Észak-Magyarország, 2007. április (63. évfolyam, 77-100. szám)

2007-04-14 / 87. szám

2007. április 14., szombat AKTUÁLIS / 3 ÉSZAK • Mosoly. A Miskolci Mosoly Önkéntes Csoport kulturális délutánt tart ma 16 órától a Komlóstetőn. A műsorban fellép a Romano teatro, a Merona tánscsoport és az A+B színjátszó csoport. • Ötpróba. A Miskolci 5próba következő eseménye vasárnap a futás lesz lesz. A versenyközpont a Királyasztalnál lesz, ahol 8.30-tól 400 forint befizetése ellenében lehet nevezni a 7, 13 és 26 km-es távokra. Egy mindenkiért... PuskAr Tibor tibor.puskar@ieszak.boon.hu Nem hiszem, hogy lenne ember e ha­zában, aki a „Három testó'r" írott vagy megfilmesített formájával ne ismerkedett volna meg gyerekkorában. Azt sem tartom kizártnak, hogy a kalandregény, vagy a celluloidra került változta elemzésére so­kan vállalkoznának. De ha elhangzik a hívószó: „egy mindenkiért...", barid pon­tosan befejezi, „...mindenki egyért!" A regény főszereplői számára erkölcsi kötelesség, hogy a bajba jutott társukat megvédjék. A miskolci villamosmegálló­ban történt brutális rablás elkövetői bizto­san nem olvasták a regényt. A filmet talán láthatták, még ha fel sem fogták a testőr­sztorit. Ugyanis a testőrök esküje szerint cselekedtek. Egy mindenkiért... Igaz, ők a rossz oldalon állva fogtak össze. Elgondolkodtató azonban, hogy a re­génybeli pozitív hősök által megfogal­mazott kötelék miért nem köti össze azokat, akik a jó oldalon állnak. Miért nem akadt legalább három olyan, hús­vér férfi szereplője a villamosmegálló- „sztorinak", akik a védtelen, a gyenge segítségére keltek volna. Mint az a bizo­nyos három testőr... Talán csak a rossz oldalon állókra érvényes a mi világunk­ban az egy mindenkiért...? Omni-Bus rajt Hidvégardó (ÉM ­BGy) - Miután kiváló kapcsolat van a hid- végardói önkormányzat és az ÉRÁK között, az észak-borsodi település adott otthont az Omni- Bus projekt indító ren­dezvényének. Az autó­busz a régió félezer tele­pülésére látogat el, s ezáltal lényegesen javul a tájékozódás minősége. Közvetlen információt kapnak a projekt révén a munkanélküliek, a képzésben gondolkozók és a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosok is, hi­szen számítógépen, mo­nitoron ismerhetik meg lehetőségeiket. Az Omni- Bus projektben közremű­ködnek az Észak-ma­gyarországi régió mun­kaügyi szervezetei, a pe­dagógiai intézetek, a ki­sebbségi önkormányza­tok, a civil szervezetek, a kistérségi képviselők, az egyéb közművelődési és szociális intézmények. Partnerek Miskolc (ÉM) - Me­gyénkbe látogatott a Besztercebánya Me­gyei Önkormányzat küldöttsége Milán Murgas (képünkön) elnök vezetésével. Ódor Ferenc, a me­gyei közgyűlés elnö­ke kiemelte. A koo­peráció színtere az önkormányzati, intéz­ményi szféra, melyet követ a gazdasági kapcsolatok kiszélesí­tése. A találkozón közös nyilatkozatot írtak alá a 2007-13- as időszak közös ten­nivalóiról. Milán Mur­gas hangsúlyozta az összefogás jelentősé­gét az Európai Struk­turális Alapok pályá­zatainak elkészítésé­ben, a támogatások közös lehívásában. Szokott-e ön pornófilmet nézni? Szavazók száma: 153 2007. 04. 13. 19.00 óra Igen 64.71% I Nem 35.29% Következő kérdésünk: Ön szerint nagyobb törvényi védelmet kellene-e kapniuk a közfelada­tot ellátó személyeknek? AB : Miww.baon.hu Szavazzon! Aktuális kérdéseinkre Ön is leadhatja szavazatát. „Védeni akartam az utasokat..." A térfigyelő kamera rögzítette a garázdálkodást (Fotó: térfigyelő kamera) gott. A szerelvényre felszáll­ni kívánó asszonyt pedig a földhöz csapták és rugdosták. Egy járókelő a segítségére sietett, ezért neki is sikerült végül felszállni a biztonságot nyújtó villamosra. Ez utóbbi asszony és védelmezője egyelőre ismeretlen a rend­ÉSZA Kém tippek .boon.hu • Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak (PDF, 46 kB) őrség előtt. Ezért várják je­lentkezésüket. A villamosvezető hosszas egyeztetés után hajlandó volt felidézni a történteket lapunk olvasóinak. Kérése azonban az volt, hogy nevét ne hozzuk nyilvánosságra. „Védeni szerettem volna a villamosra felszállt utast va­lamilyen módon, ezért amikor már a vagonban volt, gyorsan be akartam zárni az ajtót a mögötte ismét támadni készü­lő férfi előtt. Az elkövetőnek azonban még sikerült az ajtó közé dugni kezét és feljutott. A vezetőfülkébe rontott és be­lém rúgott. Majd az az asz- szony következett, aki akkor érkezett a megállóba. A haját és táskáját megragadva ke­gyetlenül a földhöz csapták és rugdosták. Végül sikerült fel­szállnia. Én közben a rendőr­ség ügyletét és a diszpécser- szolgálatunkat riasztottam, mert mást nem tehettem” - fogalmazott. Vass György, az MVK Zrt. munkatársa érdeklődésünkre elmondta, hogy közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és rongálás miatt tettek felje­lentést. Munkatársuk pedig a gyógyulás idejére teljes táp­pénzben részesül. Vass György na megvédeni őt. A minden­re elszánt banda egyik tagja a villamosvezető-nőt sem kí­mélte. Egyszerűen belerú­■ A megállóban rabló- támadás áldozatait véd­te volna a villamosveze­tő, ezért megrúgták. Miskolc (ÉM - PT) - Bru­tálisan bántalmazott három tinédzser fiatalember két fér­fit és egy nőt Miskolcon az egykori Centrum Áruház előt­ti villamosmegállóban még szombaton, hajnali öt óra előtt. A sétálóutcán támadó rablócsapat számára az volt a lényeg, hogy az éppen arra elhaladókat összerugdossa, és zsákmányt szerezzen. Földhöz csapták Az elsőként megtámadott férfi az éppen beérkező villa­moson keresett menedéket magának, és a villamosveze­tő ajtózárással igyekezett vol­W ...................... Munkatársunk helyesen járt el, amikor az utasok védelmére kelt A rendőrség kérése A megtámadott ismeret­len asszony és az őt megvé­dő ismeretlen férfi jelentke­zését várják a Miskolci Rendőrkapitányság bűn­ügyi osztályán telefonon az 514-511/25-56-os számon, vagy az ingyenesen hívha­tó 107-es segélyhívón. egfontolandó, hogy közvetlenül beavatkozzon egy tá­madás szemtanúja egy megtámadott ember oldalán, hiszen maga is a támadók áldozatá­vá válhat. Fel kell mérni az erőviszonyo­kat. Az azonban nem kérdés, hogy azonnal értesíteni kell a rend­őrséget és a mentőket. Szemmel tartani a he­lyet, amíg megérkezik a beavatkozásra képes segítség. Fekete-GAlfi József (51) ORVOS H ivatásomnál fogva a munkám a segí­tés, a bajba jutottak vé­delme és biztonságba helyezése. A civil élet­ben azt tapasztalom, hogy közömbösen el­mennek segítségre szo­ruló embertársuk mel­lett a többiek. Pedig ők is hasonló helyzetbe kerülhetnek. Ha a vil­lamosmegállónál tör­tént rablótámadásnál ott vagyok, segítettem volna a megtámadott utasnak. KohAnka IstvAn (51), KATASZTRÓFAVÉDELMI VEZETŐ H a támadás miatt segítségre szoruló embert látnék bárhol, felmérném, hogy érde­mes-e személyesen beavatkozni. A túlzott kockázatvállalás ne váljon hősködéssé. Az azonban elemi köteles­sége mindenkinek, hogy ne tétlenkedjen és fordítson hátat, ne oldalogjon el a hely­színről, hanem rögtön kérjen segítséget az arra hivatott hatóság­tól. JuhAszné KoklAcs Éva (36) tanAr zerintem az lett volna a helyes ma­gatartás, ha a villamo­son lévő férfiak, vagy a kereszteződésben át­haladó autós férfiak megvédik a bántalma­zott utasokat. Segítet­tek volna nekik. Nem maradhat senki sem passzív, ha embertár­sára támadnak. Bái’- mikor ő is hasonló helyzetbe kerülhet. El kell kapni a rablót, a garázdát és át kell ad­ni a rendőröknek. MAndoki Ferenc (30) STÚDIÓVEZETŐ H a én akkor a villa­moson ülök, szem­beszálltam volna az útonállókkal. Nem szabad megijedni, mert akkor erőfölény­ben érzik magukat. Megfelelő határozott fellépéssel, összefogva a többi tisztességes emberrel meg lehetett volna fékezni a vere­kedőket. LukAcs Róbert (40) tanAr Olvasóink véleményét videón is megnézheti: & CSD wywy.böon.bLi Sorozatlövés az Avason... A díjazottak (Fotó: Osztie Tibor) A Deákpoézis nyertesei ■ Egy „valóságos" kato­nai kiképzőtábor eleve­nedett meg az Avason tegnap. Miskolc (ÉM - PT) - Száz­hatvan lány és fiú mérte össze erejét katonai kiképző feladatokban a „Bevetés” cím­mel megrendezett országos verseny miskolci, regionális bajnokságán. Nógrád, Heves és a vendéglátó Borsod-Abaúj- Zemplén megyei általános és középiskolák négyfős csapatai helytálltak az igazán ember­próbáló küzdelemben szomba­ton délelőtt. A Honvédelmi Minisztérium ifjúsági rendez­vényét a Kelet-magyarorszá­gi Területi Hadkiegészítő Pa­rancsnokság Toborzó és Ér­dekvédelmi Iroda szervezte meg. Szombati Emese Ágnes őrnagy, irodavezető elmondta, hogy a honvédségi pálya el­fogadtatását és a fiatalokkal történő megszerettetését sze­retnék elérni. A résztvevők valójában a katonaélet mindennapjait él­hették át. Erő-, gyorsasági, technikai és szellemi feladato­kat kellett elvégezniük. Való­di géppisztollyal a kezükben futottak az akadálypályán. Kúsztak, sebesültet cipeltek és láttak el, és speciális sorozat­lövő fegyverrel apró műanyag golyócskákkal tüzeltek a cél­táblára. Komáromba mennek A küzdelemből a Kistokaji Általános Iskola csapata, va­lamint a középiskolások kor­osztályában két, a Diósgyőri- Vasgyári Szakképző Iskola csapata érte el a legjobb ered­ményt. így részt vehetnek a májusban Komáromban, az erődben megrendezendő or­szágos döntőn. Miskolc (ÉM) - Horváth Előd Benjámin nyerte a Deák­poézis 2007 címmel meghirde­tett verspályázatot. A díjkiosz­tó ünnepséget pénteken tartot­ták a Teleki Tehetséggondozó Kollégiumban. A második he­lyezett Perchel Dorka lett, a harmadik pedig Arató Dániel. A győztes szombaton a köl­tészet napi megemlékezés ke­retében megkoszorúzza József Attila szobrát, emléktábláját Lillafüreden.

Next

/
Oldalképek
Tartalom