Észak-Magyarország, 2008. december (64. évfolyam, 280-304. szám)

2008-12-01 / 280. szám

2008. december 1., hétfő ÉSZAK ORSZÁCBAN-V1LÁCBAN /2 JEGYZET Matrózok a kormányos ellen Dankó Mihály danko@inform.hu Kevés, vagy sok! - nézőpont kérdé­se. A történelem során, amióta „hiva­tal" van, ott dolgozni egyfajta biztonságot jeleneted. A kemény munka, az előreju­tást gátló „kitaposott ranglétrák" ellenére, a biztos megélhetés és a nyugdíj mindent kárpótolt. Tény, a mindenkori hatalom úgy kezeli a közszférában dolgozókat, hogy na a „nincs" bekopogtat az ajtón, általában rajtuk húzzák meg először a nadrágszíjat, s az ő szájukba jut kevesebb kenyér. Pedig ők a védfalai, bástyái az „irányítóknak", kiszolgálói az adott rendszernek. Ok azok, akikkel mindenki találkozik, hisz minden­kinek van ügye, baja, vannak gyerme­kei... Nem mindegy tehát, miként bánnak velük. Agyonszabályozott társadalmunk­ban, amikor inkább a rossz értelemben vett „magyar virtus" uralkodik, legalább ők legyenek józanul gondolkodók. Hisz azt várná az ember, hogy a jogállamiság nor­mái uralkodjanak, melynek betartására és betartatására esküdtek ők fel. ✓ ígérgetések, követelések! Nem köny- nyű a kettő között összhangot teremteni. Az pedig nagyon nem jó, ha egy „köz szolgá­nak" hátrafelé kell tekintgetni, mert nem lát maga előtt biztos jövőt. Ok azok, mintegy 680 ezren, akik valóban bérből és fizetés­ből élnek. Fillérre mérhető a jövedelmük, ami itt a végeken még a „hangoztatott" átlagtól is elmarad! Nem egyszerű belenyu­godni abba sem, hogy az eddig kialkudott vagy beígért pénzt, most elvonják. Szerin­tem sokszor már nem is az összeg a legfon­tosabb, hanem a szándék és a cselekedet. Mert először a 13. havi megvonása, majd a béremelés elmaradása... Vajon, hol vég­ződik a sor? Ez azért sem ió, mert az átlag­ember is elbizonytalanodifc mi történik itt? Rend és nyugalom kellene! Hisz nagy baj, ha a háborgó tengeren a matrózok nem segíthetik a kormányost. ÉLES MONDATOK \ ff'fyf'yri '-S'frrí y'lí'íY'ií'X? 3 rs j'jj 33 ff jH 1'd > Vj 9'Jy 3 j ^ Galló Istvánná, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke azt mondta: elég volt, elfogyott a türelmük, a megértésük. Hozzátette: nem kívánnak több áldoza­tot hozni mások helyett. „Nincs erős Magyarország jól müködö közszolgálat, jól működő óvodák, iskolák nélkül, alulfizetett és agyonterhelt pedagógusokkal"- mondta. Kis Papp László', a Felsőoktatási Dolgozók Szakszerveze­tének elnöke arról beszélt, nem engedhetik, hogy a vál­ságot a közszolgák, a nyugdíjasok szenvedjék el. Az ága­zat jövőre nominális bércsökkenés elé néz - mondta. Szántay Gáborrié, a Magyar Köztisztviselők és Közal­kalmazottak Szakszervezetének képviselője szerint a kormánynak nem csak a bankokat hanem a közszol­gálatban dolgozókat is segíteni kellene. Lassan láthatatlanná válunk és a láthatatlan bérünkből kell megéltünk ebben a valós világban - mondta Győ­ri Edit, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszer­vezetének képviselője. Helyreigazítás Nyíregyháza (ÉKN) - Vaskó Mihály, az MSZOSZ Észak-alföldi régió vezetője szom­bati számunkban a minimálbér emelésének szükségességéről nyilatkozva szólt a szakmun­kás bérminimum megőrzésének fontosságáról is, amely helyesen a mindenkori minimálbér 120-125 százaléka, s nem ennyi forint. A hibá­ért elnézést kérünk! Hillary Clinton külügyminiszter lesz St. Paul (MTI/AP) - Hétfőn hivatalosan is bejelenti Barack Obama, az Egyesült Államok leendő elnöke, hogy Hillary Clinton szenátort kérte fel a külügyminiszteri posztra - közölték vasárnap-demokrata párti tisztségviselők. A nevük elhallgatását kérő források szerint Obama a nemzetbiztonsági kabinet tagjai sorá­ban, egy chicagói sajtóértekezleten nevezi meg volt vetélytársát, Clintont leendő külügymi­nisztereként. A volt First Lady, Bili Clinton volt elnök felesége a demokrata párti elnökjelöltségért folytatott küzdelemben volt Barack Obama ellenfele. Először november közepén láttak napvilágot nem hivatalos értesülések arról, hogy ő a külügyi tárca várományosa. Demonstráltak. Mintegy 30 szakszervezet csatlakozott a demonstrációhoz, amelyet szom­baton tartottak a kormány köz­szférát érintő, tervezett megszorí­tó intézkedései ellen Budapesten. A kormány a követelések közül kész minden olyat teljesíteni, amely az Országgyűlés által elfogadott költ­ségvetési keretszámok határán belül marad. A szakszervezetek szerint a kormány nem teljesítette a velük kötött, 2007. február 19-én aláírt szerződést, amely a reálkere­setek értékének megőrzéséről szól, ezért felújították működésüket. Ha a kormány nem tesz eleget követe­léseiknek, január 12-én sztrájkba kezd a bizottság. A demonstrálok követeléseiket különböző petíciók­ban foglalták Össze. (Fotó: MTI) Tüntetés gazdasági válság idején ■ így látja a hétvégi eseményt Lakatos Júlia, a Méltányosság Elemző Központ elemzője. Budapest, Miskolc (ÉKN) - Köztisztviselők, pedagógusok, egészségügyi, valamint rendvé­delmi dolgozók vonultak szombat délelőtt az Egységes Közszolgá­lati Sztrájkbizottság által szerve­zett tüntetés keretein belül a Kos­suth térre. A közalkalmazottak a világgazdasági válság nyomán bejelentett megszorító intézkedé­sek ellen tüntettek. Követeléseik a szakszervezetek szemszögéből érthetők, ám a jelenlegi gazda­A költségvetési szféra létszáma (fö) sági helyzetben semmiképp sem nevezhetőek időszerűnek - vetet­te előre Lakatos Júlia, a lapunk által felkért politikai elemző. - Kérdés, hogy lehetséges-e ilyen szituációban megállapodás. ff .............................. Mivel más for­rása nem lesz a kormánynak, a várható sztrájk sem hozhat valós eredményeket. Lakatos Júlia A rendezvényen felolvasott petícióban hangsúlyozták, hogy elfogadhatatlannak tartják a 13. havi illetmény megvonását, az ugyanis nem jutalom, hanem a munkavállalók törvényben rögzített kereseteinek része. Sérelmezik továbbá a bértáb­la, valamint az előremenete­li rendszer befagyasztását is. Varga László, a sztrájkbizott­ság elnöke hangsúlyozta, hogy amennyiben a kormány nem teljesíti követeléseiket, január 12-ére országos sztrájkot hir­detnek. Ez elméletileg akár azt is jelentheti, hogy óvodák, isko­lák egészségügyi intézmények tarthatnak zárva aznap. Nem egyedi... A jelenlegi helyzet nem egye­di eset. 2007-ben szintén sztrájk­kal fenyegetett az Egységes Köz- szolgálati Sztrájkbizottság, ám az utolsó pillanatban sikerült megállapodásra jutniuk a kor­mánnyal. Részben az ekkor elért megállapodások adják a mostani követelések alapját. Ezen tételek összességében 320 milliárd forin­tos megtakarítást eredményez­nek az államnak, amelyre szük­MI LEHET AZ EREDMÉNY? jy 2006. 2007. Grafika: ÉM, forrás: MKKSZ Í J J'J ÍÍ'Í7ÍJ A szervezők hangsúlyozták; hogy csak szimpatizánsokat várnak, nem kíván­ják, hogy mások saját politikai céljaik­ra használják fel a rendezvényt. A tün­tetés ennek megfelelően szélsőségek­től mentesen zajlott, ami figyelemre­méltó. A jelenlegi helyzetben azonban nincs győztes. A tárgyalások folytatód­nak, valószínűleg látvány eredmények­kel. Mivel más forrása nem lesz a kor­mánynak, a várható sztrájk sem hozhat valós eredményeket. A választás ugyan­is nem az, hogy mennyit emelhetnek' a béreken, hanem, hogy kevesebben dolgozzanak több pénzért, vagy ugyan­annyian ugyanennyiért. sége is van, ugyanis az IMF-hitel- szerződés megkötésének alapfel­tétele az államadóság csökkenté­se, a költségvetés egyensúlyának megteremtése volt. Érdekek és ellenérdekek A kormány kompenzálná a leg­inkább rászorulókat, kész min­den olyan követelést támogatni, amely a költségvetési keretszá­mok határain belül marad. Pri­oritásuk azonban a közszférá­ban dolgozók munkájának védel­me, a munkahelyek megtartá­sa. Miközben a magánszférában tömeges elbocsátások várhatók, a közszférában dolgozók béreme­lést követelnek figyelmen kívül hagyva azt, hogy többek között a 2002-es, Medgyessy Péter nevé­vel fémjelzett száznapos prog­ram részeként juttatott 50 száza­lékos közalkalmazotti béremelés az egyik oka a gazdaság jelenle­gi állapotának. A legnagyobb ellenzéki párt, a Fidesz szerint amennyiben a kormány az Európai Bizottság irányvonalai mentén adócsök­kentést, illetve beruházás-élén­kítést szorgalmazna, nem volna szükség az elvonásokra. tSZAK emí/ppe/cfaoon.hu • Petíció. Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság petíciója (PDF, 103 kB) Választás Romániában Kolozsvár (FH) - Vasárnap reggel hét órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek Romániá­ban: a rendszerváltás óta eltelt időszak hatodik, az Európai Uniós csatlakozás óta pedig az első parlamenti válasz­tást tartják. A megközelítő­leg 18 millió szavazásra jogo­sult állampolgár este kilencig adhatta le voksát. Míg az elmúlt 18 év alatt a románok pártlistákra voksol­tak, a választási törvény módo­sítása nyomán vasárnap már egyéni választókerületes vok­solásra várták a polgárokat: 332 képviselő és 137 szenátor személyéről dönthettek. Mind­egyik párt igyekezett közis­mert művészeket, sportolókat, médiaszemélyiségeket indítani a parlamenti versenyben. Ahhoz, hogy egy párt képvi­selőt juttathasson a parlament­be, országos szinten el kell érnie az 5 százalékos küszöböt. Az RMDSZ-nek kedvez az alterna­tív küszöböt létrehozása, mely szerint az a párt is helyet kap a parlamentben, amely hat képvi­selői és három szenátori kerü­letben győz. Biztos lehet győzel­mében az a jelölt, aki választó- kerületében a voksok 50 száza­lékát plusz egy szavazatot össze­gyűjtött. Mások esetében a lis­tás szavazásnál alkalmazott mandátum-visszaosztási gya­korlatot használják.' A szavazatok összeszámlálása lapzártánk után ért véget. Reptérblokád. Egyre nagyobb gazdasági kárt okoz Thaiföldnek a bangkoki repülőterek megszállása. Első­sorban az ország nemzeti jövedelmének nagy részét kite­vő, és milliókat foglalkoztató idegenforgalom látja a repü­lőtér-elfoglalás kárát. (Fotó: EPA) ELŐZETES: Országgyűlés - Plenáris ülés Miniszteri eskütétellel kezdi eheti kétnapos ülését az Országgyűlés, amely dönt az adó- és a 2009-es költségvetést megalapozó törvé­nyekről. Az alábbiakban a mai munkapontokból tallózunk: Molnár Csaba a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium új vezető­je lesz, miután Szabó Pál eddigi minisz­ter október 6-án, a Monorierdőnél tör­tént, négy halálos áldo'zatot követelő vonatbalespt miatt mondott le. _______ Az Országgyűlés dönt az egyes adó- és járuléktörvények, valamint a 2009-es költségvetést megalapozó egyes tör­vények módosításáról. A személyi jöve­delemadó törvény úgy változik, hogy az adókedvezmény kulcsa évi 3,4 mil­lió forintig egységesen 30 százalék, de összesen maximum évi 100 ezer forin­tot lehet az adóból levonni. Vagyoni típusú adó lesz a cégautó adója, amely 1600 köbcentiméter hengertérfogat alatt 7 ezer, afelett pedig 15 ezer forint évente. Aki jogosult az szja-törvény szerint egyszerűsített bevallásra - és nem kérte a munkaadói adóbevallást -, február 15-ig jelentheti be az APEH- nek, hogy a hatósággal akarja elkészít­tetni az szja bevallását. •________________ Két, a Magyar Honvédséggel kapcso­latos törvénymódosításról is szavaz az Országgyűlés. A hadsereg hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény módosítása egyebek között a C17-es katonai szál­lítógépprogramot, a tűzszerészpótlék emelését, valamint a hősi halottak sír­jainak gondozását szabályozza, míg az önkéntes tartalékos rendszer felülvizs­gálatáról szóló határozat értelmében jelentősen bővülhet a honvédség tar­talékos állománya.---------------------­Szocialista képviselők kezdeményezé­sére döntenek a büntető törvénykönyv az állatkínzást súlyosabban büntető módosításáról._______________________.— Zárószavazás lesz a szerzői jogi törvény módosításáról, amelyből törölték azt a rendelkezést, miszerint a magáncélú letöltés is büntethető lenne. Határoznak az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról, amely többek között pontosítja a fogvatartottak nyilatkozat- tételére és az ideiglenes kényszergyógy­kezelésre vonatkozó szabályokat, illet­ve a büntetőtörvénykönyvben büntetné a házasság fennállása alatt bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését. A határozathozatalok után lefolytat­ják egyes törvényeknek az uzsoratevé­kenységgel szembeni fellépést előse­gítő módosításáról szóló javaslat álta­lános vitáját. Az előterjesztés tovább erősíti az uzsoratevékenységgel szem­beni polgári jogi védelmet, ezzel egyi­dejűleg megteremti az üzletszerűen végzett uzsorás tevékenységek elleni Szintén általános vitája lesz a csődeljá­rásról és a felszámolási eljárásról szó­ló törvénymódosításának, amelynek célja a cégvezetők, cégtulajdonosok kötelezettségeinek szigorítása, a sza­bályok megszegése esetén anyagi jog­kövptkezmények bevezetése __________ Hétfőn ezeken kívül még tíz törvény- javaslat részletes vitáját folytatják le a képviselők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom