Észak-Magyarország, 2006. január (62. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-19 / 16. szám

2006. január 19., csütörtök o r< ¥ i 1 c UTÁNAJÁRTUNK / HIRDETÉS /8 822059 Andrei Makine Andrei Makine: Várakozás Miskolc (ÉM) - Andrei Makine, Párizs­ban élő francia író 1957-ben született a szi­bériai Krasznojarszkban, amely a közeli munkatáborok miatt egészen a Szovjetunió felbomlásáig zárt terület volt. Negyedik könyvével, A francia hagyaték­kal lett világhírű és Goncourt-díjas, har­mincnyolc évesen. Több mint húsz nyelv­re fordították le, az AB OVO kiadó gondo­zásában legelőször magyarra. Makine töb­bi regénye is: Az Amour-parti szerelmesek, az Olga Arbelina bűne, a Keletsirató, a Sorsszimfónia és A francia pilóta nagy si­kert arattak Magyarországon. Amellett, hogy Makine prózája hihetetlenül lebilin­cselő, mindegyik művét páratlan megfi­gyelőképesség gazdagítja és mélységes em­berség hatja át. A most megjelent A Vára­kozás című regénye a hetedik az AB OVO kiadásában megjelent könyvei sorában. Hősnője, Vera a háború után három évti­zeddel is hűségesen várja haza eltűntnek nyilvánított szerelmét, bízva abban hátha még él és viszontláthatja. Vera ennek elle­nére teljes életet él, tanítónő egy isten há­ta mögötti kis faluban. Valójában azonban nem kötődik senkihez, csak szerelme félt­ve őrzött emlékéhez. Furcsa barátság ala­kul ki közte és a néprajzi gyűjtéssel meg­bízott, fiatal nagyvárosi író közt... Csak tiszta forrásból Miskolc (ÉM) - 38/1995. (IV. 5.) Korm.- rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről: A közegészségügyi követelmények telje­sítéséhez szükséges ivóvízellátás akkor biz­tosított, ha az ivóvízellátás legalább 50 1/fő/nap mennyiségben, négy emeletnél nem magasabb lakóépület esetén legfeljebb 150 m távolságon belüli, négy emeletnél ma­gasabb lakóépületben pedig négy emeletnél nem nagyobb szintkülönbséggel járó víz­vételezési lehetőséggel (közkifolyóról, tűz­csapról, szállított vízből) adott. i Hogyan segít(het) a hivatal? JEGYZET Örökmozgók Kiss József jozsef.kiss@eszak.boon.hu A mostanihoz hasonló esetekben rendszerint az derül ki, hogy az érintet­tek teszik a dolgukat, nem ritkán az anyagi lehetőségeken felül is segítenek. Csak hát mindez kevés, így hihetetlenül sok idős ember él hihetetlenül kevés pénzből szerte az országban. tgy régen megjelent kitűnő jegyzet­ben írta valaki, hogy ezekkel a (napi egy kiflivel „üzemelő") nénikékkel, bácsikák- kal megvalósult az őrült feltalálók régi álma, azaz mégis megszületett a perpe­tuum mobile, az örökmozgó. A perpe­tuum mobile éppen úgy ellentmond a fi­zika alaptörvényeinek és a józan észnek, mint ahogy a nénikék, bácsikák anyagi helyzete sem írható le az ismert pénz­ügyi képletekkel. Nem egyszerűen arról van szó ugyanis, hogy kevés pénzből él­nek, hanem az a helyzet, hogy annyiból nem lehet megélni, amennyiből mégis megélnek. Ha ez nem csoda, akkor mi számít annak? OLVASÓNK LEVELE felett betéti Kam Értjük egymást. Magas kamat és mérsékelt kockázat egyszerre? Nem kell többé választania közülük, mert az Erste Bank KamatMax betétje egyszerre mindkettőt kínálja! Ez a betéti konstrukció a piacinál magasabb kamatot tesz elérhetővé mérsékelt kockázat mellett. Ne késlekedjen! Az Erste KamatMax betétgyűjtési időszaka január 23-tól február 3-ig tart!** Részletekért hívja a 06 40 555 444-es Erste Vonalat vagy keresse fel a www.erstebank.hu honlapot! * Az EBKM: 0,25-8,62%. melynek értéke a Bank Hirdetményében meghatározott feltételektől függ. Futamidő: 6 hónap. A leköthető összeg minimuma: 100 000 Ft. **.A Bank a betétgyűjtést jogosult a betétgyűjtési időszak vége előtt lezárni. A betét részletes szerződési feltételeit a vonatkozó szerződés, az Általános Szerződési Feltételek és a Bank mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza. Jelen hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.- - a■ -- A lakásfenntartás sajnos falun is drága (képünk illusztráció) A normatív lakásfenn­tartási támogatás sajnos sokakat érint, és sok a félreértés is e téren. Miskolc (ÉM) - Olvasónk írja Ónodról: „A polgármeste­ri testület nem hajlandó kifi­zetni a fűtési pénzt a rászo­ruló embereknek. Én szolgá­lati lakásban lakom, az összes jövedelmem 22 700 Ft. Ennyi pénzből kell megélnem. Szén, hitelbe Most az a bajom, hogy meg­vettem hitelbe 20 mázsa sze­net, ami 35 000 Ft-ba kerül. Vártam, hogy az önkormány­zattól megkapom a pénzt, hogy ki tudjam fizetni, de nem hajlandók kiadni. Akitől a szenet vettem, állandóan a nyakamra jár a szén áráért. Ónodban, az Árpád úton la­kom. Az előző polgármester minden utcába két közös ku­tat helyeztetett el. A mostani két éve leszereltette. így az ut­ca másik végéről hordjuk a vizet. Én 67%-os rokkant va­gyok, 62 éves, és nem bírom ff .................................................. Önkormányzatunk minden tök telhetőt megtesz a lakosok szociá­lis ellátásáért. Bacsó János polgármester ..................................................-ff olyan messziről hordani a vi­zet. Segítségem pedig nincs. Az utca gidres-gödrös, télen tükörsima, az utat az önkor­mányzat nem szóratja le ka­viccsal, életveszélyes a közle­kedés. A Muhi utcában meghagyták mind a két ku­tat - négy családtól miért vet­ték el?” A panaszra megkeresé­sünkre Bacsó János polgár- mester válaszolt: „Megértjük a panaszos nehéz szociális helyzetét, de a levelében fel­vetettekkel kapcsolatban az alábbi tényekről tudunk tájé­koztatást adni. A panaszos ál­tal „fűtési összegének neve­zett támogatási forma fel-té- telezhetően a normatív lakás- fenntartási támogatás. Ennek folyósítása községünkben ter­mészetben történik, vagyis a jogosultak nem pénzt kapnak, hanem a támogatási összeg erejéig a közüzemi díjakat egyenlíti ki az önkormányzat. A kútból járda lett Ezzel a - törvényi felhatal­mazás alapján hozott - dön­téssel az volt képviselő- testületünk célja, hogy ezt a támogatást valóban a lakás tényleges fenntartására fordít­sák a jogosultak, és ne más­ra. Ónodon összesen 46 köz­kutat üzemeltetünk, minden olyan lakóház 150 méteres körzetén belül található, ahol nincs vezetékes ivóvíz. A pa­naszos által lakott lakástól 120 méterre található a közkút... A 2004-ben (az ÁNTSZ által engedélyezetten) leszerelt 24 közkút több mint 1 mil­lió forint megtakarítást ered­ményezett az önkormányzat­nak, ebből 2005-ben közel 500 méter járdát tudtunk fel­újítani. Önkormányzatunk az utak hómentesítését 2002 óta saját traktorával rendszeresen el­végzi! Jogszabály írja elő az ingatlanok melletti járdasza­kasz rendben tartását, a lako­sok kötelesek a havat eltaka­rítani a lakásaik előtt. A fen­tiek alapján megállapítható: a panaszos levélben foglaltak nem utalnak jogszabálysértés­re. Önkormányzatunk - lehe­tőségei és a törvényi keretek között - minden tőle telhetőt megtesz a lakosok szociális el­látásáért. Shit ejnfjppek.boQn.hu 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szo­ciális ellátásokról (DOC 38 kB) Törvény írja elő a rendeletről Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szól, és szabályozza azokat. Előírja például a telepü­lési önkormányzatoknak, hogy rendeletében határoz­zák meg a helyi lakásfenn­tartási támogatás jogosult- sági feltételeit, eljárási sza­bályait és a támogatás ösz- szegét. A támogatás összegét úgy kell szabályozni, hogy an­nak az egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb 2500 forintnál, az igénylés menetét úgy kell szabályoz­ni, hogy a kérelem évente legalább két alkalommal benyújtható legyen, Költségeken a helyi la­kásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy al­bérleti díjat, a lakás célú pénzintézeti kölcsön tör­lesztő részletét, a távhőszol­gáltatási díjat, a közös költ­séget, a csatornahasználati díjat, a szemétszállítás költ­ségeit, valamint a villany­áram, a víz- és gázfogyasz­tás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni. A nép ügyvédje Olvasónk, Fónyad Bé­la Ongáról (Bartók Béla u. 1.) azt kéri, hogy de­rítsük ki „a nép ügyvéd­je, Schinger György” cí­mét. A nevet nem sike­rült azonosítanunk, azonban javasoljuk, ke­resse meg ügyével az Igazságügyi Minisztéri­um Jogi Segítségnyújtó Szolgálata legözelebbi irodáját (ezen szolgálta­tás népszerű neve „a nép ügyvédje”). Levél­írónknak legközelebb a Borsod megyei hivatal esik. Ez Miskolcon, a Mindszent tér 3. szám alatt működik. Hétfői napokon 9-13 óra között, szerdán pedig 13-18 óra között (telefon: 46/500- 290 és 46/500-292) A SZERK. OLVASÓNK LEVELE Köszönet! Rövid bepillantás a miskolci Kaffka Margit Általános Iskola kony­hájába: emberi lelkiis­meretes hozzáállás, fegyelem, tisztaság. Az említett három jelző maximálisan illik az iskola konyhájára, s az ott dolgozó alkalmazot­takra. Nekünk az ebédet adó intézmény részben a második otthonunk, a 2006-os évben is tartsák meg, mindazt, melyet az ember oly ritkán kap: a szeretetet! Tóth Ferenc, Miskolc HIRDETÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalom