Északkelet, 1909. szeptember (1. évfolyam, 10–13. szám)

1909-09-05 / 10. szám

Első évfolyam. 10-ik szám. Szatmárnémeti, 1909. szeptember 5. TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP. Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési árak: Egész évre 4 korona. ! Negyed évre 1 korona. Fél évre . . 2 korona. | Egy szám ára: 10 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kazinczy-utca 18. Felelős szerkesztő: CSOMAY GYŐZŐ. Laptulajdonos és kiadó: az „ÉSZAKKELETI KÖNYVNYOMDA“. ......... ■ -—■■■■............—in .i—..iij.i. Hi rdetések a Iegmérsékeltebb árért közöltéinek. Többször feladott hirdetéseknél nagy árengedmény. Nyilttér sora 20 fillér. Mindennemű dijak és levelek e lap kiadóhivatalába (Szatmárnémeti, Kazinczy-utca 18. sz.) küldendők. A parcellázások. (K.) Darányi Ignác földmívelés- ügyi miniszternek egyik vezető elve az, hogy a nagy birtokokat ott, hol föld­szükség van, apróbb részletekben a kis- és középbirtokosok között előnyös föltételek mellett bérbe kell adni, vagy ha lehet, parcellákban örök áron el kell adni. Ez volna nemcsak az ő nézete, de ezt az egy megoldási mó­dot tartják elsősorban célravezetőnek mindazok az országos tekintélyek is, kik szivükön viselik és komolyan kép­viselni is törekszenek a nép javát. Ismerünk olyan megyéket, hol az óriási nagy birtoktestek miatt erőteljes középbirtokosság ki nem fejlődhetik; hol a lakosság legnagyobb része a régi hűbéri viszonynál is rosszabb hely­zetben van. Csak két osztályról lehet komolyan szó; a nagybirtokos és napszámos osztályról. Első tejben­Genfi utunk és a genfi ünnepségek. v. Magyarok köszöntője Kálvin szelleméhez, születése 400-ik évfordulóján. Irta és a genfi magyar ünnepi estélyen elmondta: dr Lampérth Géza. Kálvin János! Te nagy, bátor Napnyugoti reformátor! Napkeletről im’, eljöttünk, Kik véled frigyet kötöttünk A krisztusi tiszta hitben, — Mit te prédikáltál itten. Dicső szellem — áldjon Isten! * * * Kik véled frigyet kötöttünk Magyar földről im’, eljöttünk vajban úszik, a második nyomorog. Oka az, hogy a kötött birtoktestben csak napszámoskodhat a nép. Nem­zeti szempontból kívánatos volna te­hát az, hogy a nagy birtoktestek egyes része, különösen azon. lakossággal szemben, mely ingatlanban szűköl­ködik, kisebb 5—6 holdas területekben szétosztassék, bérbeadassék, vagy örök­áron eladassék. Ezzel a földéhes nép nyomorán lehetne segíteni; a nép- izgatók üres puffogó szólamait le le­hetne törni és legvégül az országnak jó adófizető kis és középbirtokosságot lehetne tertímteni. Nem régiben egy olyan vidéken jártam, hol a parcellázás folyamatban volt, ott azt hallottam, hogy nagyon sokan nem jegyeztek azért, mert az első rátát kifizetni képesek nem voltak. Pedig a parcellázás tulajdonképpen akkor segítene a nép nyomorán, ha a parcellákat a zsellérek vennék meg, mert voltaképpen ezeket kellene gaz­dákká kiképezni. Azzal, hogy a Dunába vizet hordunk, nem sok jót teszünk. Ha a parcellákat azok veszik birtokba, kiknek amúgy is van, avval nincs se­gítve a bajon. Olyanokat kellene bir­tokhoz segíteni, kinek nincsen és nem azért nincsen, mert nem józanok és nem takarékosak, hanem azért nincsen, mert nem voltak kellően körültekintők akkor, mikor édes anyjuk megválasz­tásáról volt szó. Ezeknek a születésüknél fogva teherhordásra kényszerített embereknek kellene a hónuk alá nyúlni avval, hogy a parcellázás idejében a vétel­árat, vagy annak egy megkívánt ré­szét financirozni kellene. Nemzetgazdasági szempontból te­hát s különösen a kivándorlás ellen­súlyozásául, a parcellázás áldásos csak akkor lenne, ha a parcellázások azok javára történnének, akik ma egy talp­Rhöne vizéhez, Genf tavához, Balatontól b a Tiszától, Kis, de erőshitü tábor. Az útunkra fényt sugároz: Bocskay és Bethlen Gábor! Bocskay és Bethlen Gábor: Az ős, erős magyar lélek, A mi lelkünk, aki téged Úgy átölelt, úgy megértett Ott a Kárpátok aljában, Amikor felhangzott bátran Gránit zendülésü szavad Hogy világokat bezöngjön ... Itt, genévei szabad földön, Itt az ősi Mont-Blanc alatt! Nem : sok, ékes lobogóval, Dús köntösben, cifra szóval Jöttünk hozzád ! Semmi másban: Lélekben és igazságban! Nem, hogy megimádjunk téged; Nem, hogy neked hajtsunk térdet. (Hisz te mondtad, te hirdetted: Az Úr eszköze volt lelked. Legyen tehát, — igy kívántad — Az Úré minden imádat!) ... Jövénk az Úrat imádni, Szivünk Előtte kitárni, Zengni Hozzá dicséretünk, Hogy téged elküldött nekünk. Tanúságot tenni jöttünk, Hogy a lelked él közöttünk! S jövénk, hogy elmondjunk neked Egy bús, egy szent történetet, Mely szól testvértelen népről, Tenger gyászról, szenvedésről, Ami — mint egy bősz áradat — Arra a népre rászakadt... Hogy megfojtsa, elgyötörje, ELMAN LAJOS cég-, cím és díszműfestő Szatmár, Báthory-u. 12. Elvállal mindennemű cégfestést üvegre pléhre, amerikai bőrvászonra, finomabb mázolást, fényezést, ema- illirozást, aranyozást, butorfestést stb. stb. ::: Egy tanuló felvétetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom