Észak-Magyarország, 2003. június (59. évfolyam, 127-150. szám)

2003-06-26 / 147. szám

2003. június 26., csütörtök ÉSZAK-MAGYAR0RSZÁ6# ORSZÁGBAN-VILÁGBAN / 2 HÍRCSOKOR 0 George Bush amerikai elnök a Pakisztánnak szánt segélyek növelését, kétolda­lú kereskedelmi és beruhá­zási egyezményének meg­kötését jelentette be ked­den Pervez Musarraf pakisztáni elnökkel tartott Camp David-i megbeszélése után. 0 Titkos fegyverraktárak. Két újabb tit­kos fegyverraktárt fedeztek fel amerikai ka­tonák Afganisztánban. A lefoglalt fegyverek közt aknavető, légvédelmi ágyú és több száz láda lőszer volt. Mindkét fegyverkész­letre kedden bukkantak az amerikaiak. 0 Elfogták. Amerikai kézre került a volt iraki tájékoztatási miniszter. Muhammad Szaid asz-Szahafot egy úttorlasznál tartóz­tatták fel Bagdad egyik elővárosában. Egy rokonának házában rejtőzködött, s éppen műholdas tévéadást nézett - jelentette a Daily Mirror szerdai számában. Eltértek az előírásoktól Paks/Budapest (MR) - A Paksi Atom­erőműben nem a Nemzetközi Atomenergia­ügynökség biztonsági előírásainak megfe­lelően használták a tisztítótartályt - derül ki a szervezet Magyarországon végzett vizs­gálatából. Ken Brockman biztonsági igaz­gató újságíróknak elmondta, hogy az Or­szágos Atomenergia-hivatal nem fordított kellő figyelmet a biztonságra: a tartályt üzemeltető alvállalkozó az atomerőmű felügyelete nélkül dolgozott. A jelentéster­vezet szerint az alkalmazottakat nem ké­szítették fel a biztonságos munkára, és hiá­nyoztak az üzemeltetési szabályzatok is. Sok diáklány kiszabadult Kampala (MTI) - Kiszabadult szerdán az észak-ugandai Soroti tartományban elő­ző nap elrabolt diáklányok többsége. Egy helyi illetékes az AFP-nek elmondta, hogy a rvarai kollégiumból elrabolt mintegy száz lány közül 82-nek sikerült elszöknie a hadsereg segítségével az Űr Ellenállási Hadseregének (LRA) nevezett lázadók fog­ságából, vagy maguk az emberrablók en­gedték őket szabadon. Tizennyolc diáklány sorsáról továbbra sincsen hír, de a had­sereg folytatja a kutatást az eltűntek után. Az LRA 1988 óta harcol Yoweri Musev- eni világi kormánya ellen, amelyet egy bibliai tanításokon alapuló rendszerrel akarnak felváltani. Gyakran rabolnak el fiatalokat, a fiúkat besorozzák katonai egységeikbe, mig a lányokat szexuális rab­szolgaságra kényszerítik. Vlagyimir Putyin orosz elnök II. Erzsé­bet királynő vendégeként négynapos álla­mi látogatást tesz Nagy-Britanniában. Csak­nem 130 éve Putyin az első orosz államfő, aki az udvar meghívására Londonba láto­gat. Előtte n. Sándor cár volt Viktória ki­rálynő vendége 1874-ben. Putyin a négy nap alatt alig fél órát tárgyal majd Tony Blair kormányfővel; ezt is a látogatás utolsó tel­jes napján, ma tartják Fotó: EPA Visegrádi csúcs: együtt az Európai Unióban is A V4-ek soros elnöki posztját Csehország vette át; szeptemberben rendkívüli találkozó lesz Tálé (Szlovákia) (MTI) - A visegrádi csoport miniszter- elnökei között teljes az egyetértés abban, hogy a négy ország több mint tíz­éves együttműködését az európai uniós keretek között is folytatni kell. E szándékukat szerdán Szlová­kiában, az alacsony-tátrai Tálé üdülőhelyen tartott csúcstalálko­zójukon közös nyilatkozatban rögzítették. A dokumentumot a vendéglátó szlovák miniszterel­nök, Mikulás Dzurinda, vala­mint a Medgyessy Péter magyar miniszterelnök képviseletében jelen lévő Kovács László külügy­miniszter, továbbá Leszek Miller lengyel és Vladimír Spidla cseh kormányfő látta el kézjegyével. A találkozó résztvevői kinyil­vánították: a V4-es együttműkö­dés fenntartását és további elmé­lyítését elsősorban az indokolja, hogy közösen sokkal könnyeb­ben tudják érvényesíteni elkép­zeléseiket. Az érdek ugyanis kö­zös - emlékeztetett a magyar külügyminiszter. - Egy térségbe tartozunk, egyszerre leszünk új EU-tagállamok, fel kell hát ké­szülni a még intenzívebb érdek­egyeztetésre. Ráadásul: van mö­göttünk több mint egy évtized­nyi együttműködés, olyan idő­szak, amelynek során Visegrád egyfajta márkanév lett. Egyszerűbb vízumkiadás A magyar diplomácia vezető­je nem tagadta: Magyarországot némileg másképpen érinti a schengeni rendszer bevezetése, hiszen Magyarország és a hatá­rain kívül a nem csatlakozó or­szágokban élő magyarság kap­csolatában a schengeni határ problémát jelenthet, „de meggyő­ződésem, hogy ezt a problémát sikerül áthidalni”. Kovács jelez­te: „azon dolgozunk, hogy ezen országok irányába a lehető legegyszerűbb legyen a vízum­kiadás.” A magyar külügymi­niszter a találkozón többször hangsúlyozta: arra kell töreked­ni, hogy ne legyenek választó- vonalak. A táléi fórumon Kovács az Unión belül kialakítandó szomszédpolitika alapelveinek körvonalazását szorgalmazta. seb www.boon.hu http://forum.boon.hu Szóljon hozzá! Tüntetés Belgrádban. Több ezer dolgozó követelte a munkahelyi körülmények színvona­lának javítását a szerbiai Független Szakszervezetek Szövetsége által szervezett megmozduláson Belgrádban június 25-én Fotó: EPA v ......... ... , ........................................ . „ ......: Hoon több katonát küldene Irakba Hat brit halála „közönséges gyilkosság” Románia: marad a nemzetállam fogalom Bukarest (MTI) - A Ro­mániai Magyar Demokrata Szövetséget nem érte várat­lanul, hogy elutasítják azt a javaslatát: kerüljön ki Románia nemzetállamként történő megfogalmazása az ország alkotmányából - je­lentette ki szerdán Markó Béla, az RMDSZ elnöke az MTI-nek adott nyilatkoza­tában. Ez könnyen megjó­solható volt. Amára/Madzsar el-Kabir/ London (MTI) - Nem volt kivál­tó oka a britek elleni dél-iraki tá­madásnak, amely hat brit kato­nai rendőr halálát okozta - mondta egy brit katonai szóvivő szerdán a dél-iraki Amára köze­lében lévő brit támaszponton. Ronnie McCourt alezredes közön­séges gyilkosságnak nevezte a Madzsar el-Kabirban kedden tör­ténteket. A szóvivő elmondta még, hogy a Dél-Irakban lévő brit erőket megemelt szintű riadóké­szültségbe helyezték. Helyi lako­sok Madzsar el-Kabirban azt kö­zölték szerdán a Reuters brit hír- ügynökséggel, hogy legalább négy iraki meghalt és 14 megsebesült a keddi összecsapásban, amely­nek hat brit halottja volt. Geoff Hoon brit védelmi miniszter szer­dán késznek mondta magát ar­ra, hogy több katonát küldjön Irakba, amennyiben a helyszínen kezdett sürgős vizsgálat következ­tetései ezt indokolják. „Még jelen­tős számú katona áll rendelkezés­re, ha szükséges” - nyilatkozott a miniszter a BBC rádiónak. PARLAMENT „A kórháztörvény sem­misnek tekinthető.” A Fi­desz'frakciója szerint a kór­háztörvény semmisnek te­kinthető, mert a parlament hétfő esti, a köztársasági el­nök által megfontolásra visszaküldött jogszabályról döntő rendkívüli ülését ház­szabály- és alkotmányelle­nesen hívták össze. Rogán Antal frakcióvezető-helyet­tes a parlamenti többség el­járását úgy minősítette, hogy azzal „megalázták Mádl Ferenc államfőt”. „A Fidesz mindent elkövet, hogy ne a kórháztörvény tartalmi kérdéseivel, hanem formai kérdésekkel foglal­kozzanak az emberek - kö­zölte Göndör István, az MSZP frakcióvezető-helyet­tese kedden. „A Fidesz ki­csinyes politikai játékába belerángatja még a köztár­sasági elnököt is” - áll Gön­dör István közleményében. Az SZDSZ a magánosí­tás mellett. Az idei priva­tizációs bevételek zömét autópálya-építésre fordíthat­ják - közölte sajtótájékoz­tatóján a kisebbik kor­mánypárt elnöke. Kuncze Gábor emlékeztetett rá: a szabad demokraták mindig is szorgalmazták a magáno­sítást, mert az állam a leg­rosszabb tulajdonos, a ma­gánbefektető viszont megfe­lelően kezeli a rábízott va­gyont. Az SZDSZ elnöke azt ígérte, hogy a mostani kor­mány idején a magánosítás átlátható, követhető és tisz­ta viszonyokat teremtő fo­lyamat lesz. Kedvezménytörvény1, az ET elfogadta Strasbourg (MTI) - Az Euró­pa Tanács parlamenti közgyűlé­se a szerdai vitát követően elfo­gadta a 2001. június 19-én kelt magyar kedvezménytörvényt elemző határozattervezetet. A tervezetként benyújtott szövegen lényeges módosításokat már nem hajtott végre a közgyűlés. Tényként rögzítette, hogy a ma­gyar Országgyűlés 2003. június 23-án módosította a törvényt, s megőrizte a dokumentumban - immár határozatban - a továb­bi két- és többoldalú konzultá­ciókra vonatkozó ajánlást. LAPSZEMLE Soha nem tapasztalt feszültség Berlin (MTI) - Néhány „eny­hülési erőfeszítés” ellenére a ma­gyarországi ellenzék és a kor­mány viszonya a szocialisták új­bóli hatalomra kerülése óta még soha nem volt olyan feszült, mint most - írta szerdai helyzetismer­tetésében a Frankfurter Allge- meine Zeitung (FÁZ). A cikk szer­zője, Reinhard Olt szerint még a külpolitika alapkérdéseiben évek óta tapasztalt konszenzust sem si­került fenntartani, amit például az iraki kérdésben mutatott ma­gatartás is tanúsít. „Ebben a kér­désben a Medgyessy-kormány la­vírozott, míg a Fidesz elzárkózott az Egyesült Államok oldalán va­ló katonai szerepvállalás elől” - olvasható a lapban. A cikk tag­lalja az elmúlt hetek magyaror­szági és Magyarországgal kapcso­latos történéseit, nyilatkozatait, többek között a CDI lisszaboni ta­nácskozásán a Fidesz Magyar Polgári Szövetség kezdeményezé­sére elfogadott, a magyar kor­mányt elmarasztaló határozat történetét. A frankfurti lap sze­rint „a CDI-határozat Orbán Vik­tor és pártja számára odahaza in­kább öngól”. Bolgár-horvát „kézfogó”. Solomon Passi bolgár kül ügyminiszter (balra) az Európai Unió zászlóját fogja, miköz­ben másik kezével horvát kollégája, Tonino Picula kezét szo­rítja, aki bal kezében a NATO lobogóját tartja Szófiában jú­nius 25-én. Picula egynapos hivatalos látogatásra érkezett a bolgár fővárosba Fotó: EPA fan, w mxm&váp, út Kiadóvezető, felelős kiadó: Szabó Miklós (szabo@inform.hu). w Főszerkesztő: Kiss László (kiss.laszlo@inform.hu). Értékesítési vezető: Farkasné Lovász Zita (lovasz@inform.hu) - Miskolc, Maros Éva (maros@inform.hu). Terjesztési vezető: Hausel László (laszlo.hausel@inform.hu). Marketingvezető: Szókéné Kórik Erika (§z.P.Kf Előfizetői vonal és kézbesítési észrevételek: az 06-40/424-424 kedvezményesen hívható telefonszámon, vagy e-mailen: eszakteri@inform.hu Az előfizetés díja: egy hónapra 1090 forint, negyedévre 3190 forint, fél évre 6090 forint, egy évre 11 690 forint. Hirdetésfeladás - keretes hirdetés: telefon: 06-46/502-900, telefax: 06-46/501-260, e-mail: ehird@inform.hu - apróhirdetés feladása telefonon: 06-90/494-949 (a hívás az apróhirdetés árát tartalmazza), személyesen. Szerkesztőség telefon: 06-46/502-900, telefax: 06-46/501-262. E-mail: eszeri@inform.hu Kiadja az Inform Média Kft., 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. Postacím: 3501 Miskolc, Postafiók 178. Hírügynökségek: MTI, EPA. Lapunk eladott példányszámát rendszeresen vizsgálja és auditálja a MATESZ. Nyomás: Inform Média Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Felelős vezető: Eiben Tamás. Telefon: 06-52/526-626. ISSN 0133-0357 ^Aatesz

Next

/
Oldalképek
Tartalom