Észak-Magyarország, 2005. december (61. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-21 / 298. szám

B 2005. december 21., szerda SPORTÉSZAK MAGYARORSZÁG /9 HÍRCSOKOR TTfyyyff99nr999yf$. • Ismét a legjobb magyar volt Szöllősi Kitti a biatlon junior Európa-kupa-sorozat 3. állo­másán, az ausztriai Rosenauban: a Miskolci Honvéd sílövője a 7,5 kilométeres sprint számban lett 50., jó lövészettel, mindössze két hibával. • A Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) döntése értelmében Budapest rendezheti 2008-ban a sportág világbajnokságát; a ma­gyar szövetség elnöksége az októberi elnök­ségi ülésén határozott úgy, hogy megpá­lyázza a rendezési jogot. Megbüntették a DVTK-t Miskolc (ÉM) - Ismét a fegyelmi bizott­ság előtt volt jelenése a DVTK képviselőjé­nek, a december 10-én lejátszott Győr - Diós­győr meccsen történtek miatt.- Két petárda és a hazaiak szakvezetőjének címzett bekiabálások miatt büntették meg a klubot - tudtuk meg Sallói Istvántól. - A so­ron következő két idegenbeli bajnokinkra 15 fővel meg kell emelni a szurkolóinkat elkísérő biztonsági szolgálat létszámát, és a mi költségünkön küldenek ligaellenőrt ezek­re a mérkőzésekre. Ez kb. 300 ezer forintunk­ba fog kerülni... Minderről az jut az eszem­be, hogy hiába lesznek többen a mi bizton- ságiaink, ők az idegenbeli meccseken nem végezhetnek beléptetést, vagyis nem motoz­hatnak, így nem rajtuk múlik, hogy mit visz­nek fel magukkal a szurkolóink a lelátóra. Azt sem tudom, hogy miként tudnák meg­akadályozni, hogy valakivel szemben meg­lévő antipátiájukat kifejezésre jutassák a drukkerek. Megjegyzem, ezen a mérkőzésen a győri szurkolók is ugyanezt tették, de tud­tommal a klubjuk képviselőjének nem kel­lett megjelennie a fegyelmi bizottság előtt. Vasas: Pintér Budapest (MTI) - A bajnokság végéig Pintér Attila lesz a Borsodi Li­gában jelenleg 14. Vasas labdarúgócsapatának ve­zetőedzője. A szakember­rel kedden állapodott meg az együttest működ­tető kft. vezetése. Pintér az előző szezonban Ma­gyar Kupát nyert a Sop­ronnal, július 11-én azon­ban távozott a klubtól. Lengyel München (MTI/AFP) - A lengyel Róbert Kubi- ca lesz a Forma-l-es vi­lágbajnoki sorozatban szereplő BMW-Sauber harmadik számú pilótája 2006-ban. A 21 éves piló­ta idén megnyerte a Re­nault World Seriest, illet­ve második lett a For- ma -3-as Makaói Nagydí­jon: „Óriási lehetőséget kaptam a bizonyításra” - reagált a döntésre Kubi- ca, akinek a szerződése egy esztendőre szól, to­vábbi egyéves opcióval. Gheorghe Hagi i Hagi | büntetése Isztambul (MTI/AFP) í - Tizenhét hónap j felfüggesztett bör­tönbüntetésre ítélte i Gheorghe Hagit, a ; Politehnika Timisoara j jelenlegi vezetőedző- ; jét egy isztambuli bí- ; róság, amiért 2001- ben, a Galatasaray játékosaként a Gen- j derbirligi elleni egyik ; mérkőzésen szidal­mazta, leköpte, majd j megrúgta a játékve- ; zetőt. A korábbi ro- i mán válogatott kö­zéppályás ügyének elbírálásakor enyhítő j körülményként vet- j ték figyelembe bün- í tetlen előéletét. Az észak-amerikai profi kosárlabda­bajnokság (NBA) legutóbbi játéknapján a Boston Celtics 109-98-ra verte a Golden State Warriorst. (Fotó: epa) V ............................. .................. .... ..................Jr ■ Az biztos, hogy Paj­kos János marad a DVTK- nál, Zorán Kuntic vála­sza még várat magára. Miskolc (ÉM - BCS) - Már csak egy kérdés van edző-ügy­ben Diósgyőrben. Hogy Zorán Kuntic marad-e a DVTK NB I-es labdarúgócsapatánál.- Szerettük volna, ha a két edző, akiket ideérkezésükkor egyaránt értékesnek tartottunk, egymás között kibeszéli, leren­dezi a munkavégzéssel, a mun­ka megosztásával kapcsolatos problémákat, és közösen folytat­ják tovább a munkát, de a tu­lajdonosi képviselők bevonásá­val tartott egyeztetésünk során meggyőződtünk arról, hogy er­W .............................................. Az a döntés született, hogy Paj­kos János látja el a vezetőedzői feladatokat a csapat mellett. Sallói IstvAn ügyvezető ...............................V re nincs esély - mondta Sallói István, a DVTK ügyvezető igaz­gatója. - Ezért az a döntés szü­letett, hogy Pajkos János látja el a vezetőedzői feladatokat a csapat mellett a jövő év elejétől. Zorán Kunticnak külföldi útjá­ról való hazaérkezése után ar­ra kell választ adnia, el tudja-e Pajkos János irányítja a szakmai munkát a DVTK-nál (Fotó: ÉM-archív) fogadni azt a helyzetet, hogy Pajkos János szakmai vezetése alatt dolgozik a csapat mellett, vagy sem. Arról most még ko­rai lenne beszéhii, mi van ak­kor, ha az utóbbi mellett dönt. Bemutatkozás nélkül Ezt egyelőre még nem tud­ni, azt viszont már igen, hogy ha a maradás mellett dönt Zo­rán Kuntic, akkor januárban nem fog találkozni Tamási Zol­tánnal. A nyáron Újpestről két évre szerződtetett 33 éves vé­dővel ugyanis - közös meg­egyezéssel - szerződést bontott a DVTK.- Tamási sorsa pechesen alakult: a szezon kezdete előtt sípcsonttörést szenvedett, így WWW.lDGOin.hHl http://dvtk.boon.hu További cikkek! az ősszel nem tudott bemutat­kozni a DVTK-ban - hallottuk az ügyvezetőtől. - A hosszú kihagyás után bizonytalan, hogy lesz-e, és ha igen, mikor­ra olyan állapotban, hogy tar­tósan számítani tudjon rá a szakvezetés. Nem mellékesen a csapatot működtető kft-nek gazdasági szempontokat is fi­gyelembe kell venni, és itt most arra gondolok, hogy mérlegelni kellett, hogy egy jó - de egyelőre nem használha­tó - játékos tisztes fizetését meddig érdemes folyósítani. Új igazolás Sallói István ügyvezető ar­ról is tájékoztatta lapunkat, hogy megállapodást kötött az NB III Duna csoportjában sze­replő, Dunakeszi Vasutas csa­tárával, Lőrincz Lászlóval.- A 24 éves támadó csapata 17 őszi mérkőzésen 20 gólt szerzett, és januárban csatla­kozik csapatunkhoz - mondta az ügyvezető. - Tudomásom szerint már korábban is hív­ták több helyről, de a sport- karrierjénél eddig fontosabb­nak tartotta főiskolai tanulmá­nyait -, amelyet a TF testne­velőtanári szakán végzett - ezért nem igazolt el eddig. ÉSZAK pmtinnpk.fanon hu A DVTK őizi bajnokijai (DOC 56 kB) Székét felrúgva távozott a ligaelnök ■ Botrányosan zajlott le tegnap a Magyar Labda­rúgó-szövetség elnöksé­gi ülése. Budapest (MTI) - Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó­szövetség (MLSZ) elnöke arról számolt be a szervezet vezető testületének rendkívüli ülése után tartott sajtótájékoztatón, hogy Kisteleki István ligael­nök „jóvoltából” botrányos je­lenetek tarkították a tanács­kozást, illetve folytatódik a vizsgálat az MLSZ szerződé­seinek jogszerűségével kap­csolatban. Egyúttal bejelentet­te, hogy az angol szövetség meghívta a magyar válogatot­tat egy barátságos mérkő­zésre, amely az új Wembley Stadion nyitó meccse lenne. Meg kell vizsgálni- A könyvvizsgálói jelentés tulajdonképpen első olvasat volt, mivel mindenki csak most ismerhette meg annak tartalmát. Az MLSZ könyvvizs­gálója több ellenvetéssel is élt a 21 oldalas anyaggal kapcso­latban, s az elnökség, illetve a jelentést készítő cég és a felü­gyelő bizottság vezetője is kor­rekt módon egyetértett abban, hogy azokat meg kell vizsgál­ni, a végleges álláspontot pe­dig csak ezt követően lehet ki­alakítani - mondta Bozóky, aki nem kívánta kommentálni a Kisteleki által említett 200 mil­lió forintos adóhiányt és az 500 milliós jogtalan elszámolást, de annyit megjegyzett, hogy sze­rinte ezek téves adatok. Elfogadhatatlan Sebes József, a felügyelő bi­zottság elnöke szerint bizto­sítani kell az ellenvéleménye­zést, melyre az alapszabály 30 napot ír elő. Bozóky annyit még hozzátett, hogy az MLSZ kezdeményezte egy nemzetkö­zi könyvvizsgáló cég bevoná­sát. Kisteleki István viharos távozásáról így vélekedett a szövetség elnöke:- Ilyen még nem volt. Egy­szerűen példátlan és elfogadha­tatlan, hogy a ligaelnök lecsa- lózta a sportág vezető testüle­tét és székét felrúgva távozott. Ez felháborította az elnökségi tagokat, mert mindenkit az ön­érzetében sértett. Elképzelhető, hogy jogi lépéseket teszek az ügyben, de erről előbb konzul­tálok az elnökségi tagokkal. Már ma sor kerülhet rá Bozóky beszámolt arról, hogy az angol szövetség május 30-ra meghívta a ma­gyar válogatottat az újjá­épülő Wembley Stadion nyitómérkőzésére. A Lothar Matthaus szö­vetségi kapitány jövőjét fir­tató kérdésekre a követke­zőt válaszolta az MLSZ el­nöke: „Elképzelhető, hogy szerdán tárgyalunk róla. Mivel ez a kérdés elnöksé­gi hatáskörbe tartozik, erre akkor kerülhet sor, ha a rendkívüli közgyűlés után összeül a sportág vezető tes­tületé”. A DVTK megkezdte bérletutalványainak árusítását a 2005/06-os bajnokság tavaszi szezonjára. A klub az utalványokat a rajt előtti hetekben váltja bérletekre, amelyek már megfelelnek az új belóptetőrendszer használatához szükséges feltételeknek. Kmjl w — r / A tribünbérletekhez névre szóló ülőhelyet biztosit a csapat vezetősége. Árak: tribün: 12 000 Ft állóht Az utalványok Misi vásárolhatók meg. Diósgyőri stadion 9-16-ig (Andráspyút 61.) Mini Olimpia Sportbolt (Széchepp u. 83.) Totó-Lottó Kávézó Miskolc^téza (Szentpáli út 2-6.) Megálló Eszpresszó (Uitz Béla u. 3.) 8l2?ft.’l GaGa \ „ , fiflOIO GAGA , karácsonyi VEN TEENAGf H PARTYL ; *r &KV ÍÍANÍji HQÜIAR LÁSZLÓ S7.LCS H inni IIMXUK. I IKL» v*/rtu.it iuvíuo T0TPETIVEL egyetemváros ROCKWELL KLÓR 2005. DECEMBER 26.20.00 4 ara. stavfftAltiQn 11 1bOO f? dtcmlier 20 fai 20QQ Ff Catyptn ÍH% ín rtattM fiafhi HacMMtl «iuli HIRDETÉSEK

Next

/
Oldalképek
Tartalom