Észak-Magyarország, 2006. január (62. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-19 / 16. szám

2006. január 19., csütörtök SEGÍTÜNK /7 ÉSZAK Szinte mindent megkaptak Széli Erzsébet (17,5): Minthogy mű­vészeti szakra jár, különösen kép­zőművészettel kapcsolatos dolgok­ra vágyott. Meg is kapta a hőn áhí- . tott Dali-albumot (ő a kedvence), de volt a csomagban akvarell, ce­ruzakészlet is, mindet használatba vette, az albumot sokat forgatja. K. Nikoletté (5): Csokikat, nyalókát, kifestőket, kazettát (főleg, mint mondta, állatosat), távirányítós au­tót szeretett volna. Minden kérése teljesült, sőt, a Nemesbikki Általá­nos Iskola jóvoltából sokkal több édességet és élelmiszer-adományt, ajándékot kapott a reméltnél. R. Angéla (7): Boltos játékot, meg mindenféle táskát kért (mindene a ki-be pakolászás), s babát, amelyik azt mondja: papa, mama. Bizonnyal korára való tekintettel, sokkal több ajándékot kapott, mint amennyire maga Angéla, vagy akár az őt is­merő nevelői is számítottak. Mikulányi Éva (15): Már 4 alkalom­mal vett részt „capueire’’ (tánc- és harcművészet) foglalkozáson, a Bár­sony János úti iskolában. „Vagy 20 lány és fiú jár oda, 12-22 éves ko­rúak. Érdekes dolgokat tanulok, ami önfegyelemre nevel. Még egy­szer köszönöm a lehetőséget." Merucza Julianna (22): MP3-as le­játszót kapott (azt gondolta, ebben nemigen reménykedhet), valamint számítógépes játékokat. Minthogy nagyon kedveli az illatszereket, megörült az Avontól kapott cso­magnak. De minden egyébnek is, nem számított ennyi ajándékra. Csóka Zsanett (23): „Én az ajándék­ban, a karácsonyiban is, a meglepe­téseket szeretem. Aki ismer, tudja, hogy a játékprogramokat szeretem, s azt is, hogy épp rossz a mobilom" - nyilatkozta Zsanett. Üzenetét „vet­ték": játékprogramokat kapott meg­lepetésként olvasóinktól. Sváb Nikoletta (13): Nem volt lehe­tőség, hogy a karácsonyt édesapjá­val töltse, de tartják a kapcsolatot, a jövő héten meglátogatja. Viszont a bátyja élettársával felvették a kap­csolatot, így az ünnepeket ott töl­tötte Niki, a testvérével együtt. Ott nagyon jól érezték együtt magukat. T. Jancsika (7): Kisautókra, társas­játékra vágyott, amivel a többiek­kel együtt lehetne játszani. Minden kérése teljesítve lett. Sőt, bőven ju­tott neki az ajándékba kapott, kü­lönféle ínyencségekből is, többek között a Nemesbikki Általános Is­kolának köszönhetően. Szőllősi Gábor (14): Egyetlen vágya volt, hogy a szüleivel lehessen az ünnepeken. Talán emlékeznek, így fogalmazott: „Ennek megvan a rea­litása, csak jól kell viselkednem hoz­zá." Nos, alighanem jó volt, hisz tel­jesült a vágya: a téli szünetet ott­hon töltötte, családi körben. Mikulányi Ildikó (17): Igaz, állatosat kért, de egy vidám, piros, mikulá- sos mamuszt kapott (a 39-es lábá­ra) egy jótevő családtól. De ennek is legalább annyira örült, szívesen hordja otthon. S a fa alatt volt egy ezüstlánc is, amitől azóta meg sem vált, egyfolytában a nyakán viseli. Dolányi Ágnes (19): A cikk megje­lenése óta ki is költözött az Indit- 6-Lak Lakásotthonból, de a számá­ra dobozba csomagolt edényeket, konyhai eszközöket hiánytalanul megkapta. Ezek már az új, párjá­val közös otthonában kerültek az első „saját" karácsonyfa alá. Balogh Tünde (23,5): Bár kijelentet­te: nagyon semmire sem vágyik, azért mégis várta a karácsonyt. Csodálatosan szép tolikészletet ka­pott, valamint illatszereket - az Észak akciójának köszönhetően. Amit viszont azóta is hiányol, az a cicás, lefűzős, vastag mappa. Nestián Katalin (18): A DVTK-tól megkapta a vágyott dedikált foci­labdát, büszkén mutogatja is társai­nak. Azóta ez is a szobája dísze lett. Nagyon jól sikerült a karácsony, tu­dósított elektronikus levélben is, kö­szönetét mondva az Észak-Ma- gyarországnak és olvasóinknak. Horváth László (16,5): Mint mondta, bármilyen jó szerelésnek is örülne: pulcsi, mellény, trikó, farmer. Ked­vence a fekete. Nos, ez a kérése tel­jesült, megkapta a ruhaneműket. DJ Rush (és hasonló együttesek) mag­nófelvételére, netán CD-jére vonat­kozó kérése maradt teljesületlenül. T. Tibor (22): Nagyon örült a sze­mélyre szóló, sőt fényképpel is il­lusztrált ajándékoknak, köztük a természetfilmeket tartalmazó vi­deokazettáknak, és mindegyik CD- nek. Szívesen nézi együtt a filme­ket a Szivárvány Lakásotthon töb­bi lakójával. Cser Csaba Krisztián (9): Az ünnep előtt azt mondta: „Mit szeretnék? Hazamenni apámékhoz. Idén még nem találkoztunk." Nos, a karácsonyt a szüleinél töltötte, a mostohaanyja és a féltestvérei társaságában. Ezen felül a megemlített, 36-os plüssálla- tos papucsot is megkapta. Szűcs Viktória (13): A tévében látott, az újságban is említett, hajfonó kész­letet, biciklit ugyan nem kapta meg, de sok egyéb ajándékot igen. Pala­csintát a lakásotthonban kedvére sü­töttek. Farsang lévén biztos lehet benne, hogy a pampuskára (fánk­ra) is előbb-utóbb sor kerül. Horváth Gábor (14): Nagyon büsz­ke a DKSK-mezre és a kosaras „lá­nyok" által dedikált labdára. Az ott­honvezető azt közölte: „A közeljö­vőben megkeressük a DKSK részé­ről Szabó István urat, aki a meccsek­re jegyet biztosit gyermekeink ré­szére." A gyerekek nagyon várják. P. Sándor (17): Bár mellesleg a ping­pongfelszerelést és a görkorcsolyát is megemlítette kérésként a Segítünk összeállításban, azonban, mint arról beszámolhatott, a legfontosabb vá­gya teljesült azzal, hogy a téli szü­netet - gyámhivatali engedéllyel - otthon tölthette, a szüleinél. Ender Rita (16): A szüleivel ugyan nem találkozott, de - minthogy na­gyon szereti a lovakat - megkapta a lovas könyvet, aminek nagyon örült, sőt, már el is olvasta. Az Avontól szépségápolási szereket ka­pott, ugyanúgy, mint sok más lány a lakásotthonokban. . Alfi (17): Nagyon örült a dedikált DVTK-labdának, kitüntetett helye van a szobájában. A DVTK-mecs- csekre is lehetőséget kapott, több társával együtt, Lippai Gábor jóvol­tából, elmenni a tavaszi szezonban. Sosem tudni, talán egyszer Mohamennel is találkozik. Kardos Hajnalka (22): A cikk meg­jelenése óta sok levelet kap, mivel régi társai felismerték fényképe alap­ján. A Harry Potter-könyveknek és a videokazettának nagyon örült. Igaz, saját varrógépet nem kapott, de a lakásotthonban élőket karácsonyra a fenntartó varrógéppel lepte meg. MEGKÉRDEZTÜK AZ OTTHONLAKÓKAT: Mi teljesült karácsonyi vágyaikból? A további előmeneteléhez feltétlenül szükséges a meg­felelő méretű brácsa, mely­nek összege 400 ezer forint. Mint Galba Mariann írja: „Kezdeményeztünk a dolgo­zók körében gyűjtést számá­ra, és tanára is felajánlást tett: 100 ezer forinttal járul hozzá a brácsa kifizetéséhez. A saját, Gyermekszív Alapít­ványunk is támogatásáról biztosított bennünket. Mind­ez azonban még mindig kevés a hiányzó összeg előteremté­séhez. ” Kérjük olvasóinkat, aki tud, segítsen! A pénz közvetlenül befizethető a Gyermekszív Alapítvány számlaszámára. Középen Ancsa a bérelt brácsával (Fotó: Bujdos Tibor) ■ Szinte mindent meg­kaptak azok a gyerekek, akik kérését személy sze­rint is megjelenítettük. Miskolc (ÉM - SzK) - A fentieket a lakásotthonok szakmai vezetője, Galba Ma­riann közölte lapunkkal. Ol­vasónk kérését teljesítve té­rünk vissza karácsonyi Segí­tünk akciónkra: többen sze­rették volna látni, miként tel­jesült a bemutatott gyerme­P: seoitunk.boon.hu További akcióink! kék, fiatalok kérése. (Termé­szetesen a többiek is részesül­tek az ajándékokból.) Galba Mariann, egyébként az öt la­kásotthonban élő valamennyi fiatal gyámja, felhasználta az alkalmat arra, hogy még egy­szer megköszönje a lakásott­honokban nevelkedő növendé­kek nevében is mindazon tá­mogatást, amelyben az Észak- Magyarország kezdeményezé­sére az olvasók részesítették a gyermekeiket, fiataljaikat. Plusz segítségkérés Egyúttal segítséget is kért egyikük, Dombi Anna részé­re, akinek fényképével már találkozhattak az Észak olva­sói akciónk során. Ő az a szé­les mosolyé lány, aki egyolda­las marketingfotónkon brá­csát tart a kezében. Egy saját brácsára Ancsa a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Főiskola II. éves brácsa sza­kos hallgatója. Tanulmányi eredménye jó, félévi főtárgyi vizsgáján kiemelkedően telje­sített. Brácsa szakos tanára elmondása alapján tehetsé­ges, igazi művészlélek. Egye­düli problémája, hogy saját hangszere nincs, amivel ját­szik, azt béreli, ráadásul méretében számára nem megfelelő. RÖVIDEN • Kérjük olvasóinkat, aki tud, segítsen An­csának abban, hogy saját brácsája legyen! Az alapítvány számlaszáma: Miskolc OTP Bank Rt. 11734004-20412544. A Gyermekszív Ala­pítvány, Miskolc, Fülep J. u. 11. 3535.

Next

/
Oldalképek
Tartalom