Északkelet, 1910. január (2. évfolyam, 1–5. szám)

1910-01-01 / 1. szám

Szatmárnémeti, 1910. 3. oldal. ÉSZAKKELET Vladár Ferenc egyh. jegyző, Fekete József, Kovács István, Kábái József és Kovács Sán­dor. Szavazatát leadta 124 egyháztag, A vá­lasztás eredménye: Főgondnoknak Bakcsy Gergelyt, algondnoknak Zabari Ferencet "vá­lasztották meg. Presbyterek lettek: Gyulai Lajos 115, Debreceni Károly 45, Zabari Fe­renc 86, Hajdú Károly 82, Tar Károly 67, Varga János 50, Laki Sándor 47 szavazattal. Pótpresbyterek lettek: Kocsis György 32, Koós Gábor 27, Id. Buús Ferenc 26, Sepsi Gedeon 25, Ifj. Gulya István 25 szavazat­tal. Választatott ezenkívül még 25 közgyű­lési tag. Főgondnok választás. A szatmári ref. egyház tanácsa dec. 24-én tartott ülésé­ben tudomásul vette Tankóczi Gyula újon­nan megválasztott főgondnok lemondását és az uj választás határnapjául 1010. január 9-ét tűzte ki. Az egyháztanács egyúttal ren­dületlen bizalmának adott kifejezést eddigi főgondnoka Uray Géza ügyvéd iránt, akit Biky Károly esperes vezetése alatt 12 tagú küldöttség kért fel a jelöltség újabb elfoga­dására. Uray Géza a ragaszkodásnak e szép megnyilvánulásától meghatva kijelentette, hogy az egyháztanács e magatartása neki mindenképen elégtételül szolgál. Emlékeztető. A Lorántffy Zsuzsánna egyesület legközelebbi felolvasó estéjét e hó 8-án tartja a ref. főgimnázium disztermében. Uj tanárnő. A ref. felsőbb leányiskola fentartó testületé a Benedek Erzsébet taní­tónő halálával megüresedett tanszékre Atzél Ilona okleveles polg. iskolai tanitónőt, a bu­dapesti Erzsébet-nőiskola volt jeles növen­dékét választotta meg. Egyházi statisztika. A szatmárnémeti refomátus egyházban az 1909. évben a kö­vetkező népmozgalmi bejegyzések történtek: Született: 67 fiú, 69 nő, összesen 136. — Meghalt: 76 fi, 42 nő, összesen 118. Sza­porodás 18. Esküdtek: 35 tiszta, 15 vegyes, összesen 50 pár. A VÁROS. Tanácsi hirek. A nagybánya—lápos- völgyi vasút építői azon kérelemmel fordul­tak a városhoz, hogy e vasút építésére 100.000 koronát szavazzon meg. Kérelmüket azzal indokolják, hogy e vasút kiépítése nélkül Szatmár egy Deés felé építhető más vasút létesítése folytán elvesztheti az egész Láposvölgy forgalmát. A tanács véleménye­zésre a főmérnöknek adta ki az ügyet. A belügyminiszter a városi közgyűlés­nek azt a határozatát, mellyel a szentvéri faraktár kezelésének költségeire 100.000 K erejéig folyószámla nyitását rendelte el, jóvá­hagyta. E folyószámla kamata nem lehet magasabb, mint a bank-kamatláb s egy és; egynegyed százalék. Ugyancsak a belügyminiszter a közrend elleni kihágásokról, valamint a szentvéri fa­raktár kezeléséről alkotott szabályrendeletet módosítás végett visszaküldte. A szatmár—erdődi helyi érdekű vasút­nak Kossuth Lajos utcai megállóhelyét a tanács mint fölöslegest beszüntette; a városi dijnokok jutalmazására 900 K-át; az erdő­őri személyzet jutalmazására, tekintve, hogy a faeladásnál a vágásokban és raktárban szorgalmat fejtettek ki, 225 K-t osztott szét. Színház. Vasárnap d. u. „A tatárjárás“^ adták, este a jó régi „Próbaházas- ság“-ot melegitették fel. Előadása nem gáncsnélküli ugyan, de azért a job­bak közé sorolható. Különösen emlí­tést érdemel Bállá Mariska. Az ün­nepi közönségről talán fölösleges kü­lön megemiékeznüuk. Az nagyszámú és hálás volt. Hétfőn este Szerdahelyi Kálmán vendégbariíonista lépett fel a „Ripp van Winkle“ cimszerepében. Nyugodt lélekkel állapíthatjuk meg, hogy igen rutinosan játszik, nagy otthonossággal mozog a színpadon, de mint barito­nista, alig állhatja meg a helyét. A hangja kis terjedelmű, bár milyen kellemes is e kis távolságon belül a színezete. A szereplők közül kiemeljük Dénes Ellát (Liszbet) Rónait (Der- zik polgármester) és Somogyit (Nikk fogadós). No meg Burányit is, aki a III. felvonás kisértet-jelenetében, név­telenül bár, gyönyörűen énekelt. A gyermekszerepet a kis Burányi Berci és Szelényi Lili látták el; ennivalóan, mint mindig. Kedden este „Az elvált asszony“-t játszották. Szerdán a „2x2 = 5“-nek volt premiérje. A darab onnan veszi ezt a különös cimét, hogy szerzője: Wied Gusztáv, amolyan 2x2=5, tehát le­hetőleg következetlen jellemeket fűz benne össze egy nem épen mély tar­talmú mese laza szálaival valamelyes egységgé. Az egészet aztán elnevezi „szatirá“-nak. Ébből a műfaj-megje­lölésből és a cimből aztán következ­tethetünk a darab sajátos izére. Hőse, Ábel Pál (Inke) tanító s iró, akit sza­tirikus viselkedése miatt előbb a fele­sége, (Mici) hagy el, majd ver­seiért egy havi fogságra Ítélnek. Ez idő alatt nagy változások állanak elő környezetében. Apósa (Herczeg), az ultrakonzervatív hivatalnok, a kor­mányváltozás folytán liberálissá vedlik i át; esetlen sógora (Somogyi), aki ad­dig a legnagyobb odaadással ragasz­kodott hozzá, egy gazdag özveggyel való jegyváltása után, megrontóját kezdi látni benne; szeretője (Marko- j vics) a saját, üresen maradt lakásán szerelmeskedik egy uj kegyenccel (Si­pos). Végül, hogy teljes legyen a 2x2=5, visszatérő felesége s az 5000 K. fizetés kedvéért maga a liberális I Ábel Pál is egy konzervatív újság szerkesztője lesz. Az előadás bizony elég gyenge volt, mint ez már nálunk a premiére- ken szokás. Az egyes szereplők (a már említetteken kivül még Szilágyi, Rónai és Gömöri V.) ellen nincs sok kifogás, mindamellett az ensemble nagyon vontatott, zökögős. Csütörtökön ünnepe volt színhá­zunknak. Follinus Aurél rendező ülte színészi működésének 35 éves jubile- ' urnát s mondott egyúttal búcsút a ; színészetnek. Ez alkalomból az ünne­pednek egyik pályadíjnyertes darabját, a „Náni vagy a glogováci sváb!eány“-t adták, a kartársi szeretet sugallta igen jó előadásban. Az egyes szereplők (Bállá, Rónai, Somogyi, Sipos, Szer­dahelyi és Czakó) s az összjáték egy­aránt elismerést érdemelnek. A jubi­lánst, kit a magunk részéről őszinte jókivánatokkal s elismeréssel enge- | dünk át a jól megérdemelt nyugalom­nak, tisztelői szép pálmaággal s járu­lékaival lepték meg. Pénteken d. u. Szerdahelyi Kál­mán harmadik felléptével és zónában 'a „Drótostót“-ot játszották. Szombat este Edmond Rostand világhírű színmüve, a Napoleon fiának sorsát tárgyazó „Sasfiók“ kerül színre, a főszerepben Sipos Zoltánnal. ínnen-onnan. Férj: Hoztam két üveg bort a szüle­tésnapodra. Feleség: De hiszen tudod, hogy az orvos megtiltotta a borivást. Férj: Nem baj, majd megiszom én az egészségedre. * Egy atyafi bemegy a takarékba és le- számláltatja magának az asztalra a betett pénzét és a kamatokat. Mikor minden az asztalon van, igy szól: No, most visszaviheti kigyelmed, csak látni akartam, meg van-e még minden? * — Megnyerte kend a port — mondja a biró az atyafinak — most már elmehet | haza. VÜRÖS BVULfl czipász-műhelyében Szatyron, Ráfefozi-utcza 11. szám alatt készülnek a iügszsbb UPÍ- ÉS női EÍpök, USdÓSZ ÉS tiszti CSÍzmáH. — Ortopé vagyis fájós lábakra nagy gonddal, megfelelően készít bel- és külföldi tapasztalatai alapján czipőket és csizmákat a leg- jutányosabb árakért. — Javításokat a legpontosabban, gyorsan eszközöl. :: :: :: :: - ::

Next

/
Oldalképek
Tartalom