Észak-Magyarország, 2008. december (64. évfolyam, 280-304. szám)

2008-12-03 / 282. szám

2008. december 3., szerda ÉSZAK AKTUÁLIS /6 RÖVIDEN • Négy évtized. 40. évfordulóját ünnep­li az idén a Kós Károly Építőipari Szak- középiskola és Szakiskola. Ebből az alka­lomból a héten ünnepségsorozatot tarta­nak: ma erdélyi költők verseiből rendez­nek szavalóversenyt, csütörtökön a név­adó mellszobrát avatják, majd nemzetkö­zi Kós-vetélkedőre várják az érdeklődőket pénteken. A Miskolci Városi Közlekedési Zrt. vonalhálózatának hossza 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Grafika: ÉM Forrás: MVK Zrt. NEKROLÓG Elhunyt Kőfalvy Zsolt Vannak emberek, akik melegséget, fényt, energiát sugároznak, éltetve egész környeze­tüket. Amikor elmennek, mintha novemberbe fordulna a nyár, a napsütés távo­li álommá tűnik. Kőfalvy Zsolt elhunyt hétfő éjjel. Rengetegen ismerték Mis­kolcon, a megyében, az ország­ban: színes, szikrázó egyénisége sokakat megragadott. A SZÜV vezető szervezőjeként, az Épitésgazdasági és Szervező Intézet miskol­ci tagozatvezetőjeként, a Szinva Net miskol­ci alapítóinak egyikeként, a cég kereskedelmi, majd gazdasági igazgatójaként, a MicroCAD kiállítás- és konferenciasorozat elindítójaként és támogatójaként az informatika világának ismert és elismert vezető szakembere volt. A Packard Bell márka magyarországi beve­zetésében, a Szinva Net országos méretűvé fej­lesztésében elévülhetetlen érdemeket szerzett. Számos társadalmi megbízatást is vállalt. Az SZVT miskolci szervezetének titkáraként tevé­kenykedett. A Miskolci Operafesztivál elköte­lezett támogatójaként tett Miskolc kulturális rangjának öregbítéséért. A legféltettebb gyer­meke a Miskolci Múzsa Díj volt: az alapítvány alapító titkáraként indította útjára a ma már országos hírű rendezvényt. A sors furcsa fintora, hogy épp ma ren­dezik a Múzsa Díj idei nyertesének beje­lentési procedúráját Miskolcon. A betegség kikényszerítette 2002-es visszavonulása óta Zsolt mindig figyelemmel kísérte a dfj sor­sát. Mindig emlékezni fogunk rá, ahányszor a szárnyas figurát formázó díj újabb tehetséges nyertes kezébe kerülhet... Az ifjú énekesek éppen a Rómeó és Júlia című musi cal híres betétdalát próbálják (Foto: osztie Tibor) Új dalszínház mutatkozik be Miskolc (ÉM) - Már a Művészetek Háza színpadán próbálnak a Miskolci Musical és Dalszínház tagjai, hiszen közeledik az elő­adás napja. Először december 5-én este 7 órá­tól mutatkozik be a 35 fiatal, Merényi Ákos - a színház elnöke - vezetésével. A közönség már láthatta őket, de az igazi megmérettetés a pén­teki előadás lesz. Az előadás címe: Webber arcai. A híres zeneszerző műveiből adnak elő részleteket, köztük a Jézus Krisztus Szupersztárból, a Macskákból, az Operaház fantomjából. Az est sztárvendége: Bot Gábor musicalszínész lesz, a koreográfus pedig Rozgonyi Melitta. Jegyek á december 5-i előadásra korlátozott számban kaphatók, de december 12-én még egy előadást tartanak. Megint megszámlá itattunk ■ Nagyszabású felmé­rést végez a miskolci közlekedési vállalat. Mi a cél, mire a felmérés? Miskolc (ÉM - SZG) - Mi célt szolgál a célforgalmi utas­számlálás? - kérdeztük Braun Csabát, a miskolci közlekedé­si vállalat, az MVK Zrt. mar­keting osztályának vezető­jét. Racionalizálni akarják a járatokat? Több vagy kevesebb pénz áll rendelkezésre az eset­leges járatmódosításhoz? Braun Csaba elmondta: az eredményektől azt várják el, hogy hűen tükrözzék az uta­zási szokásokat, illetve a napi utazások irányultságát, hogy honnan-hová utaznak a nap során. Jön a villamos(projekt) Az adatok birtokában, a szá­mok alapján értékelhető, hogy az előző felmérés óta megvál­tozott utazási szokásokhoz hogyan illeszkedik a közlekedé­si hálózat. A cél az, hogy a köz­lekedési hálózat az adott gaz­öt év után újra megszámláltattunk dasági keretek között a lehető legnagyobb mértékben megfe­leljen az utazóközönség egészé­nek az elvárásainak.- Van-e értelme most ilyet csinálni, amikor remélhe­tőleg hamarosan jelentősen megváltozik a miskolci közös­ségi közlekedés? A megújuló villamos(pályá)ra gondolunk. ÉSZAK emtippek.bQon.hu •Korábbi cikkünk (PDF 22 kB) Ami jó ideig, amíg a munkála­tok tartanak, nem kis kalamaj­kát okoz majd a közlekedésben - folytattuk a kérdéseket. A válasz: „A felmérés különö­sen időszerű a villamosprojekt megvalósítási munkálatai előtt, hiszen ha pontosan ismer­jük, hogy utasaink honnan hova közlekednek nap mint nap, akkor viszonylag pon­tosan fogunk tudni tervezni, hogy a beruházás, építkezés (Fotó: ÉM) alatt keletkező útlezárásokra hogyan kell társaságunknak reagálnia.” Mennyi lesz? A kérdésre, hogy mennyibe kerül a felmérés, az osztályve­zető elmondta: a számlálás költ­sége 3 millió forint, ami tar­talmazza a kérdőívek készítésé­nek, a kérdőívek utasokhoz való eljuttatásának és az adatok fel­dolgozásának költségeit is. És a sajátjaik? Megkérdezik-e saját dolgo­zóikat - a villamos- és busz­vezetőket, továbbá az ellen­őröket -, akik bizonyára pon­tos adatokkal tudnak szolgál­ni? „Időközönként járműveze­tő kollégáink is készítenek a járművek kihasználtságáról jelentést az utazási szoká­soknak megfelelő járatbizto­sítás érdekében. Természete­sen ezek az adatok is ponto­sak és rendkívül fontosak, de nem pótolhatnak a teljes háló­zatra kiterjedő, egész napos célforgalmi utasfelmérést” - mondta Braun Csaba. Hoz­zátette: „A felmérés eredmé­nyei a forgalomszervezési munkánkhoz rendkívül fon­tosak, ezért kértük utasain­kat, hogy a kitöltött kérdőíve­ket jutassák vissza társasá­gunkhoz. Folyik a feldolgozás, az értékelhetően kitöltött kér­dőíveket beküldők között érté­kes díjakat sorsolunk ki.” MERRE T0VÁRB? Mikor volt utoljára ilyen nagy felmérés? - kérdeztük. Az utazási szokások reprezentatív felmérése általában ötévente történik - tudtuk meg. Utoljára ilyen típusú felmérés 2003-ban volt, az akkori számlálás egyik eredménye a tervezett villamosvonal-hosszabbítás Felső-Majláth irányába a Zöld Nyíl Villamos Projekt keretén belül - válaszolta Braun Csaba. Ezen kívül a tár­saság 2006 tavaszától folyamatosan végez gépi utasszámlálást a jármüve­ken, a gépi számlálásokból azonban az utazási relációkra vonatkozó ada­tok nem nyerhetők. Hogy vannak-e tervek a közösségi közlekedés átalakítására, és esetleg ezek­hez a tervekhez gyűjt megerősítő vagy az elképzelések helyességét megcá­foló adatokat a cég, arra ezt felelte az osztályvezető: „Nem az a cél, hogy átalakuljon a közlekedési hálózat, hanem hogy az utasok uticéljának meg­felelően legyen kialakítva. Munkatársaink és az utazóközönség részéről is vannak módosítási javaslatok, azonban konkrét vonalhálózat-átalakítási terv nincs. Az utasszámlálás alapot ad a javaslatok értékeléséhez, tovább- tervezéséhez." Kismamabérlet újra napirenden? ■ A kismamabérlet mellett kampányolnak a kereszténydemokraták: 2000 aláírást várnak. Miskolc (ÉM - NSZR) - Legyen kismamabérlet Miskol­con is. Ezért gyűjt aláírást - két héten keresztül, egészen a követ­kező miskolci közgyűlési ülésig - a KDNP, az Ifjú Keresztény- demokraták Szövetsége (IKSZ), valamint a Fidelitas. Két helyszí­nen - a Centrum és a megyei kór­ház előtti téren - várják azokat, akik aláírásukkal támogatni sze­retnék a kezdeményezést. Azt a kezdeményezést, amely Budapes­ten és Debrecenben már meg­valósult, s amely egyszer már a-miskolci testület előtt is volt, szeptemberben. Önálló képvise­lői indítványként ugyanis Mol­nár Péter (KDNP) frakcióveze­tő nyújtotta be, de akkor leke­rült napirendről. Ezt a városve­zetés részéről azzal indokolták: majd decemberben tárgyalják, amikor a jövő évi dijakat meg­állapítják. Molnár Péter elmond­ta: ebbe a válaszba akkor bele­nyugodtak. Válasz nélkül A frakcióvezető azt is elmond­ta: szeptemberben írt egy levelet Orosz Lajos alpolgármesternek, amelyben felajánlotta segítségét a kismamabérlet kidolgozásá­hoz. Erre választ sem kapott - tette hozzá. A decemberi köz­gyűlési ülés napirendjét tegna­pig meg kellett volna kapnia a képviselőknek - így Molnár Péternek is -, de kedden délután 2 óráig ez nem történt meg - tájékoztatta lapunkat a frak­cióvezető. így nem tudta meg­mondani, hogy a kismamabér­let szerepel-e a napirendekben. Ha nem - folytatta -, akkor önál­ló indítványként újra benyújt­ja. Akkor már a támogató alá­írásokkal együtt, amelyekből - reményeik szerint - addig 2000 gyűlik össze. Fontosnak tartják Zólyomi Péter, az IKSZ orszá­gos alelnöke elmondta: a kisma­mabérlet bevezetésével a város- vezetés jelezhetné a miskolci­aknak, hogy fontosnak tartja a gyermekvállalást, valamint elérhetnék, hogy minél többen vegyék igénybe a tömegközle­kedést. Dr. Zsiga Marcell, a Fidelitas elnöke szerint a havi villamos­bérlet 1410 forint, míg a kombi­nált bérlet 2410 forint lehetne. Aláírták. Több kis­mama is aláírta teg­nap a kezdeményezést: miszerint legyen Mis­kolcon is kismamabér­let. (Fotó: Mocsári László) ............—■--------------- i ................. M, ..............—r — ■ Iskola m Szánjatok be ti is a LADIK-ba! Kedves hetedikes, nyolcadikos diákok! Az Észak-Magyarország az idén is meghirdeti számotokra a Lapot a diákoknak! elnevezésű, azaz a Ladik médíavetélkedőt. Jelentkezzetek ti is, és amennyiben sikeresen oldjátok meg a rátok váró írásbeli feladatokat (ezektől nem kell megijedni, hisz nem lesznek túl nehezek), értékes tárgy- jutalmakat nyerhettek, a legügyesebb csapat pedig részt vehet az országos döntőn, ahonnan komoly pénzjutalmat hozhat haza iskolájának. Egyelőre nem kell mást tennetek, mint ötfős csapatokat alakítanotok, kitalálnotok valamilyen könnyen megnevezhető, szellemes csapatnevet, és kitöltenetek a lapunkban megjelenő jelentkezési lapot. A felkészüléshez minden segítséget meg­kaptok, ezért kérjük, e-mail címeteket is tüntessétek föl az ezen az oldalon találha­tó jelentkezési lapon, amelynek be­küldési határideje: december 5. Osztály:......................... Felkészítő tanár neve: Telefonszám:.............. E-mail:............................ Csapattagok: 1____ ÉSZAK 2 3 Adjátok meg a csapat fantázianevét, ami a vetélkedő folyamán a névjegyetek lesz:....................................... Felkészítő tanár aláírása:............................ Iskolaigazgató aláírása: I I I I I f I i I I I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom