Észak-Magyarország, 2007. március (63. évfolyam, 51-76. szám)

2007-03-01 / 51. szám

rcius 1., csütörtök ÉSZAK ORSZÁGBAN-VILÁGBAN /2 jVIDEN * Tízéves csúcson az MDF. Tíz éve lem volt ennyi támogatója a Magyar De­mokrata Fórumnak - derül ki a Szonda Ipsos felméréséből. Ha most vasárnap len­nének a választások, az MDF a szavaza­tok hét százalékát kapná. A pártnak utol­jára 1996-ban volt ennyi támogatója. A felmérés szerint valamelyest csökkent a különbség a Fidesz és az MSZP között. . Program, segítségként Budapest (MTI) - Ké­szül a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását segítő komplex program mondta Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kor­mánybiztos az illetékes parlamenti bizottság ülé­sén. Bajnai Gordon (ké­pünkön) elmondta, a ter­vek szerint az Új Ma­gyarország Fejlesztési Terv operatív program­jaiból 120 milliárd fo­rintot különíte­nek el, de egyéb prog­ramok is ki­emelten ke­zelik a terü­letek közötti különbsé­gek mérsék­lését. Helyesen kezelve Brüsszel (MTI) - Egyetért az Európai Unió betegség­megelőzési és -el­lenőrzési központjá­nak igazgatója azzal az európai bizottsági értékeléssel, hogy Magyarország helye­sen kezelte az év ele­jén felbukkant ma­dárinfluenzát. Jakab Zsuzsanna az MTI- nek Brüsszelben adott interjúban azt is elmondta, téljesen elhibázottnak tartotta azokat a híresztelése­ket, amelyek szerint Magyarországról származott az Egye­sült Királyságba be­hurcolt madárinfluen­za. „Erre semmilyen tudományos bizonyí­tékot nem láttam" - szögezte le. Elvárt adóbevétel: döntenek a pótlásáról Budapest (MTI) - Magyarország be fogja tartani a konvergenciaprogramban rögzített GDP-arányosan számított 6,8 százalékos állam- háztartási hiányt 2007-ben, ezért a kormány rövidesen dönt az el­várt adó miatt kieső bevétel pót­lásáról - mondta Veres János pénzügyminiszter a szerdai kor­mányszóvivői tájékoztatón. A Veres János kormány jövő heti ülésén dönt, hogy az Alkotmánybíróság által elvetett elvárt adóbevételt hogyan lehet pótol­ni - jelentette ki Veres János. A pénzügymi­niszter kérdésre válaszolva nem érősítette meg a sajtó által közzétett 55 milliárd forint elvárt adóbevétel kiesését. Hangsúlyozta vi­szont, hogy az első két hónapra az adóelőleg­nek teljesülnie kell, hiszen az Alkotmánybíró­ság a kihirdetés időpontjával semmisítette meg az erre vonatkozó előírást. EGY MONDAT A Fidesz azt javasolja, hogy az Alkotmánybíróság által alkotmánysértőnek ítélt elvárt adót az első két hónapra már ne kelljen.befizetnie annak, aki eddig nem fizette be, a többieknek pedig térítse vissza a kormány a befizetett adót - ha a kormány nem teszi meg a szükséges lépéseket, a Fidesz fogja javasolni az adó kamatos visszatérítését. Varga Mihály, Fidesz Titok a kormány véleménye? Budapest (MTI) - Szilvásy György kancellá­riaminiszter államtitokra hivatkozva elutasí­totta a Fidesz kérelmét, hogy legyen nyilvá­nos, hogy a miniszterek támogat­ták-e a gyermekpomográflával összefüggő törvénymódosítást az ezzel foglalkozó kormányülésen. Pelczné Gáli Ildikó, a Fidesz alel- nöke múlt héten kezdeményezte Szilvásy Györgynél az adott kor­mányülés jegyzőkönyvének nyil­vánosságát. A fldeszes politikus Szilvásy György elutasítását elfogadhatatlan­nak tartotta. „Komolyan gondolhatja-e bárki, bármilyen nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára, ha nyilvánosságra hozzák, hogy a miniszterek hogyan szavaztak egy nyilvános törvényjavaslat kapcsán egy kormányülésen?” - tette fel a kérdést. AZ ELŐZMÉNYEK ■> V ^ -s .SÁS C VWÁV v Liuuii (UtlIttUUtUIIMMIOtti A Büntető törvénykönyv és más büntetőjogi tárgyú tör­vények módosításáról szóló előterjesztés szerint - ame­lyet a kormány januárban tárgyalt - nem lenne büntet­hető, aki 14. életévét betöltött, de 18. életévét még be nem töltött személyről annak beleegyezésével, saját használatra készít vagy tart pornográf felvételt. A múlt héten az MSZP és az SZDSZ is bejelentette, mó­dosító indítványt nyújt be, amelyben a passzus elhagyá­sát, illetve a rendelkezés szigorítását javasolja. Pelczné Gáli Ildikó Mire kell a demokráciakritika? Rendőrsorfal a Kossuth téren, a kordonbontást követően (archív, illusztráció) (Fotó: szegő Péter) ■ Elemzőink szerint Európában nem gyakorlat Orbán Viktor módszere. Budapest (ÉKN - SzP) - „Bár formailag működnek a demokratikus intézmények Magyarországon, a tartalmilag pontos meghatározás a demok­rácia nélküli többpártrend­szer” - állítja a Fidesz vezető­je. Orbán Viktor szerint „a de­mokrácia lényege, hogy azok, akik a hatalmat gyakorolják, kötelesek elszámolni, és köte­lesek vállalni a felelősséget mindazért, amit tesznek. Ma ff* ................... Egyes országok­ban van lehető­ség az azonnali visszahívásra, de nem ez a jel­lemző. Budai Bernadett ...............................................f» Magyarországon a kormány nem számolt és nem számol el azzal, amit tesz, és semmiért nem vállal felelősséget”. „Az igaz, a demokrácia egyik alapfeltétele, hogy el­számoltathatok legyenek az állami vezetők, de az is igaz, hogy minden demokráciában periodikusan történik ez a számadás, illetve megméret­tetés, a mi választási rend­szerünk szerint négyévente” - mondta lapunknak Budai Bernadett. A Vision Con­sulting politikai elemzője szerint a demokratikus rend­szerekben nem jellemző, hogy az ország valamely ve­zető politikusa ilyen módon próbál meg kieszközölni egy kormányváltást. „Egyes or­szágokban van lehetőség az azonnali visszahívásra, de nem ez a jellemző, és nálunk sem ez van érvényben.” Zsákutca lehet? Tény azonban, hogy az Al­kotmány nálunk is lehetőséget ad ciklusközi kormányváltás­ra időközi választások kiírá­sával. A politológus szerint a kérdés az, hogy ezen a ponton Orbán elképzelései és mostani üzenete összeegyeztethetőek-e a törvénykezés eredeti demok­rácia-felfogásával. „Mert itt mintha fordítva működne a do­log: ha nem mennek tömegek az utcára, az ellenzék megpró­bálja elhitetni a közvéle­ménnyel, hogy érdemes és le­hetséges leváltani a kormányt idő előtt.”A szakértő szerint azonban ez a stratégia zsákut­cába vezethet: „Még egy Orbán Viktor számára kedvező nép- szavazási eredmény esetén sem tartom valószínűnek, hogy olyan tömegek követel­nék nyíltan, utcán, tartósan a kormány távozását, hogy azt kellő nyomásgyakorlásként ér­telmezzék a koalíciós pártok, illetve a kormányfő” - véleke­dett Budai Bernadett. AZ ELEMZŐ SZERINT Juhász Attila, a Political Capital vezető elemzője: Or­bán Viktor kijelentései politikai célzatú, gyakran kétér­telmű megfogalmazások, melyek logikusak abból a szempontból, hogy a Fidesz elnökének 2006 ősze óta folytatott politikai stratégiájába illeszkednek. E politikai stratégia alapján Orbán Viktor elsősorban a jobboldali radikális választói rétegekre támaszkodva saját job­boldalon belüli vezető pozíciójának megőrzésére és a kormány stabilitá­sának megrendítésére törekszik. Szavai tehát közjogi, vagy politikatudo­mányi szempontból nem értelmezhetők. Politológiai értelemben ugyanis alapvetően formális kritériumok meglétét jelenti a modern demokrácia. Ide tartozik például a jogállamiság, a jogegyenlőség, a népszuverenitás, az alapvető szabadságjogok érvényesülése, és a hatalmi ágak elválasztá­sa. Ezek ma teljesülnek Magyarországon, ennek bizonyítéka az is, hogy Orbán Viktor akár a legélesebb hangnemben támadhatja a kormányt. Eljárás Orbán Viktor és társai ellen Másodszorra elbírálásra alkalmasnak találta a bíró­ság a BRFK feljelentését, így megindul a szabálysértési el­járás a kordonbontó képvi­selők - „Orbán Viktor és 79 társa” - ellen. Az eljárás el­ső lépéseként a bíró a leg­főbb ügyészen keresztül kér­te az Országgyűlés mentel­mi bizottságát is, hogy dönt­sön az érintett fideszes kép­viselők mentelmi jogának felfüggesztéséről. Szijjártó Péter, a legnagyobb ellenzé­ki párt szóvivője megerősí­tette, vállalják tettük követ­kezményeit és lemondanak mentelmi jogukról. A Fidesz országgyűlési és európai parlamenti képviselői feb­ruár 2-án bontották le a fő­városi Kossuth teret körbe­vevő kordont. „A jogászok vizsgálják" Budapest (MTI) - Az Igaz­ságügyi és Rendészeti Minisz­térium (IRM) jogászai vizsgál­ják, milyen jogi lépéseket tesz­nek annak kapcsán, hogy Or­bán Viktor, a Fidesz elnöke kedden jelezte, nem kér bocsá­natot, amiért azzal vádolta meg a rendőrséget, hogy poli­tikai utasításra cselekedett - mondta Petrétei József. „Azt gondolom, hogy az el­nök úrnak ezek a kijelentései nem felelnek meg a valóság­nak, ezért a jogi lépéseken a tárca gondolkodik” - fogalma­zott a miniszter újságírók előtt szerdán. A szaktárca hétfőn három napon belüli bocsánat­kérésre szólította fel a Fidesz elnökét. Orbán Viktor egy ked­di televíziós interjúban megis­mételte korábbi kijelentését. Jelentés a kormány előtt Budapest (MTI) - Az uniós tagállamok alap-, és rendőrsé­gi törvényeinek áttekintését, az alapjogok gyakorlásának biztosítását, illetve az országos rendőrfőkapitány számára mű­ködési területén intézkedési terv készítését írja elő az a cse­lekvési terv, amely a Gönczöl- bizottság jelentése alapján ké­szült - közölte a kormányszó­vivő a kabinet ülését követően. Danks Emese elmondta: a kor­mány első olvasatban megtár­gyalta a cselekvési tervet, elfo­gadásához azonban további egyeztetések szükségesek. ÍSZAK emf/ppeJr.boon.hu • Dokumentum. A Gönczöl-jelentés (PDF, 1 MB) Fontosabb világesemények 2007 márciusában Március 24-25., Berlin: Az 50.évfordulója lesz annak, hogy a Berlini Nyilatkozat aláírá­sával megalapozták a résztvevő nemzetek a Római Szerződést, mely a kezdetét jelentette a mai Európai Unió kialakulá­sának. II Március 20., Bagdad: Az Irak elleni katonai offenziva kezdeté­nek negyedik évfordulóján biz­tonsági értekezletet tartanak a fővárosban több nemzet kép­viselői. A környező országok - Irán, Szíria, Jordánia, Kuvait, Szaúd-Arábia és Törökország - Irak helyzetének stabilizálá­sáról szeretnének tárgyalni. Március 7., Belfast: írbarát katolikusok és angolbarát protestánsok szavazhatnak az észak­ír közgyűlés erőviszonyainak újrarendezéséről, az önkormányzatok március 26-i visszaállítása előtt. Q Március 19., Sydney: Az ausztrálok megünneplik a sydney-l kikötői híd 75. születésnapját. Az építése idején a legmodernebbnek számító ilyen szerkezeten nyolc sávon közlekednek az autók és két vasúti vágány is vari. Március 25., London: Kétszáz éves évfor­dulója lesz annak, hogy Nagy-Brítannia kinyi- jatkozta, megszünteti a rabszolgakereskedést. Ezzel a legnagyobb ilyen tevé­kenységet folytató birodalom szüntette meg az Ilyen elnyomást. IS Március 7., Tokió: A japán tömeggyilkos vallási vezető Shoko Asahara felkerül a kivég- zendök listájára, mivel az 1995- ben a metrón elkövetett gáz­merénylet miatt halálra ítélték. e Március vége, India: Mivel az eladási adatok fo­lyamatos emelkedést mutat­nak a körzetben, ezért a vi­lág egyik legnagyobb luxus­autó-gyártója, a BMW elin­dítja a termelést új, indái üzemében. po Március 13.: Iszlámábád: Kétnapos egyez­tető tárgyalásokat folytatnak arról, hogy a kasmiri területeket megnyissák j Pakisztán számára. India és Pa- j kisztán 1947 óta vitatja a te­rület hovatartozását. ö Március 13., Jamaica: Ausztrália csapata azon lesz, hogy megvédje baj­noki címét India vá­logatottjával szem­ben a 16. ICC Kri­kett Világkupa ver­senyén. © GRAPHIC NEWS

Next

/
Oldalképek
Tartalom