Észak-Magyarország, 2003. augusztus (59. évfolyam, 178-202. szám)

2003-08-01 / 178. szám

2003. augusztus 1., péntek ÉSZAK-MAGYARORSZáB# ORSZÁGBAN-VILÁGBAN / 2 HÍRCSOKOR El Glória Macapagal Arroyo, a Fülöp-szigetek el­nök asszonya leszögezte: a belpolitikai válság még ko­rántsem ért véget. A tisztika­ron belül rendkívül mély a' nyugtalanság, de a kormány mindent meg­tesz a megosztottság felszámolására. Az országban hét végén volt egy vértelen, de veszélyesnek induló katonai zendülés. El Amerikai járművek egészítik ki a gép­parkot. A nemrégiben befejeződött fölké­szítések után a Magyar Honvédség alkal­masnak tartja teherautóit feladatuk ellá­tására Irakban, 26 szállító járművel ve­szünk részt a misszióban, 60-at pedig az amerikaiaktól kapunk. Egyre konkrétabb értesülések egy támadásról Olaszország lehet a feltételezett terrorakció első, de korántsem végső célpontja Róma (MTI) - Lapértesülés szerint az Egyesült Államok figyelmeztette Olaszországot, hogy az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat olasz útlevéllel utazó tagjai Horvátországban megkísérelhetnek eltéríteni egy repülőgépet. Ezt valamely térségbeli ame­rikai érdekeltségbe vezetnének. A Corriere della Sera című olasz napilap csütörtöki jelentése sze­rint az említett figyelmeztetés ré­szét képezte annak a hírszerzési értesüléseket tartalmazó doku­mentumnak, amelyet az Egyesült Államok néhány nappal ezelőtt adott át Olaszországnak. Újabb gépeket Az amerikai belbiztonsági mi­nisztérium a hét elején megerő­sítette, hogy az al-Kaida ötfős csoportjai állítólag újabb gépek elrablását és épületekbe történő belevezetését tervezik - hason­lóan az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én elkövetett gépeltérítéses merényletekhez. Tizenkilenc terrorista akkor négy utasszállító repülőgépet te­rített el. A terrortámadások több mint 3000 halálos áldozatot kö­veteltek és földig rombolták a New York-i Világkereskedelmi Központot. Gyanúsak Az Olaszországnak átadott amerikai figyelmeztetés azt su­gallta, hogy a támadás még idén nyáron bekövetkezhet az Egye­sült Államok keleti partvidéké­nek városaiban, Nagy-Britanniá- ban, Olaszországban és Ausztrá­liában - fűzte hozzá a Corriere della Sera. A lap úgy tudja, hogy az olasz nyomozók vizsgálják: a tervezett újabb merényletekhez van-e kö­ze annak a több tucat személy­nek, akiket az al-Kaidával fenn­tartott kapcsolat gyanúja miatt az elmúlt években különböző vizsgálatok keretében olasz vá­rosokban őrizetbe vettek. Közü­lük sokakat azzal gyanúsítanak, hogy logisztikai támogatást nyúj­tottak az Oszama bin Laden sza- údi milliomos vezette terrorhá­lózatnak, például hamis iratok­kal látták el a szervezet Olaszor­szágon átutazó embereit. Távoznak az iraki diplomaták Budapest (MTI) - A budapesti iraki nagykövetség bezár, a misszió diplomáciai tevékenységet már nem folytat a magyar Külügyminisztériummal - mondta Tóth Tamás külügyi szóvivő. „Ez nem jelenti azt, hogy a két ország között megszakadnak a diplomáciai kap­csolatok” - hangsúlyozta Tóth Tamás. A szóvivő elmondta: a nemzetközi élet­ben sok példa van arra, hogy országok hely­ben lévő nagykövetség nélkül is fenntarta­nak egymással diplomáciai kapcsolatokat. Támadnak. Egy amerikai katona életét vesztette és ketten megsérültek csütörtö­kön, miután a bagdadi nemzetközi repü­lőtérre vezető úton terepjárójuk aknára futott. Az AFP helyszínen tartózkodó fo­tósa szerint legalább négy amerikai kato­na megsérült csütörtökön egy páncéltörő rakétagránátokkal végrehajtott támadás­ban. Fotó: EPA Gyurcsány Ferenc is válaszol Budapest (MR) - A kormányszóvivő he­lyettese szerdán válaszolt Répássy Róbert fideszes politikus kérdésére, amely a sportminiszter lízingelt ingatlanjának sor­sára, illetve az azzal kapcsolatos kormány­zati ellenőrzési hivatali vizsgálatra vonat­kozott. Tegnap maga a sportminiszter ref­lektált az ügyre. - Répássy Róbert pon­tosan tudta, hogy kérdéseire senki nem válaszolhat, mert ha megteszi, törvénysér­tést követ el - így reagált a gyermek-, if­júsági és sportminiszter a fideszes képvi­selő tegnapi felvetéseire. Az ellenzéki po­litikus szerint a kancelláriaminiszter és Gyurcsány Ferenc szakminiszter titkoló- dzik és a Kormányzati Ellenőrzési Hiva­tal is megtagadta, hogy a Fidesz megis­merjen egy tavalyi ellenőrzési jelentést. Á sportminiszter mostani sajtótájékoz­tatóján úgy nyilatkozott, hogy a Kehi­jelentést még az előző kormány idején ki­nevezett elnök titkosította. Gyurcsány Fe­renc annyit még elmondott, hogy ismeri a jelentést, és úgy tudja, hogy a Minisz­terelnöki Hivatal több ponton is vitatja a benne foglaltakat. A miniszter közölte azt is, hogy ’93-ban a Miniszterelnöki Hiva­tal nyilvános pályázatán értékesítette az állami ingatlant, cége, az Aldo Kft. a szer­ződés szerint évente két és fél millió fo­rintot fizetett a minisztériumnak. Békefenntartók érkeznek a polgárháború sújtotta Libériába. Az akció első szakaszában a nyugat-afrikai államok küldenek katonákat Libériába, ezt követően, a tervek szerint október el­sején teljes egészében az ENSZ veszi át a békefenntartó feladatokat. Fotó: EPA Az alkotmány átdolgozásra szorul Nem találkozott politikai megosztottsággal Enyhülés látszik Koreában Moszkva (MTI) - Észak- Korea beleegyezik abba, hogy Oroszország részvéte­lével hatoldalú tárgyalások kezdődjenek a Koreai-félszi­geten kialakult feszültség oldására - közölte Észak- Korea moszkvai nagyköve­te Jurij Fedotov orosz kül­ügyminiszter-helyettessel. A nagykövet - aki, mint mondta, kormánya megbí­zásából közölte országa be­leegyezését - egyúttal kije­lentette, hogy Phenjan lé­péseket tesz az egyezteté­sek érdekében. Az orosz diplomácia ve­zetése pár napja veszélyes­nek minősítette a koreai helyzetet. Moszkva számolt azzal a lehetőséggel, hogy a Koreai-félszigeten háború tör ki, amelyben Észak-Ko- rea atomfegyvert vethet be. Budapest (MTI) - A jelenle­gi alkotmány alapján is meg­felelően működhet az Alkot­mánybíróság (Ab), illetve a jogalkalmazók köre, ám az 1949-ben megalkotott alap­törvény átdolgozásra szorul. Ezt nyilatkozta az MTI érdek­lődésére Németh János, aki csü­törtökön az utolsó napját töltöt­te az Ab elnöki székében. Né­meth János az idén 70 éves, ezért az Alkotmánybíróságról szóló törvény értelmében meg­szűnik alkotmánybírói megbíza­tása. Zavarok vannak A távozó elnök elmondta: a szocialista alkotmány tartalma a rendszerváltozás időszakában teljesen megváltozott, ám akad­nak benne koherenciazavarok, és a felépítése is átgondolandó. „A jelenlegi alkotmány eseten­ként nagyon szűkszavúan fogal­maz, továbbá vannak olyan kér­dések, amelyek az alaptörvény különböző szakaszainak elemzé­se nyomán más és más megíté­lés alá eshetnek” - fejtette ki. Hozzáfűzte: az alkotmányozás fo­Nem félek attól, hogy feladat nélkül maradok. Németh János .................................................W lyamatába azonban az Alkot­mánybíróságnak nincs lehetősé­ge beleszólni: ez az egyetlen jog­szabály a magyar belső jogban, amelyhez nem nyúlhat hozzá. Ugyanakkor leszögezte azt is, hogy - egyes újsághírekkel ellen­tétben - soha nem találkozott az alkotmánybírák között politikai megosztottsággal, csak szakmai vitákkal, tehát ez a szempont semmiképpen sem befolyásolta az ítélkezések jellegét, megálla­pításait. Házassággal sem. Az izraeli parlament csütörtökön utol­só olvasatban nagy többséggel megszavazott egy törvényt, ame­ly megakadályozza, hogy izraeli arabokkal házasuló palesztinok a jövőben izraeli állampolgárságot kaphassanak. A palesztin tün­tetők éppen a megosztottságot jelképező fal ellen tüntetnek. Az RMDSZ megkezdte Marosvásárhely (MTI) - A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megkezdte a jövő évi helyhatósági és parlamenti vá­lasztásokra való felkészülést - je­lentette be csütörtökön Markó Béla szövetségi elnök, azt köve­tően, hogy részt vett az RMDSZ ügyvezető elnökségének ülésén. A megbeszélést követő sajtótá­jékoztatón az RMDSZ elnöke hangsúlyozta: az önkormányza­ti választások rendkívüli fonto­sak az erdélyi magyarság és az RMDSZ számára, mivel az önko­rmányzatiság egyre nagyobb sze­rephez jut a közösségek életének alakításában. Alapvetően fontos, hogy erős önkormányzataink legyenek, hogy az RMDSZ minél nagyobb súllyal jelen legyen ott, ahol a magyarság sorsát alakítják - mondta. WAH wísy, aiT««r ar?i wíihrwfgf 3i*evi ,ji~j . Új technika kell. A Varsói Szerződéstől örökölt technika nem tartható fenn tovább, ezért is szükséges a haderő átalakítására egy tízéves programot beindíta­ni - közölte a honvédelmi tárca vezetője csütörtökön Táborfalván, az Országgyű­lés Honvédelmi Bizottságá­nak kihelyezett ülésén. „A védelmi felülvizsgálat alapjául szolgáló haderőre­form kidolgozása tavaly kezdődött, s a tárca az au­gusztus 6-i kormányülésen ismerteti a koncepciót - kö­zölte Juhász Ferenc. Hozzá­fűzte: más NATO-országo- kéhoz hasonlóan, költség- alapú számítás szerint ké­szült az átalakítási terv. „A koncepció sarkalatos pontja, hogy a védelmi erő nem csökkenhet, de kivon­ják azokat az elavult tech­nikákat, amelyek felújítása finanszírozhatatlan - húzta alá. Féltik a hiteleket. Az MDF-frakció tiltakozik a la­kástámogatási rendszer „el­sorvasztása” miatt - hang­zott el a képviselőcsoport sajtótájékoztatóján, Buda­pesten. Az MDF visszauta­sítja azt az elképzelést, hogy megszüntetik az adó­jóváírást a lakáshitelek után - mondta Ékes József képviselő. Hozzátette: a fiatal háza­sok 2-10 millió forint hitelt tudtak felvenni, többségük önkormányzati támogatás­sal, és ez a módosítás azt jelentené, hogy havi 50 ezer forint helyett 70 ezer forin­tot kellene fizetniük. „A fiatal házasok 95 szá­zalékának fizetését és la­kásvásárlását nem szabad­na egy miniszteri fizetés­hez, vagy egy miniszteri la­kásvásárláshoz hasonlíta­ni” - közölte Ékes József. Amint várható volt, a ne­páli politikai erők többsége, köztük a képen lévő balolda­liak sem elégedettek az új kormánnyal. Fotó: EPA ISIM mm&mmmr % Kiadóvezetö> felelős kiadó: Szabó Miklós Főszerkesztő: Kiss László (kiss.laszlo@inform.hu). Értékesítési vezető: Farkasné Lovász Zita (lovasz@inform.hu) - Miskolc, Maros Éva (maros@inform.hu). Terjesztési vezető: Hausel László (laszlo.ha(isgl@inform.hu). Marketingvezető: Szókéné Kórik Erika ( Előfizetői vonal és kézbesítési észrevételek: az 06-40/424-424 kedvezményesen hívható telefonszámon, vagy e-mailen: eszakteri@inform.hu Az előfizetés díja: egy hónapra 1090 forint, negyedévre 3190 forint, fél évre 6090 forint, egy évre 11 690 forint. Hirdetésfeladás - keretes hirdetés: telefon: 06-46/502-900, telefax: 06-46/501-260, e mail: ehird@inform.hu - apróhirdetés feladása telefonon: 06-90/494-949 (a hívás az apróhirdetés árát tartalmazza), személyesen. Szerkesztőség telefon: 06-46/502-900, telefax: 06-46/501-262. E-mail: eszeri@inform.hu Kiadja az Inform Média Kft., 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. Postacím: 3501 Miskolc. Postafiók 178. Hírügynökségek: MTI, EPA. Lapunk eladott példányszámát rendszeresen vizsgálja és auditálja a MATESZ. Nyomás: Inform Média Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Felelős vezető: Eiben Tamás. Telefon: 06-52/526-626. ISSN 0133-0357 ____________ __________________________________________________ Y^ATESZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom