Észak-Magyarország, 2007. február (63. évfolyam, 27-50. szám)

2007-02-01 / 27. szám

1 7­b I/ Hamupipőke lesz A miskolci Benyó Viktória Hamup ipőkeként vehet részt az Operabálon 15. A miskolci szív A tavalyi bajno­ki döntős Újpest gárdáját győzték le kedden este a Jegesmedvék 19. Ha Terítéken a gázár- kompenzáció IrSnNAPLÓ iHS A Független LXIII. évf., 27. sz. Ára: 88 Ft, előfizetőknek: 54 Ft 2007. február 1. Csütörtök Ma reggel havazik. Napközben néha eső esik. Erősen felhős idő lesz. Reggel Délben Este Jelmezek és szerepek. Szakács Györgyi jelmeztervező művész alkotásaiból nyílt kiállítás a miskolci Színháztörténeti és Színészmúzeumban. (Fotó: Végh Csaba) Visszavonták Sárospatak (ÉM) - Amint arról lapunk hét­fői számában beszámol' tünk, a sárospataki kép­viselők a január 26-i tes­tületi ülésen többségi szavazással alkalmatlan­nak találták a sárospa­taki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazga­tóját, Zérczi Lászlót a vezetői posztra, majd többségi szavazással feb­ruár elsejei hatállyal visszavonták a 2006-ban öt évre kinevezett igaz­gató megbízását. A teg­napi rendkívüli testüle­ti ülésen a visszavonást visszavonták... 16. Milliárdok j képzésre Budapest (FH) - Két ! újabb uniós pályáza- i tót hirdetett meg szerdán a kormány az Új Magyarország i Fejlesztési Terv kere- j tében. Egyrészt kis- és középvállalkozások ; pályázhatnak a tá­mogatásra alkalma- í zottaik továbbképzé- i séhez, a másik kiírás i keretében pedig szakképzetlen vagy elavult szakmával rendelkező felnőttek í továbbképzéséhez I nyerhető el uniós fór- j rás. Miért vágyunk a jóra? Olvasói a napokban Miskolcon találkozhattak Scháffer Erzsébet újság­íróval, a Nők Lapja főmunkatársával. Akik el­mentek (nem voltak keve­sen), mind-mind vágytak a jóra. A jóságról szóló történetekre. IS. ÉSZAK-MAGYARORSZÁG IS 3501 Miskolc, Postafiók 351 © (46) 502-900 Grafika: Észak-Magyarorszáci. foirés: KSH Rendszeresen tisztított közterületek a megyében Ezer négyzetméter 2000 2003 Egyórás sztrájk - egyelőre ■ Pénteken két sztrájkot tartanak a vasutasok, keddtől pedig folyamatos a sztrájkfelhívás. Budapest (MTI, ÉM) - Pén­tek reggel egyórás figyelmezte­tő sztrájkot tartanak a vasuta­sok, ugyanezen a napon szin­tén sztrájkolnak a vasútegész­ségügyben dolgozók, mert a kormány megszüntetné, illetve átszervezné azokat a kórháza­kat, amelyekben eddig ellátták a vasúti dolgozókat - jelentet­te be a Vasutasok Szakszerve­zetének elnöke tegnap. Simon Dezső elmondta: pénteken reg­gel 8 és 9 óra között nem köz­lekednek a személy- és teher­vonatok (a menetrendben sze­replő valamennyi járatot érin­ti), február 6-ától pedig folya­matos a sztrájkfelhívás. Hogy mit jelent ez konkré­tan? Mint megtudtuk, reggel 8 óra után a nyílt vonalon lévő szerelvények bemennek a leg­közelebbi vasútállomásra, s ott kivárják a sztrájk végét. S ho­gyan tovább kedden? Erről lapzártánkkor is tárgyaltak. többek között az elégséges szol­gáltatások biztosításáról foly­nak az egyeztetések. Kérdé­sünkre azonban hangsúlyoz­ták: egyelőre a pénteki sztrájkra koncetrálnak, bízva benne, hogy annak sikeressé­ge meghozza a várt eredményt. Mint mondták, nem a sztrájk a céljuk, hanem a megállapo­dás. tanügyesség. Ezt a címet viseli a teg­nap megkezdődött 15. Könyv-, tankönyv, tanesz­köz-kiállítás és vásár. /4| (Fotajs yideo: Bujdos Tiboi Drágább a busz, a vonat ■ A vonat 6-30, a busz 6 százalékkal drágul, a buszbérletek ára viszont csökken. Budapest (MTI) - A mától érvényes tarifák szerint egy 50 kilométeres másodosztályú teljes árú vonatjegy például 468 forint helyett 560 forint­ba kerül. Száz kilométernél 1090 forint helyett 1210 forin­tot kell fizetni, itt 11 százalék az áremelkedés. Az 500 kilo­méteres vonatjegy ára viszont 4016 forintról 5250 forintra emelkedik. A buszjegyek áremelkedé­se tehát 6 százalék körüli. Pél­dául a teljes árú 50 kilométe­res jegyért 686 forint helyett 727-et kell fizetni. A dolgozók havi buszbérlete legtöbb tá­volságra pár száz forinttal ol­csóbb lett. SZAKÉRŐI TELEFON Kérdések a „meghűlésről'' ____________ Vajon valóban a hideg okozza a betegséget? Vagy a kórokozók? De miért éppen ilyenkor támad­nak? Megelőzhetjük-e ezeket a megbetegedéseket? Milyen tüne­tekkel kell már orvoshoz fordul­nunk, s melyeket orvosolhatjuk házilagosan? Honnan tudjuk, hogy nem az influenzát kaptuk-e el?__________________________________________ A szakértőnknek felkért dr. Balyi Gizella háziorvosnak Önök is fel­tehetik kérdéseiket telefonon pén­teken, azaz február 2-án délelőtt 10 és 11 óra között az alább ol­vasható telefonszámon, illetve a megjelölt időpontig levélben vagy e-mailen. A kérdéseket és válaszo­kat az újságban is olvashatják majd. ÉCTAfif Szakértőnknek kérdéseiket a Rse.MlJft 46/502-900/32-87-es telefonszá­mon tehetik fel. Vagy a következő címre juttat­hatják el: Észak-Magyarország (3501 Miskolc, Postafiók 178.) E-mailen: szaloczi@inform.hu Újabb szegregációs perkezdődik Miskolc ellen ■ Újra beperelte Miskol­cot az Esélyt a Hátrá­nyos Helyzetű Gyerme­keknek Alapítvány, Miskolc (ÉM - HM) - Az első tárgyalás időpontját ma délelőttre tűzték ki. Két éve indított pert a miskolci ön- kormányzat ellen a jogvédő szervezet. A szegregációs próbaperként emlegetett per tárgya, hogy az önkormány­zat - az alapítvány szerint - a város általános iskolái­nak összevonásával hátrá­nyosan különbözteti meg egymástól a roma és a nem roma gyerekeket. A megyei bíróság első­fokon elutasította a felperes keresetét, a debreceni ítélő­tábla másodfokon hasonló­képp döntött. Csak az indok­láson módosított némiképp: ebben leszögezte, hogy a miskolci önkormányzat meg­sértette a roma tanulók egyenlő bánásmódhoz való jogát, amikor 2004 júliusá­ban igazgatásilag és gazda­ságilag öszevont intézménye­ket, ám a beiskolázási kör­zetek tekintetében ezzel több mint egy éven át késle­kedett. Precedens ítélet A jogvédő alapítvány az in­doklást így magyarázta: „pre­cedens ítélet született: először mondta ki bíróság az elkülö­nítés tényét, azt, hogy sérült a roma gyerekek egyenlő bá­násmódhoz való joga. Újlaky András, az alapítvány elnöke lapunknak elmondta, azért pe­relték be újra az önkormány­zatot, mert szerintük a hely­zet nem változott: a roma gye­rekek továbbra is külön épü­letben, rosszabb oktatást kap­nak. A keresetlevelet másképp fogalmazták meg, most az egyik iskola, az összevont Selyemréti és a József Attila- beli viszonyok kerülnek fó­kuszba. Kormos Vilmos, a miskolci városháza oktatási fő­osztályvezetője hangsúlyozta, ők már egyszer pert nyertek. Most ugyanaz a kereset tartal­ma, így állnak elébe a pernek. íiS.í.ftKemí/ppek.boon.hu •A „miskolci szegregációs ügy'' dokumetumai (PDF 143 kB) •A debreceni ítélőtábla jogerős ítélete (PDF 79 kB)

Next

/
Oldalképek
Tartalom