Észak-Magyarország, 2007. december (63. évfolyam, 280-303. szám)

2007-12-18 / 294. szám

2007. december 18., kedd (ÉSZAK ORSZAGBAN-VILAGBAN /2 • Csak az elnök... Csak Kurmanbek Ba- kijev elnök pártja jutott be a parlamentbe a kirgizisztáni választásokon. Az Ak-Zsol a voksok 47,80 százalékával rendelkezik. A legnagyobb ellenzéki párt, az Ata-Meken 9,28 százalékon áll, de nem tudta össze­szedni a törvényhozásba való bekerülés­hez szükséges 13 500 szavazatot. Kinevezték Laborcot Budapest (MTI) - Gyurcsány Ferenc mi­niszterelnök elfogadta a Szilvásy György polgári titkosszolgálatokat felü­gyelő szakminiszter ál­tal felterjesztett jelölést, és Laboré Sándort de­cember 17-ével kinevez­te á Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) főigazga­tói posztjára - tájékozta­tott a kormányszóvivői iroda. Laboré Sándor koráb­ban a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) főigazga­tó-helyettese, majd meg­bízott főigazgatója is volt. Szilvásy György, a polgári titkosszolgálato­kat felügyelő tárca nél­küli miniszter október 30-án jelentette be, hogy őt jelöli a Nemzetbizton­sági Hivatal főigazgatói posztjára. NATO és stabilitás Canberra (MTI) - Döntő jelentősége van annak, hogy a NATO többet tegyen Afganisztán stabilizálá­sa érdekében, külön­ben félő, hogy elvesz­tik a háborút - jelen- . tette ki Kevin Rudd (képünkön) ausztrál kormányfő. Különö­sen aggasztónak ne­vezte, hogy ismét vi­rágzik az ópiumter­melés, a drogkereske­delem, és ezekből egyre nagyobb össze­gek jönnek be Afga­nisztánba. Változatlan az alapkamat Budapest (MTI) - Az MNB Monetáris Ta­nácsa nem változtatott a jegybanki alapka­mat 7,5 százalékos szintjén. A monetáris ta­nács legutóbb szeptember 24-ei ülésén csök­kentette a jegybanki alapkamatot 7,75 száza­lékról 7,5 százalékra. A testület tegnapi ülé­sét követően kiadott közleményében az inflá­ciós várakozásokkal és a nemzetközi tőkepia­cokkal kapcsolatos kockázatokkal indokolta döntését. Hozzáteszik: a kamatszint mérsék­lésére abban az esetben nyílik lehetőség, ha a gazdasági folyamatok arra utalnak, hogy csökken a várakozásokon keresztül tovább gyűrűző inflációs hatások veszélye. Segítség. Sarkozy francia elnök házigazdasaga mellett nemzetközi adományozói konferencia kezdődött Párizsban a palesztinok .megsegítésére. További képek: nagyvilag.boon.hu (Fotó: EPA) g| helyi, országos és nemzetközi friss hírek már kora reggel jgj k'épekkel, videókkal is közelebb hozzuk a valóságot m teret kapnak a vélemények gj a leggyorsabb tájékozódási lehetőség www.boon.hu Indulatos volt a záróvita... ■ Az indulatoktól sem volt mentes az egész­ségbiztosítási törvény parlamenti vitája. Budapest (MTI) - Elhúzó­dó, időnként indulatos záróvi­tát folytatott az Országgyűlés tegnap este az egészségbizto­sítási törvény zárószavazása előtt, a vita során az is előfor­dult, hogy Szili Katalin házel­nök megvonta a szót a képvi­selőktől. Az ellenzéki képviselők azt kifogásolták, hogy az alkot­mányügyi bizottság záró vitá­hoz készített, 134 pontból álló ajánlását nem kapták meg időben, így annak áttanulmá­nyozására nem volt lehetőség. A vitában Szili Katalin meg­vonta a szót Salamon László­tól, a KDNP képviselőjétől ar­ra hivatkozva, hogy nem az ilyenkor mérvadó, részletes vitára vonatkozó szabályok szerint szólt hozzá. „Szégyelljék magukat!” Az Országgyűlés elnöke többször figyelmeztette a kép­viselőket, hogy a házszabály­nak megfelelően szólaljanak fel a vitában. „Szégyelljék magu­kat!” - mondta egy alkalommal a házelnök, miután többszöri kérése ellenére sem az ajánlás pontjaihoz szóltak hozzá a kép­viselők, illetve folyamatosan zajongtak és kiabáltak. Sztrájk idején a pályaudvaron ■ A vonatközlekedés ki­vételével nem volt ko­molyabb fennakadás az ország életében. Budapest (MTI) - A vonat­közlekedés kivételével nem okozott komolyabb fennaka­dást az általános, országosnak meghirdetett sztrájk tegnap. Bíróság elé vitték A MÁV szerint a vonatok mintegy fele közlekedett, Gaskó István, a VDSZSZ elnö­ke ezzel szemben úgy ítélte meg, hogy gyakorlatilag áll a vasút, a közlekedő vonatok is üresen jártak. A vasút nem cáfolta, hogy a vonatok szin­te üresen közlekedtek, a bi­zonytalanság miatt az utasok inkább elkerülték a vasutat. Öt napon belül kell döntést hoznia a bíróságnak a MÁV (Fotó: MTI) Zrt. és a MÁV-Start Zrt. ké­relméről - közölte a Fővárosi Bíróság, miután megérkezett a Fővárosi Munkaügyi Bíróság­ra a vasúti sztrájk jogellenes­ségének kimondását kérő in­dítvány. Ferihegyen menet­rend szerint közlekedtek a re­pülőgépek az üzemanyag-ki­szolgálók és a üzemeltetésen dolgozók kétórás sztrájkja alatt. A repülőtéri alkalmazot­tak közül mintegy tucatnyian sztrájkoltak. Sztrájkoltak egyes kórházakban, de több helyen a dolgozók zöme vissza­lépett. Több száz oktatási in­tézmény is érintett volt a sztrájkban, a munkabeszünte­tés mértéke eltérő volt. Szak- szervezetek közlése szerint mintegy 32 ezren tartottak rö- videbb, hosszabb sztrájkot. í SíflKemf/ppeíf .boon.hu • Országos sztrájkok - kronológia (PDF, 112 kB) • Sztrájkok 2007-ben - kronológia (PDF, 89 kB) Megszületett a 2008-as büdzsé ■ Tegnap este elfo­gadta az Országgyűlés a jövő évi központi költségvetést. Budapest (ÉM) - 206 igen, 167 nem szavazattal, tartózkodás nélkül tegnap este elfogadta az Ország- gyűlés a 2008-as állami költ­ségvetést. A jövő évi büdzsé bevéte­li főösszege a költségvetés szerint 7894 milliárd, kiadá­si főösszege pedig 9034 mil­liárd lehet, így az államház­tartás i hiánya 1 139 631,7 millió forint (1139 milliárd) lesz, amennyiben teljesül­nek a kormány tervei. A költségvetésben a kormány összesen (287 milliárd) fo­rint tartalékkal számol. Adó a főbevétel A kormány a költségve­tési szervek előirányzataira fordítja a legtöbb pénzt 2008-ban (3 879 184 millió fo­rint), míg a fogyasztáshoz kapcsolt adókból (áfa, jöve­déki adó, regisztrációs adó) várja a legnagyobb bevételt (3 065 476,6 millió forint). ÍS2BK emf/ppefc.boon.hu • Költségvetési adatok (PDF, 67 kB) Sztrájk, számháború Versenyképességi adójavaslatok ■ A munkaadói járulé­kok 8-10 százalékpontos csökkentését javasolta tegnap a GVK. Budapest (MTI) - A mun­kaadói járulékok 8-10 száza­lékpontos csökkentése révén évente 180-200 milliárd forint­tal kisebb lehetne az élőmun­ka terhelése. Ez a Gazdasági Versenyképességi Kerekasztal (GVK) hétfői ülésén megfogal­mazott, 2009-től bevezethető adóváltoztatások egyik legfon­tosabb eleme. Tb le, áfa fel... „A tb-j árulék csökkenésé­nek ellensúlyaként a GVK az általános forgalmi adó emelé­sét javasolja 20 százalékról 22- 24 százalékra, miközben az alapvető élelmiszereknél az élőmunka igényes szolgáltatá­soknál 16-18 százalékos áfa­kulcs kívánatos” - mondta a tájékoztatón Török Ádám, a GVK elnöke. Az akadémikus hozzátette: az élőmunka ter­helésének csökkentése csak akkor valósulhat meg, ha si­kerül tovább szélesíteni az adó- és járulékfizető bázist és mind a társasági adóból, mind a személyi jövedelem- adóból kikerülnek a kedvez­mények. „Az élőmunka terheinek csökkentése révén javulhat a magyar vállalkozások ver­senyképessége - fogalmazott Straub Elek, az üzleti élet egyik képviselője, akinek vé­leményéhez csatlakozott Lő- rincze Péter, a VOSZ képvise­lője, aki úgy vélte, hogy a já­rulékcsökkentés megteremt­heti a béremelés alapját. A kerekasztal szerint a tár­sasági adó emelése - 16 száza­lékról 20 százalékra - lehető­vé tenné a vállalkozásokat terhelő négyszázalékos kü­lönadó megszüntetését, miköz­ben 50 millió forintos adóala­pig megmaradna a 10 száza­lékos adómérték. „Ez utóbbi lépés már szerepel a 2008. évi adómódosításoknál is, amit a kerekasztal javasolt” - rögzí­tette Török Ádám. Az elnök ismételten hangsúlyozta, hogy ez a változtatás szükségesé te­szi a társasági adókedvezmé­nyek megszüntetését, illetve csak rendkívül indokolt eset­ben való megtartását. Meg­szüntetendő a négyszázalékos vállalkozói járulék, amely 12 milliárd forint bevételt jelent a költségvetésnek - rögzítette Török Ádám. Evás mozgások Az egyszerűsített vállalko­zói adónál (eva) az áfa eltör­lését javasolja a kerekasztal, ugyanakkor az eva adókulcsát 10 százalékra lehetne mérsé­kelni - mondta Zara László, az Adótanácsadók Egyesületé­nek elnöke. Az egykulcsos adó bevezetését nem támogat­ja a kerekasztal, és a testület véleménye szerint 2009-től az általános ingatlanadó beveze­tésének nincsenek meg a fel­tételei. Zarándoklat előtt (Fotó: epa) Megkezdődött a zarándoklat Mekka (MTI) - Közel két­millió muzulmán kezdte meg hétfőn az iszlám hívők hagyo­mányos éves zarándoklatát a szaúd-arábiai Mekkában. A háddzs első napján a fehér ru­hát viselő zarándokok a Mek­kától öt kilométerre lévő Mína-völgybe utaztak, és a nap hátralevő részét és az éj­szakát imádkozással és medi­tációval töltötték. A Gárda feloszlatását akarják M A Magyar Gárda feloszlatását kezdemé­nyezi a bíróságnál a Fő­városi Főügyészség. Budapest (FH) - Morvái Attila, a Fővárosi Főügyészség szóvivője elmondta, hogy vé­leményük szerint a gárda mű­ködése több jogszabályba üt­közik, sérti például az etnikai kisebbségekről szóló törvényt. Az ügyészség külön kiemelte a bő egy héttel ezelőtti tatár- szentgyörgyi rendezvényt, ahol a gárdisták a cigánybű­nözésről szónokoltak, illetve a szegregáció mellett érveltek. Az ügyészség hivatalból indí­tott vizsgálatot a gárda bő egy héttel ezelőtti tatárszentgyör- gyi rendezvénye után, ahol olyan szavak és kijelentések hangoztak el, amelyek több törvényt és az alkotmányt is sértik. így például az emberi jogok Római Egyezményét, a faji megkülönböztetésről szóló New York-i Egyezményt, a nemzetiségi és etnikai kisebb­ségekről, illetve és az egyesü­lési jogról szóló törvényt. A bíróság határoz Az ügyről szóló tárgyalási napot a Fővárosi Bíróság fog­ja kitűzni. Mindkét jelöltet leszavazták ■ Egyik országgyűlési biztost sem választot­ta meg tegnap a ma­gyar parlament. Budapest (FH) - Nem választotta meg Nagy Bol­dizsárt az Országgyűlés a Jövő Nemzedékek ombuds- manjának. A képviselők hétfőn titkos szavazással 98 igen és 245 nem szavazat mellett döntöttek úgy, hogy nem támogatják Nagy Bol­dizsár megválasztását, ami­hez a képviselők kétharma­dának igen szavazata kel­lett volna. Nem újrázhat... Nem támogatta a Tisztelt Ház Péterfalvi Attila adatvé­delmi biztos újraválasztását sem. Ugyancsak titkos sza­vazással 207 igen, 143 szava­zat mellett döntöttek úgy, nem támogatják a biztos új­raválasztását. A megválasz­táshoz szintén a képviselők kétharmadának igen szava­zata kellett volna.

Next

/
Oldalképek
Tartalom