Észak-Magyarország, 2005. június (61. évfolyam, 126-151. szám)

2005-06-27 / 148. szám

2005. június 27., hétfő ÍMM OPERAFESZTIVÁL /6 RÖVIDEN • Fesztiválmérleg. A szombaton véget ért Bartók+bel canto operafesztivál 15 napja alatt a 45 főprogramnak közel 16 ezer, a több mint 200 kiegészítő programnak körülbelül 120 ezer nézője volt - jelentették be a gyorsmérleget szombaton a fesztivál szervezői. Miskolci Lucia Miskolc (ÉM) - Bra­vúr volt, ahogyan a fesz­tivál vezetői kárpótolni igyekezték a közönséget a szentpétervári Mariin- szkij Színház által le­mondott Lammermoori Lucia című előadásért. Sikerült néhány nap alatt elérniük, hogy az egészen kivételes tehetsé­gű, román származású operacsillag, Elena Mo- suc (képünkön) elénekel­je ezt a szerepet. „A Nagyszínház közönsége lélegzet-visszafojtva adta át magát Elena Mosuc- nak, aki az operaház ze­nekarának fuvolistá- jával, Rácz Jánossal olyan finoman érzékeny duettet mutatott meg, amely után az énekesnőt le sem akarták engedni a színpadról’1 - ezt írják a www.opera- fesztival.hu. a fesztiválhon­lap naplóírói, Méhes László és Kornya Ist­ván újságírók. Retten a gálán Az utolsó este Miskolc (ÉM) - Az utolsó fesztiválnapra, szombatra is tarto­gattak meglepetést a program összeállítói. A bel canto gála ki­váló énekesekkel szolgált, mindenek előtt a 22 éves kora ellenére is képzett, gyönyörű hangú francia szopránnal, Evrard Manón Strauss-szal. A Mis­kolci Szimfonikus Ze­nekart ezen az estén Joseph Rescigno ve­zényelte, ő látható képünkön Evrard Manón Strauss társa­ságában. Elismerő véleménnyel volt a Miskolci Szimfonikus Zenekar és az ugyancsak mis­kolci Anima Vonósnégyes (képünkön) fesz- tiváli teljesítményéről Marton Éva, a Bar- tók+... művészeti igazgatója. (Fotó: ém> MIT JELENT NEKEM A FESZTIVÁL? Európai színvonalon Az operafesztivál a város történeté­nek egyik legjobb rendezvénysoroza­ta. Júniusban a város életét meg­mozgatja. Az idei előadások is euró­pai színvonalúak voltak, és a szerve­zés is profizmusra vall. A rendezvény erősíti a város egyéniségét. Kádas MihAlyné, a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola IGAZGATÓJA Ez egy óriási esemény a városban, ij» ._ és nagyon jó ötletnek tartottam, hogy az idén több helyszínen voltak fj programok és szélesebb réteghez szóltak. Az üzletemben is éreztem m‘. . s í ^ a fesztivál hatását, hiszen többen -jáM tértek be hozzánk és nézték meg ■“— ÁíASl szalonunkat. Piti Péter Pálné, Pitti Szépségszalon vezető éodrásza Csinálni kell a jövőben is a fesztivált, bármennyire fogy is a támogatás. Hi­szen ez is része annak, hogy 2010- ben elnyerhessük az Európa kulturális fővárosa címet. Azt gondolom, hogy a városnak erre a programra kell rá­építenie a nyári rendezvényeket. Gáspárfalvi József, City Hotel igazgatója A fesztivál .egy ünnep, egyedi kulturá­lis attrakció, ami Miskolcé, és büszkék i lehetünk rá. A városlakók már minden M évben várják a programokat, amelyek N 0 > ¥j már nemcsak operabarátoknak szól- bfl nak. A városnak pedig nemzetközi hírnevet jelent az operafesztivál. Ádám Ibolya, a miskolci vAroshAza osztályvezetője Állva ünnepeltek. Két produkció ér­demelte ki különösen a közönség megbecsü­lését az idei operafesztiválon. Rossini Teli Vilmosának és Donizetti Lammermoori Lucia című operájának koncertelőadása ra­gadtatta arra a publikumot, hogy hosszan és állva ünnepelje a művészeket. Az előbbi előadáson mindenekelőtt a világnagyság Renato Brusont és Kátai Natasát, utóbbin Elena Mosucot, aki először szerepelt magyar operaszínpadon, és akit ma a világ legjobb Luciájának tartanak. ’ (Fotó: ém> Bartók+Miskolc Miskolc, (ÉM) - Bar­tók Béla holtában is se­gít Miskolcnak, hogy a róla elnevezett operafesz­tivál megváltoztathassa a városról kialakult képet. Ezt hangsúlyozta az idei fesztivált záró sajtótájé­koztatón Fedor Vilmos alpolgármester. Az újság­írók több példát is hall­hattak, mennyiben segít várost építeni a zene és hogy mekkora elismert séget vívott ki magának fennállása öt évében a Bartók+... A tájékoztatón Bozóki András kultuszmi­niszter az egyik legjelen­tősebb vidéki fesztiválnak nevezte a miskolcit. Az al­polgármester azzal ponto­sította, a legjelentősebb fesztiválról van szó, ame­lyik tagja a nemzetközi fesztivál szövetségnek is. Világsztárok, csendes szobák ■ A fesztivál idején igazi világsztárok is laktak Miskolc elegáns szállodáiban. Miskolc (ÉM - NSzR) - Jose Cura, A1 Di Meola is több éjszakát töltött Miskol­con, hiszen a Miskolci Ope­ff .............................................. Al De Meola volt mindenkié- * el, nagyon ked- W Mészáros Attila ...............................................ff rafesztivál sztárvendégei vol­tak. Azt már megszokhattuk, hogy a sztároknak vannak kü­lönleges kéréseik, amelyekről szívesen ír a világsajtó. La­punk utánajárt annak, hogy az említett két művész hol szállt meg, és voltak-e külön­leges, akár teljesíthetetlen ké­réseik. Közvetlen Al Di Meola csütörtök dél­után érkezett Miskolcra. Ő és zenészei a Lévai Villa Panzió­ban töltöttek két éjszakát. A művész a panzió legszebb la­kosztályát kapta - tudtuk meg Mészáros Attilától, a panzió társtulajdonosától. Mint mondta: a gitárművész köz­vetlen volt mindenkivel, na­gyon kedvesen viselkedett. Semmilyen különleges kéré­se nem volt, és többször is el­mondta, hogy meg van eléged­ve a szállásával, az ellátással. Mészáros Attila egy kulissza- titkot is elárult: „Az Al Di Meolával érkező stáb tagjai között akadt, aki nem is tudta, hogy hol van. Ez nem csoda, hiszen az időeltoló­dás miatt fáradtak voltak, és a turnén rengeteg városban lépnek fel.” Telt ház volt Jose Cura operaénekes ké­rése az volt, hogy szállásának helyét tartsák titokban, így elutazása után is nehezen le­hetett kideríteni, hogy június 11-e éjszakáját melyik szállo­dában töltötte a világsztár. Hosszú utánajárás után meg­tudtuk, hogy az operaénekes­nek két helyen foglaltak szál­lást Miskolcon, ezek közül ő a Hotel Palota 236-os szobá­ját választotta. Az apart­man a lillafüredi tóra néz, csendes, tágas szoba - mondta Pető Béla, szálloda- igazgató. Az opera­énekesnek nem vol­tak ext­rém, teljesít­hetetlen kérései. A szál- loda- igazga­Marton Éva, Jósé Cura és Bátor Tamás (Fotó: K. P.) tó annyit elárult, hogy Jose Cura szívesen fogyasztott gyü­mölcsöt és kevés húst evett. A szállodák forgalma is megnőtt az operafesztivál ide­jén. Nemcsak a fellépő művé­szek, de turisták is szép szám­mal foglaltak szobát Miskol­con. A Pannónia Hotelben japán, osztrák, szlovák vendé­gek szálltak meg, akik min­Al Di Meola a miskolci koncerten (Fotó: Végh Csaba) den este elmentek egy-egy előadásra - mondta Barkóné Szabó Éva igazgató. A Hotel Palotában is telt ház volt a fesztivál idején, so­kan érkeztek a hotelbe, de ff .............................................. Jósé Cura apartmanja a tóra nézett, csendes és tágas szobát kapott a művész. Pető Béla ..............................................ff még többen jöttek volna, ha van több szobájuk - tudtuk meg Pető Béla szállodaigazga­tótól. Hozzátette: érezhetően évről évre nagyobb az érdek­lődés a fesztivál iránt. ^7jTlwww. boon.hu emtippek.boon.hu A bel cantoról (DOC 60 kB) Mostanra beérett a gyümölcs ■ Az idén is számos kiegészítő rendezvény kísérte a két hétig tartó operafesztivált. Miskolc (ÉM - KHE) - Az operafesztivál nem csupán a színház- és hangverseny-láto­gató közönség számára nyúj­ff............................... Szeretnénk, ha a jövőben a me­gye mind a ti- Jtmf \ zenöt kistérsége Wf csatlakozna a ÍL g fesztiválhoz. M Frecskó Lenke .........................■—ff tott élményt, hanem a Mis­kolc főutcáján sétálóknak is. A tereken, udvarokon folyó kiegésztő programok igazi fesztiválhangulatot varázsol­tak a városba. A Városház tér olykor kicsinek bizonyult, olyan sokan voltak kíván­csiak az ott zajló események­re. A kiegészítő programok vezetője, Frecskó Lenke úgy érzi, ebben az évben érett be az ötéves munka gyümölcse. Kezdik felismerni- Legjobban a bel cantóhoz kapcsolódó spanyol, olasz és magyar estünk sikerült - em­lékszik vissza az elmúlt na­pokra a főszervező a műso­rok nagy részét, legfőbb segí­tőtársammal, Seres Ildikóval erre a három napra koncent­ráltuk, így lett ez a leglátvá­nyosabb és legtöbb érdeklődőt vonzó program. Kiemelném a parókashow-t, a gólyalábas bi­kaviadalt, valamint a Szerel­mi bájital rockos változatát és a Rajkó zenekar fellépését. Ezek mögött a produkciók mögött rengeteg aprólékos munka volt, melyet értékelt a közönség. Igazi látványosságnak szá­mítottak a Bükkaljai Népmű­vészeti Egyesület ízléses és nagy gonddal készített tár­gyai, és új kezdeményezés is született, a Kistérségi bemu­tató.- A jövőben szeretnénk, ha a megye mind a tizenöt kistérsége csatlakozna az ope­rafesztivál kiegészítő program­jaihoz - szólt a tervekről a fő­szervező, majd hozzátette: örömmel tapasztalta, hogy a vállalkozások, üzletek is kez­dik felismerni a zeneünnepben rejlő lehetőségeket. A Borsodi madárka, a Nyitott avasi pin­cék, a Borfesztivál, a kirakat­verseny mind ezt bizonyítja. Esténként a Miskolci Galé­ria Rákóczi-udvara telt meg A közönség (Fotó: ÉM) zenekedvelő emberekkel, a Könnyű nyári esték előadásai mind telt házzal mentek. A legnagyobb sikert azonban Kovácsházi István és Eperje­si Erika áriaestje aratta. Hozzájárultak... A főszervező végül arról szólt, hogy a Miskolci Nemze­ti Színház színművészei lelke­sen és készségesen segédkeztek a kiegészítő programok szerve­zésében, de fellépésükkel is hozzájárultak a sikerhez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom