Észak-Magyarország, 2005. november (61. évfolyam, 256-280. szám)

2005-11-02 / 256. szám

2005. november 2., szerda ÉSZAK ORSZAGBAN-VILAGBAN /2 RÖVIDEN • Lehetetlen a választás A Humán Rights Watch emberi jogi szervezet hétfőn közrea­dott jelentése szerint lehetetlen szabad és tisztességes választásokat tartani Azerbaj­dzsánban az erőszakos cselekmények és az ellenzék folyamatos megfélemlítése miatt. Utolsó pillantás. A politikai elit is búcsút vett Washingtonban az ötvenes évek legendás fekete polgárjogi harcosától, az egy hete szegénységben elhunyt Rosa Parkstól, a Capitolium kupolacsarnokában rendezett ravatalozási szertartáson. George Bush ame­rikai elnök és felesége az elsők között helye­zett el koszorút a koporsónál. (Fotó: epa) Ledolgozott bírói hátralék Budapest (MTI) - A tavalyi 1538-ról idén 1264-re csökkent a fél év­tizednél régebbi bírósá­gi ügyek száma, ez az összes akta alig 0,1 szá­zaléka - mondta Lomni- ci Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság (LB) és az Or­szágos Igazságszolgálta­tási Tanács (ÓIT) elnö­ke. Tavaly az ÓIT soron­kívüliséget rendelt el va­lamennyi öt évnél régeb­bi ügyben, továbbá arra hívta fel az ítélőtáblák és a megyei bíróságok elnökeit, hogy a négy év­nél régebbi ügyeknél is ellenőrizzék a szükséges intézkedések megtételét - tette hozzá a főbíró. A hátralékos ügyek csök­kentésében a vezetői in­tézkedéseken túl az is nagy szerepet játszott, hogy az ország bírái szá­mítógépen közvetlenül hozzájuthatnak az LB adatbázisához, ahol mintegy 150 ezer egyedi határo­zat, 1200 elvi és 76 jogegységi döntés segíti az egységes bírói jogal­kalmazást. Bush és Alito Konzervatív jelölt Washington (MTI) - Sámuel Alito konzerva­tív bírát jelölte hétfőn az amerikai szövetségi legfelsőbb bíróság új tagjának George Bush amerikai elnök. A De­mokrata Párt szenátusi kisebbségi frakciójának vezetője, Harry Reid és több más ellenzéki tör­vényhozó máris jelezte, hogy ellenezni fogja Ali­to megerősítését. Az el­nök „Amerika egyik leg­kiválóbb és legtisztelet­reméltóbb tórájának" nevezte jelöltjét hétfői washingtoni bejelenté­sében. Az 55 éves Alito olasz származású, a phi­ladelphiai szövetségi fel- lebbviteli bíróság tagja. Alito személyében Bush elnök már a második je­lölttel rukkol elő a ki­lenctagú legfelsőbb szö­vetségi bíróságba, amelyben Sandra O'Connor mérsékelt konzervatív bírónő nyu­galomba vonulásával üresedett meg egy hely. Kacsát, csirkét irtottak Moszkva (MTI) - Újabb madárinfluenza-fer- tőzést észleltek Oroszországban egy Ural-vidé- ki falu gazdaságában - közölte kedden az orosz mezőgazdasági múzeum. Mint a tárca állat­egészségügyi ellenőrzéseket végző osztályának helyettes igazgatója elmondta, a laboratóriu­mi elemzések megerősítették a H5N1 vírus je­lenlétét a cseljabinszki körzethez tartozó Satro- vo faluban. A fertőzött állatállományt, 138 csir­két és 18 kacsát, teljes egészében kiirtották. Ezzel tízre emelkedett Oroszországban a ma- dárinfluenza-fertőzés által érintett területek száma, tizenkilenc másik övezetben pedig feltételezhetően szintén felütötte fejét a beteg­séget okozó vírus - közölték kedden a moszk­vai egészségügyi minisztérium illetékesei. A BT Szíriának: együttműködést! ■ Szíria egyelőre meg­úszta komoly szankciók nélkül, de kénytelen együttműködni. Washington (MTI) - Az ENSZ Biztonsági Tanácsa hét­főn egyhangúlag elfogadott határozatában felszólította Szíriát, hogy teljes mértékben és feltétel nélkül működjön együtt a Rafík Haríri volt li­banoni miniszterelnök meg­gyilkolását kivizsgáló nemzet­közi bizottsággal. Enyhítés után A külügyminiszteri szintű ülésen a BT mind a 15 tagál­lama igennel szavazott az ame- rikai-brit-francia kezdemé­nyezésű határozatra, amely a beterjesztők eredeti szándé­kaival szemben egyelőre még nem fenyegeti gazdasági és diplomáciai büntetőintézke­désekkel a damaszkuszi kor­mányt arra az esetre, ha meg­tagadja az együttműködést, csupán „további lépés fontoló­ra vételét” helyezi kilátásba „szükség esetére”. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanis még vasárnap a ter­vezetet eredeti formájában el­fogadhatatlannak nyilvánítot­ta. Úgy vélte, a határozat kez­deményezői nem csupán az ENSZ megbízottjait akarják segíteni, hanem a hatáskörük­be is beavatkoznának, a BT azonban nem bűncselekmé­nyek kivizsgálására hivatott testület. A határozatot a szö­veg enyhítése nélkül Oroszor­szág, Kína és a nem állandó BT-tag Algéria nem támogat­ta volna. Elnök, kínos helyzetben A BT határozata felszólítja a damaszkuszi kormányt, hogy vegye őrizetbe mindazo­kat, akik a gyilkosságban va­HÁTTÉR: A merénylet mögött Terje Roed-Larsen diplomata, Kofi Annán ENSZ-fötitkár megbízottja a Biztonsági Tanács elé terjesztett jelen­tésében hangsúlyozta, hogy Libanon még nem tudja érvényesíteni a teljes szuverenitását a csaknem három év­tizedes szíriai uralom után, mivel a kormány képtelen ellenőrzése alá von­ni az ország minden részét az éllam- ban államot alkotó milíciák miatt. Roed-Larsent azzal bízta meg az ENSZ főtitkára, hogy különleges megbízott­jaként ellenőrizze a BT 1559. számú határozatának a végrehajtását. A ha­tározat felszólította Szíriát, hogy von­ja ki katonáit és hírszerző ügynökeit a közel-keleti országból, valamint előirányozta valamennyi libanoni mi­lícia lefegyverzését. A jelentés leszö­gezi, hogy a bejrúti kormánnyal szem­beszegülő fegyveres csoportok továb­bi fennmaradása összeegyeztethetet­len Libanon területi egységének és politikai függetlenségének a BT hatá- rozatában előírt helyreállításával. Á jelentésnek különleges időszerűsé­get adott, hogy a BT rá akarta szorí­tani Szíriát az együttműködésre ab­ban a vizsgálatban, amely Rafík Haríri libanoni kormányfő elleni idén feb­ruárban elkövetett gyilkos merényle­tet deríti fel a világszervezet támo­gatásával. A gyanú szerint Szíria áll a merénylet mögött. __ __________ A damaszkuszi vezetés csak a Haríri- gyilkosságot követő Szíria-ellenes li­banoni tömegmegmozdulások hatá­sára szánta el magát arra, hogy a 2004 szeptemberében elfogadott BT- határozatnak eleget téve kivonul a szomszédos országból, és a csapat- kivonást áprilisra végre is hajtotta. ló részvétellel gyanúsíthatóak, és tegye lehetővé kihallgatásu­kat az ENSZ-megbízottjai szá­mára. A kormánynak be kell fagyasztania azoknak a javait, akiket a német Detlev Mehlis ügyész vezette ENSZ-vizsgáló- bizottság vagy a libanoni kor­mány gyanúsítottként megne­vez. A határozat értelmében a szíriai kormánynak és minden ENSZ-tagállamnak korlátoznia kell a megnevezett személyek utazási szabadságát. A BT bár­melyik tagországa tiltakozhat ugyanakkor bármelyik névnek a listára való felvétele ellen. A határozat kínos helyzet­be hozza Bassár el-Aszad szí­riai elnököt, mivel a gyanú­sítottak között van fivére, Maher el-Aszad és Aszef Saukat, a katonai hírszerzést vezető sógora is. Az újdelhi robbantásokról Határozottan elítélte az ENSZ Biztonsági Tanácsa az újdelhi robbantásos merényleteket, egyúttal az elkövetők gyors felkutatá­sára és felelősségre voná­sára, ennek érdekében pe­dig nemzetközi együttmű­ködésre hívott fel. Újdel­hiben múlt szombaton - néhány nappal egy fontos hindu vallási ünnep előtt - három pokolgép robbant fel a város különböző pontjain, köztük két zsú­folt piactéren. A detoná­ciók a hétfőn közzétett adatok szerint 62 halálos és 210 sebesült áldozatot követeltek. Kamasz kamikaze robbantott Irakban Bagdad (MTI) - Egy kiska­masz kamikaze robbantotta fel magát kedden reggel az észak-iraki Kirkukban egy rendőrkonvoj mellett. Az övé­ben robbanóanyagokat rejtő, legfeljebb 13 éves fiú célpont­ja egy rendőrtábornok volt, aki a merényletben sofőrjével együtt megsebesült. Helyi biz­tonsági források szerint a vá­rosban két másik robbantásos merényletet is megkíséreltek rendőr, illetve katonai jár­őrök ellen. A támadások so­rán két rendőr és három nem­zeti gárdista megsebesült. Hírszerzést oszlatnak. Kazimierz a WSI lengyel katonai felderítő hivatalt, Marcinkiewicz miniszterelnök az új lengyel amelynek helyébe olyan szervezeteket kíván- kisebbségi kormány hétfői hivatalba lépése nak állítani, amelyek képesek lesznek az or- és első ülése után bejelentette: feloszlatják szág biztonságának szavatolására. (Fotó: epa) Hétfőn üléseztek (Fotó: epa) Sáron „nyerőben" Jeruzsálem (MTI) - Bizal­matlansági indítványok egész sorát élte túl hétfőn Ariéi Sáron izraeli miniszterelnök, megnyerve a múlt havi gázai kivonulás óta első parlamen­ti erőpróbát. A „nemzet hely­zetéről” a parlament őszi ülés­szakának nyitó napján elmon­dott beszéde után Sáron könnyedén megnyerte azt a négy bizalmi szavazást, ame­lyet a baloldali és a szélső- jobboldali ellenzék kezdemé­nyezett kormánya ellen. Börtönlázadások Biskek (MTI) - Legalább 20 halálos áldozatot követelő lá­zadások törtek ki kirgizisztáni börtönökben - közölte kedden a kirgiz büntetés-végrehajtás egyik képvisélője. Négy bör­tönben tört ki összehangolt zendülés, amit a hatóságok szerint a rabok mobiltelefon­jaikon keresztül szerveztek meg. A tömeges engedetlensé­get a rabok között az váltotta ki, hogy Aziz Batukajev alvi­lági vezért Moldovanovkából egy másik fegyintézetbe akar­ták átszállítani. A csecsen Batukajevet azzal gyanúsítják, hogy ő állt a hátterében Ti- nicsbek Akmatbajev képvise­lő, Ruszpek Akmatbajev rivá­lis maffiavezér testvérének ok­tóberi meggyilkolása mögött. A honatyát két kísérőjével együtt a börtönben tett látoga­tása során ölték meg a rabok. Extra hasznok az olajért élelmiszert programban Az ENSZ olajért élelmiszert programjában több mint 2200 olyan cég vett részt, amelyek legkevesebb 1,8 milliárd dollárral károsították meg Szaddám Húszéin kor­mányát. A jelentések szerint sok cég meg nem engedett extra profittal számlázta ki a szállításokat, humanitárius segélyeket, egészségügyi felszereléseket, míg több oiajtársaság a piaci árnál alacsonyabb összegért számolta el a kapott olajat. Meg nem engedett profit B Az olajért élelmiszert programban - 1996 és 2003 között - irak a kapott segítségeket nem készpénzzel fi­zette ki, hanem ola­jat adott az érintett államoknak, cégeknek Humanitárius se­gélyekért és szolgál­tatásokért felszámolt plusz összegek: 1,5 milliárd dollár 4758 cég közül 2253 5-10%-kal számlázott magasabb összeget. Néhány cég, akiket az ENSZ megnevezett: Volvo (Svédország) Daimler Chrysler (Némelo.), Siemens SAS (Franciaország), Daewoo International (Dél-Korea) Összes olaj ára: 64,2 Mrd dollár------Olaj árának különbözeié­228,8 M dollár A 248 résztvevő cég­ből 139-röl bizonyo­sodott be, hogy hor­dónként 10-40 cent­tel számolt kevesebbel Többek között: Bayoit, Coastal Corp (USA), Gazprom, Lnkoil (Oroszo.) © GRAPHIC NI WS ÉSZAK Felelős kiadó: Szabó Miklós ( Kiadóvezető: Farkasné Lovász Zita (lovasz@eszak.boon.hu). Értékesítési vezető: Farkasné Lovász Zita Szántó István (szanto.istvan@eszak.boon.hu). Terjesztési vezető: Farkasné Lovász Zita (lovasz@eszak.boon.hu). Marketingvezető: Szűcs Edina (edina.szucs@eszak.boon.hu). Előfizetői vonal és kézbesítési észrevételek: a 06-40/424-424 helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy e-mailen: eszakterj@eszak.boon.hu Az előfizetés díja: egy hónapra 1290 forint, negyedévre 3790 forint, fél évre 7290 forint, egy évre 13 990 forint. Hirdetésfeladás - keretes hirdetés: telefon: 06-46/502-900, telefax: 06-46/501-260, e-mail: ehird@eszak.boon.hu - apróhirdetés feladása telefonon: 06-90/494-949 (a hívás az apróhirdetés árát tartalmazza), személyesen. Szerkesztőség telefon: 06-46/502-900, telefax: 06-46/501-262. E-mail: eszeri@eszak.boon.hu Kiadja az Inform Média Kft., 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. Postacím: 3501 Miskolc, Postafiók 178. Hírügynökségek: MTI, EPA. Lapunk eladott példányszámát rendszeresen vizsgálja és auditálja a MATESZ. Nyomás: Inform Média Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. ISSN 0133-0357 Főszerkesztő-helyettesek: Bujdos Attila ytATESZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom