Északkelet, 1910. július (2. évfolyam, 27–31. szám)

1910-07-10 / 28. szám

Szatmárnémeti 1910. 5. oldal. ÉSZAKKELET három domahidai jómadár, most, aratás idején, amikor minden épkézláb ember nem és korkülönbség nélkül az aranykalászos, smaragdzöld mezőkön szorgoskodik, szintén aratni akartak a maguk számára is, még pedig egy nem egészen speciális találmányuk révén kasza, sarló nélkül. Déli időben t. i. a kéményen át bemásztak egy házba s onnan szalonnát, kenyeret, túrót és pálinkát vittek el. De még el sem fogyaszthatták az aratott zsák­mányt, a csendőrség rajtacsipte őket és beszállította a helybeli törvényszék fogházába, ahol aratás után oly édes a hüvösölés. A játék vége. Konc Julis hét esztendős aranyosmedgyesi kis leány együtt játszott a porban Lunya Miska 11 éves fiúval. Játék közben a gyere­kek összeperlekedtek s Lunya Miska elverte játszótársát, aki sírva szaladt haza. A gyerek panaszára apja Konc István a kis fiút megfogta és egy kö­téldarabbal úgy elnadrágolta, hogy a szerencsétlen fiú másnap belehalt sé­rüléseibe. Koncot a csendőrség letar­tóztatta. Agyonvert gyermek. Su­nya Demeter aranyosmedgyesi föld- mives 10 éves Mihály nevű fiát a na­pokban a mezőn vérbe-fagyva talál­i Az Északkeleti Könyvnyomda „Északkelet“ telefon száma: 284. Táncvigalom. A vetési ifjúság, e hó 17.-én az újonnan építendő óvoda és táncterem költségeinek fedezésére világpostával egybekötött zártkörű tánc­vigalmat rendez. Iroda áthelyezés, dr. Veréczy Ernő ügyvéd, lapunk felelős szerkesztője, múlt hó 15.-én irodáját Hám János utca 1. sz. alá (Szuhányi-féle ház, a régi postaépülettel szemben, a színház mellett) az emeletre helyezte át. Egy tanuló Kirilla József úri szabó műhelyében azonnal felvétetik. — Szatmár, Tompa utca 21. szám. Fényképeket vasúti kedvezményes igazolványokhoz felekezeti tanítók és lelké­szek részére jutányosán készít Tóth S. Imre fényképész Szatmár, Kazinczy-u 15. Öngyilkossági kísérlet. Miháj- lovics Sándor fehérgyarmati bir. végre­hajtó a nagykárolyi vasúti állomáson öngyilkossági szándékból mellbe lőtte magát, sérülése azonban nem életve­szélyes. Tettét azért követte el, mert a hozzá befolyt pénzekből mintegy 239 K. 70 fillért saját céljaira hasz­nált fel s a hiányt nem tudta kipó­tolni. A három jómadár aratása. Deák Mihály 14 éves csordásbojtár, Vitéz János 14 éves kondásbojtár és Miláh József 11 éves csavargóbojtár, ták. A boncolás folyamán megállapí­tást nyert, hogy a fiút kötéllel verték el, majd pedig a mellkasát valamely kemény tárggyal törték be. Most a csendőrség nyomozza a tettest. A patakba fűlt. Avasfelsőfaluban Iszály Györgyné a falu közepén folyó patakba esett és belefult. A kis alkoholista. Neuman Sa­mu tamásváraljai szatócs üzletébe a napokban vásárolni ment Balogh La­jos 8 éves fiú, éppen akkor, amidőn senkisem volt ott. A gyermek a pulton egy üveget pillantott meg, amelyben azt hitte, hogy pálinka van. Felvette tehát s jót ivott belőle. Az üvegben azonban ecetsav volt s az erős méreg annyira összeégette a kis kortyos gyomrát, hogy óriási kínok között meghalt. KALAPOK legelsőbbrangu gyártmányok; u. m.: Ita, Pless, Borsalino Pichler stb. egyedül Somlyaynál. Különfélék. Országos áliatvásárok vármegyénkben. Julius 11.-én Felsőbányán; 12.-én Szainoskrassón; 14.-én Királydarócon; 15.-én Csengeren; 18.-án Mátészalkán és Sárközön; 19.-én Krasznabélteken; 25.-én Fehér- gyarmaton és Szinérváralján ; augusztus 1 .-én Nagy­paládon ; 2.-én Nagyecseden; 9.-én Aranyosmegyesen. Az aratás vármegyénk legnagyobb részében erősen folyik, az eredmény azonban sajnos messze ma­radt attól a vérmes kilátástól, melyet egyes körök ten­denciózusan világgá kürtőitek, sőt még a földmivelés- tígyi minisztérium által junius hó 25.-én kimutatott ter­mésbecslési átlagtól is. Ennek oka vármegyénkben első sorban a májusi abnormis időjárásnak tulajdonítható, helyenként ezenkívül még a júniusi viharok is közbe- jáíszottak. Tény az, hogy Szatmárvármegyében a tér- , mésátlag közepes Megbízatás. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Losonczy Mihály és Nagy Gádor miniszteri tanácsos uraknak, saját kérelmükre, hosszabb időre történt sza- badságoltatásuk folytán, a II/A. főosztály főnöki teendői­nek ellátásával gróf Szápáry Péter miniszteri tanácsosi cimmel és jelleggel felruházott osztálytanácsost, az ő helyettesítésével pedig Budaházy Kálmán és báró Pod- maniczky Gyula osztálytanácsosokat bizta meg. A fő­osztály ügyeinek államtitkári felülvizsgálatát Kazy József államtitkár hatáskörébe utalta. Vármegyénk állategészsége. Lépfene: csengeri Szamosdob, Tyúkod; fehérgyarmati Kérsemjén, Kölese, Tiszakóród; mátészalkai Mátészalka, Nagyecsed, Vitka t.; nagykárolyi Csanálos 1., Genes 1., Iriny; szatmár- németii Botpalád 2 1., Sárköz, Sárközujlak, Szatmár- udvari; szinérváraljaí Apa. Veszettség: avasi Komorzán; fehérgyarmati Náb- rád; mátészalkai Kántorjánosi; nagybányai Alsóferne- zely; nagykárolyi Krasznaszentmiklós; nagysomkuti Költő, Kővárremete; szinérváraljaí Kissikárló; Nagy­bánya. Ivarszervi hólyagos kiütés: nagybányai Lápos- bánya 1. szm.; nagykárolyi Domahida 3 u. szm.; szatmárnémeti Szárazberek ló. Rühkór: avasi Tartolc 2 u. ló, Turvékonya 2 u. ló; erdődi Résztelek 2 u. ló; mátészalkai Kántorjánosi m. ló, Nyirvasvári t. ló; nagykárolyi Mérk m. ló; nagy­somkuti Nagybozinta ló. Sertésorbánc: csengeri Ura m.; nagykárolyi Cso- maköz, Érdengeleg, Iriny; szinérváraljaí Mogyorós. Sertésvész: csengeri Csengerbagos t., Óvári, Por- csalma, m., Rozsály m., Ura t., Vetés t.; erdődi Fel- sőboldád 7 u., Géres t., Ivácskó, Királydaróc t., Krasz- naterebes p., Nagymadarász, Résztelek 3 u.; fehér- gyarmati Fehérgyarmat 2 u., Géberjén 2 u., Jánk, Kis­szekeres t., Nábrád, Nagyar 5 u., Nagyszekeres, Sza- mosujlak; mátészalkai Hodász, Mátészalka m., Nagy­ecsed m., Nyirmegyes t.; nagykárolyi Börvely, Csoma- köz t., Mezőterem m., Szaniszló; nagysomkuti Bopt- palád 5 u.; szatmárnémetii Tisztaberek m.; szinérvár- aljai Borválaszut 15 u. Szatmárnémeti: Lépfene. Nyomdász tanulóul felvétetik lapunk nyomdájába két vidéki, elemi iskolát siker­re l végzett jó viseletű fiú, fizetéssel, vagy teljes ellátással.

Next

/
Oldalképek
Tartalom