Észak-Magyarország, 2003. augusztus (59. évfolyam, 178-202. szám)

2003-08-12 / 187. szám

2003. augusztus 12., kedd É$ZAK-MA6YAR0HSZÁG$ AKTUÁLIS / 5 HÍRCSOKOR 0 írótábor. Augusztus 13-án kezdődik és 15-ig tart a 31. alkalommal megren­dezendő Tokaji írótábor, amelynek ünne­pélyes megnyitóját szerdán tartják a to­kaji Rákóczi-pincében 11 órától. 0 Kiállítás. Keller Lívia festőművész 85. születésnapjának tiszteletére rendezett kiállítását nyitja meg a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum augusztus 14- én 17 órakor. A kiállítást Goda Gertrúd művészettörténész nyitja meg. A tizedes meg a többiek, meg a többiek Miskolc (ÉM - BAL) - Ma a legendás A tizedes meg a többiek című film szín­padi változatával veszi kezdetét a miskol­ci Ady Endre Művelődési Ház különleges augusztus közepi várszínházi hete. Az augusztus 12-19. közötti napokban több, elsősorban a mozivászonról (és a té­véképernyőről) ismert történetet elevení­tenek fel a Diósgyőri várban vendégeske­dő társulatok. A tizenkettedik alkalommal a művelődési ház által megrendezett Vár­színházi esték keretében határon túli szín­házak töltenek egy-egy estét az exkluzív kulisszák előtt. A színjátszók Komárom­ból (Jókai Színház), Kassáról (Thália Szín­ház), Nagyváradról (Állami Színház Szig­ligeti Társulata), Beregszászról (Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház) érkeznek. Az előadások minden alkalommal este fél 9-kor kezdődnek a várudvaron. A program Augusztus 12., kedd: A tizedes meg a töb­biek (vidám történelmi jelmezbál) Augusztus 13., szerda: Apácák (musical) Augusztus 17., vasárnap: Van, aki forrón szereti (musical) Augusztus 18., hétfő: Salemi boszorká­nyok (dráma) Augusztus 19., kedd: Kamyóné (vígjáték) Holnap nyílik a Tokaji írótábor Miskolc (ÉM - CsÁ) - A mai magyar iro­dalmi lapok szerepe, helyzete, olvasottsága és jövője adja a gerincét a több mint há­rom évtizedet megélt írótábornak az idén. A háromnapos rendezvény hivatalos meg­nyitója szerdán délelőtt 11 órakor a Rákó­czi-pincében hangzik majd el. Zamatos lesz a vita és fórum kínálata is, hiszen a több tucat író, költő, irodalomtörténész, esztéta között ott lesz például Antal Balázs, Jánosi Zoltán, Lengyel Balázs, Serfőző Simon és He­gyi Imre is, az írótábor alapítója. Az idei fő téma mellett foglalkoznak a szakértők és érintettek a magyar irodalom ismertségévei külföldön és a 230. évfor­dulóján Csokonai Vitéz Mihály munkás­ságával és életével is. A péntek délben záródó írótáborban a magvas témák mellett terítékre kerül egy édes is, méghozzá egy valószínűleg mére­tes torta. Ezekben a napokban tölti be ugyanis Hegyi Imre, Hubay Miklós és Len­gyel Balázs is a 85. születésnapját. A Géniusz Könyváruház és az Észak-Magyarország játéka Legutóbbi kérdésünk: Mi a címe Ka­rinthy Frigyes legendás irodalmi paródia­gyűjteményének? A helyes válasz: így ír­tok ti. A helyes választ beküldők között Karinthy Frigyes Elbeszélések 1. című könyvét Farkas Enikő (Vatta) a Géniusz Könyváruházban (Miskolc, Széchenyi u. 107., tel.: 46/412-932) veheti át. Mai feladatunk: „Minden oroszok” há­nyadik cárja volt IV. Rettegett Iván? A he­lyes választ beküldők között Henry Troyat Rettegett Iván című könyvét sorsoljuk ki. A megfejtéseket jövő hétfőn délig vár­juk az Észak szerkesztőségébe (Miskolc 3501 Pf.: 351). Válasz: ................................................. Név: ...................................................... Cím:...................................................... Gond van az orvosutánpótlással Az ok: nem a kevesebb hálapénz, hanem a csökkenő presztízs Miskolc (ÉM - SzK) - Egyre több orvosszakmán belül je­lent nehézséget az utánpótlás. Dr. Szabó László főorvos, a megyei orvoskamara alelnöke szerint maga a fizetés koráb­ban sem volt magasabb, de legalább az erkölcsi megbe­csülés biztosított volt. S hogy miként érinti ez a betegeket? Rohamosan nőni fog a zsúfolt­ság és a várakozási idő a rendé­rt......................... Az orvosok kezé­ben nincsenek tö­megeket mozgósító eszközök. Dr. Szabó László főorvos ................................w lökben, ugyanakkor egyre keve­sebb idő jut majd egy-egy beteg­re - vetíti elénk dr. Szabó Lász­ló a közeljövőt.- A tavalyi másfélszeres bér­emelés nem tehette i'endbe a nyu­gati országokbeli és a hazai orvos­fizetések közötti 8-10-szeres kü­lönbséget. Emellett, ha az utóbbi idők kormányzati szándékait vizs­gáljuk, azok sem kecsegtetnek ja­vulással. A kórház-privatizáció is egyértelműen azt tükrözi, hogy a kormányzat nem akar több pénzt tenni az egészségügybe, a magán­tőkés pedig aligha fog többet ten­ni, mint amennyit feltétlenül szükséges. Márpedig a fiatalok döntésében, a pályaválasztásban nagy szerepet játszik, hogy mi­lyennek ítélik megélhetési kilátá­saikat és munkakörülményeiket. Negatív megkülönböztetés A felvetést, miszerint az or­vosfizetések korábban sem vol­tak sokkal vonzóbbak, a főorvos helybenhagyja, de kiegészíti:- A mára elanyagiasodott világ­ban azonban erkölcsileg is azt be­csülik meg, aki sok pénzt keres, így az orvosszakmát az erkölcsi elértéktelenedés is sújtja. Amit csak fűszerez az olyasfajta diszk­rimináció, ami a túlóra tekinteté­ben jogszabály által rögzített: míg a közalkalmazottaknak évi 200 óra túlmunka a megengedett pla­fon, addig a közalkalmazott orvos 400 óra túlmunkára kötelezhető. Hát a hálapénz? A hálapénz kérdését is felhoz­tuk, keresve a kedvrontó okokat.- Tény, hogy a tömegek anya­gi megélhetése rosszabbá vált, amiből következik, hogy a koráb­biakhoz képest kevesebb a hála­pénz is. De állítom, ha bejelente­nék, hogy kellő mértékben rende­zik az orvosfizetéseket, ugyanak­kor viszont tilos hálapénzt elfo­gadni, a orvosok 99 százaléka örömmel üdvözöhié a változást - állítja dr. Szabó László. - Az a búj, hogy bármennyire a beteg bő­Altatóorvosból Is hiány van rére történik az orvosi ellátás színvonalának esése, a betegben mindez nem tükröződik, így nem is fog tiltakozni ellene. Mi nem tehetjük meg, amit a patikusok terveznek a támogatott gyógysze­rek teljes árú forgalmazásával. Az orvosok kezében nincsenek töme­geket mozgósító eszközök. www.boon.hu http://forum.boon.hu További képek ______ VJ Bűn-e a (kis) pénzhamisítás? Nem mindegy, mekkora összegről van szó Miskolc (ÉM - PT) - A tör­vényértelmezésben járatlan hétköznapi emberek és a vájt- fülű jogászok is megdöbbenés­sel fogadták azt a Büntető törvénykönyv (Btk.) módosítá­sakor megalkotott passzust, mely szerint a tízezer forintot meg nem haladó pénzhamisí­tás nem bűncselekmény. A felháborodást kiváltó tör­vénycikk korrigálására a legfőbb ügyész kezdeményezése nyomán a Legfelsőbb Bíróság (LB) jogegy­ségi nyilatkozatot adott ki. Leszö­gezik: nem létezik olyan bűncse­lekmény, amelyet úgy büntetne a törvény, hogy nem állapítja meg a hozzá tartozó büntetési tételt. Tapasztalt bírót és ügyvédet is megkérdeztünk arról, ők hogyan értelmezik ezt a passzust. Mind­ketten elmondták véleményüket, de nevük elhallgatását kérték, mondván: nem tisztük a hatályos törtvények értelmezése, azokat munkájuk során alkalmazzák és nem minősítik. Túlcizellált paragrafus Az ügyvéd szerint a jogalkotó túlcizellálta ennek a törvényi tényállásnak magyarázatát, eb­ből keletkezett a „baki”. A jó­zan paraszti ész szerint elég lett volna csupán azt mondani: a tíz­ezer forintot meg nem haladó pénzhamisítás nem bűncselek­mény, hanem a szabálysértési szankcionálás körébe tartozik. A bíró azonban másképp látja a dolgot. Szerinte a pénzhamisítás nem gazdasági bűncselekmény, te­hát nem attól függ a megítélése, hogy egy forintot, vagy tízezret ha­misítottak meg. A lényeg az, hogy a pénz biztonságos legyen, tehát aki azt meghamisítja, meg kell büntetni. Az egyfajta minősítési Szemmel is ellenőrizhetjük körülmény lehet csupán, hogy egy darab tízezerest, tíz darab ezrest, ötven darab kétszázast, vagy ne­tán tízezer darab egyforintost ha­misított az illető. A nagyságrend tekintetében azonos összegről van szó. Nyilvánvaló azonban, hogy minél kisebb címletű a hamis pénz, tízezres tétel esetén annál több kell belőle, annál több embert lehet megtéveszteni vele. Ezért nem érti, hogy jelen formájában mire vonatkozna a tízezer forintos értékhatár. SZAKÉRTŐI TELEFON A beiskolázásról Miskolc (ÉM) - Bármilyen hosszúnak is látszott a vakáció még június közepén; egyre in­kább tudomásul kell vennünk, hogy a szünetnek hamarosan vé­ge. Az iskolák lassan ismét be­népesülnek, és elkezdődik az új tanév. Az iskolás gyermekeket nevelő, rászoruló családok mind több segítségre számíthatnak. A gyermekek kedvezményesen ét­kezhetnek az iskolában, ingyen vagy kedvezményesen kaphatják a tankönyveket. Ezekről és egyéb beiskolázási támogatások­ról kérdezhetik szakértőnket, Báli Istvánt, a megyeháza okta­tási osztályvezetőjét augusztus 15-én, pénteken délelőtt 10-11 óráig, a 46/502-900/3425-ös tele­fonszámon. Kérdéseiket levélben vagy e-mailben is feltehetik. Cí­münk: Észak-Magyarország, 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3., illetve khe@inform.hu Újra fizessünk a tévéüzemeltetésért? Miskolc (ÉM - KHE) - A Ma­gyar Televízió működésével kapcsolatban felmerülő kérdé­seket válaszoltak meg tegnap az MDF megyei irodájában. Az MDF azért delegált két, majd újabb két kurátort a Ma­gyar Televízió Közalapítvány ku­ratóriumának elnökségébe, mert fontosnak tartotta, hogy a közté­vénél végre rend legyen, legyen elnöke, vezetése és költségveté­se - fogalmazott Pettkó András országgyűlési képviselő. A Magyar Televíziót érintő aktuális kérdésekről Kerekes Pál, az MDF által delegált kura­tóriumi elnökségi tag beszélt. Mint mondta, egyetért azzal a felvetéssel, hogy helyes lenne új­ra bevezetni a tévé-előfizetési dí­jakat, ezáltal a kormánytól füg­getlenül működhetne a köztévé. A Magyar Televíziónak ebben az évben még 6-7 milliárd forint­ra lenne szüksége, ha ezt nem kap­ja meg, megszorító intézkedések­re lesz szükség, ami elsősorban a külső gyártású szórakoztató mű­sorokat érinti majd, és csak má­sodsorban a határon túli magya­rokkal foglalkozó műsorokat. i további információk: Brazil varázs. A Tarcali Színjátszókor növendékei varázsol­ták el produkcióikkal a sajóbábonyíi közönséget hétfő kora este a település általános iskolája előtti téren. Fotó: Ádám János Bölcsődei ellátás: csak jelképes összegek... Egyelőre nem tudni, pótol-e az önkormányzat, ha a kormány tényleg feledékeny volt Miskolc (ÉM - BAL) - A kormány talán elfelejtkezett a bölcsődésekről, talán nem, mindenesetre ma még nem tudni, a legkisebbekre is kiter­jed-e majd a rászorulók szá­mára az ingyenes (államilag finanszírozott) óvodai-iskolai étkeztetésről szóló bejelentés. Tíz bölcsőde működik Miskol­con, a férőhelyek száma össze­sen 460. Ezzel szemben az első félév utolsó napján 567 beiratko­zott gyereket tartottak nyilván, ez 118 százalékos kihasználtságot jelent - igaz, az esztendő során a napi átlagos jelenlét, a két- háromévesek körében gyakoribb megbetegedések miatt, mind­össze 370 volt. A bölcsődébe járók, illetve szüleik jelenleg többféle kedvez­ményt vehetnek igénybe, első­sorban szociális rászorultság alapján. Félezer fejenként Három gyermek van ma a vá­rosban, akiknek jár az ingyenes ellátás, azaz a napi 200 forintos térítési díj helyett jelképesen (áfaproblémák okán) 1 forintot kell utánuk befizetni. Nyolcán vannak, akiknél a díj bizonyos százalékát (40-60-80) az önkor­mányzat átvállalja. Kormányrendelet alapján közvetlenül állami forrásból fi­nanszírozható 66 bölcsődés (akik különféle szempontok sze­rint nagycsaládosok tagjainak számítanak) térítési díjának fe­le. Ezen felül pedig tavaly óta, egy 2002-es rendelkezés értel­mében a gyerekek egy csoport­ja (háromgyerekes, illetve kiegészítő családi pótlékra jo­gosult családokból származók) után az intézmények további állami pénzt kapnak. Nem so­kat: összesen 85 gyerekre havi 45 815 forintot. Ez 540 forintot jelent fejenként; nyugodtan ne­vezhető szintén „jelképes összegnek”. A legkisebbek pedig kimaradnak? Szelényi Sándorné, az Egye­sített Bölcsődék gazdasági igaz­gatója, aki lapunkat a fentiek­ről tájékoztatta, érdeklődésünk­re elmondta, a kormányzati be­jelentésről, illetve az azt köve­tő szakszervezeti tiltakozásról - nevezetesen hogy a bölcsődé- sek kimaradnának az új támo­gatási rendszerből - egyelőre nem kaptak értesítést, arról vé­lemény alkotni nem tudnak. Hasonlóképp reagált megke­resésünkre az önkormányzat illetékese: Jirkovszkyné Szép Mária szociális osztályvezető elismételte, a város jelenleg is ad kedvezményeket a bölcső­dei étkeztetésben, ám hogy van-e lehetőség helyhatósági forrásból az esetleges állami akció „kiegészítésére”, arról nem tudott nyilatkozni. Mint mondta: ez költségvetési kér­dés, képviselő-testületi dönté­sen múlik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom