Észak-Magyarország, 2006. október (62. évfolyam, 231-255. szám)

2006-10-02 / 231. szám

Borsod Abaúj­Heves Győr­Moson- Komárom Sopron Eszter­Jász­Naqykun­Szolnok Veszprém Bács­Kiskun Tolna Somogy 2002 Csongrád Baranya 2006., október 2., hétfő ORSZÁGBAN-VILÁGBAN (VÁLASZTÁS) /2 ÉKN: Erősödhet-e a „mond­jon le” hangulat, foly- tatódnak-e a tüntetések? Gyulai Attila, elemző, Political Capital Institute: A választás után ismét a miniszterelnök jövőjére terelődhet a figyelem, Orbán Viktor vele szem­ben „megmenekült”. Az eredmények mellett Sólyom László beszéde is erősítheti a hangokat, amelyek felvetik a miniszterelnök-cserét. Budai Bernadett, elemző, Vision Consulting: A kormányfő lemondását követelő hangulat nagy valószínűséggel folytatódni fog, ezt pedig nem­csak az ellenzéki győzelem, hanem még inkább az államfő beszéde erősítheti. Kuncze Gábor a szavazófülkénél (Fotó: epa) A pozícióvesztésről Budapest (MTI) - Kuncze Gábor szerint a népszerűtlen kormányzati intézkedések vezettek ahhoz, hogy az SZDSZ több olyan városban elvesztette a polgármesteri posz­tot, ahol 16 éve liberális vezetés volt. Az SZDSZ elnöke újságíróknak nyilatkoz­va vasárnap este hangsúlyozta: ez az ered­mény nem a liberális polgármestereknek szól, hanem annak az intézkedés sorozatnak, amely meghozatalára kényszerült a kormány. Véleménye szerint ugyanakkor felelőtlenség lett volna kivárni az önkormányzati válasz­tások végét az intézkedésekkel. Orbán Viktor újságírók gyűrűjében (Fotó: mti) Orbán Viktor: Az MSZP vereséget szenvedett Budapest (MTI) - Az MSZP történelmi vereséget szenvedett, az igazság pedig tör­ténelmi győzelmet aratott; az emberek Ma­gyarország miniszterelnökét leváltották - mondta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke az önkormányzati választások estéjén tett saj­tónyilatkozatában, nem sokkal tíz óra után. A választás országos akaratnyilvánítás volt, amelynek eredménye egyértelművé tet­te: a magyar emberek nem akarnak olyan országban élni, amely a hazugságok háló­jában vergődik. Ma kiderült, hogy a magyar emberek nem szeretik a hazugságot. A ma­gyar emberek az igazságot, a békességet, az egyenes beszédet szeretik, és emellett tettek hitet. Orbán Viktor p választás eredményé­re utalva felhívta Gyurcsány Ferenc minisz­terelnök és a kormány figyelmét: ne próbál­jon szembeszállni az emberek akaratával, és maradéktalanul hajtsa végre a választó- polgárok döntését. „A felháborodás jogos volt" ■ Sólyom László: A tár­sadalmi bizalom hely­reállítása a parlamenti többség kezében van. Budapest (MTI) - Az Or­szággyűlés dönt a miniszter- elnök személyéről; a társadal­mi bizalom helyreállítása a parlamenti többség kezében van - erről Sólyom László köztársasági elnök beszélt va­sárnap, az önkormányzati vá­lasztás napján, a szavazóhelyi­ségek bezárása után. „Cselekvési lehetőség” „Most az Országgyűlésnek van cselekvési lehetősége. A kormány az Országgyűlésnek felelős. Az Országgyűlés dönt a miniszterelnök személyéről. Az Országgyűlés helyreállít­hatja a szükséges társadalmi bizalmat. A megoldás kulcsa a parlamenti többség kezében van” - közölte az államfő a Sándor-palotában, a média nyilvánossága előtt, az ered­ÉSZAK -----f*mtinnpk.hnnn hu------------------­A köztársasági elnök beszéde (PDF 34 kB) mények ismertté válását megelőzően. Sólyom László a szeptem­ber 17-e óta történt rendkívü­li eseményekre is utalva kiemelte: az ország kárára lenne, ha minden az eddigi mederben folyna tovább. „Megrázta az országot” „A frakciótársaknak szóló miniszterelnöki beszéd ismert­té válása mélységesen megráz­ta Magyarországot. A felhábo­rodás jogos volt. (...) A minisz­terelnök folyamatosan kitér az alapkérdés tisztázása elől. Nem ismeri el, hogy megen­gedhetetlen eszközöket hasz­nált annak érdekében, hogy a hatalmat megtartsa, és azután fogjon hozzá az állami pénzü­gyek rendbetételéhez. Ez a de­mokráciába vetett bizalmat ássa alá” - fogalmazott. Sólyom László károsnak ne­vezte azt, ha a tüntetők alkot­mányosan nem kezelhető kö­veteléseket támasztanak. Köz­lése szerint az is bizonytalan­ságot kelt, ha jogi fogalmakat nem jogi értelemben használ­nak, mint a népszavazásét. gzók: bb, kk, II, SS, tt. gzók: ccs, ggy. i n<)ií, Sólyom László is leadta szavazatát a választáson (Fotó: EPA) Sólyom László a hozzá özön­lő levelek, petíciók, kérelmek kapcsán megismételte, hogy a köztársasági elnöknek a jelen helyzetben nincsenek közjogi beavatkozási lehetőségei. RÖVIDEN • Meghalt egy idős férfi egy paksi szava­zóhelyiség előtt. A 74 éves ember a szava­zást követően, a szavazóhelyiség előtt lett rosszul. Szegő Péter peter.szego@inform.hu ÉKN: Mivel magyarázza az eredményeket? Gyulai Attila, elemző, Political Capital Institute: Miután a Fidesz nem csupán a megyei köz­gyűlésekben, de a megyei jogú városok több­ségében is győzött, az eredmény egyértelmű előretörésként értelmezhető. Az eredmények mintha azt a közhangulatot tükröznék. Budai Bernadett, elemző, Vision Consulting: A Fidesz egyértelmű jelentős pozíciójavítása alapvetően az elmúlt négy hónap kormányza­ti politikájával, és csupán kisebb részt a kor­mányfői hazugságok nyilvánosságra kerülésé­vel magyarázható. ■ Elemzőink szerint a köztársasági elnök be­széde is erősítheti azo­kat a hangokat, amelyek követelik a miniszterel­nök-cserét. Örültek a Kossuth téren Budapest (MTI) - Hatalmas üdvrivalgás­sal fogadták a Kossuth téri tüntetők, hogy az adatok 75 százalékos feldolgozottsága azt mutatja, a Fidesz jelentős sikert ért el az önkormányzati választáson. Azt, hogy Demszky Gábor ismét megnyer­heti a főpolgármester-választást, hatalmas pfujolással fogadták. A Kossuth tér pártok felett áll, nincs szükség rájuk, becsapottak és becsapok van­nak - mondta Bajna Gábor, a Kossuth téri demonstráció egyik szervezője mintegy 10- 11 ezer ember előtt. Melocco Miklós szobrászművész koráb­ban azt mondta a Kossuth téri tüntetőknek, hogy Orbán Viktor azért nem jelenik meg a Kossuth téren, mert életveszélyesen meg­fenyegették. „A többség támogatja" A parlamenti többség tá­mogatja Gyurcsány Ferencet - mondta Juhász Ferenc. „Igaza van Sólyom László­nak, amikor azt mondja, hol­naptól a politika nem foly­tathatja, ahol eddig, és iga­za van abban, hogy a parla­menti több­ségnek van al­kotmányos le­hetősége, és a parlamenti többség az al­kotmányos lehetőséggel élni fog” - fogalmazott az MSZP alelnöke. Juhász Ferenc „Köszönjük, elnök úr!" Köszönetét mondott a Fi­desz nevében Sólyom Lász­ló köztársasági elnöknek a világos útmutatásért va­sárnap este Szijjártó Péter, az ellenzéki párt szóvivő­je. „Köszönjük a világos beszédet, a világos út­mutatást, kö­szönjük, el­nök úr” - mondta az el­lenzéki poli­tikus a Pol­gárok Há­zában tartott sajtóértekez­letén. Szijjártó Péter Fidesz-győzelmet mértek a kutatók Budapest (MTI) - Igen je­lentős Fidesz-győzelmet jelez­tek a megyei önkormányzati választáson. A kampánycsen­det követő pillanatokban meg­szólaló közvélemény-kutatók vizsgálatai egyértelműen Demszky Gábor győzelmét jó­solták a főpolgármester-válasz­táson. A fővárosi közgyűlési választáson kiegyenlítettebb viszonyokat jósoltak, illetve csekély Fidesz-KDNP-előnyt. A Medián szerint a megyei közgyűlésekben valószínűleg mindenütt a Fidesz-KDNP közös lista kerül többségbe, 51 százalékot a Fidesz-KDNP, 32 százalékot az MSZP kap. Valószínűsíthető, hogy a me­gyei jogú városokban az ellen­zék javít a pozícióin - ezt mérte a Medián. % A megyei önkormányzati választáson szerzett mandátumo 2006 Ellenzéki pártok és szövetségeseik jHHf Kormánypártok és szövetségeseik I I Lapzártakor szavazategyenlőség Nógrád r Grafika: Észak-Keleti Napló, forrás; www.valasztas.hu PÁRHUZAMOS INTERJÚ: Hogyan látják az elemzők a választás eredményét j j vViVij j'/jj j j j wV'j j j J j j j J j j j j j j j j'j'j j j j\j -Jjjjj J'-j j j j jjj'j'j j j j J‘J j'jj-j'J j j'7™Jv Vv J J-jQ7/j’Ov J J j j’jjJ j j J’j j j j J j j j j j jj j j jj. A túlélésre játszhat a koalíció

Next

/
Oldalképek
Tartalom