Észak-Magyarország, 2006. október (62. évfolyam, 231-255. szám)

2006-10-13 / 241. szám

2006. október 13., péntek AKIKET MEGHÍVTUNK Az ITC-székházban megrendezett szerdai fórumunk meghívottjai között volt Vincze Já­nos, a miskolci közlekedési koncepciót készí­tő Nóvia Kft. ügyvezető igazgatója, Csordás Mihály önkormányzati képviselő, a város- fejlesztési és városüzemeltetési bizottság (most leköszönő) elnöke, Braun Csaba, az MVK Zrt. Marketing osztályának vezetője, Sass István, a Magyar Közút területi igazga­tóságának osztályvezetője, Lévai István, az önkormányzat főtanácsosa. A volt főépítész... Miskolc (ÉM) - Hat hasonló témájú (köz­lekedés) fórumon vett részt csak az elmúlt egy év folyamán, de „teljesen feleslegesen, mert nem kapunk semmire sem érdemi vá­laszt” - panaszkodott Horváth Béla, Miskolc volt főépítésze. Gondolataiból: Kevés a parkolóhely a (bel)városban, ahol építkeznek, ott a kieső placcot nem pótolják, több közintézmény a jogszabályilag előírt kötelező parkolókapaci­tást nem garantálja (így nem kaphatnának működési engedélyt) - tárta elő, nem először, fenntartásait a témában most is. Mint előad­ta, a maga részéről a Kazinczy - Szemere sé­tálóutcává tételében sem látja a rációt, mint ahogy abban sem, hogy a Corvin kétirányúsítása megoldaná a városközpont szűk áteresztőképességének gondját. Horváth Béla rajzol Nem voltam megbékélve a Corvin utca kétirányúsításá- val, de az út, ahogy megcsinálták, tetszik. Azonban vesszőparipám: miért kapcsolják ki este 10 után a lám­pákat?! Balesetveszélyes. Dobó Dénes ★ ★★ Lámpák kikapcsolása, bekapcsolása éjszakára; ezt mér­legelni kellene a szakembereknek. A legtöbb helyen az útkezelő a környékbeli lakók, illetve képviselő kérése szerint intézkedik. Csordás MihAly, önkormAnyzati képviselő ★ ★★ A Corvin - Uitz csomópontban nem működnek éjje­lente a lámpák? Az baj: bizonyára az új berendezés beszerelése nyomán valamilyen okból nem programoz­ták be - köszönöm, hogy szóltl Lévai IstvAn, vAroshAzi főtanácsos ★ ★★ A Búza teret el tudja hagyni a közeljövőben a Volán és az MVK? Vagy a föld alá vinni a buszpályaudvaraikat? A Szeles utca a nagy forgalom miatt kész életveszély! Mészáros JAnos Tibor A pályaudvarok áttelepítése csak hosszú távon lehet napirenden. Nincs a belvárosban más alkalmas terület. Braun Csaba osztályvezető, MVK Zrt. ★ ★★ A Búza térről egyéni a tervezői véleményem. Szerintem egyetlen nagy beruházás révén kellene rendbe tenni, nem toldozni-foltozni. Ám nincs egységes akarat - sok­féle az érdek. Vincze JAnos közlekedéstervező, Nóvia Kft. ★ ★★ A Szentpéteri kapuban, ahol lakom, örök gond az arra haladó nehéz teherautók nagy száma és sebessége. Legalább lassítanának! Iszonyatos a helyzet! A lakást három éve festettük, és már repedezett a fal... Szűcs IstvAn *** A teherforgalmat nem lehet kitiltani a városból, míg nincs megfelelő alternatíva a kerülésre. A Futó utcai lámpánál annyi a „zöld idő", amennyi a gyalogosok áthaladásához minimálisan szükséges. Sass IstvAn osztályvezető. Magyar Közút Kht. (volt Állami Közútkezelő) ÉSZAK EM-VITA / 7 Autós tételek - ezrekben mérhetők Az ITC-székházban mintegy harmincán vettek részt fórumunkon ■ Elégedetlenül állhat­ták fel az ÉM-fórum kö­zönségének tagjai a két­órás eszmecsere végén. Miskolc (ÉM - BAL) - Bár a rendezvény a kitűzött téma - a megyeszékhely közlekedé­sének problé­mái - számos vonatkozását felszínre hoz­ta, és sokan el­mondták, mi­ben látnának szívesen javulást, válasz csak a kérdések igen kis részére érkezett, megnyugtató ígéret meg még annál is keve­sebbre. Talán a „másik olda­lon” ülők, azaz a gondokkal szembesített, a kérdésekre vá­laszolni igyekvő (hatósági, ön- kormányzati, szakmai) illeté­kesek sem lehettek elégedettek, hiszen az elhangzott felvetések és vélemények nem azt igazol­ták, hogy a közlekedésszerve­zés, forgalomirányítás és vá­rosüzemeltetés terén tevékeny­kedők munkájával oly nagy mértékben elégedett volna a la­kosság... Veszélyes helyzetek A miskolci közlekedés egyes elemeit igazoltan jónak tartják a helybeliek, gondolva itt a tö­megközlekedés általános álla­potára, ugyanők kedvezően fo­gadták az elmúlt időszak jó néhány, a város közlekedést érintő beruházását, útjavításo­kat, bővítéseket, új burkolato­kat. Azon tételek száma azon­ban, amelyek a fórum tanúbi­zonysága szerint (is) napi fennakadásokat, de ami ennél is súlyosabb, szinte állandó élet- és balesetveszélyes helyze­teket okoznak az autósok és gyalogosok számára, ezrekben mérhető... Sok kisebb-nagyobb kérdés szóba került, ezek közül kiemelkedtek azok, ahol konk­rét veszélyhelyzetre hívták fel a figyelmet a megszólalók. A „ludas” ezen szituációk­ban rendre az, hogy az önkor­mányzat nem tesz eleget törvé­nyi kötelezettségének, amely feladatául szabja, hogy a KRESZ-nek megfelelően bizto­sítsa az utak, kereszteződések rendőrlámpákkal való szabá­lyozását, a helyes és látható út­burkolati jelek felfestését, KRESZ-táblák kihelyezését. Legközelebb jobban... A jelek és táblák számos ponton hiányosak-hiányoznak, kopottak, vagy eleve rosszul felrajzoltak-elhelyezettek... A városháza szerint a szintén jogszabályilag előírt rendszeres ellenőrzésre nincs (elég) em­ber, a kötelező pótlásra, javí­tásra pedig nincs (elég) pénz. & (Fotók: Ádám János) Mindazok számára, akik - a fó­rum folyamán is - sérelmez­ték, hogy a sokmilliárdos éves költségvetésű helyhatóság ilyesmiken „spórol” meg né­hány (tíz)millió forintot, és in­kább tűri az emberi életeket veszélyeztető helyzetek kiala­kulását, fennmaradását, egye­dül Orosz Lajos képviselő - a legutóbbi ciklusban illetékes alpolgármester - kijelentése ígérhetett „megnyugvást”, mi­szerint „legközelebb jobban odafigyelnek majd a balesetbiz­tonság ügyére” a városi büdzsé kimunkálásakor. http emtipcek.boon.hu A tavalyi vitafórum (PDF 70 kB) A rács iránya és a két kerék ■ „... mintha csak az volna a cél, hogy a ke­rékpárosok gumija be­leakadjon" Miskolc (ÉM) - A legforróbb témát az szolgáltatta, hogy szá­mos miskolci kereszteződés­ben, illetve átkelőnél állandó veszélyt, akár életveszélyt je­lent, hogy rosszak, hiányosak, nem láthatók a biztonságos közlekedést szolgáló táblák, út­burkolati jelek, előjelzések. Vagy ha megvannak és önma­gukban hibátlanok éppenség­gel, akkor egy adott csomópont különböző jelzései mondanak ellent egymásnak - vagy netán a valós helyzetnek... Tucatnyi meg tucatnyi Gáti Attila, az Észak-Ma- gyarország Agora levelezőfóru­mának gyakori résztvevője ezúttal is utalt rá: tucatnyi meg tucatnyi pontot ismer, csak az elmúlt hónapokból (azon belül a legutóbbi napok­ból), ahol a fenti anomáliák megtapasztalhatóak. A maga részéről úgy érzi (s mint az agorázók tudják, szorgalmasan dokumentálja is, minden fel­tárt esetet lefényképezve, kiele­mezve), hogy míg egyes helye­ken az amortizáció avagy a karbantartás hiánya folytán megrongálódott jelzéseket „fe­lejtik el” javítani az illetékesek (a polgármesteri hivatal meg­bízásából a Városgazda Kht.), addig máshol meg egyenesen eleve rosszul tesznek ki bizo­nyos jeleket. Például KRESZ- táblát fa mögé, vagy a tábla elé utóbb virágládát, nem is be­szélve olyan speciális szituá­ciókról (a tapolcai úton vagy frissiben a Villanyrendőrnél), amikor a vízelvezető akna rá­csos fedelét „sikerül” olyan szerencsétlen, azaz gondatlan módon behelyeznie, hogy a rá­csok hosszában állnak (nem keresztben), mintha csak az volna a cél, hogy a kerékpáro­sok gumija beleakadjon, a bi­ciklis pedig orra bukjon... Vincze János Virtuális egyirányúsítás? ■ Bizonyos kereszte­ződésekben „virtuális egyirányúsítás" követ­kezik be. Miskolc (ÉM) - Fontos­nak tartottuk a rendezvény szervezésekor, hogy a meg­hívott hivatalos illetékesek­kel „szemben” ne csak a laikus olvasók üljenek, de hasonló „profik” is - ezért invitáltuk a közönség sorai­ba az ismerős gépkocsiok­tatókat. Tóth Tibor kollégá­ja társaságában érkezett, s hozzászólásaikból kivilág­lott: akik hivatásszerűen, ráadásul mindennap több órát töltenek autóban, a vo­lán mögött, ugyanazt érzé­kelik, mint a „kocaautó­sok”: hogy Miskolcon nem könnyű közlekedni... Defekttel fenyegetnek- Oktatók és tanulók egyaránt érzékeljük az el­múlt időszak kedvező válto­zásait a belvárosban és a felújított utakon. A kátyú­zási program ellenére még­Gáti Attila is sok helyen katasztrofá­lis a burkolat állapota, a gödrök állandó durrdefekt­tel fenyegetnek - ismertet­te a Tóth Autósiskola veze­tője. - Ami az útburkolati jeleket illeti: nem ritka, hogy a vizsga, vagyis a jo­gosítvány megszerzése „megy el” rajta, annyira nem látszik egyértelműen, mi a helyzet. A táblákat pe­dig nemcsak leverik a van­dálok, ellopják a tolvajok, de sokszor takarja valami, például fa lombja. Bizonyos kereszteződésekben ezért „virtuális egyirányúsítás” következik be, ami baleset- veszélyhez vezet. MEGKÉRDEZTÜK: Elégedett-e a kérdéseire kapott válaszokkal? N em. Fölháborító, hogy nem kaptam rendes választ. Nem saját magam miatt, hanem a Győri kapu­ban lakók érdekében jöttem el. Az itt élők kérése, problémája évek óta a terület te­hermentesítése, de a szakemberek most is kitérő választ adtak erre. Dobos Tibor (61) NYUGDÍJAS S ok kérdésemre vá­laszt kaptam a szakemberektől. Volt azonban olyan kijelen­tés is, amivel autós­ként sajnos nem tu­dok egyetérteni. Ilyen például az, hogy a ter­vek között szerepel, hogy a gépkocsival közlekedőket kiszorít­sák a belvárosból. Lehoczki Éva (25) rádiós N em vagyok elége­dett. Annyit tud­hattunk meg, hogy a városgazda tehet min­denről. De ez nem így van, hiszen az önkor­mányzatnak a törvé­nyi kötelezettsége a KRESZ-táblák, átjelzé­sek pótlása. Nekik kellene a forrást bizto­sítani erre. GAti Attila (52) EGYETEMI OKTATÓ S ok kérdésem felte­vésére sajnos nem jutott idő a fórumon. Amire azonban igen, arra választ ugyan kaptam a jelenlévő szakemberektől, de ezekkel a válaszokkal nem lehetek maximáli­san elégedett. Úgy gon dolom, számomra sok nyitott kérdés maradt. Jurecz LAszló Miklós (28) MÉRNÖK N em vagyok elége­dett, illetve csak részben. Elsősorban a kátyúval kapcsolatos problémákat vetettem fel a fórumon, és a válaszokból kiderült: ha elfogja a pénz, ak­kor abbahagyják a már megkezdett útja­vítást. Szerintem másképp kellene szer­vezni a munkát. Tóth Tibor (50) Tóth Autósiskola vezetője

Next

/
Oldalképek
Tartalom