Északkelet, 1910. március (2. évfolyam, 10–13. szám)

1910-03-06 / 10. szám

f TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI LAP. Mintaraii nyomtitíiiyokat nagy genial, ízléses Wellen, legjufátiyosabb árért készít az „ÉliiilETí HŐBYMOfflM“ Szatmárnémeti, Sazinczy-ntca (Mával szemben]. HIRDETÉSEKET legolcsóbb árért közöl az „ÉSZAKKELET“. Erdőd—alsó-szopori vasat. — Dr. Veréczy Ernő. — Szatmármegyének egyik legtávo­labb eső, nemzetiségi szempontból missiót teljesítő nagy bor- és gyü­mölcstermő tiszta magyar része va­súttal még mindig nincs összekap­csolva. Ez a vidék Erdődtől—Dobráig terjedő rész, amely mintegy mostoha gyermek, nem élvezi az előnyét a hozzátartozásnak, de a közterheket ép úgy viseli mint az az édes gyermek, a ki a szülei szeretet melegében nő fel, a mely község véletlenül közelebb van az anya városhoz. Dobra község Szatmármegye leg­szélén van, Szilágymegye határán tiszta oláh nemzetiségek között. Tiszta szin magyar, református község nagy gyü­mölcs és bortermeléssel. Utai járha­tatlanok, piaca nincs. Krasznabéltek vagyonos nagy község szintén hasonló helyzetben van. Rákosterebes Szatmármegye leg­szélén, vagyonos nagy község, szin­tén járhatatlan rossz utakkal, úgy hogy kora ősztől késő tavaszig ki sem mozdulhatni a községből. Ez a vidék, a mely mintegy el­szigeteli a nemzetiség összecsapását, mert egy védbástyáját képezi a ma­gyarságnak, azonban az adott viszo-! nyok között annak a veszélynek van j kitéve, hogy önfentartásáról a piac hiánya miatt nem tudván gondos­kodni, elpusztul, elszegényedik, ön­állóságát elvesztvén eloláhosodik. Piac kell tehát e vidéknek s szo­ros összeköttetésbe hozni Szatmárral.; Égető ez azért is különösen, mert ez a gazdag vidék már ez idő szerint is természetszerűleg Szilágymegye felé gravitál, mert a vasúti összeköttetés Szilágymegyével már most meg van. Szatmárvárosnak is érdeke tehát ezen vidéknek hozzá való kapcsolása, mert minden naggyá lenni akaró városnak kell lenni piacának, vagy ha nincs, meg kell teremteni a piacot, a hol ipari termékeit értékesíteni tudja egy­felől, másfelől a honnan nyers termé­keit beszerzi. Gazdasági szempontból tehát egyenesen vitális érdeke Szat- már városnak, hogy ez a vidék hozzá- kapcsoltassék. Ez a kapocs pedig mi­után az utak roszszak, a vidék távol van, nem lehet más, mint a vasúti összeköttetés. Ez a vasúti összeköttetés pedig könnyen s aránylag olcsón eszkö­A kis cukros. Színházról irok, de nem színházi kriti­kát. Itt, az újság vonal alatti részén nem akarok belekontárkodni a más mesterségébe, a tárcámmal azonos cimü vígjátéknak fran­cia vígjátéknak kritikája olvasható a lap to­vábbi hasábjain. Én tárcát irok, ha úgy tet­szik esztétikai tanulmányt, vagy művészeti esszét; ha úgy tetszik, emléksorokat egy bájos fiatal és igazi művésznőnek ajánlva. Sokan — különösen, akik bálványként imádják a klasszikusok nagy alakjait, — megcsóválják a fejüket, mikor a fiatalságot és az igaz művészetet együtt hallják emlegetni. Bizonyos kort, túlzással mondva bizonyos öregséget tételeznek fel a művészi szép áb- rázolhatására. — Én a nagy szellemi különb­ség dacára is merem tartani a lélekrokon­ságot azzal a nemrég elhunyt lángeszű an­gol íróval, aki rövid életében végigélte az élet összes örömeinek és összes fájdalmai­nak minden fázisát, akinek sírja felett is undok rágalmakat károgtak a pletykára éhes hollók, aki egyik nap királya, másik nap koldusa volt az életnek. Ez a hasonlíthatatlanul nagy ember mindennél többre becsülte a fiatalságot. — Prózában verset irt a fiatalságról és a fia­talságot tartotta leginkább képesnek nem­csak a természetes, de a művészi szép megjelenítésére is. Már régen ez volt az én véleményem is, mielőtt még olvastam volna a Dorian Gray exotikusan bűbájos históriá­ját — és mielőtt még láttam volna Wirth Sárit egy Gavault nevű francia Írónak „A kis cukros“ cimü vigjátéka címszerepében. Mert a fenti gondolatoknak a felidézé­sére és megrögzítésére a Wirth Sári művészete késztetett. A szeszélyes kis cukros szerepé­ben látva ezt a bájos fiatal lányt, nem írom róla vállveregető jóindulattal, hogy nagy művésznő lesz belőle, ha már ilyen fiatalon, csaknem gyermekcipőkben is jól játszik, sőt azt sem irom kegyes elismeréssel, hogy mi­lyen fiatal és máris művésznő, hanem azt merem ideírni, mosolyogva azokon, akik bizarrnak találják ezt a gondolatomat, hogy a Wirth Sári igazi, nagy művészetének a titka épen a fiatalságában rejlik. Ha majd nagy színházak elrabolják tőlünk ezt a szub- tilis kis művésznőt, aki — amint én észre­vettem, a közönségnek és kritikának dédel­getett kedvence — és egy jó nehány esz­tendő múlva valahonnan felülről lejön az ő kedves kis falujába, Szatmár városba ven­dégszerepelni, meggyőződésem szerint nem

Next

/
Oldalképek
Tartalom