Északkelet, 1910. június (2. évfolyam, 23–26. szám)

1910-06-12 / 24. szám

2. oldal. északkelet Szatmárnémeti, 1910. Fentartó-testületi közgyűlés. A szatmárnémeti ref főgimnázium fen- tartó-testiilete 1910 évi junius 17-én (pénteken) d. u. 3 órakor a főgimn. tornatermében rendes közgyűlést tart. A közgyűlés tárgyai: 1. Az Országos Ref. Tanáregyesület meghívója évi rendes közgyűlésére. 2, Jelentés a ju­bileumról s annak anyagi eredményéről. 3. Bartók Lóránt h. tanár eltávozása és Rab István alkalmazása. 4. dr. Mészáros Ferenc r. tanárnak nyugdí­jaztatása iránti kérése. 5. Jelentés az 1908—9. évi pénztári számadás meg­vizsgálásáról és a f. évi költségelői­rányzat. 6. Az állammal kötött szerző­dés revíziója. A szatmári református főgimnázium ma d. e. tartja évzáró istentiszteletét a ref. templomban. Az intézet vizsgáinak sorrendje: Junius 14-én d. e. 8 órától az I. o., d. u. 3 órá­tól a II. o., 15-én d. e. 8 órától a III. o., d. u. 3 órától a IV. o., 16-án d. e. 8 órától az V. o., d. u. 3 órától a VI. o., 17-én d. e. 8 órától a VII. o. vizsgája; 17, 18 és 20. napjain magánvizsgálatok, 21. 22. 23. 24. és 25. napjain érettségi szóbeli vizsgálatok. A németii papság. Kovács Lajos, pa- nyolai lelkész, a németii Egyház megválasz­tott uj pásztora, kedden tudatta az esperes úrral, hogy megválasztását elfogadta. Ezzel a mozgalmas papválasztás végleg befejezést nyert. Templom szentelés. A kispeleskei uj ref. templomot vasárnap szentelte föl nagy) egyházi ünnepségek keretében dr. Erőss Lajos, a tiszántúli egyházkerület püspöke. Az ün- j népi beszédet Soltész Elemér nagybányai ref. lelkész tartotta. A szatmári jótékony nőegylet f. hó l 18.-án szombaton esti 8 órás kezdettel a Kossuth-kerti Kioszkban nagy kabarét s utánna táncestét rendez. Részletes műsor a napokban küldetik szét. Városi közgyűlés. Törvényhatósági bizottságnak holnap délután 3 órakor tartja I havi rendes közgyűlését. Bimbóhullás. Lendek Pálnak, a Pan­nónia bérlőjének Magda nevű kisleánya 18 i hónapos korában 9-én d. u. hosszas beteg­ség után meghalt. Halálozás, id. Kovács Gyula ny. köz­jegyző, dr. Kovács Gyula zárda-igazgató ■ édesatyja, e hó 7.-én hirtelen elhunyt. Kinevezések a postánál. A kereske­delmi miniszter Délczeg Lajos helybeli p. 1.1 főtisztet p. t. felügyelővé, Salamon János postatisztet pedig p. t. főtisztté nevezte ki. Érettségi eredmény. A helybeli kath. gimnáziumban 9-én hirdették ki a dr. Rad- nai Rezső min. oszt. tanácsos elnöklete alatt tartott érettségi vizsgák eredményét. Eszerint jelesen érett 12, jól érett 12, egyszerűen érett 11 növendék; nem bukott egy sem. 125 szótöbbség. Ezzel a könnyen megjegyezhető számmal győzött a független­ségi lobogó a 7-iki választáson. Összesen 1821 választópolgár adta le szavazatát s e számból dr. Kelemen Samura 973, Kereszt- szeghi Lajosra 848 esett. A remény feletti többség a függetlenségi táborban óriási lelkesedést okozott, mikor dr. Fejes István választási elnök 7 óra tájban kihirdette az eredményt. A szatmári képviselőválasztáskor a függetlenségi és 48-as párt jelöltjére az első szavazatot Biki Károly esperes-lelkész, az utolsót pedig dr. Fejes István ügyvéd, vá­lasztási elnök adta. A vármegye uj képviselői. Várme­gyénkben képviselők lettek munkapárti prog­rammal : Helnieczi József (Krassó), Szenti- ványi Gyula (A.megyes), Szuhányi Ferenc! (Csenger), Mán Lajos (Nsomkut). Párton kí­vüli 48-as programmal: Luby Géza (Fehér- gyarmat), gróf Károlyi József (Nagykároly). Függetlenségi és 48-as Justh-párti program­mal : dr. Földes Béla (Nbánya). Független­ségi Kossuth-párti programmal : Szalkay Sándor (Mátészalka). Iroda áthelyezés, dr. Veréczy Ernő ügyvéd, lapunk felelős szerkesztője, e hó 15.-én irodáját Hám János utca 1. sz. alá i (Szuhányi-féle ház, a régi postaépülettel szemben, a színház mellett) az emeletre helyezi át. A szerencse őrültje. Winkler Izidor beregszászi kereskedő a Pesti Haza Taka­rékpénztár sorsjegyének húzása alkalmával megnyerte a 600.000 koronás főnyereményt tavaly október havában. Azóta a különben is fösvény természetű ember idegeit a vá­ratlan szerencse annyira felzaklatta, hogy ül­dözési mániába esett; majd dühöngő roha­mok fogták el. Végre is a napokban a bu­dapesti Schwartzer szanatóriumba kellett szál­lítani. Kutbafult gyermek. Fehérgyarmaton Miski Károly két éves Emi nevű kis leánya, mig szülei pár percre felügyelet nélkül hagy­ták, egy ócska kutgüdörbe esett és belefult. Színészet Mátészalkán. Mátészalkán a napokban kezdte meg működését Rácz Dezső színigazgató társulata. Az ökörítói szerencsétlenség által sulytottak érdekében a közös hadügyminisz­térium a magyar kir. honvédelemügyi minisz­tériummal egyetértőleg a következőket ren­delte el: 1. Az összes ököritói illetőségű tény­leges szolgálatban álló katonák kérésükre kivételesen nyomban idő előtt tartósan szabadságolandók. 2. Az ököritói illetőségű tartalékos és póttartalékos legénység kérésére a rendes vagy pótlandó gyakorlatok alól 1910 és 1911 években felmentendő. 3. Azok a jelenleg még ököritói illető­ségű védkötelesek, a kik az ujoncjutalékba kerülnek, azon esetre is, ha a védtörvény 34. szakaszában megállapított kedvezményre igényt nem tarthatnak, indokolt kérésre 8 heti katonai kiképzés után 1912 október 1-ig tartósan szabadságolandók. x Fried Lajos épület- és műbádogos Szatmár, Kazinczy-u. 18. Elvállal minden e szakmába tartozó munkálatot a legjutányo- sabb árak mellett úgy helyben, mint a vi­déken. — Tisztelettel Fried Lajos. x Urak figyelmébe! Boza Sándor borbély- és fodrász-üzlete (Szatmár, Kazinczy- utca 18. Zárdával szemben) gyorsan és gon­dosan eszközöl minden e szakmába tartozó összes munkálatokat. Évi és havi abonens vendégek kiszolgálását elvállalja. Tisztaságra kiváló gond fordittatik. x Figyelem ! Használt-e már Benkő-féle „Mokka kávé-keverék“-et ? ... Nem ? ... Tessék megpróbálni!! Egy újonnan épült, modern úri lakás kedvező feltételek mellett el­adó Uj utcán (Dinnyés-kert). Értekez­hetni : Matolcsi Lajos tulajdonossal Szatmáron, Arany János-utca 2. sz. a. KALAPOK legelsőbbrangu gyártmányok; u. m.: Ita, Pless, Borsalino Pichler stb. egyedül Somlyaynál. kávékereskedőnél Szatmár, Kazinczy-u. 16. sz. „Mokka Kávét legolcsóbban Benkő Sándor keverék“ cégem különlegessége 1 kg. 4*40 korona, beszerezhetünk : villany erővel pörkölve. Vigyázz! a címre : : : §WT mélyen KORAI ARMINNE Deáktér. Kész férfi-, női és gyermekruha-üzlete átalakítása és nagyobbítása miatt a raktáron levő összes áruk — iskolaöltönyök dús választékban — leszállított árak mellett elárusittatnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom