Észak-Magyarország, 2008. szeptember (64. évfolyam, 204-229. szám)

2008-09-19 / 220. szám

2008. szeptember 19., péntek RÖVIDEN • Esélyegyenlőségi Nap. Ismét megren­dezik az Esélyegyenlőségi Napot Kazinc­barcikán, a KSK munkacsarnokában szep­tember 27-én, szombaton 14 órától a tér­ségben élő mozgáskorlátozottak számá­ra. A cél ugyanaz, mint korábban: egy kel­lemes és hasznos délután eltöltése együtt, a sorstársakkal és azokkal, akik segíthet­nek nekik. Borvolagrend bemutatója Kazincbarcikán Kazincbarcika (ÉM ­BGy) - Szeptember 26-án, pénteken este hat órai kez­dettel a Barcikai Borkul­túráért Egyesület nagy­szabású rendezvény tart Kazincbarcikán, a Hotel Lukács különtermében - közölte szerkesztősé­günkkel Bereczki Miklós, az egyesület vezetője. A kazincbarcikai egyesület vendégei lesznek: az Euró­pai Borlovagrend magyar- országi konzulja, Pammer István és dr. Kondorosi Ferenc prokonzul. Dr. Gál Lajos, az Európai Borlo­vagrend Egri Bikavér Legátus vezetője mutatja be pincészetét és borait. Versenyben. Amikor az autó „ver­senyez” a Miskolc és Tornanádaska között közlekedő személyvonattal. (Fotó: ÉM) Encsi mentők kapták a kistérségi társulástól... Encs (ÉM) - Az Encsi Többcélú Kistérsé­gi Társulás 300 ezert forint értékű életmen­tő eszközt adományozott a közelmúltban az Országos Mentőszolgálat encsi mentőállomá­sának. A helyi állomásvezető kéréssel fordult a kistérségi társuláshoz, melyben a minőségi munkához legfontosabb gyermek mentéstech­nikai felszereléseket jelölte meg kérése tár­gyául. A társulási tanács egyhangú szavazás­sal döntött a támogatás mértékéről, amelyből csecsemők és kisgyermekek mentését szolgá­ló speciális eszközöket vásároltak. Ünnepé­lyesen Bratu László, a kistérségi tanács elnö­ke adta át használatba a felszereléseket. A helyi mentőállomás épületének felújítása, bővítése, korszerűsítése is tervbe van véve, az érintette bíznak a központi szervek pozi­tív hozzáállásában, hiszen helyi szinten már többször megfogalmazódott ennek igénye és támogatása is. Gulyásparti, adysan Miskolc (ÉM) - Szombaton délután 1 órá­tól extrémsport-bemutató, többfajta kézmű­ves-foglalkozás, kisállat-simogató, ugrálóvár, arcfestés, diós sütemények versenye és kira­kodóvásár várja az Ady előtt a rendezvényre érkezőket. A már hagyományosnak mondható Gulyás­parti után a Perecesi Bányász Fúvószene­kar szórakoztatja a közönséget. A délutáni órákban a diósgyőri óvodások és kisiskolás­ok adnak műsort. A Diósgyőri Gimnázium diákjainak zenés előadását a Szinvavölgyi Néptáncmúhely gyermekcsoportjának fellépé­se követi. Délután 4 órától a „Varázsköpeny újra mesél” című mesejátékot adja elő a Csodama­lom Bábszínház. A koraesti órákban a Tip -Top Dixie együttes játszik. A nap zárásaként a Pécsi Sándor Guruló Színház növendékei örökzöld musicalslágerekkel búcsúznak. Halad az építkezés Ózd (ÉM) - Gőz­erővel épül Ózdon a Széchenyi István Közgazdasági Szak- középiskola. A régi épület életveszélyes­sé vált, ezért kell a keriseknek új isko­lát építeni. A tervek szerint még az idén, várhatóan decem­ber közepén átad­ják a diákoknak az új oktatási intéz­ményt. Dömping az „örökségnapokon" _______________ÉSZAK ________________ ___________AKTUÁLIS / H1BDETÉS /5 A matyó fővárosban viseletbemutatót tartanak, ahol a látogatók magukra ölthetik a különleges népművé­szeti remekeket (Fotó: ÉM-archív) ■ Idén a megye 35 településén 93 rendezvénnnyel várják az érdeklődőket. Miskolc (ÉM, MTI) - A Kul­turális Örökség Napjai (KÖN) elnevezésű program megyénk­ben is egyre népszerűbb, az ada­tok alapján folyamatosan emel­kedik a rendezvényhez kapcso­lódó települések és helyszínek száma. Gecsei Anikó, a megyei önkor­mányzat turisztikai munkatársa elmondása szerint míg 2004-ben csupán 14 megyei település 31 programot kínált, az idén - szep­tember 20-án és 21-én - 35 telepü­lésen 93 rendezvénnyel várják a látogatókat. Hozzátette: tavaly az országos megnyitó ünnepség Sárospata­kon volt, ami nemcsak a központi témának volt köszönhető (Haza és haladás - a reformkor és a klasszicizmus építészete), hanem annak is, hogy Borsod-Abaúj- Zemplén megye kínálata meg­határozó az örökség napok ren­dezvényein. A megyék között az idén a legtöbb településen prog­ramot kínáló megye, de a helyszí­nek számában is a második. Tánc, gasztronómia Rendkívül színes a válasz­ték, hiszen az épületlátogatá­sok mellett koncertek, előadá­sok, kiállítások, gasztronómi­ai programok, táncbemutatók is találhatók. Két helyszínen a gyermekeknek külön eseményt is ajánlanak: Karcsán Mese­udvar, Tokajban pedig Tün­dérhegy titkai és Mesés Tokaj címmel szerveznek programot. Arról is beszámolt, hogy a kul­turális örökség hétvégéjén a megye számos pontján ingyenes programokon vehetnek részt az érdeklődők, amelyhez a megye­háza is csatlakozott. Az intéz­mény kapui ugyan egész évben nyitva állnak, de most lehetőség nyílik arra, hogy idegenvezető­vel megtekinthessék a 170 éves épület Dísztermét és Szász-ter­mét. Az épületben félóránként indul vezetett séta szombaton és vasárnap 9 és 15 óra között. Viseletbemutató Szeptember 20-án és 21-én Mezőkövesd is várja a vendége­ket, ahol a Matyó Múzeumban, a Mezőgazdasági Gépmúzeumban, a Kisjankó Bori Emlékházban és a Hadas alkotóházaiban szer­veznek különleges programokat. Szabó Gergely, a helyi önkor­mányzat szóvivője példaként említette, hogy a matyó fővá­rosban viseletbemutatót tarta­nak, ahol a látogatók magukra ölthetik a különleges népművé­szeti remekeket, emellett meg­ismerhetik a népi mesterségek fortélyait, a gyerekeknek pedig kézműves foglalkozásokat szer­veznek. „A Kulturális Örökség Nap­jain a miskolci Ifjúsági és Sza­badidő Házban bepillanthatnak az intézményben működő klu­H ..................... A miskolci Ifjú­sági és Sza­badidő Házban bepillanthatnak az intézményben működő klubok életébe. Tánczos Tamás .......... ............................... bök életébe, így képet kaphat­nak a társastáncok tanulásáról, az aerobic órákról, de lesz jóga­bemutató, drámaöra és a művé­szetet kedvelők részt vehetnek a Spanyolnátha című művészeti folyóirat őszi lapszámbemutató­ján is” - közölte Tánczos Tamás, az intéfemény vezetője. ÉSZftKemf/ppe/c boon.hu •A Kulturális Örökség Napjai megye progrmajaiból (PDF, 87 kB) KEGYTÁRGYAK, EMLÉKEK MEZÖZ0MR0R0N Szeptember 21-én, a Kulturális Örökség Napjai program keretében bárki előtt nyitva tartanak a mezözombori református templom ajtajai. A leikipásztori gondoskodásnak köszönhetően szinte az összes, nem ritkán több száz éves, úrasztali edény megmaradt az utókornak, amelyeket ezúton tesz közszem­lére a Mezözombori Református Egyházközség. A tárgyak ma a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeumában található­ak, de a Kulturális Örökség Napjára visszatérnek eredeti használati helyük­re, Mezözomborra. Végigkövetheti a látogató, milyen fizetőeszközök vál­takoztak a templom perselyében a XIX. század óta, a helyi lakosok számá­ra pedig emlékeket idéző régi egyházéleti fényképek is kiállításra kerülnek. Szintén még sokan emlékezhetnek arra a szószéktakaróra is, amit a rob­bantás pillanatában, 1944-ben viselt a templom. Most szakadtán, a robba­nás nyomait magán viselve újra visszatér Mezözomborra. A kiállítás a reg­geli istentisztelet után, 10 órától 18 óráig látogatható. Ú1MASSA: II. Fazola Napok Csapolás az őskohóból Díszmükovácsok (Fotó: Osztie Tibor) Hevítés A kohász szakma talákozója ■ A rendezvény fontos célkitűzése volt a szak­mai kultúra folyamatos ápolása, megőrzése. Miskolc-Újmassa (ÉM) - Konferencia a belvárosban, kiál­lítás Felsőhámorban és látvány- csapolás az újmassai őskohónál - csak néhány eleme a nagysza­bású ipari kultúrtörténeti meg­emlékezésnek, melyet a Rene­szánsz év jegyében a Rotary Club Miskolc és az Országos Műszaki Múzeum Kohászati Múzeuma rendezett. A műsor egyik csúcsa a sokak által várt díszmű-kovácsverseny volt. Ren­geteg érdeklődőt vonzott a lát- ványcsapolás és számos látoga­tó tekintette meg a nagy testvér mellett felállított ősi bucavas agyagkemencét. Krampampulit is főztek A szép számmal megjelent lai­kus érdeklődő mellett a szak­mák képviselői, cégvezetők, oktatási intézményvezetők is képviseltették magukat a jeles alkalomkor. „A mérnökség nem csak egy hivatás, ez egy kultú­ra. A nap végén meg lehetett kóstolni a legendás krampam­pulit is. Mini kemence Az érdeklődő közönség Táplálék a testnek Egymás közt

Next

/
Oldalképek
Tartalom