Északkelet, 1909. augusztus (1. évfolyam, 5–9. szám)

1909-08-22 / 8. szám

Szatmárnémeti, 1909. ÉSZAKKELET 5. oldal. Mindenki tudja, hogy minden vállal­kozáshoz olyan szükséges a nyilvánosság, mint a levegő az embernek! Az ügyes ke­reskedő feltétlenül hirdet! A.z élelmes keres­kedő hirdet! A ki jó árut tart vagy készít: hirdet! Aki olcsó és versenyképes: hirdet! Aki nem teszi kockára üzleti érdekeit fukar­ságból : az hirdet! Aki tudja, hogy a hirde­tés a legjobb tőke-befektetés: az feltét­lenül hirdet! Tessék elolvasni lapunk mai számát s határozottan előnye lesz, ha az „Északkeletiben hirdet, mely rövid idő alatt széles körben nyert elterjedést, éppen ezért nagyon alkalmas hirdetések közzététe­lére is. Hirdetések legolcsóbb árért vétet­nek fel lapunk kiadóhivatalában. Elégett termények. Nagy Miklós bérlőnek a Jákó-féle tanyán cséplésre össze­hordott terményei f. hó 18-ára virradó éjjel meggyultak és a cséplőgéppel együtt elégtek. A tűz, amelynek okát még nem tudják, körülbelül 8—10 ezer korona kárt okozott. A termények biztosítva voltak. Kinevezés és áthelyezés. A pénzügy- miniszter Bokor János helybeli kir. pénz­ügyi szemlészt Szászsebesre biztos helyet­tesnek nevezte ki. Az igy megüresedett szemlészi állásra Molnár Pál besztercei pénz­ügyőri szemlészt helyezte át. Országos állatvásárok vármegyénk­ben. Augusztus 23-án Nagybányán, 27-én Csengerben, szeptember 7-én Szamoskrassón, 9-én Jánkon és Királydarócon, 13-án Nagy­károlyban és Avasfelsőfaluban, 16-án Erdő­dön, 20-án Sárközön és Fehérgyarmaton. Táncmulatság. A zajtai r. kath. egy­ház 1909. aug. hó 29-én jótékonycélu tánc­vigalmat rendez. Harcz a pékekkel. Budapest tör­vényhatósága városi kenyérgyárat létesített a közönség érdekében, a kenyérdrágaság enyhíté­sére és ellensúlyozására. Hétfőn, vagyis hol­nap nyílnak meg a budapesti hatósági ke- nyérgyár boltjai. Akkora az érdeklődés irá­nyukban, hogy a pékek méltán dugják ösz- sze a fejüket. A hatósági kenyér ára ugyan­is szigorúan meg van szabva és ha ezt az árat odaállítjuk a pék-kenyér ára mellé, ak­kor a következő viszonylatot kapjuk: Hatósági ár. Pék-ár. 1 kg. fehér 34 fill. 50 fill. 1 kg. félbarna 30 „ 44 „ 1 kg. barna 26 „ 36 „ A hatósági kenyér tehát sokkal olcsóbb lesz. De nemcsak olcsóbb, hanem minőség dolgában is felül fogja múlni a mostani ke­nyeret. — Bizony Szatmáron is jó volna egy ilyen hatósági „kenyérgyár.“ Betörés. F. hó 16-án ismeretlen tette­sek betörtek Kirvai Gergely szaniszlói birto­kos lakásába és 350 K. értékű ruha- és ágyneműt vittek el. A tűzoltók a múlt vasárnap népün­nepélyt rendeztek a Kossuth-kertben, ame­lyet este táncmulatság zárt be. A mulatság 400 korona tiszta jövedelmet eredményezett. Az iparos otthon vasárnapi felolvasó estélye minden tekintetben szépen sikerült.: Dénes Sándor szellemes felolvasása, Kerekes Erzsiké ügyes szavalata és Szőllősi Gusztáv érdekes pirotechnikai mutatványai egyaránt tetszettek a közönségnek. Műsor után tánc volt. Kiküldetés. Dr Boromisza Tibor r. kath. megyés püspök az e hó 26-án s a kö­vetkező napokon Budapesten tartandó orsz. tanítói segélyalap közgyűlésére az egyház­megye képviseletében Dr Kovács Gyula nő- képezdei igazgató, szentszéki tanácsost kül­dötte ki. A Pannónia fűtő készülékeinek ja­vítása. A Pannónia szálló Iégfütési beren­dezésének átalakítására Henffel Sándor vál­lalkozó 8613 K-ért tett ajánlatot. A tanács az ajánlatot kiadta a mérnöki hivatalnak. Bér-automobilok Szatmár-Németiben. Igen életre vató gondolatot valósít meg két szatmári vállalkozó. Bér-automobilválla- latot létesítenek. Az automobilok nemcsak a városi forgalomban, hanem kirándulásoknál, nagyobb ideig tartó utaknál is rendel­kezésére fognak állani a nagyközönségnek. E vállalkozásnak jövője van, sőt ugymond- hatjuk, régen hangoztatott közszükséget fog az pótolni. A bér-automobilok forgalomba ho­zatala által városunk külső értéke is csak előnyösen fog nyerni. Kirendelés. A tanács a közvágóhídon közelebb tartandó husvizsgálati tanfolyamra a szatmárhegyi alkapítányi hivatal személy­zetéből Miilián László napidíjas írnokot rendelte ki. Tanítók köréből. A vallás-és közok­tatásügyi miniszter Lévay Endre macsolai s Mellan György arany bányai állami tanító­kat az alsó fernezelyi állami iskolához át­helyezte s ugyanezen iskolához Kovács Anna oki. tanítónőt rendes tanítónővé kinevezte. Honvédek hadgyakorlata. Honvéd helyőrségünk e hó 24-én utazik el az Igló környékén tartandó őszi hadgyakorlatokra. A szatmár-németi szinikerület igaz­gatója, Heves Béla, a napokban Nagy­kőrösre megy társulatával, ahol pár hétig előadásokat tart. Most másod Ízben megy Heves Nagykőrösre, mert egyszer már volt ott, egy-két hónappal ez előtt, de pártolás híján beszüntette az előadásokat. Talán ez alkalommal sikerrel fog működni e városban. Különben is úgy halljuk, Heves nincs a szinikerületével megelégedve, amit úgy is kifejezésre juttatott már, hogy a nyár elején Márosvásárhelyen meghirdetett színigazgatói pályázatra ő is benyújtotta kérvényét. Azon­ban az igazgatói megbízást Szilágyi Dezső a régi színigazgató nyerte el. A hitvesgyilkossággal vádolt Róth Albert lövőpetri-i birtokos ellen, aki vizs­gálati fogságban van, a nyíregyházi törvény­szék vádtanácsa a vádat elejtette. A debre­ceni kir. tábla azonban, az ügyész feleb- bezése folytán, Róthot vád alá helyezte. Ennélfogva esküdtszéki főtárgyalás lesz ez ügyben, valószínűleg szeptember hóban. Hivatalos hajtóvadászatot rendelt el az Avasban a szatmármegyei közigazgatási bizottság a nagyon elszaporodott rókák, farkasok, vaddisznók és medvék ellen. A vadászat szept. elején lesz és azt Péchy avasi főszolgabíró intézi. Somlyay Gyulánál Deák-tér. Szatmár Deák-tér. Megérkeztek az őszi újdonságok!! Úri és női divatcikkek nagy választéka KÖZGAZDASÁG. Az új bortörvény népies ismertetése. A kolozsvári kereskedelmi és iparkamara az érdekeltek tudomására hozza, hogy a föld- mivelésügyi miniszter a borhamisításnak és a hamisított bor forgalomba hozatalának tilalmazásáról szóló 1908. évi XLVII. t.-c. rendelkezéseit népies nyelven, kérdések alak­jában feldolgoztatta és „Az új bortörvény kis kátéja“ cim alatt kiadta. E mű megis­merésére mindazoknak, kik bort termelnek, vagy borral kereskednek, jól felfogott érde­kükben nagy szükségük van, mert a törvény rendelkezéseinek be nem tartása érzékeny büntetéseket von maga után. Ennélfogva az érdekelteket figyelmezteti, hogy a kamara irodája szóbeli, vagy írásbeli megkeresésre a mű 1 példányát díjmentesen az iparosoknak és kereskedőknek kész rendelkezésükre bocsátani. Őszi árpa termelése. Tekintettel a magas erőtakarmányárakra, az őszi árpa termelése nyer jelentőségében mindenütt ott, ahol a tavaszi árpa nem alkalmas sörárpának. Sikerültének kelléke a korai vetés, a talaj jó megmunkálása és kellő betrágyázottsága. A műtrágyák közül homokos talajon a szuper­foszfát és 40 százalékos kálitrágya jöhet kombinációba, az előbbeniből 160, az utób­biból 80 kg.-ot számítva kát. holdanként. Ezek a műtrágyák az őszi árpánál sokkalta biztosabban fejtik ki hatásukat, mint a tavaszinál, mert hosszabb a tenyészidő. Vetésének ideje aug. vége, szept. eleje ; tehát korán kell vetni, hogy jól megbokrosodva menjen bele a télbe. Aratásának ideje junius vége s így bőven van idő a következő ter­mény alá a földet jól megművelni. Jól elő­készített, alkalmas és kellőleg megtrágyázott földben 8—16 mm. termést ad kát. holdan­ként. Alkalmas takarmányozásra, szeszgyári célokra és árpakása-gyártásra. Az is sokat ér, hogy az évadban ez a termény adja az első szalmát. A legkorábban érő fajta a Mammut; vannak későbben érő fajták is, melyek azonban éppen ezért nem ajánlhatók termelésre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom