketlen kupec kapzsisága mérhet- len csapást hozott az egész országra. — A hivatalos jelentés vármegyénk állategészségi ügyéről különben a következő: Lépfene : avasi Avasujváros, Bujánháza, Mózes- falu, Terep; fehérgyarmati Nábrád t., Tiszakóród, Turistvándi; mátészalkai Jármi, Kántorjánosi. Veszettség: avasi Avasujfalu, Avaslekence; csen- geri Hérmánszeg ; fehérgyarmati Fehérgyarmat t.; mátészalkai Olcsvaapáti; nagykárolyi Csomaköz t., Szaniszló p. ; nagysomkuti Hagymáslápos, Puszta- fentős ; szatmárnémetii Adorján, Batizvasvári; szinér- váraljai Remetemező, Szinérváralja. Ragadós száj- és körömfájás: csengeri Atya 15 u., Csengerbagos 3 u., Tyúkod 10 u. és 1 t.; erdődi krasznaterebes 2 u. Résztelek 1.; fehérgyarmati Turricse 17 u.; mátészalkai Fábiánháza, Kántorjánosi 5 u., Má­tészalka t., Nagydobos t., Nyircsaholy 5 u., Nyirvasvári; nagybányai Aisóujfalu 5 u., Farkasaszó, Láposhidegkut 5 u., Lénártfaiu 4 u.; Oláhkékes 4 u., nagykárolyi Bere t. , Börvely t., Csanálos 7 u., Csomaköz 5 u. és 1 t., Domahida, Érdengeleg 9 u., Érendréd 9 u., Érkörtvé­lyes t., Iriny, Kaplony 50 u., Kálmánd 2 u., Mező­fény 55 u., Mérk 12 u. és 1 1., Mezőpetri 22 u., Pe­nészlek 45 u. és 1 1,; Szaniszló, Vállaj; nagysomkuti Bucsomfalva, Csőit 3 u., Erdöaranyos 3 u., Fehér­szék 5 u., kiér 5 u., Kisfentős 4 u., Kolcér 8 u., Koltó 30 u., Kovás 2 u., Kőváralja 6 u., Kővárgara 2 u. , Kővárhosszufalu, Kővárkölcse 8 u.,.Kővárremete 7 u.; Magyarberkesz 5 u., Magosfalu 1 u. és 1 m., Nagy- fentős 5 u., Nagynyires 13 u., Nagysomkut, Pribék­falva t., Somkutpataka, Szakálasfalva 5 u., Törökfalu 3 u., szatmárnémetii Batiz t., Garbolc, Kak 2 u., Kis- peleske, Kissár, Lázári 1 u. és 1 m., Méhtelek, Pusz- tadaróc m., Sándorhomok 17 u., Sárköz 3 m., Sza- moskrassó, Szárazberek t., szinérváraljai Remetemező, Szinérváraija; Nagybánya; Nagykároly m. A f. hó 23-iki szatmári piaci terményárak. Termény 1. rendű II. rendű K f K f Búza • 19 18 Rozs 13 _ _ _ Árpa 14 20 1 4 — Zab 14 — — — Tengeri uj 13 40 Névjegyehet (újévi üdvözlő felirattal) a legelegánsabb kivitelben, legolcsóbb árért készít az „Észaltóeliti fiölipnpniÉ“ Szatmár, Kazinczy*!!. 13. sz. Zárdával szemben. Vidéki megrendelések is azonnal íeljesíttetnek. Az összes fertőző betegségek, mint ra, Typhus, stb. ellen a legjobb óvszer az orvos szaktekin­télyek által ajánlott baktériummentes és —— ——— szénsavdus —-— ------­Főrakt ár a „Szatmári Kereskedelmi részvénytársaságinál. Továbbá kapható minden jobb fűszer- és csemegekereskedésben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom