Északkelet, 1909. december (1. évfolyam, 23–26. szám)

1909-12-12 / 24. szám

4. oldal. északkelet Szatmárnémeti, 1909. Ottót, tb. rendőrfogaimazóvá Kiss József rendőrtisztet és tb. főorvossá dr. Vajay Im­rét, mire a megválasztott és kinevezett tiszt­viselők az esküt létévé», déli 12 órakor a közgyűlés berekeszteteü. Közgyűlések. Törvényhatósági bizott­ságunk a városháza nagytermében holnap d. u. 3 órakor tartja rendes havi közgyűlé­sét. A tárgysorozat nevezetesebb pontjai a polgármester havi jelentésén kívül: az lij lakbérleti szabályrendelet tervezete; a szat- márhegyi g. kath. lelkész személyi pótléká­nak kérdése; hozzájárulás Horváth Mihály szentesi szobrának költségeihez; az avas! erdő kitermelési szerződésének megszüntetése; Árokháty Vilmos közig, tanácsos ideiglenes nyugdíjazása s a városunkban letelepedett uj orvosok (dr. Biró Jenő, dr. Melchner Vilmos, dr. Steinfeld Géza) okleveleinek kihirdetése. A rendes közgyűlést megelőzőleg, há­romnegyed 3 órakor rendkívüli közgyűlés tartatik, melynek tárgyát a Czégényi Elekné és Sepsy Árpáddal kötendő vételi szerző­dések képezik. Az avasi erdő ügye. A holnapi köz­gyűlés egyik főtárgyat előkészítendő, 10.-én d. u. 4 órakor ülést tartott a jogügyi szakbi­zottság, melyen az avasi erdő kitermelésére nézve a Délmagyarországi faipari r.-t.-gal kötött szerződés került megbeszélés alá. A szakbizottság javaslattétel céljából egy szü- kebb bizottságot küldött ki kebeléből, mely a polgármester elnöklete alatt dr. Kcreszt- szeghy Lajos, Veréczy Antal, dr. Fejes Ist­ván, dr. Farkas Antal és dr. Antal Sándor tagokból áll. Tanácsi hír. A tanács elrendelte a turvölgyi iparvasut leltá-ozását s a becslési eljárással Bavtha Kálmán gazdasági tanácsost és Léber Antal főerdészt bízta meg. Csak előre! A városi tanács meghí­vása folytán Farkas Kálmán min. osztályta­nácsos, az orsz. közegészségügyi vizépitési osztály igazgatója 9-én városunkba érkezett. Délelőtt megtekintette a próbakutakat, dél­után pedig résztvett a vízvezetéki bizottság gyűlésén. Indokolt szakvéleménye alapján a bizottság abban állapodott meg, hogy a régi terv szerinti mély kútak építése ajánlatos. A csatornázásnál pedig az egyvezetékes úsztató rendszert fogadja el, amely inkább megfelel a város viszonyainak. A költségek kerek három millióra tehetők. A bizottság azt is elhatározta, hogy a kész tervek alapján a vizépitési engedélyt megkéri, a tervek sok­szorosítását elrendeli; a vízvezetéki és csa­tornázási szabályrendelelet és díjszabást el­készíti. EGYHÁZ és ISKOLA. Egyháztanácsülés. A németii részi református egyháznak műit vasárnap tartott tanácsülése, mint jeleztük, folyó ügyeket in­tézett. Különös érdekességet kölcsönzött azonban az ülésnek Ba'kcsy Gergely fő- és Zabary Ferenc algondnok kérése, melyet hi­vatalos formában terjesztettek a jelenlevő presbyterek elé. Tekintette! a közelgő egy­házi tisztujitásra (dec. 26.), Bakcsy Gergely főgondnok gimn. igazgatói s tanári állásá­val összekötött sokoldalú teendőit, Zabary Ferenc algondnok pedig előhaladott korát véve figyelembe arra kérték a megjelenteket, hassanak oda, hogy a hívek bizalma lehe­tőleg más, szintén alkalmatos személyek felé forduljon. — Konstatálhatjuk ez alkalomból, hogy az egyháztanácsülés tagjai nem Ígértek ily irányú magatartást. Egyházi választás. A szatmári refor­mátus egyház fő- és algondnokának, vala­mint a kilépett, meghalt, vagy eltávozott 8 egyháztanácsosnak és 7 egyházi képviselő­nek, továbbá 4 póttagnak a helye az egy­háztanácsban és 4 póttagnak a helye az egyházközségi gyűlésben választás utján töl­tetik be. Szavazatát mindenki személyesen adhatja be 1909. dec. 19-én d. e. 9 órától délután 4 óráig az egyházi tanácsteremben az erre kiküldött bizottságnak. Beszüntetett tárgysorsjáték. A szat­mári református egyházmegyei iskolák ja­vára engedélyezett tárgy sors játék húzása a harmadik elhalasztás után sem volt meg­tartható. Ennélfogva a pénzügyminiszter az engedélyt bevonta s a sorsjegyek árának visszafizetését elrendelte. A tanács a minisz­teri leiratot a közönség tájékoztatása céljá­ból a kapitányi hivatalnak kiadta. A keze­lési költségek az amúgy is csekély ered­ményre vezetett sorsjáték bevételeit annyira felemésztették, hogy a nyereménytárgyakra semmi sem jutott és igv a sorsjáték nem volt megtartható. Ev. istentisztelet. Ma este 6 órakor Duszik Lajos ev. lelkész esti istentiszteletet tart a Rákóczi-utcai áll. elemi iskolában. Karácsonyi vakációk. A tanuló ifjú­ság nem kis örömére közölhetjük, hogy a karácsonyi vakáció városunk összes taninté­zeteiben jövő évi január hó 2-ig (vasárnap) tart bezárólag. Kezdődik ellenben: a ref. fő­gimnáziumban, ref. tanitónőképzőben s a kapcsolatos felső leányiskolában és gyakorló elemi iskolában e hó 19.-én; a róm. kath. főgimnáziumban, felső keresk. iskolában s az összes áll. tanintézetekben e hó 23.-án. Innen-onnan. Tanítónő (a leány-elemi III. osztá­lyában) : — No Böske, meg tudnád mondani, mi az a „fanyar“? A Böske (aki már nyolc tavaszt látott) ... A fanyar... a fanyar... hát az. ami úgy csókra húzza az ember száját!... * Móric: Mit csinálnál the Dalfi, ha megakarnád magadat ünjilkolni és a golyó menne csak a the bürödbe bele? Dalfi: Kiabálnám: Segitség, ünjilkos! * Téífi: (rég nem látott barátjához) íme a feleségem. Szeles: Bolonddá akarsz tenni ? Az anyósodat mutatod be nőd helyett ? Télfiné: De kérem én vagyok a Télfi felesége valóban! Szeles: Ugyan nagysád,' hogy tudott ehez a vén sakterhez nőül menni? HÍRE K. Politikai gyűlések. A szatmárvár- megyei függetlenségi és 48-as párt e hó 8.-án Szaímáron (az iparos Olvasókör he­lyisége ben) tartott népes gyűlést Luby Géza orsz. képviselő elnöklete alatt. A gyűlés meglehetősen zajos eszmecsere és Luby Géza, Szalkay Sándor, Tóth Móric, Bikfalvy Al­bert, Rácz Elemér, dr. Pilisy István, Bartha Mór, Jékey Zsigmond hozzászólásai után el­fogadta Biky Károly esperesnek Justhoí üd­vözlő határozati javaslatát. Ugyanilyen eredménnyel végződött a mátészalkai kerület függetlenségi pártjának választmányi gyűlése, melyet az előző napon tartottak Mátészalkán. Ugyanitt e hó 17,-ére nagy népgyülés hivatott össze. A csengeri választókerület független­ségi és 48-as pártja ma taitja választmányi ülését Csengcrben, Madarassy Dezső elnök­lete alatt. Ugyancsak ma délelőtt számol be a Szatmárhegyen (Kolb-vendéglő) Kelemen Samu tír., orsz. képviselő is. A Lorántffy vásár, mint már jeleztük, 8.-án d. e. 11 órakor nyilt meg szép számú közönség jelenlétében. Dr. Vajay Károly pol­gármester megnyitó beszéde után Mátray Lajos ref. főgimnáziumi tanár emelkedett szólásra és megemlékezvén röviden a nagy­asszonyról, kinek nevét viseli az Egyesület, annál inkább kérte a nagyközönség áldozat­készséges támogatásál, mivel az Egyesület egy igen szép, de igen nagy anyagi áldoza­Vigyázz! a címre : : : mélyen KORAI ARMINNE Deáktér. Két. féri;-, női és gycrmekruha-üzlete átalakíti a és nagyobbííása miatt a rat: ron levő összes áruk — iskolaöltönyök dús választékban — leszállított árak mellett elárusittatnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom