Északkelet, 1910. április (2. évfolyam, 14–17. szám)

1910-04-03 / 14. szám

il. évfolyam. 14-ik szám. Szatmárnémeti, 1910. április 3. TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI LAP. Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési árak: Egész évre 4 korona. ; Negyed évre 1 korona. Fél évre . . 2 korona. j Egy szám ára: 10 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kazinczy-utca 18. Főszerkesztő: Dr. VERÉCZY ERNŐ. ; Felelős szerkesztő: BARTHA JÓZSEF. ' Laptulajdonos és kiadó: az „ÉSZAKKELETI KÖNYVNYOMDA“. Hirdetések a legmérsékeítebb árért közöltéinek. Többször feladott hirdetéseknél nagy árengedmény. Nyilttér sora 20 fillér. Mindennemű dijak és levelek e lap kiadóhivatalába (Szatmárnémeti, Kazinczy-utca 18. sz.) küldendők. A nagy temető. — Dr. Veréczy Ernő. — Világra szóló, elképzelhetetlen, borzasztó az a szerencsétlenség, amely a feltámadás nagy ünnepén Ököritó községben történt. Vérfagyasztó, lel­ket dermesztő, őrjitő az a tudat, hogy egy negyed óra alatt 404 munkaképes élni vágyó ember szive utolsót dob­bant s alig pár négyszügméternyi te­rület 404 ember temetője lett. Szinte kétségbeejtő a mai civili-r zált korban az a nagyfokú könnyelmű­ség, ami egy község pusztulásának okozója lett. Husvét első napján még bün- bánólag hangzott a zsolozsma 404 fiatal tetterős ember ajkáról, hogy „Nincs már szívem félelmére Nézni sírom fenekére . . .“ s rövid pár óra múlva elnémult az énekes ajk, megszűnt dobogni a he- vülő szív s megszenesedett emberi testrészek hevertek uton-utfélen. Rémes, borzasztó még csak el is képzelni, hogy fél emeletnyi magas­ságban feküdt ember ember hátán, elzárva égő embertársaik egyetlen me­nekülő útját! Szivet rázó lehetett hal­lani 404 ember jajveszékelését, s látni 404 égő fáklyát kétségbeesve össze­vissza szaladgálni, keresve a mene­külés útját. Valami tulvilági pokoli látvány lehetett az égő csűrből meg­menekült embereket, mint kísérteteket szaladni látni a mezőkön a néma csendes éjben. Hallani az otthon ma­radt s magukkal tehetetlen aggok s gyermekek jajveszékelését látni, mint rendült meg hitük az Istenben! Látni apát gyermek, feleség nélkül, nőt ke­nyérkereső, agg szüléket, síró gyer­mekeket támasz nélkül! S majd látni megnyílni egy nagy közös sirt, mint fogadja be magába egy virágzó köz­ség színét, javát; hallani a hozzátar­tozók borzasztó őrjöngését, látni a szív félelmetes küzdelmét az ésszel ! Valami borzasztó látni az üresen ma­radt házakat és a gazda, gondozó í nélkül maradt házi állatokat, hallani í az emberi jajveszékelésbe belevegyülő állati bőgéseket. Majd borzasztó látni, hogy a némaság mint üt tanyát a még nem is olyan régen vidám, za­jos község falai között és ott áll ma­gába pusztán négy elszenesedett talpfa, amelyen nyugvó épület 404 embert némított el örökre ! Hej, ha az a négy oszlop beszélni tudna! Mennyi rémes, borzasztó, vérfagyasztó dolgot tudna mesélni ! . . . * * * Keressük már most ezen világra­szóló szerencsétlenségnek az okát. Kétségtelenül a mai anyagi világ jutott ismét előtérbe. Nehogy valaki pénz nélkül mulathasson, gyönyörköd­hessen a mások mulatságában, elzár­ták a kijáratokat s mikor aztán a baj kezdődött, el volt zárva a menekülés­nek minden útja! Meg kell azonban döbbenni s ez ok a kétségbeesésre is, hogy mily bűnös könnyelműséggel kezelik köz­ségeinkben a tűzbiztonságot és ren­dészetet. Karóba kell húzni azt a köz­ségi elöljáróságot, amely megengedi azt, hogy bálokat csűrben ily módon tartsanak meg ! Büntető bíróság elé kell állítani azt a rendezőséget, mely bált ily módon rendez ! De felelősségre kell vonni azt a községi jegyzőt is, aki a bál megtartását meg nem aka­dályozta! Sürgősen példát kell statu­álni, 404 ember pusztulását nem le­het s nem is szabad büntetés nélkül hagyni. — Ha egy mulatságon szilaj dévaj kedvében, féltékenységből egyik ittas legény megszurja a másikat, meg­indul a bűnügyi eljárás. Százszorosán meg kell indítani most, amidőn a vét­kes gondatlanság egy község pusztu­lását okozta. * * * Ha elolvassuk az elpusztultak szomorú statisztikáját megdöbbenéssel, szinte hihetetlenül olvassuk azt, hogy csecsemők, serdületlen gyermekek nagy számmal pusztultak el a tűzben. Mit Mindennemű nyomtatványokat nagy gonddal, ízléses feltolton, legjutónyossbb áréit készít az „ÉSZiKLET! ÜÖNYVNYOH" Szatmárnémeti, Hazinczy-utca (Zárdával szemben). HIRDETÉSEKET legolcsóbb árért közöl az „ÉSZAKKELET“.

Next

/
Oldalképek
Tartalom