Észak-Magyarország, 2007. január (63. évfolyam, 1-26. szám)

2007-01-02 / 1. szám

A diktátor halála Szombaton kivégezték, másnap eltemették 12. Csökkenő dotáció Változás előtt a gyógyszerek támogatása13. Vár a várólista Osztályonként fel kell mérni a várakoztatás mértékét /4. § Vízforgatók nélkül Hét strand van a megyében, amit bezárhatnak 17. Ma: iufíőfdal a szilveszteri GYARORSZÁG Független napilap LXIII. évf., 1. sz. Ára: 79 Ft, előfizetőknek: 54 Ft 2007. január 2. Kedd Marad a borús, felhős idő, gyenge szél ✓ várható. ........ ... .________t Reggel DélbenEste Hat hosszú hétvége Budapest (FH) - A munkanap-áthelyezé­sek miatt hat hosszú hétvége lesz jövőre. A munkarend a március 15., a május 1., az ok­tóber 23., a november 1., illetve a karácsony és szilveszter körüli napokban tér el a szo­kásostól - tájékoztatott közleményben a Szo­ciális és Munkaügyi Minisztérium. EU-bővülés. Bulgária és Románia január 1-jei csatlakozásával 27-re emel­kedett az unió tagországainak száma. Utóbbi ország belépésével másfél millió magyarral bővült az unió összlakossága. Felvételünk Sepsiszentgyörgyön készült az újév, a csatlakozás pillanatában. /2. (Fotó: MTI) Túl sok alkohol Miskolc (ÉM) - Nehéz szilveszter éjsza­kán vannak túl az értünk szolgálók. A men­tőket csak a miskolci körzetben közel 100 al­kalommal hívták ki, az esetkocsik egész éj­szaka mentek. Ezeknek túlnyomó többsége összefüggésbe hozható az alkoholfogyasztás­sal - tudtuk meg Szalontai Lászlótól, a mis­kolci irányító csoport vezetőjétől. Kérdé­sünkre elmondta, 20-25 esetben részegség miatt hívták őket: néhány embernek a Mis­kolc belvárosi utcabálon segítettek, de jár­tak házibulikon is. Több ízben családi vesze­kedéshez érkeztek a mentők, a bántalmazot­tak mindegyikét kórházba vitték. 9 ÉSZAK-MAGYAR0R5ZÁG El 3501 Miskolc, Postafiók 351 © (46) 502-900 Magyar állampolgárságot kapott személyek megoszlása Iskolai végzettség szerint, százalék Befejezett felsőfokú Nem fejezte be az alapfokút Befejezett alapfokú Befejezett középfokú Grafika: Észak-Magyarország, forrás: KSH Az új esztendő újdonságai ■ Az évfordulóval együtt sok változásra kell számíta­nunk. Miskolc (ÉM) - Január 1- jétől megváltozik a gáz- és távhőtámogatás. A fő szem­pont mostantól a jövedelem, támogatást az a háztartás kap­hat, ahol az „egy fogyasztási egységre” jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyug­díjminimum 3,5-szeresét, vagyis 93 905 forintot. Az idei évben több adóked­vezmény megszűnik (a lakás­hitel-törlesztési kedvezmény a 2007-től megkötött szerződé­sekre, a szellemi tevékenysé­get, a felnőttképzést, a felsőok­tatási tandíjat és a Sulinetet támogató kedvezmény), 150 ezer forinttal emelkedik az adótábla sávhatára, vagyis 1,7 millió forint éves jövedelemig 18 százalékos lesz az adókulcs. Az új esztendőben két új adó fizetése válik kötelezővé, mindkettő a cégek számára. Az elvárt adót a veszteséges, illetve minimális nyereséget termelő vállalkozások fogják fizetni, a pénzintézeteknek pe­dig az állami költségvetéstől kapott kamattámogatás után kell adózniuk. Mostantól je­lentősen nőhet a betegek gyógyszerkiadása a támogatá­si rendszer változása miatt. Lesznek olyan orvosságok, amelyek 18 százalékkal drá­gulnak, igaz, olyan készítmé­nyek is, amelyek ára nem vál­tozik. A dobozdíj bevezetése miatt már senkinek nem lesz ingyenes az orvosság. Evbúcsúztató. Vasár­nap búcsút intettünk a 2006- os évnek - szilveszter éjsza­káján a miskolci belváros- í| bán is emelkedett volt a | hangulat. (Fotó: Végh Csaba)) Kettős füsthalál Bábonyban Sajóbábony (ÉM) - Gyere­kük vette észre, hogy szülei nem mozognak a lakásban, füstöt is észlelt, ezért a tűzol­tókat és a mentőket is a hely­színre hívta. A miskolci tűzoltók gáz­maszkban hozták ki a 42 éves asszonyt és a 47 esztendős fér­fit, akiken a rohamkocsival érkező orvos sem tudott már segíteni. Az elsődleges infor­mációk szerint szenes kályhá­val fűtöttek. Ennek vagy a ké­ménynek a hibájából szén-mo- noxid keletkezhetett, ettől vesztették életüket. A decem­ber 30-án történt eset halott- szemléje tart, ugyanakkor bűncselekményre és idegenke­zűségre utaló jel nem merült fel. Változni kell a politikának ják, hogy honfitársaink az éle­tüket vezérlő, a tartásukat adó értékekről egyformán vé­lekednek, tekintet nélkül ar­ra, hogy egyébként jobb- vagy baloldalinak tartják-e magu­kat. Ez pedig azt jelenti, hogy az ország alapjában véve egy­séges, hiszen életcéljaink kö­zös értékeken alapulnak, ugyanazt értjük jón és rosz- szon. S ha így a leglényege­sebb dolgokban egy nyelvet beszélünk, meg kell, hogy ért­sük egymást az ország dolga­iban is - hangzott államfői köszöntőben, amit a Magyar Televízió hétfőn délelőtt su­gárzott. Sólyom László szerint „ne­héz évet hagytunk magunk mögött, és nehéz év áll előt­tünk”. A 2006-os év keserű ta­pasztalatai lehetőséget kínál­nak a helyzet tisztázására. Az országgyűlési választások után mindenki megtudta, hogy az állam nem képes jó­léti szolgáltatásait fenntarta­ni, elkerülhetetlen a szigorí­tás. Ugyanakkor a tavalyi év tanulsága az is, hogy a politi­kának meg kell változnia. ISZAKemf/ppefc boon.hu •Sólyom László újévi beszéde (PDF, 41 kB) ■ Sólyom László államfő nem tartja lehetetlen­nek, hogy szót értsünk az ország dolgaiban. Budapest (MTI) - Az or­szág alapjában véve egységes - mondta Sólyom László köz- társasági elnök újévi beszédé­ben hétfőn.- A közbizalom felépülése azért sem lehetetlen, mert a pártpolitikai megosztottság - amely ma oly sok embert el­vakít - mégsem gyökerezik mélyen. Felmérések bizonyít­Sólyom László (Fotó: mti) Négy perccel Abaujítemplén Mee maradt le arról a címről a Borsod- Abauj'Zemplén Megyei Kórházban született Flóra nevű kislány, hogy ő legyen az idei év első magyarországi Újszülöttje. /3. (Fotó: Ádám János)

Next

/
Oldalképek
Tartalom