Észak-Magyarország, 2007. szeptember (63. évfolyam, 204-228. szám)

2007-09-01 / 204. szám

ffe J.ÍT31 llflr I.U C 7 AII mm AH lm GYARORSZÁG Független napilap LXIII. évf., 204. sz. Ára: 89 Ft, előfizetőknek: 54 Ft 2007. szeptember 1. Szombat Ma szép őszi idő lesz, felhők között süt a Nap, eső nem várható. Reggel Délben Este Magyar Bálint, a Miniszterelhöki Hi­vatal fejlesztéspolitikai államtitkára - jó né­hány évvel ezelőtt oktatási miniszter - a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban teg­nap a Digitális Középiskola tanévnyitóján vett részt, a Miskolci Egyetemen tárgyalt, majd szerkesztőségünkben tett látogatást. A vele készült interjút későbbi lapszámunkban olvashatják. LŐJ pfu www.boon.hu (Fotó és videó: Osztie Tibor) Déja vu kaszinórablás Miskolcon Miskolc (ÉM - PT) - Szinte napra pontosan egy hónappal ezelőtt ra­bolták ki a Szinva te­rasznál lévő játékkaszi­nót Miskolcon, ami most pénteken reggel megismétlődött, de im­már a sétálóutca köze­lében lévő Kossuth utcai kaszinónál. Akkor a ru­letten veszítő férfi tért vissza reggel egy téglá­val kezében és csapta le az üzlet dolgozóját a zsákmányért. Most fegy­verrel a kezében fenye­gette meg az alkalmazot­takat valaki és szerzett néhány százezer forint készpénzt. /7. Elsősök versenye Miskok (ÉM) - Újabb játékra hívjuk olvasóinkat 3zokat, akiknek gyermekük most kezdi az iskolás éveket. Ez alkalom­mal nem gyermek­szépségversenyről van szó, mint koráb­ban. Azt kérjük a szülőktől, fotózzák le vagy vegyék föl vide­óra gyermekük első napját/napjait az is­kolában, és küldjék el nekünk ezeket a fel­vételeket. Mi feltesz- szük azokat interne­tes portálunkra, a www.boon.hu-ra, és akinek elsős gyerme­ke a legtöbb szavaza­tot gyűjti, ajándékot nyer. 3. 770133 035019 07204 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG H 3501 Miskolc, Postafiók 178 © (46) 502-900 Közútijármíi*állomány a megyében 2005-ben Motorkerékpár 581 Személygépkocsi Autóbusz Személyszállító jármű összesen — ...­1191 Grafika: Észak Magyarország, forrás: Nyíregyházán az autópálya ■ Új sztrádaszakaszt avatott a kormány több minisztere, a Görbeháza és Nyíregyháza közöttit. Nyíregyháza (ÉKN) - Pén­tek délután több száz gépko­csival érkeztek a vendégek a kálmánházi nagy pihenőnél kezdődött ünnepélyes sztráda- avatóra: átadták az M3-as au­tópálya Görbeházát és Nyír­egyházát összekötő legújabb - 39 kilométeres - szakaszát. A sztrádaszakaszt a miniszterel­nök, a gazdasági és közleke­dési, valamint a pénzügymi- niszer és Nyíregyháza polgár- mestere avatta föl. Az ünne­pi átadáson Gyurcsány Fe­renc miniszterelnök emlékez­tetett arra, hogy tíz évvel ezelőtt 450 kilométer hosszú autópálya volt az országban, a most 80 milliárd forintból megépült szakasszal viszont az ezredik kilométer is elké­szült, így az utóbbi öt évben duplájára nőtt a magyar autó­pályák hossza. Kóka János gazdasági mi­niszter azt emelte ki, hogy a legjobban megtérülő beruhá­zások egyike az autópálya-fej­lesztés. Rámutatott: a tőke, a befektető és az üzlet oda megy, ahol jó a közlekedési infrastruktúra, s ezért van szükség a magyarországi köz­út- és vasúthálózat további korszerűsítésére. Veres János pénzügyminiszter azt mondta, a kormány szándéka, hogy az autópálya tovább épüljön a keleti határig. A beruházás teljes költsége 79 milliárd fo­rint volt. /3. Vége a szünetnek. Már csak kettőt kell aludni, és becsen­getnek az iskolákba. Érdemes ki­használni az utolsó szünidei napo­kat, mint ahogy Lövei Richard és Máté miskolci fiúk teszik! (Fotó: Bujdos Tibor) A köztársasági elnök szeptemberben szól ■ Sólyom Ló d par­lament őszi ülésszaká­nak első ülésnapján szó­lal fel a tervek szerint. Budapest (MTI) - Az állam­fő felszólal az Országgyűlés őszi ülésszakának első ülés­napján, szeptember 10-én. Só­lyom László erről levélben tá­jékoztatta Szili Katalin házel­nököt, a dokumentumot pén­teken tették közzé a Köztár­sasági Elnöki Hivatal interne­tes honlapján. Az államfő fel­szólalásnak témája a demok­ratikus államszervezet értéke­inek megerősítése lesz, beszé­dét napirenden kívül tartja. Kumin Ferenc, az elnöki hi­vatal főosztályvezetője az MTI-nek elmondta: a köztár­sasági elnök azért szólal fel az őszi politikai szezon nyitányá­nak is tekinthető ülésen, mert a közéletet számos olyan alap­kérdés foglalkoztatja, amelyek összefüggnek a demokratikus államszervezet értékeivel. Ezen értékek megerősítése államfői feladat jegyezte meg. Arra a kérdésre, hogy a be­szédben a Magyar Gárdáról is szó lesz-e, megismételte: min­den olyan kérdést a saját sú­lyának megfelelően kíván érin­teni az államfő, amelyek a ma­gyar közéletet foglalkoztatják. ' víffiÖ forum.boon.hu Szóljon hozzá, mondja el a véleményét! Segítsünk együtt! Miskolc (ÉM) - Kérjük ol­vasóinkat, miként oly sok esetben, most is segítsenek! Jótékonysági koncertet ad egy ifjú zenész, Flach Antal szep­tember 5-én, hogy egy ritka betegségben szenvedő kisfiú­nak segítsen. Belépődíj nincs, az adományok elhelyezésére a hangverseny helyszínén, illet­ve a későbbiekben a helyszí­nen megadott számlaszámon lesz mód. A Zenepalota nagy­termét díjmentesen bocsátot­ták rendelkezésükre az intéz­mény igazgatói. /5. A Factory Sport Aré­nába (az extrém spor­tok létesítménye) szervezték a fesztivált Miskolcon, ahol szá­mos előadóművész lé­pett fel tegnap. (Fotó és videó: Kocsis Zoltán) caúg* www.boon.hu Nász fesztivál

Next

/
Oldalképek
Tartalom