Északkelet, 1910. január (2. évfolyam, 1–5. szám)

1910-01-09 / 2. szám

4. oldal. északkelet Szatmárnémeti, 1910. éjjelem, nappalom. Azok az átkozott tyuk- j szemek. (M.-ból.) * Egy zenemű kereskedésbe belép egy fiatal hölgy és megszólítja egyik ácsorgó segédet: — Zongoradarabokat kérek. — Igen sajnálom, de mi zongoradara­bokat nem árulunk, csak egész zongorákat — volt a szellemdus segéd felelete. * Egy zsidó mulatott egyszer a korcs­mában. Már alaposan be volt rúgva, mikor a cigányt magához intette. — Hallod, the ? Húzd el a nóthám! — Há’ melyik a’ istálom? — A telefon nóthát? — Azt nem ismerem instálom. — Hát telefon a város akácfavirággal, j * — Mik azok a cyklopok? — Bizonyosan azok, akik az újságok- ] ból cikket lopnak. * Egy vő anyósa sírkövére a következő­ket vésette: „Csak boldogságomat akarta, Ezt halálával is bebizonyította.“ * — Tudja kiket irigylek legjobban az estélyeken ? — Nos? — A zenészeket, mert azok zenekisé- ret nélkül ehetnek. HÍREK. Vidéki hátralékos olvasóinkat fel­kérjük, szíveskedjenek múlt évi hátra­lékaikat már postafordultával sürgősen beküldeni. Hír a törvényszékről. Dr. Barcsinszky Ödön, Félegyházi Kálmán, Künn Elemér, Schneller Kálmán és Tempich Jakab, m. kir. törvényszéknek biró vizsgát tett jegyzői 1910. január 1-től kezdődőleg évi 400 K képesítési pótlékban részesülnek. Kinevezések. A vallás- és közoktatás- ügyi miniszter Monoky Sándor urai ref. elemi iskolai tanítót a vámfalui állami elemi i népiskolához igazgatóvá nevezte ki. — Szat- j mármegye főispánja dr. Jékey István erdődi szolgabirót tb. főszolgabíróvá, dr. Lóng Jó­zsef szaniszlói és dr. Kovács József érenrédi körorvosokat tb. járásorvokká nevezte ki. A II. bérleti hangversenyt e hó 15-én (szombaton) d. u. 5 órakor rendezi zeneiskolánk a városi színházban. A hang­versenyen Bremer Annié világhírű berlini hangversenyénekesnő (alt) és Füredi Sándor hegedűművész, zeneiskolánk nagy hirü tanára, működnek közre. A hangverseny-jegyek árai: bérlotben em. oldalpáholy 42 K, körszék 9 K, zártszék 7 K 50 f. Esténkint em. oldal­páholy 16 K, támlásszék 6 K, körszék 4 K. ■ zártszék 3 K, fölszinti állóhely 2 K. Külö­nös elismeréssel kell megemlékeznünk a rendezőség azon elhátározásáról, hogy a karjegyeket 1 K árban kizárólag a zeneis­kola s a helybeli leányiskolák növendékei számára tartotta fent. A farsang. Az idei farsang, amely már e hó 7-ével reánk köszöntött, február 8-ig, tehát épen 33 napon át tart' Színházi hir. Heves Béla színigazgató, a nyugalomba vonult Follinus Aurél helyett általános főrendezőnek és művezetőnek Baghi Gyulát szerződtette. A főispán állapota. Emlittettük, hogy egy hajtóvadászat alkalmával egy sörétszem arcon találta Falussy főispánt s miután az orvosok a sörétet nem tudták eltávolítani, Budapestre utazott, hogy sebét Röngten-su- garakkal vizsgáltassa meg. A vizsgálat ered­ménye az lett, hogy a sörét csak felhasitotta arcát, de nem akadt meg s igy semmiféle operációra szükség nem volt. A közöskonyha gyűlése. A Szatmár­németi! Első Közöskonyha társaság, mint korlátolt felelöségü szövetkezet az 1909. de- camber 27-én tartott közgyűlés határozata értelmében a szövetkezet tagjait 1910. január 14-ének délután 5 órájára a városháza kis tanácstermében évi rendes közgyűlésére meghívja. Eljegyzés. Dr. Burger Dezső ügyvéd- jelölt szerdán este tartotta eljegyzését Mar- kovics Idával, Markovics Móric bir. végre­hajtó leányával Halmiban. Ezüst lakadalom. Tar Károly, a Wes- selényi-utcai állami elemi iskola igazgatója s neje Szegedy Mária újév napján ünnepelték házasságuknak huszonötödik évfordulóját. A hözszeretetben álló jubiláns házaspárt e ne­vezetes alkalomból számosán üdvözölték. Az ünnepségek sorát barátságos lakoma zárta be. Áthelyezések a postánál. Nagy Fe­renc posta- és távirdatiszt Debrecenből Szat- máron a I. sz. postahivatalhoz, Hunkler Er­zsiké pt. kiadó Szatmárról Budapestre, a IV. sz. telefon-központba helyeztetett át. Választások. A szatmárnéineti-i kerü­leti munkásbiztositó pénztár igazgatósága az ügyvezető-titkári állásra dr. Lipeczky Ágos­ton ügyvédjelöltet, számtisztté Troknya Sán­dort és nyilvántartóvá Árvay Antalt válasz­totta meg. Uj ügyvéd. Szeöke Bálint az ügyvédi vizsgát letette és irodáját legközelebb meg­nyitja Halmiban. Kinevezések. Az igazságiigyminiszte- rium vezetésével megbízott miniszterelnök Strőbel Alajos nem rég kinevezett nagyká­rolyi járásbirősági jegyzőt, az itt alkalmazott ügyészségi megbízottnak állandó helyettesévé nevezte ki. — A vallás- és közoktatásügyi miniszter Pap Izabella okleveles kisdedóvónőt a nagybányai 1. sz. áll. kisdedóvodához óvó­nővé nevezte ki. Felülfizetés és nyugtázás. A „Szat- már-Németi Énekkar“ f. hó 1-én a Vigadó összes helyiségeiben saját szükségleteinek fedezésére úgy erkelcsileg, mint anyagilag fényesen sikerült zártkörű táncvigalmat ren­dezett. A bevétel 500 K. Felülfizettek : Fülöp Lajos 20 K, dr. Glatz József 6 K, Bakcsy Gergely 5 K, Hajdú Károly, Sepsy La,os, Szilágyi László 4—4 K, Kovács István, Varga János 3—3 K, dr. Lénárd István, Mózes István, Nemes Lajos, Saja Sándor, Tar Ká­roly, Vattó Lajos 2—2 K, Papp Endre 1 K 60 f, Matolcsi Lajos 1 K 40 f, Gulya Jó­zsef 1 K 30 f, Beke Sándor, özv. Gyulay ! Mihályné, Kozma Ferenc, Szepesy János, 1 : K 20 f—1 K 20 f, Bertók Sándor, Csúcs i József, Dézsi Gyula, Fazekas Sándor, Sepsy Gedeon, Szakáll Lajosné 1 — 1 K, Császi János, Demkő Sándor, Erdei Ferenc, Hajdú Sándor, Kádár József, Nagy Zsigmond, N. N., N., N., Szatmáry Ákos 80— 80 f, Báthory Zsigmond, Botka Gyula, Makranczy Lajos, Nagy József, Nagy Mihály, Papp László, Szakáll Ferenc 60—60 f, Gyapay István, Mezei József, Szakáll Lászlóné, Uray Károly 40—40 f, melyekért ez utón mond hálás köszönetét az egyesület nevében Hajdú Károly alelnök. Helyettes körorvosok. A főispán dr. Steinfeld Géza orvost a krassói körben, dr. Melchner Vilmost pedig a nagypaládi körben a körorvosi teendőknek helyettesi minőségben való ellátásával bízta uieg. Időjóslás. A „Meteor“ jóslása szerint ; januárius havának változó napjai: 1—3— | 11—12—13—17—23—25—30 és 31-ére es- J nek. Legerősebb hatásúak 3—11 —13—17— 25 és 30-i. A 3-i szeles: 11—13-i enyhe csapadékos; 17-i hideg, havas; 25-i enyhült száraz; 30-i szeles, hidegebb. Kizárt kispapok. Az elmúlt hét fo­lyamán kínos szenzációja pattant ki a püs­pöki szemináriumnak. A papnevelő intézet­ben u. i. Fogas Vazul, Danila Mihály, Bre- tán Sándor, Popovics Viktor, Paskucz Aurél és Danku Vazul gör. kath. vallásu növen­dékek a karácsonyi ünnepeken előadni szán­dékolt magyar egyházi énekek és dalok ének­lését megtagadták azzal az indokolással, hogy ók nem magyarok, tehát magyar éne­keket és hazafias datokat nem énekelhetnek. Vigyázz! a címre : : : imr mélyen KORAI ARMINNE Deáktér. Kész férfi-, női és gyermekruha-üzlete átalakítása és nagyobbítása miatt ®*1iÉÉitíSÉ a raktáron levő összes áruk — iskolaöltönyök dús választékban — leszállított árak mellett elárusittatnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom