Észak-Magyarország, 2003. november (59. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-03 / 255. szám

Negyven év4' A szimfonikusok ma koncerttel ünnepelnek /3. Áttervezett mozi Bodonyi Csaba készíti az új Béke terveit /5. Halálos baleset A szakértő vizsgálja, mi okozhatta /8. 15 °c Változékony idő 59. évfolyam, 255. szám. ÁRA: 64 Ft, előfizetőknek: 42 Ft ® süni 2003. november 3., hétfő m®. mgi mm «g§ & Miskolc es környéke A Vegyész RC könnyedén nyert (Fotó: b. t.) A DVTK-BS tovább tapad Miskolc (ÉM) - Mai lapszámunkban há­rom oldalon találják meg olvasóink a me­gyei sportolók, sportklubok által elért eredményeket. /9-11. SPORTOSAJÁNLÓ • Sebestyén bronz a GP-ról • Sima Vegyész RC siker • DVTK-BS: 3 gól, 3 pont • Amatőr focibajnokságok Továbbra sincs öttalálatos a lottón, bár sokan játszottak. A héten várhatóan 4 milliárd 360 millió forintot vihet el, aki helyesen tippeli meg a nyerőszámokat. Felvételünk illusztráció. /4. (Fotó: Bujdos Tibor) 9 770133 035019 03255 ÉSZAK-MAGYAR0RSZÁ6 ISI 3501 Miskolc, Postafiók 351 ® (46) 502-900 Kevesebb szállás •* ^ -i * Vw ■* -» ■* V -J .# v «I V J .i -t * j .* ■> w .i v ^ a • * w -J'* .# vV «> * ■* «* Kereskedelmi szállásférőhelyek száma Miskolcon Ezerszám emlékeztek az élők a halottaikra Tömeg az utakon, egekbe szökő virágárak Miskolc (ÉM - HM) - Ke­gyesek voltak az égiek no­vember elsején. Bár az előtte való nap, s utána is zuhogott az eső, a halottak napján nem zavarta az időjárás az emlékezőket. Már kora reggel erősen meg­nőtt a forgalom a temetők kör­nyékén, s ez a nap során csak erősödött. Kevesen vették komo­lyan a figyelmeztetést, jobb ilyenkor gyalogosan próbálkoz­ni, így ez alkalommal sem kerül­ték el az autósok a bosszanko- dást a parkolási nehézségek mi­att. A Szentpéteri kapui temető új, egyirányúsított parkolási rendszere a temető dolgozói sze­rint azonban jól debütált, a for­galmat még lovasrendőrök is irá­nyították, így különösebb torló­dás nem alakult ki a parkolónál. A városi buszokon nem volt különösebb zsúfoltság, tudtuk meg a cég ügyeletes diszpé­cserétől. Ez főleg annak köszön­hető, hogy több rásegítő járatot indított a közlekedési vállalat. A temetőknél virág és koszo­rúárusok várták a mindent utol­só percre hagyókat. Nem újdon­ság, hogy portékáikat ijesztően magas áron - egy átlagos krizan­tém száljáért akár 500 forintot is elkérve - árulták. www.boon.hu http://hlrek.boon.hu A megye friss hfreivel A besorolástól függ az új tarifa Meghirdették a „kötelező” díjszabását Miskolc (ÉM - 01 Ka) - Inflá­ció alatti mértékben, vagy némivel afölött emelik jövő évi kötelező gépjármű-felelősségbiz­tosítási díjaikat a biztosító tár­saságok. Október 30-án nyilvánosságra hozták a biztosító társaságok a jövő évre vonatkozó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási dí­jaidat. Általánosságban elmond­ható: infláció közeli mértékben emelték a tarifát, de egyes társa­ságok díjszabásaiban jelentős el­térések mutatkoznak a külön­böző besorolások szerint. Az Allianz Hungáriánál például át­lagosan 5,9 százalékkal emeltek, az Argosz 2004-es dijai némileg infláció fölött alakulnak, míg a Generáli 6-7,5 százalékkal növelt átlagban. /3. Gyertyagyújtás (Fotó: Bujdos Tibor) Az Eszak-Magyarország es a Deli Hírlap egy újságban Várjuk Olvasóink ötleteit, észrevételeit, megszívleljük kritikáit Tisztelt Olvasók! Együtt többet nyújthatunk, többre megyünk: e szándékkal jelenik meg mától egyesített for­mában a Déli Hírlap és az Észak- Magyarország. A közös munka eredményeként az Észak-Ma- gyarország előfizetői is előnyö­ket élvezhetnek és a Déli Hírlap olvasói is. Semmi feleslegeset Az a célunk, hogy olyan lapot adjunk ki, amely nem tartalmaz semmi feleslegeset, de mindent elmond, ami lényeges. Ezért az Észak-Magyarország miskolci ol­vasói ezentúl mindennap miskol­ci oldalakkal kibővült lapot ve­hetnek kézbe - nem csak szer­dánként és péntekenként. Egye­sítjük ezeken a felületeken a két nagy múltú lap, a Déli és az Észak minden erényét, szeret­nénk újra a Déli legsikeresebb éveinek lendületét felmutatni itt mindennap. Erősítjük majd a miskolciak hangját, minden ed­diginél jobban kívánjuk a város­lakók érdekeit védeni, képvisel­ni - arról írunk majd, amiről a buszokon, a villamosokon, a munkahelyeken beszélnek. Ar­ról, hogyan élhetnénk jobban, szebben ebben a városban. A megyében élő, nem miskol­ci vagy Miskolc környéki Észak- Magyarország-olvasóink ugyan­ennyire nyertesei a változásá­nak, hiszen ott, ahol a miskolci­aknak szóló hírek kapnak he­lyet, a számukra készülő lappél­dányokban a szőkébb pátria, a kistérség, a szülőfalu vagy város híreit, érdekességeit olvashatják mindennap. Nem kell a megye- székhely számukra kevéssé érde­kes információit átlapozniuk, hi­szen ott a vidék életével foglal­kozunk majd, mert gyorsan bővülő tudósítóhálózatunk ott lesz minden faluban, kisváros­ban. Még többet szeretnénk ar­ról írni, ami a borsodiakat, zemplénieket, abaújiakat érdek­li - s kevesebbet arról, ami nem az ő életük. Egyformán tartalmazza Az újságosstandokon, üzletek­ben azonban kétféle „külsőt”, első oldalt hordozó lapváltozattal is találkozhatnak az Észak elő­fizetői és vásárlói: az egyik hord­ja a Déli és az Észak lapfejeit, a másik a hagyományos Észak-fe­jet. Mindkettő egyformán tartal­mazza az összes informatív és ér­dekes felületet: mégis fontosnak tartottuk a délis lapfej továbbvi­telét, ebben a formában is tisz­telegve minden érték előtt. Várjuk olvasóink minden öt­letét, javaslatát, véleményét, s megszívleljük kritikáit az ügy­ben, hogyan lehetne a miskolci­ak számára még miskolcibbá, a megyében élők számára még helyibbé, igazi „földivé” tenni az Északot. Kiss LAszló főszerkesztő Kóla helyett tejet Miskolc (ÉM) - Chips he­lyett gyümölcsöt, kóla he­lyett pedig tejet kellene árulni az iskolai büfékben - véli az Egészségügyi Minisz­térium. Már elkészült a ter­vezet, amelynek célja, hogy egészségesebb életmódra ne­velje a fiatalokat. A hír kap­csán megkérdeztük a gyere­keket: mit esznek, ha isko­lába járnak? /3. Élet, erő (illusztráció) Idén sem nyit majd ki az Eizsébet fürdő? Miskolc (ÉM) - Hét esztendő­vel ezelőtt zárták be a miskolci Erzsébet fürdőt, melynek kálvá­riája tovább folytatódik. Az már biztos, hogy az idén nem nyitják ki, sőt a látogatók valószínűleg még a jövő esztendőben sem ve­hetik igénybe a népszerű intéz­ményt. Erről Mohácsi Gábort, az Erzsébet Fürdő Rt. vezérigazga­tóját kérdeztük. /5. Hirdetés

Next

/
Oldalképek
Tartalom