Észak-Magyarország, 2007. március (63. évfolyam, 51-76. szám)

2007-03-16 / 64. szám

március 17., szombat ÉSZAK AKTUÁLIS /3 RÖVIDEN • Lapbemutató. A Spanyolnátha művé­szeti hálóterem tartja tavaszi lapszámának élő bemutatóját március 21-én, a költé­szet világnapján este 6 órától a miskolci Ifi-Net Kávézóban (Ifjúsági és Szabadidő Ház, Győri kapu 27.) Európa kulturális fő­hálójában: Veszprém. Vendégük: Kilián László, a Várllcca Műhely szerkesztője. NÉZŐPONT Gázpénzről, gáz nélkül Hajdú Mariann mariann.hajdu@eszak.boon.hu M egszokott kép az utóbbi hónapok­ban: hosszú sorok kígyóznak a Tigáz- irodák előtt. Mindennapi panasz: nehéz a gázszolgáltatóval kapcsolatba lépni, a megadott számokon nem érhető el senki. A problémák a gázár-kompenzáció meg­változtatásával kezdődtek, már nem a szolgáltatót támogatja az állam, hanem a felhasználóknak kell a kompenzációt igé­nyelnie. Mindemellett az idei tél enyhe volt, így kevesebb gáz fogyott. A fogyasz­tók nagy hányada kevesebb gázt használt, mint az előző években. Ám mivel sokan nem a tényleges fogyasztás után, hanem átalánydíjas rendszer szerint fizetnek, így nem lett kisebb a számlájuk. Nos, a vo­natkozó jogszabály módosítása miatt ápri­lis elsejétől visszakérhetik azt az összeget, amit a tényleges fogyasztásuk felett szám­lázott ki a gázszolgáltató. A módosítás ér­vénybe lépéséig még két hét van, feladat viszont rengeteg. A szolgáltatónak fel kell készülnie, nogy hogyan adja vissza az összeget az igénylődnek, a felhasználókat pedig tájékoztatni kell, hogy mi jár, és hogyan jár neki. Remélhetőleg mindezt úgy szervezik meg, hogy sorakozni, várakozni ne kell­jen. Mindenkinek érdeke ez, ahogyan az is: a felvetődött kérdések megválaszolá­sára mindig legyen szakember a telefon- vonal másik végén. Kulcs Magazin Miskolc (ÉM) - Megje­lent a Kulcs Magazin, amely a megyei önkor­mányzat ingyenes havi­lapja, jelenleg 280 ezer példányban lát napvilá­got Borsodban. A szer­kesztők célja, hogy a me­gyénkben élők informá­cióhoz jussanak az ön- kormányzati intézmé­nyekről, lehetőséget kap­janak a bemutatkozásra. Az első lapszámban Rú­zsa Magdiról olvashat­nak, aki a DKSK-ért éne­kel. Lukács Sándor szín­művész mesél első szerel­méről, amely Miskolchoz fűzi. Bemutatkozik a Hermán Ottó Múzeum, és húsvéti, aggteleki tú­rát ajánla­nak az ol­vasóknak, akik rejt­vényt, ho­roszkópot, kulturális ajánlókat is találnak a lapban. Boleró, Kassán Miskolc (ÉM) - A Boleróval vendég­szerepei a Kassai Állami Színházban a Miskolci Nemzeti Színház tánctagozata - az első előadás tegnap volt, a második ma lesz. Ravel darabját Krámer György állí­totta színre. 2006 végén és 2007 elején Miskolc látta vendégül a Kassai Állami Színház opera- és tánctársulatát, a miskolci színészek korábban vendég­szerepeitek Kassán. VILLÁMV0KS 2 ő'S’íx/ o u w - áU j J 8 v C jC ú őL osJ • « c* 3*2* v5 C Ön szerint méltó módon ünnepeltük-e az idei már­cius 15-ét? Szavazók száma: 331 2007. 03.16. 13.01 óra Igen 32.02% Nem 67.98% Következő kérdésünk: Ön egyetért azzal, ahogyan a rendőrség intézkedett március 15-én? !»■ ................. '■ www.boun.hu Szavazzon! Aktuális kérdéseinkre Ön is leadhatja szavazatát. Áprilistól visszajár a gázpénz ■ Nyolc napon belül visz- sza kell adniuk a túlfize­tést a gázszolgáltatóknak - határozott a kabinet. Miskolc (ÉM - UM) - A fo­gyasztók április elsejétől visszakérhetik azt az összeget, amit a tényleges fogyasztásuk felett számlázott ki gázszolgál­tatójuk az átalánydíjas rend­szer miatt - közölte a Kor­mányszóvivői Iroda. Nyolc napon belül A kormány úgy módosítot­ta a vonatkozó rendeletet, hogy a fogyasztó kérése ese­tén a szolgáltatóknak 8 napon belül vissza kell adniuk a túl­fizetés összegét, de az átalány­díj csökkentését is kérhetik az ügyfelek. A jelenlegi szabá­lyok szerint ugyanis a gáz- szolgáltatók nem kötelesek az el nem fogyasztott, de már ki­fizetett gáz árát a fogyasztó­nak visszaadni - olvasható a közleményben. Az április 1-jével életbe lé­pő szabály szerint, ha a szol­gáltató a tényleges fogyasztás­nál nagyobb összeget számláz ki az átalánydíjas rendszer­ben, akkor a fogyasztó dönté­sén múlik, hogy visszakéri-e a többletet készpénzben, vagy inkább az átalánydíj csökken­tését kéri a következő hóna­pokra. Ha a készpénzes visszafizetést választják, ak­kor a kormányrendelet értel­mében a szolgáltató köteles a kérelem kézhezvételétől szá­mított 8 napon belül kifizetni a pénzt. Megtették már Mivel a Kormányszóvivői Iroda közleményéről lapunk­tól szereztek tudomást, a Tigáz Zrt.-nél nem kívánnak reagálni az abban szereplők­re addig, amíg nem látják a rendelet teljes szövegét. Meg­keresésünkre azonban el­mondták: amennyiben a fo­gyasztó szokásaiban lényeges változás következik be, éven­TUDOTT RÓLA? A Tigáz Zrt. 2007. február 1-jétől állt át az éves leolvasáson alapuló számlá­zási rendszerre._________________________________________________________ A tavalyi év második félévében szerződésmódosítást küldtek a fogyasztók­nak, amelyben közölték az előző évi éves fogyasztásukat, az átállást köve­tően az első leolvasásig (ami nem mindenkinél egy év) havonta a részszám­lában számlázandó gázmennyiséget, valamint a következő leolvasás időpont­ját, amikor elszámolást készítenek. _______________________________________ A szerződés alapján a fogyasztók választottak a kiegyenlített részszámlázás, valamint a havi diktáláson alapuló számlázás között._______________________ Á havi diktálásnál minden esetben elszámoló számla készül fogyasztói diktá­lás vagy becslés alapján._______________________________________________ A részszámlázást választó fogyasztóknak nem kell diktálni, az előre közölt időpontban a szolgáltató leolvassa a gázmérőt.___________________________ A két leolvasás között a közölt és megállapodott gázmennyiségről részszám­lát bocsátanak ki._______________________________________________________ A részszámlázott mennyiséget az éves elszámolások alkalmával a tényleges fogyasztásnak megfelelően aktualizálják, és ez alapján készítik a következő időszak részszámláit. A jó időben nem kellett annyit fűteni (illusztráció) (Fotó: Ádám János) te egy alkalommal eddig is módosíthatta a részszámlázott gázmennyiséget.- A kiküldött szerződésmó­dosításban a részszámlás fo­gyasztóink nyilatkoztak az éves elszámolás alkalmával esetlegesen keletkező túlfize­tések kezelésének módjáról, azaz arról, hogy kérik a „többlet” visszafizetését, avagy a következő számlák­ban történő jóváírást választ­ják - közölte Kiss Béla, a Tigáz Zrt. gázdíjszámlázási és kintlévőség kezelési vezetője. Hozzátette: a szerződések­ben foglaltakra tekintettel a fogyasztóknak nincs teendő­jük a pénzügyi rendezésre vo­natkozó nyilatkozat tekinteté­ben, hiszen ezt megtették már a szerződés megkötésekor. ÉSZAK emtippek boon.hu • Dokumentum. A Kormányszóvivői Iroda köz­leménye (PDF, 59 kB) MEGKÉRDEZTÜK AZ 0LVA8ÚT: Hogyan latja a március 15-i eseményeket? JjJJJJJJJ J'J J J J J J J J J J J JJ J J J J J J ^ J J J J J J J J J J J J J J -J J J J J J J -JJ VJVáVV JVjyVJVJVáJáV JV JJ JJVáJáVVJVJVVVáVV JJáJJJáV Jvi j Jjy em mentem el az ünnepi programok­ra. Pihentem, majd ki­rándultam a barátnőm­mel, kihasználva a gyö­nyörű tavaszi időt. Az esti zavargásokról a híradásokat nézve érte­sültem. Úgy láttam, a rendőrség szakszerűen és hatékonyan kezelte a kialakult helyzetet. Kiss Péter (24) ELEKTROTECHNIKUS N em követtem figye­lemmel sem a fő­városi, sem a miskolci megemlékezéseket, a tévét sem néztem. A családommal töltöttem március 15-ét, otthon, meghitt hangulatban. Két gyermekem van, nekem ők a legfonto­sabbak, nem a politi­kai események. Vanczóné Kovács Andrea (36) KÖNYVELŐ M egyaszón a falu ünnepi műsorát megtekintettük. A nap többi részét otthon, szűk családi körben töltöttük. A budapesti eseményeket is figyel­tük a televízión ke­resztül. Örömmel lát­tuk, hogy az esti rend­bontásokat leszámítva nem történt atrocitás. Kavasánszkyné Tóth Anikó (40) tanItó R észt vettem a Fi­desz budapesti ren­dezvényén, ahol jól éreztem magam a több százezer ünneplővel. A forradalomhoz méltó, békés műsor volt. Az erőszaknak minden formáját elítélem. A rendőri intézkedéseket az októberinél szabá­lyosabbnak tartom. Tóth Sándor (47) ÉPÍTÉSZ S zégyen, ami Buda­pesten zajlott az éj­szaka folyamán. Gyalá­zatos, amit azok a hu­ligánok műveltek, akik nem tartoznak egyik politikai táborhoz sem. A rendőrség fellépése emberséges volt. Bodnár István (58) nyugdíjas Olvasóink véleményét videón is megnézheti: www.boon.hu Ágica a legszebb nap szépe ■ A Borsod Online szépségverseny győzte­se: Ágica. Meglepte az eredmény. Miskolc (ÉM) - Lezárult já­tékunk, amelyen olvasóink vá­laszthattak, hogy a tavalyi év hónap szépei közül ki legyen Miss 2006. A Borsod Online-on, a Szabolcs Online-on és a Haj­dú Online-on március 15-ig le­hetett szavazni a legszebb lány­ra. A legtöbb voksot Pataki Ág­nes kapta, akit tavaly Miss Jú­liusnak választottak. A Miskol­ci Egyetem szociológus hallga­tója a szavazatok 33,39 százalé­kát gyűjtötte össze. Ágicát meglepte, hogy ő lett a tavalyi év szépe, de nagyon örült ne­ki. Minden résztvevő­nek la­punkon keresztül gratulált, és megkö­szönte a szavaza­tokat. Ági, a nyertes Hasmenés: nem járványos ■ Olvasónk környeze­tében megnőtt a has- menéses megbetege­dések száma. Miskolc (ÉM - HM) - Beszélhetünk-e járványról? - kérdezte. Dr. Papp Tibor adjunktustól, a Semmel­weis Kórház infektológiai osztályának ügyeletes orvo­sától megtudtuk, a házior­vosoknál valóban többen je­lentkeztek ezzel a megbete­gedéssel, de az osztályon a szokásos tavaszihoz képest nincs látványosan megnö­vekedett forgalmuk. Ta­vasszal, kora nyáron meg­szaporodnak a vírusos has- menéses megbetegedések, magyarázta, és azt is meg­érzik a kór­házban, hogy a négynapos ünnep miatt - mivel nincs alapellátás, csak ügyelet - többen for­dulnak hozzájuk. Vagyis so­kan vannak ugyan, de szó sincs járványról, jegyezte meg dr. Papp Tibor. Teát, ásványvizet Elmondta, hasfogók szedé­se helyett inkább bőséges fo­lyadékbevitelt ajánl a bete­geknek. (Jobb, ha a vírus is távozik a szervezetből.) Az érintettek szénsavmentes ás­ványvizet, teát igyanak - hangsúlyozta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom